06.12.1983
×

Hakkında

Künye

İletişim

ARALIK 1983

1 Aralık 1983

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren görev devir teslimi nedeniyleJandarma Genel Kumutanlığı'nda ve Denfe Kuvvetleri Komutanlı-ğı'nda yapılan törenlere katıldı ve Oramiral Nejat Tümer ile Orgene- ral Sedat Celsun'a Türk Silahlı Kuvvetleri Altın Şeref Madalyasıtaktı..

Jandarma Genel Komutanlığı'nda düzenlenen törenle MGKüyesi ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun 5 yıl- dır sürdürdüğü görevini Orgeneral Mehmet Buyruk'a, Deniz Kuv- vetleri Komutanlığı'nda düzenlenen törenle de MGK üyesi ve DenizKuvvetleri Komutanı Oramira! Nejat Tümer görevini Oramiral ZahitAtakan'a devretti.

2- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Danışma Meclisi'nin son top- lantısında yaptığı konuşmada, «Bütün arzumuz, milletimizin birlikve beraberlik içinde olması, artık borç alan, bu nedenle de borç al- dığı ülkelerin sürekli olarak iç işlerine varıncaya kadar müdahalele- rine maruz kalan bir ülke değil, borç verebilen ve her alanda ba- ğımsız ülke haline gelmesidir» dedi.

Başkan Sadi Irmak başkanlığında son toplantısını yapan Da- nışma Meclisi oturumunu MGK üyeleri ve Bakanlar Kurulu da izle- diler. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, daha sonra Başkan Sadi Irmakve Başkanvekilleri Vefik Kitapçıgil ile Turtıan Güven'e birer şiltverdi.

3- ANKA Ajansının bir haberine göre, MGK Bütçe - Plan Ko- misyonu, İslami esaslara göre, Türkiye'de bankacılık yapılmasınaizin veren yasa tasarısını, «Bu tür düzenlemeleri yeni hükümetinyapması gerektiği» gerekçesiyle Maliye Bakanlığı'na iade etti.

4- Günaydın gazetesinde yayınlanan bir habere göre, MaliyeBakanı Adnan Başer Kafaoğlu, son zamlarla ilgili olarak yaptığıaçıklamada, «Şu iyi bilinmelidir ki piyasa fiyatları devlet tarafındansaptanmamakîadır. 1950'den beri fiyatları serbest piyasa belirlemek- tedir. Bunun denetlenmesi ise çok zordur. Çünkü piyasaya direktolarak müdahale edilmemektedir. Zaten edilemez de» dedi.

5- Ticaret Bakanı Kemal Canîürk, yazılı bir açıklama yaparak, «Hükümet olarak görev süremizin son anına kadar her alanda oi-duğu gibi ekonomik alanda da alınabilecek her türlü tedbiri uygu- layacağız» dedi.

6- Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu Ankara'da top- landı. Toplantıda bir konuşma yapan kurul başkanı ve Sovyal Gü- venlik Bakanı Sadık Side, «Kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütünsakat kadrolarına yıl sonuna kadar atama yapılacğını» söyledi.

7- Kültür ve Turizm konularında çeşitli temaslarda bulunmaküzere Türkiye'ye gelen üç kişilik Japon Kültür Heyeti, Kültür ve Tu- rizm Bakanı İlhan Evliyaoğlu'nu ziyaret etti.

8- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Nazmi Akıman dü- zenlediği bir basın toplantısında, «İngiliz Uluslar Topluiuğu'nun Ku- zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili olarak aldığı kınama kararınındünya kamuoyunca herhangi bir değer taşımadığını, Türkiye'ninİngiltere tarafından ortaya atılan üç garantör devletin istişaresi tek- lifini kabul ettiğini, Yunanistan'ın ise Ankara-Londra, Atina-Londragibi ikili görüşmeler teklifi ile işi yokuşa sürdüğünü» belirtti.

9- Anavatan Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi grup başkan-vekilliklerine İstanbul Milletvekili Ercüment Konulman ile AntalyaMilletvekili Sudi Neşe Türel seçildiler.

10- Erzincan Valisi M. Kemal Bican, Milliyet Gazetesine yaptığıaçıklamada, «Erzincan'da 18 Kasım günü meydana gelen depremsonrasında kent merkezindeki hasar belirleme çalışmalarının ta- mamlandığını ve deprem merkezindeki 8 binanın ağır, 102 binanınorta 1337 binanın da hafif hasar gördüğünü, köylerdeki hasarbelirlemelerinin ise sürdüğünü» söyledi.

11- Ankara Belediyesi'nce şehiriçi yolcu taşıma ücretleri yeni- den belirlendi. Buna göre, öğrenci bileti 15 lira, tam abonman 30lira, aylık toplu taşım kartı ise 1.800 lira oldu.

12- Hürriyet gazetesi 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı tara- fından süresiz olarak kapatıldı.

13- 2. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı bir bildiri yayınlayarak,son üç ay içerisinde yasa dışı örgütlere mensup 76 kişinin yakalandığını, 794 örgüt mensubunun da yakalanması için operasyonlarınsürdürüldüğünü açıkladı.

14- Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mah- kemesi, yasadışı PKK Elazığ gru!bu davasında üç kişiye ölüm, 10 ki- şiye ömür boyu hapis cezası verdi. 46 sanık ta 1 ay ile 20 yıl arasın- da hapis cezalarına çarptırıldılar. 53 sanık ise beraat etti. 707 sanıklı,213 ölüm istemli Ankara Dev Yol davasında 16 sanık tahliye edildi.

15- Türkiye Emlak Kredi Bankası'nın bankerlerle ilgili tebliğiResmi Gazete'de yayınlandı.

16- OECD Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu Başkanı Dr. RolfGeberth, Londra'da Milliyet gazetesine verdiği özel demeçte, «Ge- lecekte Türkiye'nin güçlü, sağlam bir istikrar politikası güdeceğineinandığını» söyledi.

17- Tercüman gazetesinde yayınlanan Akajans'ın bir haberinegöre; Federal Almanya'nın Hamburg kentinde, 40 Türk çocuğunacanlı hücre zerkinde bulunan Alman doktora Alman Tabibler Oda- sı tarafından ihtar verildi.

18- ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Lavvrence Eagleburger, uy- du aracılığıyla Avrupalı gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Kıbrıssorunu ile ilgili bir soruya «Türkiye'nin Kıbrıs'ı tanımasına karşıyız.Ama Türkiye'nin hayati önem taşıyan bir müttefik olduğunu da unu- tamayız» cevabını verdi.

19- Washington'da bulunan Lübnan Devlet Başkanı Emin Ce-mayel, ABD Başkanı Ronald Reagan ile bir görüşme yaptı.

20- AA ve THA'nın Beyrut çıkışlı bir haberine göre; Lübnan'da- ki dürzi kesiminin yüksek yargıcı Halim Takiyeddin, evinde kimliğibelirlenemeyen bir kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

21- Federal Almanya'da Federal Parlamentonun Tüzük ve Do- kunulmazlık İşleri ile sorumlu komisyonu, Ekonomi Bakanı GrafLambsdorff’un dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

22- ANKA Ajansı'nın Beyrut çıkışlı haberine göre, FKÖ lideri Ya-ser Arafat, kuşatma altında bulunduğu Trablusşam'ı terketmek içinkoşullarını açıkladı.

2 Aralık 1983

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren. Kara Kuvvetleri Komutanlığıile Hava Kuvvetleri Komutanlığında yapılan görev devir teslim tö- renlerine katıldı.

Düzenlenen törenlerle Kara Kuvvetlen Komutanı OrgeneralNecdet Üruğ görevini Orgeneral Haydar Saltık'a devretti. Hava Kuv- vetleri Komutanı ve MGK üyesi Orgeneral Tahsin Şahinkaya dagörevini Orgeneral Halil Sözer'e devretti.

Daha sonra Kuvvet Komutanları şilt verdiler.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Orgeneral Tahsin Şahinkaya'yaTürk Silaihlı Kuvvetleri'nin Altın Şeref Madalyası'nı, Orgeneral Ü-ruğ'a da Cumhurbaşkanlığı şildini verdi.

2- ANKA Ajansı'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Kenan Ev- ren, Halkçı Parti Grubu'nun MGK ve Tüfk Silahlı Kuvvetleri'ne«Şükran duygularını» bildiren kararı üzerine Halkçı Parti Genel Baş--kanı Necdet Calp'e gönderdiği cevabi yazıda, «Oluşturulan sağlıklıdemokrasinin titizlikle korunacağına inancını» belirtti.

3- MGK üyesi ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral SedatCelasun'un «12 Eylül 1980'den sonra kurulan ve Türkiye Büyük Mil- let Meclisi toplanıp yeni Bakanlar Kurulu kuruluncaya kadar ge- çecek süre içerisinde, görev alan Bakanlar Kurulu, Başbakan veBakanların karar ve tasarruflarından dolayı haklarında cezai, maliveya hukuki sorumluluk iddiası ileri sürülemeyeceğine, bu amaçlahaklarında herhangi bir yargı merciine başvuruiamayacağma ilişkinyasa önerisi MGK Yasama Toplantısı ve MGK Adalet Komisyonu'-nda kabul edildi.

4- Milli Güvenlik Konseyi toplantısında, daha önce 19 Haziran1982 tarihinde yürürlüğe giren ve 19 Aralık 1983 tarihinde sona ere- cek olan, kamu kurum ve kuruluşlarını yeniden düzenlemek üzerehükümete verilen «Kanun Hükmünde Kararname» çıkarma yetkisi- nin süresini 6 ay daha uzatan kanun tasarısı ile Ulusu hükümetindegörev alan 'bakanların atama kararlarından sorumlu tutu l mamaları -nı öngören yasa tasarısı kabul edildi.

5- Başbakan Bülend Ulusu, bir veda mesajı yayınlayarak. «12Eylül Harekâtı'nın amacı tam bir başarı ile gerçekleştirilmiş bulun- maktadır. Bu mutlu sonuçla Türk milleti olarak ne kadar övünsekazdır» dedi.

Başbakan Bülend Ulusu, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfe- derasyonunu, daha sonra da Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları Bir-liği Başkanı Mehmet Yazar'ı ziyaret etti.

6- Anavatan Partisi Genel Başkanı Turgut Özal, Milliyet Gaze- tesinin «Dış Politika» konusundaki sorularını cevapladı. TurgutÖzal, «Kıbrıs sorunu ile Türk-Yunan ilişkileri ve özellikle Ege üze- rindeki anlaşmazlıklar arasında yakın bir ilişki olduğunu» belirte- rek, «Türkiye'nin Ege'de kesinlikle ödün veremeyeceğini» söyledi.

7- Cumhuriyet Gazetesinin haberine göre; Teksif, Yol-İş, Tes-iş, Tarım-İş, Demiryol-İş, Harp-İş'in Genel Kurulları Ankara,-da. Tek Gıda-İş'in Genel Kurulu İstanbul'da, Türkiye Genel Madenİşçileri Sendikası Genel Kurulu Zonguldak'ta başladı.

8- Ziraat Bankası Genel Müdürü Rahmi Önen, «Ziraat Banka-sı'na devredilen İstanbul Bankası, Hisarbank ve Ortadoğu İktisatBankası çalışanları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, «Üç bankada çalışan hiçbir personel mağdur olmayacak. Hakların tümü öde- necek» dedi.

9- «Dünya Küçük İşletmeler Yılı» nedeniyle Dokuz Eylül Üni- versitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ve İz- mir Esnaf ve Sanatkârlar Dernekleri Birliği tarafından izmir'de dü- zenlenen «Esnaf ve Sanatkârların Sorunları» semineri sona erdi.

10- 3. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mah-kemesi'nde görülen «Samsun Halkın Kurtuluşu» davasında 12 sa- nık 5 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezasına .çarptırıldı. 8 sanıkise beraat etti. Aynı mahkemece bir sanık 13 yıl 4 ay hapis cezası- na çarptırıldı.

Aynı mahkemede görülmekte olan «Rize Dev-Yol davasında 6sanık 5-10 yıla mahkum oldu, 2 sanık ise beraat etti.

11- 8. Kolordu Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis İlleri Sıkıyö- netim Komutanlığı Elazığ'da yasa dışı Rızgari ve Alarızgari örgütüüyesi 20 kişinin yakalandığını açıkladı.

12- Manavgat ırmağı İle Kızılırmak'ın taşması sonucu maddi ha- sarlar meydana geldi.

13- Yurt içinde çekilen filmlerle, yurt dışından getirilen filmle- rin denetimine ilişkin tüzük, Bakanlar Kuruiu'nca :kabul edilerek,Resmi Gazete'de yayınlandı.

14- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nin olağanüstü top- lantısında, Cumhurbaşkanı Rauf Den'ktaş'ın önerdiği «Kurucu Mec- lis» tasarısı 16 red oyuna karşılık, 24 oyla kabul edildi. Kurucu Mec- lisin, 1981'de seçilen 40 milletvekili ile meclis dışından alınacak 30temsili üyeden oluşacağı belirtildi.

15- Akajans'ın Strasbourg çıkışlı haberine göre; Avrupa İnsanHakları Komisyonu, Türkiye'de «İnsan haklarının çiğnendiğine» iliş- kin 5 ülkenin başvurusunu incelemeye başladı.

16- AA'nın Lefkoşe çıkışlı haberine göre; BM Genel SekreteriPerez de Cuellar, Kıbrıs'taki son gelişmeleri konu alan raporunuyayımladı ve Güvenlik Konseyi'nden, Ada'daki barış gücünün görevsüresinin altı ay daha uzatılmasını istedi.

17- İtalya'da «Uluslararası Sanat ve Kültür Merkezi Sanatçılar Birliği Komitesi'nce» yılın en başarılı sanatçısına verilen altın ma- dalya ve başarı diploması, orkestra şefi Emin Güven Yaşlıçam'averildi.

18- AA'nın New York çıkışlı haberine göre; Birleşmiş MilletlerGenel Kurulu, Namibya'yı (Güney-Batı Afrika) işgalinden ve bu ül- keye bağımsızlık tanımamasından dolayı Güney Afrika'nın kınanma- sını öngören bir karar tasarısını 28 çekimser oya karşılık, 117 oylakabul etti.

19- Milliyet Gazetesinde yer alan habere göre; Ürdün Kralı Hü- seyin, Amman'da kendisiyle yapılan mülakatta, «Yaser Arafat'ı FKÖnün yasal lideri olarak gördüklerini, Arafat'ın Trablusşam'dan ay- rılması durumunda kendisini Amman'da ağırlamaktan memnunlukduyacaklarını» söyledi.

20- Lübnan'daki Dürzilerin başyargıcı Şeyh Takiyeddin'in dünkimliği bilinmeyen kişiler tarafından öldürülmesi olayını protesto et- mek amacıyla Beyrut'un Müslüman kesiminde «genel grev»e gidildiği yabancı ajanslar tarafından bildirildi. Öte yandan Dürziler'le,hükümet kuvvetleri ve Hıristiyan Falanjistler arasındaki çarpışmala- rın devam ettiği belirtildi.

İsrail askeri jet uçaklarının Lübnan üzerinde yeniden uçuş yap- tıkları da Lübnan Radyosu tarafından açıklandı.

21- AA'nın Kopenhag çıkışlı haberine göre, Danimarka Parla- mentosu, Batı Avrupa'ya orta menzilli ABD yapısı nükleer füzelerinyerleştirilmesini reddetti.

22- AP Ajansının Kahire çıkışlı haberine göre; Irak Devlet Baş- kanı Sadda-m Hüseyin, Kahire'de yayınlanan bir gazeteye verdiği de- meçte, «Moskova'yla olan iyi ilişkilerimizin bir dostluk çerçevesiiçinde süreceğine inanıyoruz. İran'ın sorumsuz davranışlarının böl- ge güvenliği üzerinde yarattığı kötü etkilerden Washington'un ha- berdar olduğu yolundaki kanımız da sürüyor.» dedi.

23- AP Ajansının Dakka çıkışlı haberine göre; Bangladeş'te mu- halefetteki «Ulusal Hal'k Partisi» nin lideri Muzaffer Ahmed'in tutuk- landığı açıklandı.

24- Milliyet Gazetesinin Roma çıkışlı haberine göre; İtalyan As- keri Haberalma Servisi (SİSMİ)'nin eski başkanı General GuiseppeSantovitomafi, mafia ile işbirliği yaptığı gerekçesi ile tutuklandı.

3 Aralık 1983

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, MGK üyesi ve GenelkurmayBaşkanı Orgeneral Nuretin Ersin'in, görevini Kara Kuvvetleri Komu- tanı Orgeneral Necdet Üruğ'a devir-teslim töreninde yaptığı konuş- mada «Vatanperverler, vatanı yıkmak için uğraşanlar kadar teşki- latlanmadıkça, aktif olmadıkça memleketin geleceği karanlıktır» dedi.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren daha sonra Kral Hüseyin BinTallal'm konuğu olarak resmi bir ziyarette bulunmak amacıyla Ür- dün'e gitti. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Amman'da Kral Hüseyintarafından onuruna verilen yemekte yaptığı konuşmada, «Ortado- ğu'nun büyük devletlerin çatışma alanı olabilecek patlamalar arife- sinde görüldüğünü» belirterek, «Biz Türkiye olarak elimizden geleniyapmaya kuşkusuz hazırız. Fakat Arap devletleri arasında fikir be- raberliği ve dayanışma olmadığı sürece çabalarımızın semere ver- mesini bekleyemeyiz» dedi. Ürdün Kralı Hüseyin ise yaptığı konuş- mada, «İsrail'in barış ve toprak arasında tercih yapması gerekmek- tedir. İsrail bilmelidir ki, ikisini birden elde edemeyecektir» dedi.

2- Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu Milliyet Gazetesi'ne,görevde olduğu 17 aylık dönemi değerlendiren açıklamasında «Pa- ra piyasası ve sermaye piyasası konusundaki mevzuat eksiklikleri- mizi tamamlama çabasına giriştik. Bu alanda noksanlarımızı ta- mamlayacak bir kanunlar serisi çıkardık» dedi.

3- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı için Anavatan Par- tisi Trabzon milletvekili Necmettin Karaduman'ı, Halkçı Parti Zon- guldak milletvekili Cahit Karakaş'ı aday gösterdi.

4- Milliyet gazetesinin haberine göre, Yargıtay 9. Hukuk Daire- si kıdem ödencesi yönünden önceki hizmetlerin birleştirilebilmesiiçin, o hizmetlerin kamu kuruluşlarında geçmesi gerektiğine kararverdi.

5- ANKA Ajansının haberine göre; Halkçı Parti Genel BaşkanıNecdet Calp, nükleer füzeler hakkında yaptığı bir açıklamada,«NATO'nun savunmasının güçlülüğü, Türkiye'nin savunmasının et- kinliğini de artırıcı bir olgudur» dedi.

6- ANKA Ajansının haberine göre; Yüksek Hakem Kurulu Baş- kanı Naci Varlık, kurulun üç yıllık faaliyetlerini değerlendirerek,«Sözleşmeler memleketin ekonomik şartlan, işverenlerin parasaldurumu, işçilerin içinde bulunduğu geçinme şartları ve diğer şartlargözönüne alınarak yenilenmiştir» dedi.

7- İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Kuşçu-lu, son fiyat artışları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, son fiyatartışlarının «Suni nitelikte ve psikolojik faktörlerden kaynaklandığı- nı» söyledi.

8- TKİ'nin Armutçuk bölgesindeki Kandilli maden ocağında 30Kasım günü meydana gelen göçük altında kalan üç işçiden ikisisağ, biri ölü olara'k çıkarıldı.

9- «Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı kreşve Gündüz Bakımevleri» yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

10- Gıda maddelerinin ve umumi sağlığı ilgilendiren eşya ve le- vazımın hususi vasıflarına ilişkin tüzük değişikliği Resmi Gazete'deyayınlandı.

11- Yabancı ajansların Aitina çıkışlı haberlerine göre; Yunanis- tan hükümet sözcüsü Dimitrios Marudas, İngiliz hükümetinin Kıb- rıs konusunda, «Üç garantör devletin bira raya gelmesi önerisinin»Hükümetince incelendiğini açıkladı. Marudas «Kıbrıs sorunu birTürk-Yunan anlaşmazlığı değildir. NATO'yu da ilgilendirmez, çözümancak BM çerçevesinde aranır» dedi.

12- Yabancı ajansların Moskova çıkışlı haberlerine göre; Sov- yet Dışişleri Bakanı Andrei Gromiko, «Ülkesinin Cenevre'de bir süreönce kesilen orta menzilli nükleer füze görüşmelerine yeniden katıl- mayacağını» açıkladı. Gromiko, görüşmelere yeniden başlamanıntek koşulunun, «ABD'nin Batı Avrupa'da Cruise ve Pershing-2 fü- zelerinin yerleştirilmesinden önceki dengeye dönmeye hazır oldu- ğunu göstermesi gerektiğini» söyledi.

Öte yandan ABD'de orta menzilli Cruise füzelerini imal edenfabrikaların önünde yapılan protesto gösterileri sırasında 68 kişigözaltına alındı.

13- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, FKÖ lideri Yaser Arafat'ın «Trablusşam'dan ayrılırken güvenliğinin sağlanması için, ge- milere BM bayrağı çekilmesi isteğini» görüştü. BM sözcüsü FrançoisGiuliani, «Birleşmiş Milletler'in Arafat'ın adamlarına gemi sağlama- sının söz konusu olmadığını, sadece bayrak çekme sorununun tar- tışıldığını» söyledi.

14- Lübnan Devlet Başkanı Emin Cemayel, ABD'deki temasla- rını tamamladı.

15- Yabancı ajansların Beyrut çıkışlı haberlerine göre, İsrailsavaş uçakları Lübnan'ın orta kesimlerindeki Filistin ve Şii mevzile- rini bombaladı.

16- Uzay mekiği Columbia'da görevli astronotlar'ın, yeryüzündebugüne kadar gerçekleştirilemeyen «Çinko jie alüminyum alaştırıl-ması» işlemini, gökyüzünde gerçekleştirdikleri, AP Ajansı'mn Hous-ton çıkışlı haberinde bildirildi.

4 Aralık 1983

1- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Anavatan PartisiTrabzon milletvekili Necmettin Karaduman seçildi.

Seçimin ilk turunda, Karaduman 227 oy, ikinci aday Halkçı Par- ti Zonguldak milletvekili Caihit Karakaş, 106 oy aldı, 61 oy da boşçıktı. İlk turda Anayasa'nm öngördüğü üçte iki çoğunluk sağlanama- yınca ikinci tura geçildi. İkinci turda, Karaduman 292, Karakaş 96oy aldı, 8 oy ise 'boş çıktı. Bu sonuçlardan sonra gereken çoğunluğusağlayan Necmettin Karaduman, TBMM'nin 15. Başkanı seçildi.

2- Kültür ve Turizm Bakanı ve Ekonomik Kurul üyesi İlhan Ev-liyaoğlu. Cumhuriyet gazetesine verdiği özel demeçte, «Türkiyeenerji darboğazını nükleer enerji ile aşmak gayreti içindedir. Özel- likle son olarak, üç firmaya niyet mektubu vermemiz Cumhuriyethükümetinin bu konuda ısrarlı kararının kanıtıdır» dedi.

3- İmar ve İskan Bakanı Ahmet Samsunlu, bakanlık yaptığıdönemdeki konut sorunu ile ilgili çalışmalar hakkında Cumhuriyetgazetesine yaptığı açıklamada, «Konut açığının her geçen gün art- tığını, konut açığını kapatmak için çıkarılan toplu konut fonuna ay- rılması gereken paranın ancak yüzde 10'nun ödendiğini» söyledi.

4- Merkez Bankası nezdinde, «Petrol Arama ve Petrolle İlgiliFaaliyetleri Düzenleme Fonu» kuruldu.

5- Gazeteciler Cemiyeti, «Kitap ve Gazete ile Barışalım» kam- panyası açtı.

6- Türk-İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, Teksif Genel Başkan- lığına 9. kez yeniden seçildi. Diğer sendikalarda yapılan genel ku- rullarda, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanlığına Mustafa Orhan Tek, Demiryolu-İş Sendikası Genel Başkanlığına Mehmet Acıdereli, Tarım-İş Sendikası Genel Başkanlığına Zeynel IrmakTürkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanlığına Sabri Işık, Tes-Koop-İş Sendikası Genel Başkanlığına Güven Önler, Tes-İş SendikasıGenel Başkanlığına Orhan Erçelik, Dok-Gemi-İş Sendikası GenelBaşkanlığına Nazım Tur, Töreyiş Sendikası Genel Başkanlığına Servet Sofuoğlu, Zonguldak Merkezli Türkiye Genel Maden-İş Sendi- kası Genel Başkanlığına Mehmet Tezer, Harb-İş Sendikası GenelBaşkanlığına Kenan Durukan, Yol-İş Sendikası Genel BaşkanlığınaBayram Meray, Tek Grda-İş Sendikası Genel Başkanlığına Zeki Ge- dik, Belediye-İş Sendikası Genel Başkanlığına Hüseyin Pala, Türkiye Denizciler Sendikası Genel Başkanlığına Emin Kul, Deri-İş Sendikası Genel Başkanlığına Yener Kaya, Kristal Citser-İş SendikasıGenel Başkanlığına Hasan Basri Babalı, Ağaç-İş Sendikası GenelBaşkanlığına Güral Erçakır ve Petrol-İş Sendikası Genel Başkan- lığına Cevdet Selvi, Basm-İş Sendikası Genel Başkanlığına A. Ek-ber Güvenç seçildiler.

7- Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin 124. kuruluş yıldönümü kutlandı.

8- Milliyet Gazetesinde yayınlanan bir habere göre, bu yıl Te- kel ve özel sektör tarafından 80 milyon kilo tütün ihraç edildi vebunlardan 280 milyon dolar döviz girdisi elde edildi.

9- 48 kız öğrenciden oluşan «Finlandiya Genç Kızlar Korosu»konserler vermek üzere İstanbul'a geldi.

10- Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ve yöneticilerinin ücretliders saatlerine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı yürürlüğe girdi.

11- Ürdün'de bulunan Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in onurunabir yemek veren Ürdün Kralı Hüseyin Bin Tallal, yaptığı konuşmada,«Türk Hükümetinin ve halkının, bölgenin karşılaştığı problemlerinüstesinden gelinmesinde, hak ve adaletin temellerinin sağlam birzemine oturtulmasında oynayacağı büyük rolün önemini belirtmekistiyorum» dedi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı ilter Türkmen Ürdün'de yapılanresmi görüşmelerle ilgili bilgi verirken, «Bu görüşmelerin Türkiyeve Ürdün açısından önemli olduğunu» belirterek, «Ürdün'ün KıbrısTürk Toplumunun hakkının korunmasında gösterdiği ilgiye ve BMGüvenlik Konseyi'nde çekimser oy kullanmasından memnun olduk- larını» söyledi.

Bu arada Türkiye ile Ürdün arasında ekonomik, sınai ve teknikişbirliğini öngören bir anlaşma imzalandı.

12- THA'nın Dakka çıkışlı bir haberine göre; Kuzey Kıbrıs TürkCumhuriyeti Dışişleri Bakanı Kenan Atakol, Bangladeş'te yapılacakİslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere gitti- ği Dakka'da yaptığı açıklamada, «Kıbrıs Rum kesimiyle eşit koşul- larda görüşme yapmaya hazır olduklarını» söyledi.

13- Yunanistan Devlet Başkanı Konstantin Karamanlis, AET do- ruk toplantısına katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna Ati- na'da verdiği yemekte yaptığı konuşmada, «Kıbrıs'ın yeni bir Lüb- nan olmaması için gösterdiğiniz dayanışmanın daha da güçlenereksürmesini ümit ederim» dedi.

Öte yandan AET doruk toplantısında, Alt Komite, BM Güven- lik Konseyi çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanıkararının ve Türkiye'nin de bu tanımasını geri almasına ilişkin birçağrı yapılması konusunda karar aldı.

14- Milliyet gazetesinde yayınlanan bir habere göre, üye ülke- lerin katıldığı İnterpol Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan İtalyandelegesi Dr. Patuta, «Türk polisini, kaçakçılık konusunda diğer ül- ke polis teşkilatlarıyla yaptığı işbirliği ve gösterdiği anlayıştan do- layı» kutladı.

15- Yabancı ajansların haberlerinde, Lübnan'ın dağlık kesimle- rinde üstlenmiş bulunan Suriye uçaksavar birliklerince açılan ateşsonucu A-6 ve A-7 tipi iki Amerikan savaş uçağının düşürüldüğübildirildi.

16- THA'nın Kahire çıkışlı bir haberine göre; Mısır Devlet Baş- kanı Hüsnü Mübarek, «ABD ile İsrail arasında bu hafta içinde Was-hington'da imzalanan askeri anlaşmanın bölgede barış için büyükbir engel olduğunu» söyledi.

5 Aralık 1983

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Ürdün'e yaptığı resmi ziyare- ti tamamlayarak, Ankara'ya döndü. Esenboğa Havaalanında biraçıklama yapan Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Ortadoğu'da gergin- liklerle ilgili olarak, «İlişkiler kapma noktasına gelmiştir. Her an ko-pabilir. Bölgemizde hiç arzu etmediğimiz olaylar cereyan edebiür»dedi. Ürdün'de yaptığı görüşmelerde Kral Hüseyin ile bölgedekiolaylar konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu 'belirten Cum- hurbaşkanı Kenan Evren, «Bütün mesele bölgede yaşayan Arap ül- kelerinin birlik ve beraberlik içinde olmamaları. Eğer Arap ülkeleribir ve beraber alamazlarsa bu olaylara kolay bir hal tarzı buluna- cağı ümidini taşımıyorum» dedi. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, bugörüşlerinin Kral Hüseyin tarafından da paylaşıldığını belirtti.

2- TBMM Danışma Kurulu, Başkan Necmettin Karaduman baş- kanlığında toplanarak Başkanlık Divan üyeliklerinin partilere dağılı- mı konusunda görüş birliğine vardı. Buna göre, 4 Başkan vekilinden2'sini Anavatan Partisi, birisini Halkçı Parti birisini de Milliyetçi De- mokrasi Partisi aldı. Üç idareci üyeli'k üç parti arasında, 7 kâtip üye- lik ise 4 Anavatan Partisi, 2 Halkçı Parti ve 1 Milliyetçi DemokrasiPartisi olmak üzere belirlendi.

3- Başbakan Bülend Ulusu, Bakanlar Kurulu toplantı salonun- da düzenlenen bir törenle Başbakanlık personeline veda etti.

4- Anavatan Partisi Genel Başkanı Turgut Özal, Reuter Ajan-sı'na verdiği demeçte Türk ekonomisinin çok köklü bir önlemler pa- ketine gerek duymadığını, bütün sorunların tek tek ele alınarak çö- zümlenebileceğini belirtti.

Özal, The US News and World Report dergisinin son sayısınaverdiği demeçte ise, «Türkiye'nin Atlantik İttifakı'nın sadık bir üye- si olduğunu ancak askeri sorumlulukların yerine getirilebilmesi içindaha çok askeri ve ekonomik yardıma ihtiyaç duyduğunu» belirtti.

5- Halkçı Parti Genel Başkanı Necdet Calp, Türkiye'ye nükleerbaşlıklı füze yerleştirilmesine taraftar oldukları yolunda bazı gaze-

telerde çıkan haberlerin doğru olmadığını belirterek, «Türkiye'ninbir NATO ülkesi olmasından dolayı NATO'ya karşı kimi sorumluluk-iarı bulunmaktadır. Fakat bu hiçbir zaman Amerikan Pershing veCruise nükleer füzelerinin Türkiye'ye yerleştirilmesi anlamında elealınamaz» dedi.

6- MDP Genel Başkanı Turgut Sunalp, TBMM Başkanlığına se- çilen Necmettin Karaduman'ı makamında ziyaret ederek kutladı.

7- Halkçı Parti grup başkarvekilliklerine Cahit Tutum ve Feri- dun Şakir Övünç seçildiler.

8- Devlet Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce düzenle- nen «Birinci Vakıf Haftası» başladı.

9- Yüksek Secim Kurulu yaptığı bir açıklamada, 6 Kasım mil- letvekili genel seçimlerinde seçmen kütüklerinde yazılı olduğu hal- de oy kullanmayan yurttaşların fiili ve hukuki mazeretlerini derhalİlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına bildirmelerini istedi.

10- Yüksek Hakem Kurulu Başkan ve üyeleri Türk-İş GenelMerkezine veda ziyaretinde bulunarak Genel Başkan Şevket Yıl- maz ile bir süre görüştüler.

11- Sanayi Odasının kuruluşunun 20. yıldönümü nedeniyle, Sa- nayi ve Teknoloji Bakanlığı Saionu'nda düzenlenen «Ankara SanayiSergisi» açıldı.

12- Türk kadınlarının siyasal haklarına kavuşmasının 49. yıldö- nümü nedeniyle Kadın Dernekleri Federasyon unca Ankara'da birtoplantı düzenlendi.

13- Türkiye Emlak Kredi Bankası, banker alacaklılarına hesapcüzdanlarını dağıtmaya başladı.

14- Erzincan'da mal ve can kaybına yol açmayan Richter ölçe- ğiyle 1 şiddetinde bir deprem oldu.

15- Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Demre bucağında düzenlenen«3. Uluslararası Noel Baba Festivali ve Sempozyumu» başladı.

16- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı, Senato

eski başkanlarından ve Dışişleri eski bakanı İhsan Sabri Çağlayan-gil hakkında, TCK'nın 140. maddesine aykırı davrandığı iddiasıyladava açtı.

17- «Halkı paniğe kaptırmak» iddiasıyla yargılanan Cumhuriyetgazetesi muhabirlerinden Fatih Güllapoğlu ile Sorumlu Yazı İşleriMüdürü Okay Gönensin beraat ettiler.

MGK'nin 67 sayılı kararına aykırı hareketten üç ay hapis ceza- sına çarptırılan Erkekçe Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Ko-catepe'nin cezası ise kesinleşti.

18- 3. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkilerŞubesinden verilen bilgiye göre, Erzincan'ın Tercan ilçesinde yapı- lan bir operasyon sonucu araziye terk edilmiş 75 adet çeşitli cinsve marka silah ele geçirildi.

19- 8. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İliş- kiler Şubesinden yapılan bir açıklamaya göre, Tunceli'nin Hozat il- çesinde Güvenlik Kuvvetlerince yapılan bir operasyon sonunda te- rörist Tekin Çakmak Güvenlik Kuvvetleriyle girdiği silahlı çatışma- da ölü olarak ele geçirildi.

20- TİP'in 144 yöneticisi ve üyesinin yargılanmalarına İstanbulSıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde devam,edildi ve savunmalara başlandı.

21- Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı yöneticilerinin tayin- lerine ve görevden alınmalarına ilişkin esaslar yeniden belirlendi veResmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

22- Bakanlar Kurulu'nun 2'si Amerikalı 51 kişinin Türk vatandaş- lığına alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

23- Güneş gazetesinde yayınlanan bir habere göre; Federal Al’manya Çalışma Bakanı Norbert Blum, Mart ayında 70 bin Türk işçi-sinin Kesin dönüş yapacağını açıkladı.

24- Akajans'ın Brüksel çıkışlı bir haberine göre; Türkiye'yi AskeriKomitede, Genelkurmay Plan ve Prensipler Dairesi Başkanı Korge- neral Doğan Kromörs, Avrupa grubunda da Milli Savunma Bakanı

Ümit Halûk Bayülken'in temsil ettiği NATO sonbahar dönemi top- lantıları Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı.

Milli Savunma Bakanı Bayülken, Brüksel'de Türk gazetecilereyaptığı açıklamada, «Türk-Yunan ilişkilerinde anlayış sağlanmasınıniki tarafa da fayda getireceğini» söyledi.

25- AET Siyasal işbirliği Komitesi, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs TürkCumhuriyeti'ne herhangi bir ekonomik yaptırım uygulanması konu- sunda, BM Güvenlik Konseyi'nin 541 sayılı karar sureti çerçevesin- de hareket edilmesi yolunda bir öneriyi görüşmeksizin doruk top- lantısına sundu.

26- Federal Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından öngörülen«Federal Almanya'da çalışan ana-babalarınm yanına gitmek isteyenyabancı çocuklarının yaş sınırlarının 6'ya düşürülmesi» önerisi hü- kümet tarafından reddedildi.

27- Milliyet gazetesinde yer alan bir habere göre; Ürdün Enfor- masyon Bakanı yaptığı basın toplantısında ülkesinin Kıbrıs konu- sundaki görüşünü açıkladı ve «Kıbrıs'ta iki büyük toplum vardır.Kıbrıs'taki İslam Türklerinin haklarının korunması en halisane te- mennimizdir. Kıbrıs'ta federal devletin kurulması yolundaki çalışma- ları destekliyoruz» dedi

28- Akajans'ın Lefkoşe ve Atina çıkışlı bir haberine göre, KıbrısRum ana muhalefet lideri Klerıdes, Rum yönetiminin dış politikası- nı tesbit etmek üzere, Ulusa! Konferans düzenlenmesini önerdi.

Öte yandan Sovyetler -Birliği Devlet Başkanı Andropov'un, Kip-n'yanu'ya bir mesaj göndererek, «Kıbrıs halkının Ada'nın bağımsız- lığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için vermekteolduğu mücadeleye tam destek belirttiğini ve Kıbrıs konusunda BMçerçevesinde uluslararası bir konferans toplanması görüşünü» tek- rarladığı bildirildi.

29- AP Ajansının Moskova çıkışlı bir haberine göre, SovyetlerBirliği, ABD'nin Lübnan'da giriştiği hava saldırılarını kınadığını veİsrail'le ABD'ye karşı mücadele veren Arap ülkelerine sağladığı des- teği sürdüreceğini açıkladı.

30- ANKA Ajansı'mn Sofya çıkışlı bir haberine göre; Varşova Paktı ülkeleri Savunma Bakanları toplantısı Bulgaristan'ın Başken- ti Sofya'da başladı.

31- Yabancı ajansların haberlerine göre; Beyrut Havaalanı çev- resinde üslenmiş bulunan Amerikan askerlerine dün gece Dürzi mi- lisler tarafından top ve roket ateşi açılması sonucu 8 Amerikan de- niz piyadesi öldü, ikisi de yaralandı.

32- AP Ajari'sının Beyrut çıkışlı !bir haberinde, Beyrut'ta bir apart- manın garajında bulunan bir otomobilin bagajına yerleştirilen bom- banın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişinin öldüğü veçok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

6 Aralık 1983

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Cumhurbaşkanlığı Konseyiüyeleri olarak görev yapacak MGK üyelerini Çankaya Köşkü'ndekabul ederek bir süre görüştü.

2- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, MGK'nin hukuki varlığınınsona ermesi dolayısıyla yaptığı radyo - TV konuşmasında, «Türk Si- lahlı Kuvvetlerinin hiçbir dönemde ülke yönetimini üstlenmek heve- sinde olmadığını ve demokratik düzene geçildiğini» söyleyerek,«Kimse MGK sözlerinden birini tutmamıştır diyemez» dedi.

3- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, yeni Genelkurmay BaşkanıOrgeneral Necdet Üruğ ve Kuvvet Komutanlarını Çankaya Köşkün- de kabul ederken yaptığı konuşmada, «Yeni Genelkurmay Başka- nımız ve yeni Kuvvet Komutanlarımıza devir teslim törenlerinde gö- revlerinde başarılar diledim. Burada bir defa daha sizlere bu yeni gö- revlerinizde başarılar diliyor ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daimayükselmesi, yücelmesi ve bugüne kadar olduğu gibi dünya ordularıarasında en mümtaz yeri işgal etmesi için ne yapılması gerekiyorsayapacağınıza inanıyorum» dedi.

4- TBMM Başkanlık Divanı'nın oluşmasıyla fiili ve yasal varlığısona eren MGK, Cumhurbaşkanlığı Konseyi'ne dönüştü. BaşkanlıkDivanı'nm oluşmasıyla Danışma Meclisi'nin de varlığı sona erdi. Budurumda 1982 Anayasası bütünüyle yürürlüğe girdi ve «AnayasaDüzeni Hakkında Kanun» yürürlükten kalktı.

5- TBMM Başkanlık Divanı üyeleri seçildi. Yapılan seçimlerdensonra başkanvekilliklerine MDP'den İskender Cenap Ege, HP'denHalil İbrahim Karal, Ana. P'den Abdülhalim Aras getirildiler. İdareciüyeliklere, MDP'den Turgut Tirali, HP'den Şükrü Yüzbaşıoğlu, Ana.P'den Lütfullah Kayalar, Kâtip üyeliklere ise MDP'den Murat Sök-menoğlu, HP'den Fikri Sağlam ve Cüneyt Canver, Ana. P'den SaffetSakarya, Cemal Özbilen, Süleyman Yağcıoğlu ve Yavuz Köymen se- çildiler. TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, Anıtkabir'e saygı ziyaretin- de bulunduktan sonra Çankaya Köşkünde Cumhurbaşkanı KenanEvren tarafından kabul edildiler.

6- MGK, «12 Eylül 1980 öncesi siyasi çekişme ve çatışma ortamına benzer bir durum hakkındaki yasa» ile MGK tarafından çı- karılan yasalarda yer almayan ancak daha önceki bazı bildirilerdeyer alan kısıtlayıcı hükümleri yasalaştıran yasayı kabul etti. BöyleceMGK'nın 12 Eylül'den bu güne kadar çıkardığı yasa sayısı 669'ayükseldi.

7- Başbakan Bülend Ulusu, yeni bir parti kurulması hususundakendisine öneride bulunulduğu yolundaki haberlerin asılsız olduğu- nu belirterek, «Parti kurmam söz konusu değil, yeteri kadar partivar» dedi.

8- Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu, Anka Ajansına ver- diği demeçte, «yapılan zamların Özal hükümetine kolaylık sağladı- ğını, ancak kendilerinin bu zamları Özal'a yardım etmek için değil,zorunlu oldukları için yaptıklarını» söyledi.

9- Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ, Kara Kuvvetleri Ko- mutanı Haydar Saltık, Deniz Kuvvetleri Komutanı Orarniral ZahitAtakan, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Haiil Sözer ve Jandar- ma Genel Komutanı Orgeneral Mehmet Buyruk düzenlenen tören- lerle yeni görevlerine başladılar.

10- Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Büyükelçi Nazmi Akıman, düzen- lediği basın toplantısında, İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'inAvam Kamarasında yaptığı «Türkiye ve Yunanistan'ın üçlü toplantı- ya katılmaları konusunda bildiriyle uyuşmayan şartlarla karşılaşıl- mıştır.» şeklindeki korfuşması ile ilgili olarak «İngiltere'nin bu çağ- rısına Türkiye olumlu yanıt vermiştir. Bu çağrı Kıbrıs'taki iki toplu- mun anlaşmazlığında bir çıkış yolu bulunması için Türkiye, Yunanis- tan ve İngiltere'nin garantör devletler olarak biraraya gelmeleri vebu iki topluma bir çıkış yolu bulmalarını amaçlamalıdır. Yoksa ikiligörüşmelerle !bu ihtilaf sonuçlandınlamaz. Amaç Kıbrıs'taki iki top- lumun anlaşmazlığının hallidir. Bu çağrının içinde Türkiye ile Yuna-nistanın anlaşmazlıkları ortaya koymak gi'bi tir görüş kesinlikle dü- şünülemez» dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Nazmi Akıman, AnkaAjansına yaptığı açıklamada ise, Türkiye ile ABD arasında Lübnan'- daki çok uluslu barış gücü askerlerine kolaylık sağlanmasına ilişkinbir anlaşma yapıldığı yolundaki haberlerle ilgili olarak, «Şu andaböyle bir anlaşma yok» dedi.

11- Yüksek Seçim Kurulu Başkanı İsmet Yanıkömeroğlu, 6 Ka- sım milletvekili genel seçimlerinde oy kullanmayan 1 milyon 526 bin396 kişinin affı için MGK'ne yaptıkları başvurunun uygun bulunma- dığını öğrendiklerini belirterek, yasa uyarınca bu kişilerden alınacak2 'bin 500 lira para cezalarının tahsilini öngören genelgenin ilçeSeçim Kurulu Başkanlıklarına gönderildiğini söyledi.

12- Ziraat Bankası Genel Müdürü Rahmi Önen basma yaptığıaçıklamada kendilerine bağlanan üç ban'kanın 154 şubesinin kontrolaltına dimdiğim ve 40 şubesinin de önümüzdeki günlerde kapatıla- cağını söyledi.

13- Teksif Sendikası ile Uludağ Üniversitesi İktisadi ve Ticariilimler Fakültesi'nin ortaklaşa düzenlediği «İşçi ve İşveren İlişkileri»konulu seminerde konuşan Türk-İş Genel Başkam Şevket Yılmaz,«Her sabah uyandığımızda Türkiye haritasına bir göz gezdirip kom- şularımızda neler oluyor, nasıl idare ediliyor bakacağız» dedi.

14- Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı'nca Kastamonu'nunTosya ilçesi ile Yalova'da iki seminer düzenlendi.

15- Fazilet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Orhan Şehri istifaetti.

16- Ankara Emniyet Siyasi Şube Müdürlüğü tarafından yapılanoperasyonlar sonucu yasadışı Dev-Yol örgütüne mensup 25 militan- la bu örgüte silah sağlayan 5 silah kaçakçısı yakalandı.

17- Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı AskeriMahkemesi'nce karara bağlanan 20 sanıklı Nazilli Dev-Yol davası.Askeri Yargıtay 3. Dairesi'nce bozuldu.

18- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı As'keri Mahke- mesi tarafından hakkında 3 ay hapis cezası verilen Milliyet gazetesiyazarı Metin Toker'in cezası, Kartal Cumhuriyet Savcılığınca 5 Mart1984 tarihine ertelendi.

19- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na bağlı olarak görev ya- pacak olan yetiştirme yurtları ve çocuk yuvalarmd ilişkin yönetme- lik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

20- İmar ve İskân Bakanlığı bir tebliğ yayınlayarak, 22 Kasım

1083 tarihinde yürürlüğe giren 2960 sayılı «Boğaziçi Kanunu'nun»uygulama şekline açıklık getirdi.

21- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Meclisi'nin Nejat Ko- nuk başkanlığında yaptığı ilk toplantısında üyeler and içtiler.

22- AA'nın Starsbourg çıkışlı bir haberine göre, Avrupa İnsanHakları Komisyonu, geçen yıl Fransa, Norveç, Hollanda, Danimar- ka ve İsveç tarafından komisyona verilen Türkiye'de insan haklarıile ilgili iddiaları inceleme kararı aldı.

23- Yabancı ajansların haberlerine göre; NATO'nun Sonbahardönemi toplantıları Brüksel'de devam ederken ittifakın askeri kana- dına dahil 11 Avrupalı üyeden oluşan «Avrupalı Grubu» çalışmaları- nı ortak bildirinin yayınlanması ile tamamladı. Ortak bildiride, Av- rupalı müttefiklerle ABD arasında işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğibelirtildi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Ümit Halûk Bayülken, Savun- ma Planlama Komitesi öncesinde ABD Savunma Bakanı CasperWeinberger ile bir ikili görüşme yaptı.

24- Avrupa Ekonomik Topluluğu Devlet ve Hükümet Başkanla- rının 3 günlük Atina doruk toplantısı, ortak bir bildiri yayınlanama-dan sona erdi.

25- Yabancı ajansların haberlerine göre, Türkiye'nin YugoslavyaBüyükelçisi Galip Balkar'ı öldürmekle suçlanan iki Ermeni teröristinyargılanmalarına Belgrad'da başlandı.

26- Yabancı ajansların haberlerine göre, İslam Ülkeleri DışişleriBakanları Konferansı, Bangladeş'in Başkenti Dakka'da başladı. Kon- feransı bir konuşma ile açan Bangladeş askeri lideri General Hüse- yin Muhammed Erşad, islam dünyasındaki sorunlara bir son veril- mesini istedi ve «Sorunların İslam ülkelerini güçsüz bıraktığını vebüyük problemlere neden olduğunu» söyledi.

27- ABD Dışişleri Bakanı George Shultz, Avrupa ve Kuzey Afrikaülkelerine yapacağı 10 günlük geziye çıkmadan önce verdiği bir de- meçte, «Halen Suriye'de 7 bin dolayında Sovyet askeri danışmanı- nın bulunduğunu» söyleyerek, «ABD'nin Sovyetler Birliği'nin bu gü- cüne karşı koyma kararlığı içinde olduğunu» belirtti.

28- AA'nın AFP'ye dayanarak verdiği bir habere göre, BuenosAires'te dün yapılan bir açıklama ile, Arjantin'de 1976 Mart'ındanberi işbaşında bulunan askeri yönetimin kendi kendini feshettiği du- yuruldu.

7 Aralık 1983

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, TBMM'de yaptığı konuşmada,12 Eylül 1980 gününün gerektirdiği koşulları ve seçimlere kadar ge- len dönemi anlatarak «Saygınlığının üzerine toz bile kondurulma-ması gereken müesseselerin başında parlamento gelir. Demokrasi- ye yeni geçtiğimiz bu dönemde sizleri güç ama onurlu hizmetler bek- lemektedir. Ülkemizin bütün sorunlarına bu çatı altında çare bulu- nabileceği güven ve görüntüsünü milletimize mutlaka vermek zo- rundasınız. Alacağınız kararlarda, uygulamalarda, parti çıkarlarındanönce milletin yararlarını göz önünde tutacağınıza inanıyorum. Hangipartilere mensup bulunursanız bulununuz, meselelerimize bakış açı- mızda, karşılıklı sevgi saygı ve hoşgörü hakim olursa, her sorununüstesinden mutlaka gelebiliriz. Siyasal ortamdaki gerginliklerin, hır- çınlıkların, ülkemize hiçbir şey kazandırmadığını aksine, demokratikparlamenter sistemin tıkanmasına ve felce uğramasına yol açtığınıasla unutmamalıyız» dedi.

2- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Anavatan Partisri Genel Baş-kanı Turgut Özal'ı Çankaya Köşkü'nde kabul ederek Başbakanlıkgörevini verdi. Cumhurbaşkanı Kenan Evren kabulde yaptığı konuş- mada, sağlam bir demokrasiye geçmek için ne yapılması gerekiyor- sa yapıldığını belirterek, «Parlamenterlerimize büyük görevler dü- şüyor. Geçmişten ders alarak bu sistemi iyi işleteceklerine inanı- yorum.» dedi. Turgut Özal ise yaptığı konuşmada «Sizin direktifle- riniz altında bu devreyi en iyi şekilde geçirebileceğimizi kuvvetleümit ediyorum» dedi.

3- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, yeni yasama yılının başlama- sı nedeniyle TBMM üyelerine bir resepsiyon verdi. Resepsiyona,milletvekilleri ile birlikte Cumhurbaşkanlığı konseyi üyeleri, Genel- kurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları, Başbakan ve Bakanlar Kuru-ru üyeleri de katıldılar.

4- Veda ziyaretlerini sürdüren Başbakan Bülend Ulusu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ ve Kuvvet Komutanlarınıziyaret ederek bir süre görüştü.

5- Türkiye'deki ilk Posta İşlem Merkezi'nin temeli UlaştırmaBakanı Mustafa Aysan tarafından atıldı. Temel atma törenine, PTT

Genel Müdürü Servet Bilgi, Ankara Valisi Mustafa Gönül ve BelediyeBaşkanı Süleyman Önder katıldılar.

6- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Nazmi Akıman, Anka- ra'da düzenlediği basın toplantısında, Lübnan'daki Çokuluslu BarışGücü'ne bağlı Amerikan birliğine Türkiye tarafından destek sağlan- ması konusunda anlaşma olduğunu açıkladı. Akıman, destek içinİncirlik Üssünde transit terminalin kurulacağını, ancak transit ter- minalinden sağlanacak kolaylıkların sınırlı olacağını da söyledi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Anka ajansına yap- tığı açıklamada, Türkiye'nin sağlayacağı bu kolaylığın «Çok sınırlı»olacağını belirterek, «Sınırlılığına karşın, kolaylık sağlamasının özlübir askeri önemi olduğunu» söyledi.

7- Anavatan Partisi Genel Başkanı Turgut Özal, partisininTBMM grubunda yaptığı konuşmada, hükümetin en kısa zamandakurulacağını ve kurulacak yeni hükümeti büyük ve önemli sorun- ların beklediğini belirterek «Enflasyon, ihracat ve milli gelir artışhızı problemleri ile karşı karşıya olduklarını» söyledi.

8- «Üçüncü Uluslararası Noel Baba Festivali ve Sempozyumu»sona erdi.

9- Vakıf Eski Eserler Sergisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Müze-si'nde açıldı.

10- 1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından ka- patılan Hürriyet Gazetesi'nin yayınına izin verildi.

11- Bulgur, fındık ve makina halılarına zam yapıldı.

12- Bursa'da Richter ölçeğine göre 4 şiddetinde bir deprem ol- du.

13- 1. Ordu Sıkıyönetim Komutanlığın 69 bildiriden 33'ünün yü- rürlükten kaldırıldığını açıkladı.

14- 80 sanıklı Nazilli ÜGD davasında 1 kişi ölüm cezasına ve60 yıl ağır hapse, 28 sanık ise 40 gün ile 36 yıl arasında hapse mah- kum edildiler. 47sanık ise beraat etti.

15- 4. Kolordu ve Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Sav- cılığı, aralarında ressam Orhan Taylan'ın da bulunduğu 4 kişi hak- kında yasadışı TKP'ye üye oldukları ve eylemlerde bulundukları id- diasıyla dava açtı.

16- NATO Savunma Bakanları Toplantısı yayınlanan bir ortakbildiriyle sona erdi. Toplantıda bir konuşma yapan Milli SavunmaBakanı Ümit Halûk Boyutken, «Yunanistan'ın ileri sürdüğü görüş- lerin samimiyetine inanmak güçtür. Atina'nın gerçek amacı, Lim-ni'yi tatbikatlara sokarak bu adanın askerleştirilemez statüsünü p-şındırmak ve diğer adaların statülerini de değiştirebilmektir. Tabiibir savaş anında tüm NATO toprakları savunulacaktır, ancak barışzamanındaki tatbikatların başka amaçlar için kullanılmasını kabuledemeyiz» dedi.

17- Türkiye İş Bankası'nın Stuttgart bürosu hizmete girdi.

18- İnterpol tarafından hakkında «Kırmızı Bülten» çıkarılan ka- çakçı Asım Akkaya Türkiye'ye iade edildi.

19- Hürriyet gazetesinde yayınlanan bir habere göre, Bulgaris- tan'da bulunan Bekir Çelenk, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinebaşvurarak, Türkiye'ye dönmek istediğini bildirdi ve Bulgar makam- larıyla bu konuda gerekli temasların yapılmasını istedi.

20- Yabancı ajansların haberlerine göre, Yunanistan BaşbakanıAndreas Papandreu, NATO Savunma Bakanları Toplantısının sonaermesinden sonra Brüksel'de yaptığı basın toplantısında, Türkiyeile dialogun yeniden başlaması için tek şartın, «Ankara'nın KuzeyKıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsızlık ilânını tanımaktan vazgeçme- si» olduğunu söyledi.

21- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denk-taş, yeni hükümeti kurma görevini Nejat Konuk'a verdi.

22- AP'nin Bonn çıkışlı bir haberine göre, ABD Dışişleri Baka- nı George Shultz, Bonn'da yaptığı açıklamada, Sovyetler Birliği Dış- işleri Bakanı Gromiko ile önümüzdeki ay Stockholm'de görüşmeyehazır olduğunu açıkladı.

23- OPEC Bakanlar Komitesi toplantısı İsviçre'nin Cenevre ken- tinde başladı.

24- AP Ajansı'nın Bonn çıkışlı haberine göre; Federal Almanyaİçişleri Bakanı Friedrich Zimmerman, yaptığı açıklamada, Neo-Nazi«Nasyonal Sosyalist Eylem Cephesi» adlı yasa dışı örgütün kapatıl- dığını bildirdi.

25- Yabancı ajansların haberlerine göre, Madrid'in Barajas ha- vaalanında kalkışa hazırlanan iki; İspanyol uçağının çarpışması sonu- cu, ilk belirlemelere göre, 104 kişi öldü, çok sayıda yolcu da yara- landı.

8 Aralık 1983

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, TBMM Başkanı NecmettinKaraduman'ı makamında ziyaret ederek kutladı.

2- TBMM Genel Kurulu'nda 14 İhtisas Komisyonu'nun kurulma- sı kabul edildi.

3- Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi ve Hava Kuvvetleri eskikomutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya, «Türkiye'de imal e-dilecek F-16 savaş uçaklarının, Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyacınıkarşılayacak en uygun uçak tipi olduğunu» söyledi.

Şahinkaya bu konuda ABD hükümeti ile 15 Aralık 1983 tarihinekadar anlaşma imzalanacağını, projenin 1984 yılında uygulamayakonularak, uçakların 1987 yılından itibaren peyderpey hizmete so-kulcağını bildirdi.

4- Yüksek Hakem Kurulu Başkanı Naci Varlık, YHK'nm 2 yıl 8aylık döneminde gerçekleştirdiği işlerle ilgili olarak, yaptığı açıkla- mada «2 milyon 32 bin işçiyi kapsamına alan 27 bin 444 işyeri için4 bin 661 sözleşme yaptık. Böylece, yenilenmeyen toplu sözleşmekalmadı. 196 teşvik kararı aldık. Ayrıca 2. ve 3. zam kararları verdik»dedi.

5- Türk-İş'in 13. Genel Kurulu'na sunulacak Türk-İş çalışma ra- porunda, «Gelir dağılımındaki bozukluğun arttığı, işsizliğin tehlikeliboyutlara ulaştığı, iş yasasının temel ilkeler doğrultusunda değiştiril- mesini sağlamak için çalışmaların devam etmesi» belirtildi.

6- 120 firmanın katıldığı «İnşaat Malzemeleri İhracat Sergisi»OTİM'de açıldı.

7- Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açık- lamaya göre, Tekel Genel Müdüriüğü'nün gerçekleştirdiği sigara ih- racatı 200 tonu aştı.

8- 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı, 70 Numaralı Bildiri ilekaldırılan 33 bildirinin içerikleri hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

9- 30 Sanıklı yasadışı Antalya Dev-Yol davasında, 2 sanık ömürboyu, 5 sanık çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. 21 sanık ise beraatetti.

Tercüman gazetesi yazarı Rauf Tamer ile Sorumlu Yazı İş- leri Müdürü Aydoğdu İlter hakkında İstanbul Sıkıyönetim Komutan- lığı Askeri Savcılığı'nca soruşturma açıldı.

İzmir ve ilçelerinde yapılan operasyonlarda Dev-Yol mensubu19 kişi, 4 tabanca, yasaklanmış yayın ve örgütsel dokümanlarla ya- kalandı.

10- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahke- mesinde işkence iddiasıyla yargılanan 11 emniyet görevlisi beraatetti.

11- Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilkokul, ortaokul, lise ve den- gi okullarda burs, parasız yatılı ve sosyal yardımlar yönetmeliği Res- mi Gazete'de yayınlandı.

12- Bazı bakanlıklarda yapılan yeni atamalar, Resmi Gazete’deyayınlanarak yürürlüğe girdi.

13- Yabancı ajansların haberlerine göre, Avrupa Konseyi Parla- mentosu Türkiye Alt Komisyonu Paris'te yaptığı toplantıda Türkiye'- de demokrasiye geçiş konusunu görüştü.

14- Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu, Brüksel'de bası- na yaptığı açıklamada, «Türk-Yunan dialoğunun, Ankara'nın KuzeyKıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma kararını değiştirmediği sürecebaşlayamayacağını» söyledi ve «ABD'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu- riyetini hiçbir zaman tanımayacağının ABD Dışişleri Bakanı Shultztarafından kendisine açıklandığını» bildirdi.

15- Londra'da bir haftadır devam etmekte olan «Dünya SeyahatAcentaları Fuarı» nda Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cum- huriyeti de bölüm açtı.

16- Yabancı ajansların haberlerine göre, Bangladeş'in Başken- ti Dakka'da yapılan İslam Konferansı Dışişleri Bakanları Toplantısın- da, Kıbrıs'ta iki kesimli federal bir devlet kurulmasını destekleyenbir karar tasarısı sunuldu.

17- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Meclis Başkanlığı'-na Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekillerinden Oğuz Korhan se- çildi,.

18- AA'nın Belgrad çıkışlı haberine göre, Türkiye'nin Yugoslav- ya Büyükelçisi Galip Balkar'ı öldürmekten Belgrad'da yargılanan ikiErmeni teröristten Haruçyan Krikor Levonyan «Balkar'ı öldürdüğü- nü ve Yugoslav Albay Slöbodan Brajoviç'i yaraladığını» kabul etti.

19- Milliyet gazetesinde yayınlanan bir habere göre, 13. yüzyılaait el yazması bir kitap, Londra'da 10.7 milyon dolar (yaklaşık 3.5milyar liraya) satıldı.

20- Akajansın Brüksel çıkışlı bir haberine göre; Brüksel'de de- vam eden NATO ittifakının siyasi kanadını teşkil eden Dışişleri Ba- kanları toplantısında, NATO Genel Sekreteri Joseph Luns'un emek- liye ayrılmasıyla boşalacak olan Genel Sekreterlik görevine İngilte- re eski Dışişleri Bakanı Lord Carrington'un getirilmesi oybirliğiylekabul edildi.

21- AA'nın New York çıkışlı bir haberine göre; BM Genel Ku-rulu'nda sömürgecilik aleyhinde bir karar üzerinde yapılan oylama- da ABD ve İngiltere olumsuz oy kullandı.

22-Yabancı ajansların haberlerine göre; ABD Savunma BakanıCaspar VVeinberger, Brüksel'de yaptığı açıklamada, «Sovyetler Bir- liği ile silahsızlanma konusunda dünyanın her köşesinde masayaoturmaya hazır olduklarını» söyledi.

Bu arada, Sovyetler Birliği ile ABD arasında Cenevre'de sürdü- rülen stratejik silahların azaltılması görüşmeleri (START), SovyetlerBirliği heyetinin herhangi bir açıklama yapmadan toplantıdan ayrıl- maları ile yeni bir başlama tarihi saptanmadan tatil edildi.

23- Yabancı ajansların haberlerine göre, FKÖ lideri Yaser Ara- fat kendisine -bağlı gerillalarla birlikte deniz yoluyla Trabiusşam'-dan ayrılmasından sonra yolculuk sırasında güvenliklerinin sağlan- ması amacıyla Sovyetler Birliği, Fransa ve Yunanistan'a başvurdu.Öte yandan İsrail'in eski Savunma Bakanlarından Ariel Şaron Paris-te yaptığı açıklamada, «Arafat'ın Trablusşam'dan sağ olarak ayrıl- masına izin vefilmeyeceğini» söyledi.

24- Yabancı ajansların haberlerine göre, Lübnan'daki AmerikanDeniz Piyade. Birlikleri sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, de- niz piyadelerine «Herhangi bir saldırı karşısında derhal ateş açma»emrinin verildiği belirtildi.

25- AP Ajansının Lefkoşe çıkışlı haberine göre, İran'ın dini lide- ri Ayetullah Humeyni, petrol üreten İslam Ülkelerini Lübnan'a mü- dahale eden Batı'yı, petrol yaptırımı uygulayarak cezalandırmayaçağırdı.

9 Aralık 1983

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Genelkurmay Başkanı Orge- neral Necdet Üruğ ve Kuvvet Komutanları ile Jandarma Genel Ko-mutanı'm ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Kenan Evren sonra Anava- tan Partisi Genel Başkanı Turgut Özai'ı, Halkçı Parti Genel BaşkanıNecdet Calp'i ve Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı TurgutSunalp'i ziyaret etti.

2- Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeleri Nurettin Ersin, TahsinŞahin-kaya, Nejat Tümer, Sedat Celasun ile Cumhurbaşkanlığı Ge- nel Sekreteri Sedat Güneral, TBMM Başkanı Necmettin Karadu-man'ı makamında ziyaret ederek, görevinde «Başarılar» dilediler.

3- AA'nın haberine göre; Brüksel'de NATO Avrupa Grubu veNükleer Planlama Grubu toplantılarına katılarak Türkiye'ye dönenMilli Savunma Bakanı Ümit Halûk Bayülken, An'kara'da yaptığı açık- lamada, «Yunanistan Başbakanı ve Savunma Bakanı Papandreu'yaTürk hükümeti'nin ikili görüşme çağrısını ilettiğini» söyledi.

4- ANKA Ajansının haberine göre, Milli Eğitim Bakanı HasanSağlam yaptığı açıklamada, «3 yıl içinde eğitimin düzgün yola so- kulduğunu» söyledi.

5- Ziraat Bankası Genel Müdürü Rahmi Önen bir açıklama ya- parak «Ziraat Bankası'na devredilen üç bankanın toplam 154 şube- sinden 88'inin kapatılacağını, 66'sının ise normal faaliyetini sürdü- receğini» belirtti.

6- MGK'nin 76 numaralı kararına aykırı davrandığı iddiası ileAnkara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'ndeyargılanan, SODEP eski Genel Başkanı Erdal İnönü beraat etti.

7- AA'nın haberine göre, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı As- keri Savcılığı DYP Genel Başkanı Yıldırım Avcı'nın ifadesinin alın- ması için Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı'na tali- mat gönderdi.

8- Ankara Toplu Basın Mahkemesi'nde yargılanan ve 12 Eylül'-den sonra kapatılan Hergün gazetesinin Yazı İşleri Müdürü VeyisSözüer ile Necdet Sevinç, Abdurrahman Pala ve Ali Bademci, yayın- lanan iki ayrı yazı nedeniyle, üç ile 12 ay arasında değişen hapis,38 bin liraya kadar da para cezasına mahkum edildiler.

9- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Matvke-mesiVıde sonuçlanan Türkiye Komünist Partisi Birlik (TKP/Birlik)davasında, 4 sanık 5 yıl hapse mahkum edildi, 26 sanık ise beraatetti.

10-Federal Almanya'nın Türkiye'ye yaptığı askeri ve ekonomikyardımların durdurulması ile ilgili olarak muhalefetteki Sosyal De- mokrat Partisi (SPD) ve Yeşiller tarafından verilen önergeler, Fede- ral Parlamento'da yapılan oylamada reddedildi.

11- ABD Dışişleri Bakanı George Shultz, Brüksel'deki NATO Ba- kanlar Konseyi toplantısından sonra düzenlediği basın toplantısın- da, «Lübnan'daki Barış Gücü'ne bağlı görev yapan ABD askeri bir- liklerine Türkiye tarafından sınırlı bazı transit kolaylıkları sağlanma- sı» ile ilgili bir soruya cevap vererek, «Türkiye'nin Lübnan'daki des- teği diğer NATO üyelerinden pek farklı değil» dedi.

12- Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Andrei Gromiko, Türkiye'- nin Moskova Büyükelçisi Vahit Halefoğlu ile makamında görüştü.Görüşmeden sonra yapılan açıklamada «iki ülke arasındaki ekono- mik işbirliğinin geliştirilmesinin» görüşüldüğü bildirildi.

13- Basında yer alan haberlere göre, Bangladeş'in başkentiDakka'da devam eden «İslam Konferansı Örgütü (ICO) Dışişleri Ba- kanları Konferansımda birer konuşma yapan Pakistan Dışişleri Ba- kanı Şahapzade Yakup Han ve Malezya Dışişleri Bakanı Tan SriGazalî, «Ki'brıs Türklerinin bağımsızlık ilanını kaçınılmaz gördükleri- ni ve desteklediklerini» açıkladılar.

14- İsrail hücumbotları tarafından bombalanan Trablusşam ya- kınındaki Filistin kampında, bir gerillanın öldüğü, iki gerillanın ya- ralandığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

15- İsrail Başbakanı İzak Şamir, «Yaser Arafat'ın Trablusşam'-dan ayrılmasını engellemek için her türlü yolu deneyeceklerini vehükümetin tüm eylem biçimlerini görüştüğünü» söyledi. İzak Şamir'-'n açıklaması üzerine, BM Genel Sekreteriiği'nden yayınlanan birbildiride ise «İsrail'in BM bayrağı taşıyan gemilere saldırması halin- de, bunun Örgüte saldırı olarak yorumlanacağı» bildirildi. İtalya Dışişleri Bakanı Andreotti ise yaptığı açıklamada, «İtalyan gemilerinin ağır yaralı 67 FKÖ gerillasını nakletmek üzerehazır bulunduğunu» söyledi.

16- ANKA Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre, ABD,1878 yılından bu yana Arjantin'e uyguladığı «Silah ambargosunu»kaldırdı.

17-Yabancı ajansların Washington çıkışlı haberine göre, «Nük- leer savaşın sonraki etkileri» konusunda düzenlenen bir foruma ka- tılan Sovyet ve Amerikalı bilim adamları, büyük bir nükleer saldırı- nın dünyada uzun bir kış mevsimini başlatacağını ve tüm insan var- lığının yok olmasına neden olacağını» belirttiler.

18- Brüksel'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısı so- na erdi. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, «Avrupa'ya ABDnükleer füzelerinin yerleştirilmeye başlanmasından memnunluk duy- dukları» belirtilerek, «Sovyetler Birliği'ne nükleer müzakereleregeri dönmesi konusunda» çağrıda bulunuldu.

19- THA'nın Bağdat çıkışlı haberine göre; Irak Haber Ajansı INABasra Körfezi'nde dün meydana gelen çarpışmalarda 6 İran denizhedefinin batırıldığını ve bir İran jet uçağının düşürüldüğünü bildirdi.İran Ordu Komutanlığı, Irak hava kuvvetlerine ait bir jetin düşürül- düğünü öne sürerken, Irak INA Ajansı, Irak jetinin teknik arıza ne- deniyle üsse dönmediğini belirtti.

20- AP Ajansı'nın Moskova çıkışlı haberine göre; Sovyetler Bir- liği Savunma Bakanı Ustinov Sofya'da yaptığı açıklamada, «BatıAvrupa, Amerikan füzelerini yerleştirdiğine göre, doğuracağı sonuç- lara da hazırdır» dedi.

21- AA'nın Kuveyt çıkışlı haberine göre; Kuveyt'te yayınlanan«El Vatan» gazetesi, Güney Yemen'de Devlet Başkanı Ali Nasır Mu-hammed yönetimini devirmeyi amaçlayan bir darbe girişiminin ön- lendiğini bildirdi.

22- THA'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya hükümetsözcüsü Jerzy Urban, «Polonya'nın uğradığı zararın giderilmesi içinABD ile işbirliği yapılması ve ABD'nin Polonya'nın içişlerine karış- maması» yanlısı olduğunu belirtti.

23- Basında yer alan habere göre; ABD deniz piyadeleri, dün Şii militanların Hay El Sellum'daki mevzilerine saldırıda bulundu.ABD askeri sözcüsü, «saldırının ABD mevzilerine Şii roket ateşiaçılması üzerine başlatıldığını» belirtti.

24- AP Ajansının haberine göre; Uluslararası Af Örgütü, BM İn- san Ha'kları Bildirgesi'nin 35. yıldönümü öncesinde dünyadaki tüm«fikir mahkumlarına» af çıkarılmasını isteyen 1.3 milyon imzaiı birdilekçeyi BM'e sundu.

25- AP Ajansının Lefkoşe çıkışlı haberine göre, İran, bir Kıbrısve bir Yunan gemisinin Irak'ın açtığı ateş sonucu batırıldığını önesürdü.

26- AA'nın Rangoon çıkışlı haberine göre; Birmanya'da, GüneyKore Cumhurbaşkanı Ghun Doo Whan'ı hedef alan bombalı bir ey- leme kalkışarak aralarında Güney Koreli 4 hükümet üyesi de bulu- nan 21 kişinin ölümüne neden olmakla suçlanan Kuzey Kore'li ikisubay Zin Mo ve Kang Min Chul idama mahkum edildi.

27- AA'nın Buenos Aires çıkışlı haberine göre; Arjantin eski Dev- let Başkanı isabel Peron, iki yıllık sürgünün sonunda ülkesinedöndü.

28- AP Ajansı'nm Edvvards Hava Üssü'nden bildirdiğine göre;on günlük yolculuğunu tamamlayan uzay mekiği Columbia, Califor-nia'daki Edvvards Hava Kuvvetleri Üssü'ne indi.

29- UBA'nm Sofya çıkışlı haberine göre; Bulgaristan'da karaci- ğerin görevini üstlenebilecek «yapay karaciğer» geliştirildi.

10 Aralık 1983

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Milli Savunma Bakanı Ümit Ha- luk Bayülken'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkilerMüşavirliği'nden verilen bilgiye göre; «Milli Savunma Bakanı Halu'kBayülken Brüksel'de katıldığı NATO Avrupa Grubu ve SavunmaPlanlama Komitesi sonbahar toplantısı hakkında CumhurbaşkanıKenan Evren'e bilgi sundu.

2- AA'nın haberine göre; Başbakan Bülend Ulusu, «10 Aralıkİnsan Hakları Evrensel Beyannamesi» nin kabul edilişinin 35. yıldö- nümü dolayısı ile BM Türk Derneği tarafından düzenlenen törenebir mesaj gönderdi.

3- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Milliyet gazetesi yazarı M.Ali Birand'ın sorularını cevaplandırırken, yeni hükümetin dış politi- kasındaki öncelikli konuların, «ABD ile ilişkileri artırmak, Almanya'- ya önem vermek, Ortadoğu ülkeleri ile politikaya önem vermek, sos- yalist ülkelerle iyi komşuluk ilişkilerini titizlikle sürdürmek» olduğu- nu söyledi.

4- ANKA Ajansının haberine göre; Bayındırlık Bakanı TahsinÖnalp, «Son bir yıllık dönem içerisinde 122 yeni şirkete yurt dışı mü- teahhitlik belgesi verildiğini» açıkladı.

5- NATO Dışişleri Bakanları güz dönemi toplantısında Türkiye'yitemsil eden Büyükelçi Osman Olcay, gazetecilerin sorularını cevap- landırırken, «Avrupa'ya orta menzilli füzeler konulmasına ilişkin1979 yılında alınan çift yönlü kararın uygulanmaya konmasıyla, itti- fakın kararlılığının gösterilmesinin, NATO açısından başarı olduğunu»söyledi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Vahit Halefoğlu emekli oldu.

6- Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak üstün başarı gösteren 236ordu mensubuna, Selimiye'deki 1. Ordu Karargâhında düzenlenentörenle, madalya, berat ve şerit rozetleri dağıtıldı.

7- Türk düşünürü Mevlana Celaieddin Rumi'nin ölümünün 710.yıldönümü törenleri Konya'da başladı.

8- «Sedat Simavi Vakfı» ödülleri istanbul'da dağıtıldı,

9- Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası (DESSYAB) Genel Mü- dürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Halit Kara'nın atanmasınailişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı. DESİYAB Yönetim Kuruluüyeliklerine Cemalettin Özalp ve Muhtar Güredin getirildi.

Devlet Havacılık ve Hava Meydanları İşletmesi Yönetim Kuruluüyeliklerine ise Nuri Gök ile Yavuz Erim atandı.

10- Basında yer aian bir habere göre; ABD Başkanı Ronald Re-agan, Anavatan Partisi Genel Başkanı Turgut Özal'a «Kutlama» me- sajı gönderdi.

11- Bangladeş'in başkenti Dakka'da sona eren İslam Konferan- sı Örgütü (ICO) Dışişleri Bakanları Konferansı Siyasi Komitesi«Müslüman Kıbrıs Türklerinin eşit 'bir statüye kavuşması ve hak veinançlarının desteklenmesi» kararını aldı. Karar Genel Kurul'da dabenimsenerek ortak bildiriye kondu.

12- Milliyet gazetesinin New York çıkışlı haberine göre; KuzeyKıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin BM temsilcisi Nail Ataiay, BM GüvenlikKonseyi Başkanı Max Vander Stoel ile bir görüşme yaparak, «Kon- sey tarafından Kıbrıs Rum yönetiminin istekleri doğrultusunda birkarar alınması halinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin BarışGücü'nün görev süresinin uzatılmasını kesinlikle kabul etmeyeceği- ni» duyurdu.

13- BM'de İnsan Hakları Günü nedeniyle Genel Kurul'da konuş- ma yapan BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar, «Bütün dünyadainsan haklarının ayaklar altında çiğnenmesi toplu cinayetler ve git- tikçe artan idamların yaygınlığı yüzünden şaşkınlığa düştüğünü»söyledi.

14- Cumhuriyet ve Hürriyet Gazetesinin haberlerine göre; Yu- nan Hükümet sözcüsü Dimitrios Marudas bir açıklama yaparak, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yuannis Kapsis'in, «Kıbrıs işle- rini yürütme görevinden istifa ettiğini» bildirdi.

15- ANKA ajansının haberine göre; FKÖ lideri Yaser Arafat ve4 bin gerillanın Trablusşom'dan tahliye işlemlerine başlanabilmesiiçin Yunanistan, Çok Uluslu Barış Gücü'nü oluşturan ABD, Fransa,İngiltere ve İtalya'dan «4 gemisini korumalarını» istedi.

FKÖ lideri Yaser Arafat'ın sözcüsü Ahmet Abd-ül Rahman,Trablusşam'da yaptığı açıklamada, «Trablusşarn kıyılarında bulu- nan İsrail savaş gemilerinin, dün sürekli olarak kenti bombaldık-Irını» söyledi.

öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Alan Romberg'-in, «ABD yönetiminin İsrail'den FKÖ lideri Arafat ve yandaşlarınıengellememesini istediğini» belirttiği ajanslarca bildirildi.

Ajansların bildirdiğine göre, BM yetkilileri «Yaser Arafat veFilistinli gerillaların Trablusşam'ı terkederken tüm silah ve cephane- lerini bırakmaları halinde, kendilerini taşıyacak Yunan gemilerine,BM bayrağı çekilmesine izin vereceklerini» açıkladılar.

16- Yabancı ajansların haberlerine göre, Suriye askeri yetkilile- ri yayınladıkları bir bildiride, «iki İsrail uçağını düşürdüklerini» açık- ladılar. Öte yandan, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve çevresinde birhaftadır devam eden çatışmalar. Lübnan ordusu ile Şii ve Dürzi li- derleri arasında Şam'da varılan anlaşma sonucu sona erdi.

17- Sofya Press Ajansı'nm haberine göre; resmi bir ziyaret ne- deniyle bulunduğu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da konuşan Sov- yetler Birliği Savunma Bakanı Mareşal Dimitry Ustinov, «ABD'ninson yıllarda izlediği saldırgan ve militarist politika yüzünden savaşpatlak verebilir» dedi.

18- Arjantin'de 8 yıl süren askeri yönetimden sonra, sivil yöne- time geçildi. Devlet Başkanlığı seçimlerini kazanan Radikal Partilideri Raul Alfonsin görevine başladı.

19- İngiltere Kraliyet topçu birliklerinin karargahında patlayanbombanın 3 askerin yaralanmasına neden olduğu yabancı ajanslar- ca bildirildi.

11 Aralık 1983

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından hükümeti kurmak- la görevlendirilen Başbakan Turgut Özal Milliyet Gazetesi'ne prog- ramını açıkladı.

2- Sosyal Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Ahmet Durakoğlukalp krizi sonucu vefat etti.

3- Türk düşünürü ve ozanı Mevlana Celaleddin Rumî'yi anmatörenleri Konya'da başladı.

4- Oto lastik fiyatlarına yüzde 6 oranında zam yapıldı.

5- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Masasıpolisi 1 yıl içinde düzenlediği baskın ve operasyonlarda haklarındagıyabi tutuklama kararı bulunan ve çeşitli suçlardan aranan toplam1280 kişiyi ele geçirdi.

6- THA ve Akajans'ın Lefkoşe çıkışlı haberine göre; Kıbrıs RumAna Muhalefet Partisi lideri Glafkos Klerides Agon gazetesine ver- diği özel demeçte, «Siyasetimizin sadece Kıbrıs Türk Devleti'ninilanı kararının geri alınması mücadelesine dayandırılması halinde.Türklerin bu eylemini kınayan kararlar toplamaktan başka iş yap- mış olmayız ve bu durumda Kıbrıs konusunda iyimser olmaya im- kan yoktur» dedi.

7- ABD Başkanı Ronald Reagan'ın radyodan yaptığı haftalıkkonuşmasında, «Amerikan birliklerinin Çokuluslu Barış Gücü için- deki işlevini sürdürmesinin bölgenin dünya ekonomisindeki önemiaçısından zorunlu olduğunu, Lübnan'daki iç savaşın sona ermesi vehükümet otoritesinin sağlanması için girişimlerini sürdüreceklerini»söyledi.

8- ANKA Ajansı'mn Bükreş ve Cenevre çıkışlı haberine göre;Sovyetler Birliği'nin Birleşmiş Milletler silahsızlanma komitesinde-ki temsilcisi Victor Israelian «Ülkesinin orta menzilli ve stratejik si- lahlar görüşmelerine dönmeyeceğini» söyledi.

Öte yandan Romanya Devlet Başkanı Nikolay Cavuşesku. ülkesini ziyaret etmekte olan İtalyan Komünist Partisi Genel SekreteriEnrico Berlinguer onuruna verdiği yemekte yaptığı konuşmada.«ABD'nin Avrupa'ya nükleer füzeler yerleştirilmesine ve SovyetierBirliği'nin buna karşı uygulayacağı önlemlere» karşı olduğunu be- lirterek, «Silahsızlanmanın Avrupa'da başlatılması gerektiğini» söy- ledi.

9- Yabancı ajansların Beyrut çıkışlı haberlerine göre; Lübnan'- ın 'kuzeyindeki Troblusşam kentinde Suriye ordusunun ve Suriyeyanlısı Filistinli gerillaların kuşatması altında bulunan FKÖ lideriYaser Arafat'a bağlı kuvvetlerin Lübnan'dan ayrılırken ağır silahla- rını geride bırakmayı kabul ettikleri bildirildi.

Öte yandan bir basın toplantısı düzenleyen FKÖ lideri YaserArafat'ın sözcüsü Ahmed Abdel Rahman, İsrail hücumbotlarının FKÖmevzilerine yeniden saldırdıklarını» söyledi. İsrail askeri yetkilileriise olayı yalanladılar.

10- AP ve ANKA Ajanslarının Dakka çıkışlı haberine göre; Bang- ladeş askeri yönetim lideri General Hüseyin Muhammed Erşad, ken- dini 'Devlet Başkanı' ilan etti. Bangladeş Radyosu'nun verdiği ha- berde, hükümetin feshedildiği ve yeni hükümetin daha sonra Erşadtarafından atanacağı da belirtildi.

11- Yabancı ajansların Atina çıkışlı haberlerine göre; İngiliz ba- yan gazeteci Doroty Ann Chapman'ı öldürdüğü iddiası ile ömür bo- yu hapis cezasını çekmekte olan Nikos Mundis dün serbest bıra- kıldı.

12 Aralık 1983

1- Hükümeti kurmakla görevlendirilen Anavatan Partisi GenelBaşkanı Turgut Özal, Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Ke- nan Evren'e sundu. Daha sonra gazetecilere bir açıklama yapanözal, «Anayasa'nın 109. maddesine göre, Bakanlar Kurulu listesiniverdim. Sayın Cumhurbaşkanımız, listeyi tetkik ediyorlar. Çok muh- temel yarın açıklamamız mümkün olaca'ktır» dedi.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Anavatan Partisi GenelBaşkanı Turgut özal. Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanınasunduktan sonra çeşitli temaslarda bulunarak, Dışişleri Bakanı İl-ter Türkmen, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Tevfik Ertürk, Yıldı- rım Aktürk, Ekrem Pakdemirli, Hüsnü Doğan ve Halil Şıvgın ile gö- rüştü.

2-Bakanlar Kurulu kararıyla 1963 yılı sonuna kadar geçerli ol- mak üzere verilmiş olan Sarı Basın Kartları'nın süresi 30 Haziran1984 tarihine kadar uzatıldı.

3- Basında, bakanların veda mesajları yer aldı.

4- Türk-İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, TBMM Başkanı

Necmettin Karaduman'ı ziyaret ederek kendisini kutladı.

5- Ankara Belediye Başkanı Süleyman Önder, yaptığı açıkla- mada, 2805 sayılı «İmar Affı» ile ilgili olarak Ankara'da bugüne ka- dar 163 bin başvuru yapı'dığmı söyledi.

6- Ankara Sanayi Odası'nm 20. kuruluş yıldönümü dolayısıylayapılan törende başarılı ihracatçılar ile yüksek düzeyde vergi öde- yenlere ödülleri dağıtıldı.

7- İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürlüğüne Fikret Tartan getirildi.

8- Kapatılan Büyük Türkiye Partisi'nin 18 kurucu üyesi düzen- lenen bir törenle Doğru Yol Partisi'ne girdi.

Partisinden istifa eden Halkçı Parti İzmir İlçe Yönetim Kuruluüyesi Ahmet Kesici SODEP'e girdi.

9- Akajansın bir haberine göre; Türkiye'de okullaşma oranıson üç yıl içinde yüzde 7 artışla yüzde 92'den, yüzde 99'a ulaştı.

10- Aralık ayı başında piyasaya 35 milyar lira sürülerek, dolaşım- daki para miktarı 714 milyar liraya yükseltildi.

11- Ayçiçeği yağına 50 lira zam yapıldı.

12- Gölcük Askeri Mahkemesi, Safranbolu olaylarına karışmak- tan yargılanan 23 sanıktan 19'unu 3 ile 17 yıl arasında değişen hapiscezalarına çarptırdı. 4 sanık ta beraat etti.

DİSK'e bağlı İlerici Deri-iş Sendikası yönetici ve üyesi 12 sa- nığın yargılanmalarına İstanbul'da başlandı.

KUK (Kürdistan Ulusal Kurtuluşçuları) örgütünün Elazığ ve Bin- göl bölge komite üyesi 7 kişi silahlarıyla birlikte ele geçirildiler.

13- Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 42 Numaralı bir bildiriyayınlayarak, grev ve lokavt, işyeri kapatılması, işçi sayısının azal- tılması ve benzeri faaliyetlerin izne bağlandığını açıkladı.

14- Milliyet gazetesinde yayınlanan bir habere göre; İngiltereBaşbakanı Margaret Thatoher ile Pakistan Devlet Başkanı Ziya-ÜIHak, Anavatan Partisi Genel Başkanı Turgut Özal'a birer kutlamamesajı gönderdiler.

15- Yabancı ajansların haberlerine göre. İsrail, FKÖ lideri Ara- fat ve yanlısı gerillaların Lübnan'ın Trablusşam kentinden güvenlikiçerisinde ayrılmasını garanti edemeyeceğini, ancak Arafat'ın ayrıl- masına yardım eden taraflara da savaş ilan etmeyeceğini açıkladı.

Öte yandan, Lübnan ordusu ile Dürzi ve Şii milisler arasındageçtiğimiz cumartesi günü ilan edilen Ateşkes yeniden bozuldu.

16- Yabancı ajansların haberlerine göre, Kuveyt'te ABD Büyük- elçiliği, Kuveyt Uluslararası Havaalanı, Fransız Büyükelçiliği, El -Shueiba petrol üretim alanı ile elektrik enerji istasyonu ve Ameri- kalı teknisyen ve diplomatların oturduğu bir sitede meydana gelenbombalı patlamalarda 5 kişi öldü, 54 kişi de yaralandı. Patlamalarınsorumluluğunu «İslami Cihad Örgütü» üstlendi.

17- AP Ajansı'nın Roma çıkışlı haberine göre, Papa 2. Jean PaulProtestanlar ile Katolikleri birleştirmek amacıyla Roma'daki Protes- tan Kilisesi'ndeki pazar ayinine katıldı.

18- ANKA Ajansı'mn Dakka çıkışlı bir haberine göre; Bangla- deş'te Devlet Başkanlığı'nı ilan eden General Hüseyin MuhammedErşad, 70'den fazla siyasal tutukluyu serbest bıraktırdı.

19- Akajans'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi haberajansı TAK'a dayanarak verdiği bir haberine göre; Girit Adası Kur- tuluş Örgütü'ne bağlı teröristler, Yunanistan'a karşı bağımsızlık ey- lemlerini dünyaya duyurmak amacıyla ABD'de bir yolcu uçağını ka- çırıp 72 saat süreyle rehin aldılar.

20- AA'nın bir haberinde; ABD'nin Grenada'daki Amerikan bir-likirinin bir kısmının bu hafta adadan ayrılacağını açıkladığı bildi- rildi.

13 Aralık 1983

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Turgut Özal Başkanlığındakiyeni Bakanlar Kurulu'nun ilk listesini onayladı. Buna göre ResmiGazete'nin mükerrer sayısında yayınlanan yeni Bakanlar Kuruluşöyle :

Başbakan : Turgut Özal, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım- cısı: Kaya Erdem, Adalet Bakanı : M. Necat Eldem, Milli SavunmaBakanı : Zeki Yavuztürk, İçişleri Bakanı : Ali Tanrıyar, Dışişleri Ba- kanı : Vahit Halefoğlu, Maliye Bakanı : Vural Arıkan, Milli Eğitim Ba- kanı : M. Vehbi Dinçerler, Bayındırlık Bakanı : İ. Sefa Giray, TicaretBakanı : Kazım Oksay, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı : MehmetAydın, Gümrük ve Tekel Bakanı : A. Mesut Yılmaz, Ulaştırma Ba- kanı : Veysel Atasoy, Tarım ve Orman Bakanı : H. Hüsnü Doğan,Çalışma Bakanı : Mustafa Kalemli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı : H.Cahit Aral, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı : Cemal Büyükbaş, Kül- tür ve Turizm Bakanı : M. Mükerrem Taşçıoğlu, İmar ve İskan Ba- kanı : Sudi N. Türel, Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı : İsmail Öz-dağlar, Gençlik ve Spor Bakanı: Abdullah Tenekeci, Sosyal Güven- lik Bakanı-. Ahmet K. Alptemoçin.

Yeni hükümette parlamento dışından görev alan DışişleriBakanı Vahit Halefoğiu ile Tarım ve Orman Bakanı Hüsnü DoğanAnayasa uyarınca TBMM Genel Kurulu'nda and içtiler.

öte yandan Kanun Gücünde Kararnamelerle düzenlenerek ba- zı Bakanlıkların birleştirileceği, oluşturulacak i'kinci listenin de Cum- hurbaşkanı Kenan Evren'e sunulacağı, Başbakan Turgut Özal tara- fından basına açıklandı.

2- Başbakan Turgut Özal, görevi Bülend Ulusu'dan devraldı.Turgut Özal görevi teslim aldıktan sonra yeni Bakanlar Kurulu ileilk toplantısını yaptı. Özal ve Bakanlar Kurulu daha sonra Anıtka- bir'e giderek, saygı duruşunda bulundular.

3- Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü tarafından yapılan açıklama- da, Kuveyt'teki bombalı saldırılardan büyük 'bir üzüntü duyulduğubelirtilerek, «Türkiye'nin bu insanlık dışı saldırıları şiddetle kınadı- ğı» bildirildi.

4- Yüksek Hakem Kurulu Başkanı Naci Varlık, kurulca onayla- nan, süresi sona ermeyen toplu sözleşmelere uygulanacak 1984zam oranının Ocak ayının başında açıklanacağını söyledi.

5- Ankara Belediye Başkanı Süleyman Önder, İslam Ülkeleribaşkentleri teşkilatı yönetim kurulu toplantısına katılmak üzereFas'a gitti.

6- Ziraat Bankası Genel Müdür Muavinliği'ne Halil Ata tayinedildi.

7- Hizmet-İş Sendikası Genel Kurulu sonunda Hüseyin Tan-rıverdi yeniden Genel Başkanlığa seçiidi.

8- Sosyal Sigortalar Kurumu Konut Kredisi Yönetmeliği'nde 7Temmuz 1983 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik ya- pıldı.

9- ANKA Ajansı'nm bir haberinde; Boğaziçi Köprüsünden 10yılda 256 milyon aracın geçtiği ve 12 milyar 688 milyon Hralık gelirinelde edildiği belirtildi.

10- İstanbul Ticaret Odası indekslerine göre, Kasım ayında yüz- de 3.2'ye yükselen toptan eşya fiyatlarındaki yıllık artış oranı yüzde34.3 oldu.

11- İş Bankası Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre,İş Bankası 1983 büyük ödüllerini, tiyatro dalında Orhan Asena, ka- rikatürde Semih Balcıoğlu ve arkeolojide Ord. Prof. Dr. Ekrem Ak-urgal kazandılar.

12- Geçirdiği bir kalp krizi sonucu Bolu'da yaşamını yitiren Sos-yal Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Ahmet Durakoğlu toprağa ve- rildi.

13- 3. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından yapılan biraçıklamada, araziye terkedilmiş ve şahısların üzerinde olmak üze- re çok sayıda silah ve merminin ele geçirildiği bildirildi.

14- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 4 Numaralı Askeri Mahke- mesinde silah ve mermi kaçakçılığından yargılanan 10 sanık, 1 ile 21yıl arasında hapse ma'hkum oldular.

15- Çankırı'nın tfeniyapan köyüne ulusal elektrik sistemindenelektrik verildi.

16- Yüksek öğrenim kurumlarının bakanlıklar ile bakanlıklarabağlı kurum ve kuruluşlardan hangi esaslar çerçevesinde yararla- nacaklarını gösteren yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı.

17- Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile bağlı kuru- luşlarının teşkilat ve kadroları hakkındaki kanun gücündeki karar- name, Resmi Gazete'de yayınlandı.

18- Milliyet Gazetesinde yayınlanan bir haberde, YunanistanBaşbakanı Andreas Papandreu'nun Başbakan Turgut Özal'a bir me- saj göndererek, yeni görevini kutladığı bildirildi.

19- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk Bakanlar Kurulu,Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş tarafından onaylanarak açıklandı.

Buna göre; Başbakan Nejat Konuk'un oluşturduğu yeni Bakan-lar Kurulu şöyle-. Dışişleri ve Savunma Bakanı: Necati Münir Erte-gün, İçişleri ve Sağlık Bakanı :Oktay Feridun, Ekonomi ve MaliyeBakanı: Salih Coşar, Tarım, Doğal Kaynaklar ve Enerji Bakanı: Na- zif Borman, Milli Eğitim, Kültür ve Gençlik Bakanı: Orhan Zihni Bilge-han, Sanayi ve Ticaret Bakanı: Fuat Veziroğlu, İskan Bakanı: HakkıAtun, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı : Mehmet Bayram, Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanı : Hasan Özbaflı, Turizm ve Sosyal Yar- dım Bakanı : Aytaç Beşeşler.

20- Yabancı ajansların haberlerine göre, FKÖ yönetimine karşıgerilla grupları, Yaser Arafat'ın Trablusşam'dan ayrılması durumun- da kenti ele geçirme girişiminde 'bulunmayacaklarını açıkladılar.

Bu arada, Irak'ta yayınlanan «El Savra» gazetesine bir demeçveren Arafat, çeşitli Arap ülkelerine dayanan bir «Birleşik FilistinOrdusu» kurma arzusunda olduğunu söyledi.

21- Yabancı ajansların haberlerine göre, ABD Savunma Bakanlı- ğı Lübnan'daki Amerikan tesislerine saldırıda bulunulması duru- munda ABD savaş uçaklarının Lübnan'da bombardıman edeceklerihedeflerin listesini hazırladığını açıkladı.

Öte yandan Lübnan Devlet Başkanı Emin Cemayel, iki günlük bir resmi ziyaret için İngiltere'ye gitti. Cemayel hareketinden önceyaptığı açıklamada, Basba'kan Şefik Vazzan'ın geçtiğimiz eylül ayın- da verdiği istifasını reddettiğini belirtti.

22- AA'nın Roma çıkışiı bir haberinde, İtalyan savcı İlario Mar-tella'nın Papa 2. Jean Paul'e 1981 yılında girişilen silahlı saldırıda,«Bulgaristan'ın muhtemel 'bağlantısı» konusundaki soruşturmayı ta.marnladığı bildirildi.

23- THA'nın Varşova çıkışlı bir haberine göre, Polonya'da Daya- nışma Sendikası'nın 34 üyesi tutuklandı.

14 Araık 1883

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Başbakan Turgut Özal ve Ba- kanlar Kurulu üyelerini Çankaya Köşkü'nde kabul ederek kendileri,ni kutladı. Cumhurbaşkanı Evren, kabulde yaptığı konuşmada, «Dev- letin ve Milletin hayrına yapılan işler olduğu sürece ben daima si- zin arkanızdayım. Sizi destekleyeceğim. Ama yalnız parti gözlüğüy- le bakılacak olursa o zaman da hakikatları söylemekten hiçbir za- man geri kalmayacağım» dedi.

2- Başbakan Turgut Özal, Bakanlar Kurulu'nun ilk toplantısın- dan çıkarken, gazetecilerin İncirlik Havaalanının ABD uçaklarınaaçılması ile ilgili bir sorusuna, «Bir Barış Gücü konusu var orada.Bir barış gücüne, o da silahlarla ilgili değii, sadece sıhhi ve diğermalzeme konusunda yapılan bir yardımdır» cevabını verdi,

3- Yeni Bakanlar Kurulu üyeleri ile Bülend Ulusu hükümetininbakanları arasında devir-teslim törenleri yapıidı ve yeni bakanlargörevlerine başladılar.

4- TBMM Genel Kurulu'nda komisyon üye seçimleri yapıldı.

5- Halkçı Parti Gene! Başkanı Necdet Calp, Anka Ajansı'nayaptığı açıklamada, «Gölge kabine oluşturacaklarını» söyledi.

6- Milliyetçi Demokrasi Partisi grubu, Türkiye ile Avrupa Kon- seyi arasındaki ilişkiler konusunda TBMM'de genel görüşme açıl- masına ilişkin bir önergeyi kabul etti,

7- Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal, yaptığı açıkla- mada, partisinin ambleminin hilal ve başak olarak saptandığını veprti büyük kongresinin Mart ayı içinde yaplıacağım bildirdi.

8- Türk-İş'e bağlı Haber-İş Sendikası yönetimi, Kayyum he- yetinden seçimle gelen yeni Yönetim Kurulu'na devredildi.

9- Devlet İstatistik Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre;Türkiye'de 1983'ün ilk onbir ayında tüketici fiyatları yüzde 31.5 ora- nında bir artış gösterdi.

10- İstanbuldaki Başbakanlık Arşivinde bulunan Osmanlı İmpa- ratorluğu dönemine ait belgelerin üzerindeki pulları keserek yurtiçinde ve dışında pazarlayan bir şebeke ortaya çıkarıldı.

11- Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Cumhuriyet gazetesi yazarı OktayAkbal hakkında Zeytinburnu Toplu Basın Asliye Ceza Mahkemesi'-nce verilen mahkumiyet kararını bozdu.

12- Tercüman gazetesi yazarlarından Rauf Tamer ve SorumluYazı İşleri Müdürü Aydoğdu İlter haklarında İstanbul SıkıyönetimKomutanlığı Askeri Savcılığı tarafından açılan soruşturmada kovuş- turmaya yer olmadığına karar verildi.

13- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı Askeri Mahke- mesi tarafından THKP-C Acilciler örgütüne üye olmak ve eylemler- de bulunmak suçundan iki sanığın ömür boyu, 14 sanığın da çeşitlihapis cezalarına çarptırılmasına ilişkin dava kararı Askeri Yargıtay-ca onaylandı. 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı tarafındanyapılan bir açıklamada, Adana'da Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numa- ralı Askeri Mahkemesi'nde yargılanan 22 PKK sanığından 4'ünün ce- zalandırıldığı, 18'inin ise beraat ettiği bildirildi.

Türkiye İşçi Partisi davasına İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı2 Numaralı Askeri Mahkemesinde savunmalarla devam edildi.

14- Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanan kanunhükmünde kararnameler ile Milli Savunma Bakanlığı dışındaki tümbakanlıkların kuruluşları yeniden düzenlendi. Ayrıca Başbakanlığabağlı «Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı» adı altında bir müste- şarlık kuruldu.

15- İmar ve İskan eski Bakanı Ahmet Samsunlu'nun EmekliSandığı Yönetim Kurulu üyeliğine, Adalet eski Bakanı Kazım Akdo-ğan'ın da Emlak Kredi Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine atanma- larına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğegirdi.

16-AET ülkelerine 1984 yılı içinde gümrüksüz olarak satılacakpamuk ipliği, pamuklu dokuma ve makina halısı miktarları belirle- nerek, Resmi Gazete'de yayınlandı.

17- Türkiye'de savaş uçağı sanayii kurulması ve ABD ile ortak- laşa F-16 uçaklarının imaline ilişkin anlaşmanın Ulusu hükümeti ta-

rafından onaylandığı ve geçen hafta sonunda kabul mektubu şek- linde Washington'a gönderildiği basında yer alan haberlerde belir- tildi.

18- Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Coşkun Kırca,Ortadoğu sorununun çözümü için temel koşulun, Arap ülkelerininbirlik içinde tutarlı bir tavır almaları olduğunu söyledi.

Öte yandan BM Gene! Kurulu'nda, Ortadoğuda barışın sağlan- ması amacıyla uluslararası bir konferansın düzenlenmesi çağrısıkarara bağlandı. Konferansa FKÖ'nün de katılmasını öngören karar4'e karşı 124 oyla onaylandı.

19- Danimarka'da bir Türk işçisini döverek ölümüne neden ol- dukları gerekçesiyle yargılanan iki polis memuru beraat etti.

20- AA ve AP Ajansı'nın Birleşmiş Mil'euer çıkışlı haberlerinegöre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs'ta bulunan BM BarışGücü'nün görev süresini 6 ay daha uzatan Güvenlik Konseyi karartasarısına karşı olduğunu açıkladı.

21- Yabancı ajansların haberlerine göre; ABD Savunma BakanıCaspar Weinberger, «Sovyetler Biriiği'nin ülkenin doğu bölümündeüç yeni SS-20 füze rampası inşa etmeye başladığını» öne sürdü.

22- Yabancı ajansların haberlerine göre; Amerikan savaş gemi- leri Beyrut'un doğusunda Suriye'nin kontrolü altındaki dağlık bölge- leri bombalarken, Beyrut'un güneyinde de ordu birlikleri ile Dürzimilisler arasında çıkan çatışmalarda 3 kişi öldü.

23- AP Ajansının Bağdat çıkışlı bir haberine göre; Irak savaşuçakları, Kuveyt'te meydana gelen patlamalara misilleme olarakiran'ın Dezful, Andimesk, Bahbahan, Nihavend ve Ram Hürmüzkentlerindeki çeşitli yerlere bombalı saldırıda bulundular.

24- AP Ajansının bir haberine göre; Arjantin'in yeni sivil DevletBaşkanı Raul Alfonsin, askeri yönetim liderleri aleyhine «Arjantin'-de terör, acı ve ölüm saçtıkları» gerekçesiyle dava açılacağını açıkladı.

15 Aralık 1983

1-Cumhurbaşkanı Kenan Evren, görev süresi sena eren NaciVarlık başkanlığındaki Yüksek Hakem Kurulu üyelerini kabul etti.

2- Başbakan Turgut Özal, partisinin grup toplantısından çıkar- ken, gazetecilerin soruları üzerine konu ile ilgili olarak yaptığı açık- lamada, «ABD ile yapılan F-16 uçak alımı projesinin 9 Aralıkta im- zalanmış olduğunu» belirtti.

Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk de, «F-16 uçaklarıyla il- gili anlaşmanın Genelkurmay Başkanlığı, Başbakanlık, Bakaniıklar-arası Ekonomik Kurul ve bakanlar tarafından onaylandıktan sonra,Cumhurbaşkanı'nın bilgisine sunulduğunu» söyledi ve «Anlaşmanındaha sonra imzalanarak, ABD hükümetine tevdi edildiğini» belirtti.

3- Bazı bakanlıkların birleştirilerek yeniden düzenlenmesineilişkin kararname Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından onay- landı ve Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.

Buna göre; Oluşturulan 6 Devlet Bakanlığına da Kazım Oksay,A. Mesut Yılmaz, Sudi N. Türel, Abdullah Tenekeci,, İsmail Özdağ-lar, Ahmet Alptemoçin, getirildi.

Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan, Milli Eğitim Gençlik veSpor Bakanı M. Vehbi Dinçerler, Bayındırlık ve İskan Bakanı İ. SefaGiray, Tarım, Orman ve Köyişieri Bakanı H. Hüsnü Doğan,, Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli, Sanayi ve Ticaret Ba- kanı H. Cahit Aral oldu.

4- Pankobirliğin 12. Olağan Genel Kurulu'nda bir konuşma ya-Pan Tarım, Orman ve Köyişieri Bakanı Hüsnü Doğan, «Türk tarımı- nın esas mevcut potansiyelini harekete geçirmek, hükümetin temelPolitikasını oluşturmaktadır» dedi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral ise konuşmasında, «Pan- cara taban fiyat saptanırken, masraflar ve enflasyon arasındakidengenin gözönünde tutulacağını» belirtti.

5-TBMM İhtisas Komisyonları Başkan, Sözcü ve Başkanvekil-liklerine Anavatan Partili üyeler seçildiler.

6-Başbakanlık Müsteşarlığına Hasan Celal Güzel atandı.

7-Akajans'ın bir haberine göre; Dışişleri Bakanlığı SözcüsüBüyükelçi Nazmi Akıman, Lübnan'daki Barış Gücü'nün bazı mevzi- leri bombalamaları ile ilgili olarak, «Biz Barış Gücü'nün bir bölü- müne destek sağlıyoruz. Bu Lübnan'la onlar arasında bir konu» de- di.

8- Başbakanlık Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nden yapılanaçıklamaya göre, Türk basın mensuplarına verilmekte olan sarı ba- sın kartlarının geçerliliği 30 Haziran 1984 tarihine kadar uzatıldı.Yabancı gazetecilere verilmekte olan mavi basın kartlarının ise 1Ocak 1984 tarihi itibariyle yenileneceği belirtildi.

9- Yeni Düzen Partisi Genel Başkanlığı'na yeniden VahapEsendağ getirildi.

10- Türkiye Gazeteciler Sendikası istanbul Şube Başkanlığı'naŞakir Süter getirildi.

11- Ziraat Bankası, OYAK'ın Türk Otomotiv Endüstrileri A.Ş.'de- ki yüzde 55 hissesini aldı. Böylece Ziraat Bankası'nm TOE'deki his- sesi yüzde 80'e çıktı.

12- İstanbul Sanayi Odası tarafından düzenlenen 4. Ev Gereçle- ri ve Dekorasyon Ürünleri Sergisi «Ev-83» İstanbul Sanayi OdasıSergi Enformasyon Merkezinde açıldı.

13-Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen «BasınMatbaacılık ve Reklamcılık Fuarı», İstanbul'da açıldı.

14- ANKA Ajansının bir haberine göre, Federal Almanya ve Da- nimarka'da ziyaret ve incelemelerde bulunan Bülent Ecevit Türki- ye'ye döndü.

15- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahke-mesi'nde, «Milli Güvenlik Konseyi'nin 76 sayılı bildirisine muhalefetettikleri iddiası» ile yargılanan Milliyet gazetesi yazarlarından Teo- man Erel ile Yazı İşleri Müdürü Doğan Heper beraat ettiler.

16- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahke-mesi'nde yasadışı Dev-Yo! örgütüne yardım etmekten yargılananOrdu eski milletvekilleri Ertuğrul Günay ve Teme! Ateş, üçer yıl ha- pis cezasına mahkum oldular.

17- 176 tabanca ile yakalanan 18 sanık, Ankara Sıkıyönetim Ko- mutanlığı 4 Numaralı Askeri Mahkemesi tarafından 2 yıl 6 ay ile 6yıl arasında hapis cezasına çarptırıldılar. 13 sanığın beraat ettiğidavada, 7 kişi için de görevsizlik kararı verildi.

Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı güvenlik güçlerinin ger- çekleştirdiği operasyonlar sonucu Burdur ve ilçelerinde sağ eylem- ci 24 kişi yakalandı.

Yasa dışı TKP İzmir grubu davasında afiş asmaktan sanık birkişi 2 yıl 8 aya mahkum edildi, 8 sanık ta beraat etti.

18- Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı AskeriMahkemesi, izmir ve yöresinde yasa dışı TKP örgütünü yenidenkurmaya çalıştıkları gerekçesiyle 9 kişi hakkında dava açtı.

19- Bazı kuruluşların bütün müessese ve ortaklıklarıyla birliktebağlı oldukları bakanlıkları yeniden belirleyen karar Resmi Gazete'-de yayınlandı.

20- Banker alacakları için açılan mevduat hesaplarının başkaları- na devredilemeyeceğine ilişkin bir tebliğ Resmi Gazete'de yayın-iandı.

21- PTT'nin telefon santral gereksinimini karşılamak için Kana-da'nın Export Development Corporation örgütü ile 100 milyon 500bin Kanada doları tutarında bir kredi anlaşması, Hazine ve Millet- lerarası İktisadi İlişkiler Teşkilâtı Genel Müdür Yardımcısı Erol Hur-baş ile örgütün Avrupa Masas ıŞefi Thanh V. Tran tarafından imza- landı.

22- ANKA ajansının Trablus çıkışlı bir haberine göre; LibyaArap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Genel Halk Komitesi SekreteriCadallah Azuz Talhi, Başbakan Turgut Özal'a ülkesi adına bir kut- lama mesajı gönderdi.

23- AA'nın bir haberine göre, NATO Avrupa Müttefik KuvvetleriBaşkomutanı General Bernard Rogers, Washington'da düzenlediği basın toplantısında, çeşitli konulara ilişkin soruları cevaplandırdıve «Türk hükümeti daha önce geliştirilen bu üslerin sadece NATOamaçları için kullanılacağı konusunda başka ülkelerin değil, sade- ce Türk hükümetinin karar verebileceğini açıklamıştır. NATO'nunGüney bölgesinin genişletilmesi söz konusu değil, benim sorumlu- luğum, Avrupa Müttefik Komutanı olarak, üç bölgeyi içine alır, Ku- zey, Güney ve Orta Avrupa» dedi

Rogers ayrıca, «Lübnan'daki son gelişmelerin, NATO'nun gü- ney kanadına yeni sorumluluklar yükleyeceği kanaatinde olmadığı- nı» da söyledi.

24- AA'nm New York çıkışlı bir haberinde, Birleşmiş MilletlerGüvenlik Konseyi'nin, Kıbrıs'taki Barış Gücü'nün görev süresini 6ay daha uzatmayı kararlaştırdığı belirtildi.

25- ANKA Ajansının bir haberine göre; BM Genel Kurulu'nda, ye- ni Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin onaylanma çağrısınıiçeren karar tasarısı 2'ye karşı 135 oyla kabul edildi.

26- Yabancı ajansların haberlerine göre, ABD Başkanı RonaldReagan, Kongre'ye verdiği bir raporda, «Lübnan'da bir çözüme ula- şılmaması durumunda, Amerikan, Fransız ve İtalyan birliklerindenoluşan Çokuluslu Barış Gücü'nün bu ülkeden çekilebileceğini» söy- ledi.

27-AP Ajansı'nın bir haberine göre, Arjantin Devlet Başkanı,Raul Alfonsin, yeni kuvvet komutanlarını atadı ve 28 generali emek-liye ayırdı.

28--AP Ajansının bir haberine göre; Kolombiya'da Boeing 727 ti- pi bir kargo uçağı Medeltin kenti havaalanında kalkıştan biraz son- ra meydana gelen bir patlama sonucu düştü, 18 kişi öldü.

16 Aralık 1983

1- Başbakan Turgut Özal, Başbakanlık Müsteşar Yardımcılı- ğına, Saffet Ankan Beduk'un getirilmesini onayladı,

2-TBMM Başkanı Necmettin Karaduman, Parlamento Muha- birleri Derneği'nin yönetim kurulu üyelerini kabul ederek, bir süregörüştü.

3- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ, Kara Kuv- vetleri Komutanı Orgeneral Haydar Saltık, Deniz Kuvvetleri Komu- tanı Oramiral Zahit Alakan, Hava Kuvvetleri Komutanı OrgeneralHalil Sözer ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Mehmet Buy- ruk, Başbakan Turgut Özal ile TBMM Başkanı Necmettin Karadu-man'ı ziyaret ederek kutladılar.

4- Devlet Bakanı İsmail Özdağlar, ANKA Ajansının sorularınıyanıtlarken, akaryakıt fiyatları konusunda zamdan başka alınabile- cek tedbirleri araştırdıklarını söyledi.

5- Köyyol-İş Sendikasının 2. Olağan Genel Kurulu Ankara'datoplandı. Genel Kurulda bir konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Gü- venlik Bakanı Mustafa Kalemli, «İşçinin alın terinin ve el emeğininbundan sonra en iyi şekilde değerlendirileceğini, bu konuda en ufakbir endişe duyulmaması gerektiğini» söyledi.

6- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Nazmi Akıman, BMGüvenlik Konseyi'nin Kıbrıs'ta görev yapan Barış Gücü askerleriningörev sürelerini 6 ay daha uzatan kararının Türkiye ve Kuzey Kıb- rıs Türk Cumhuriyeti tarafından «Hiçbir meşruiyeti bulunmayan Krb-ns Hükümeti kavramına yer verildiği» gerekçesiyle reddedildiğiniaçıkladı.

7- Bakanlıklar arasında yapılan yeni düzenlemelerden sonraDevlet Bakanlarının görev alanları belirlendi.

8- Ankara Ticaret Odası Başkanlığına yeniden Turgut İlhanseçildi.

9-Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen «1983 Burhan Pelek Hizmet Ödülleri» Cumhuriyet Gazetesi Başyazarı Nadir Nadiile Hürriyet Gazetesi Yazarı Hikmet Feridun Es'e verildi.

10- Alâaddin Middle East Petrol Şirketi Genei Müdürü OymanSayel, Adıyaman'ın Kahta ilcesine bağlı Sondana köyünde petrolbulunduğunu açıkladı.

11- 4 bin 105 lira olan külçe altının gramı 4 bin 85 lira, 27 bin450 lira olan Cumhuriyet altını ise 27 bin 300 lira oldu,

12- Banker Yalçın Doğan, 115 ayrı dolandırıcılık suçundan 25yıla mahkum edildi.

13- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı Askeri Mahke- mesi Kawa davasından yargılanan bir sanığı ölüm cezasına, iki sa- nığı da ömür boyu hapse mahkum etti, 5 sanık ise beraat etti.

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkeme-si'nde 54 sanıklı THKP-C Kurtuluş davasında 5 sanık için ölüm, 49sanık için ise 5-20 yıl arasında çeşitli hapis cezaları istendi.

171 sanıklı PKK Siirt-Batman davasında 3 sanık için ölüm ce- zası istendi.

14- 7. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İliş- kiler Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Siirt'te güvenlik kuvvet- leri ile kanun kaçakları arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü,24 kişi de sağ olarak yakalandı.

15- Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mah- kemesinde görülmekte olan 88 sanıklı yasadışı TKP Güneydoğugrubu davasında, sanıkların sorgulama işlemleri tamamlandı. As- keri Mahkeme sanıklardan 3 'ünün tahliyesini, 10'unun da duruş- malardan vareste tutulmasını kararlaştırdı.

16- Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaokul, lise ve dengi okul- ların sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinde yapılan değişiklikler Res- mi Gazete'de yayınlandı.

17- Akajansın bir haberine göre; ABD Başkanı Ronald Reagan, 1984 yılı içinde Türkiye'ye verilecek oian askeri yardımda 100 mil- yon dolar, ekonomik yardımda da 36.5 milyon dolar kesinti yaptı.

18- ABD Dışişleri Bakanı George Shultz, NATO Genel SekreteriJoseph Luns ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Franz Karasek,Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'na birer kutlama mesajı gönder- diler.

19- Yabancı ajansların haberlerine göre; Avusturya'nın başken- ti Viyana'da ABD ile Sovyetler Birliği arasında yapılan, Avrupa'dakiKonvansiyonel Güçlerin Karşılıklı ve Dengeli Olarak Azaltılması Gö- rüşmelerine (MBFR) ara verildi.

20-AP Ajansının Beyrut çıkışlı bir haberine göre, İsrail savaşgemileri, Trablusşam'da'ki FKÖ lideri Yaser Arafat'ın karargahınıtop ateşine tuttular. Bu arada, Lübnan hükümeti ile muhalif grup- lar arasında üç maddelik bir ateş-kes anlaşması imzalandı.

17 Aralık 1983

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren Başbakan Turgut Özal Ne birgörüşme yaptı. Başbakan Özal, görüşmeden sonra yaptığı açıkla- mada, «Cumhurbaşkanına ekonomik konular ile hükümet programıhakkında bilgi verdiğini» söyledi.

2- Eski Cumhurbaşkanlarından Fahri Korutürk ve Cela! Bayar,Başbakan Turgut Özal'a bir mesaj göndererek, kutladılar.

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu, MevlanaHaftası'nın sona ermesi nedeniyle Konya'da düzenlenen «Şeb-iArus» töreninde yaptığı konuşmada, «Bugün bütün dünyada Mev-'âna'ya karşı sonsuz bir hayranlık vardır» dedi.

4- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Nazmi Akıman, ABD'-nin 1984 yılı içerisinde Türkiye'ye vereceği kredide indirim yapmasıüzerine bir açıklama yaparak, «Bu indirimi makul karşıladığımızısöylememiz mümkün değildir» dedi ve kesintinin başka yollardantelafi edilmesi için girişimlerin sürdürüleceğini belirtti.

5- Milliyetçi Demokrasi Partisi il başkanları Ankara'da toplan- dı. Parti Genel Başkanı Turgut Sunalp, toplantıyı açarken yaptığıkonuşmada, «Liberal olduğunu ilan eden iktidar liderinin yanında«akılcı sosyal demokrat» olduğunu iftiharla açıklayan kabine üye-!eri vardır. Böyle bir parti iç koalisyonunun partilerarası koalisyon- dan farkının ne olacağını da merak etmekteyiz» dedi.

6- Sosyal Demokrasi Partisi Kurucular Kurulu toplantısındaGenel Başkanlık'tan çekilen Cezmi Kartay'ın yerine Erdal İnönü se- çildi.

7- İstanbul ve İzmir Barolarının Genel Kurulları çoğunluk sağ- lanamadığı için 25 Aralık 1983 tarihine ertelendi. Bu arada, AnkaraBarosu'nun 8 Ocak 1984 tarihinde yapılacak başkanlık seçimleriiçin avukat Önder Sav ve Sabahattin Bilge adaylıklarını açıkladılar.

8- Türk-İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, Köyyol-İş Sendi- kası Genel Kurulu ve İşverenler Sendikası Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmalarda, Check-off sisteminin kaldırılmak istenmesini eleş- tirdi.

9- Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonu'nun 15. GenelKurul'u Ankara'da başladı.

10- Türkiye Gazete Sahipleri Sendikasfnın 26. Olağan Gene!Kurulu İstanbul'da yapıldı. Genel Kurul sonrası yapılan seçimde yö- netim kurulu üyeliklerine, Kemal Ilıcak, Arda Gedik ve Tarhan Er- dem getirildiler.

11- Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası PÜİS 9. olağan GenelKurul toplantısı Ankara'da başladı.

12- Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara'da bir yayınevi açtı.

13- Avrupa Yüzme Kupası Ankara'da 'başladı. İlk gün sonun- da erkeklerde Sovyetler Birliği, bayanlarda da Doğu Almanya iiksırayı elde etti.

14- Feshedilen TİKP Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında,Aydınlık gazetesinde yayınlanan 'bir yazısı nedeniyle verilen mah- kumiyet kararı, Askeri Yargıtay'ca beraat yönünde esastan bozuldu.Bozma kararına İstanbul 3 Nurnaralrı Askeri Mahkemesi de uydu.

15- Sivas Narkotik Şuöe elemanlarınca yapılan bir operasyon- da, uyuşturucu madde ticareti yapan üç kişi iki tabanca ve piyasadeğeri 4,5 milyon lira olan dokuz kilo esrarla yakalandılar.

16- Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı AskeriMahkemesinde, yasadışı ÜGD örgütüne üye oldukları gerekçesiyle15'i tutuklu 17 kişi hakkında dava açıldı.

17- Jandarmanın görev, yetki ve sorumlulukları, hizmetin gerek- tirdiği bağlılık ve ilişkilere teşkilatı, kuruluş-konuş, personel kay- nakları ve yetiştirilmesi, görev özelliğinden doğan adli ve mali konu- lara ilişkin esaslar bir yönetmelikle yeniden düzenlendi.

18- Gümrüğe terkedilen, terkedilmiş sayılan, müsadere edileneşyanın tasfiyesine ilişkin tüzük Resmi Gazete'de yayınlanarak yü- rürlüğe girdi.

19- AA'nın bir haberine göre; Kuveyt'te Pazartesi günü ABDBüyükelçiliğinde meydana gelen bombalı patlamanın sorumlusununIrak'lı bir kanun kaçağı olduğu Kuveyt'teki Irak Büyükelçiliği yetki- lilerince açıklandı.

20- AP Ajansının bir haberine göre, İspanya'nın başkenti Mad- rid'de bir diskotekte çıkan yangında 78 kişi öldü, çok sayıda kişide yaralandı.

21- Yabancı ajansların haberlerine göre, İrlanda CumhuriyetOrdusu «İRA»nın bir otomobile yerleştirdiği bombanın patlaması so- nucu 9 kişi öldü, 82 kişi de yaralandı.

Öte yandan Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir gece ku- lübü ile İngiltere'nin Manchester kentinde bir otelde çıkan yangın- da 17 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı.

22-Yabancı ajansların haberlerine göre; Lübnan'ın Trablusşamkentinde bulunan yaralı Filistinli gerillalar bir İtalyan gemisiyle tah- liye edildiler.

18 Aralık 1983

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, inceleme ve denetlemelerdebulunmak üzere İstanbul'a gitti.

2- TBMM Başkanı Necmettin Karaduman Yankı Dergisi'nin so- rularını yanıtlarken, «Millet Meclisi'ne ait görevleri en süratli şekil- de yerine getirecek ortamı hazırlamak ve TBMM'nin saygınlığını enüst düzeyde tutmak başlıca amacımız olacaktır» dedi.

3- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Nazmi Akıman, Dışiş- leri Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkındaki 177 sayılı KanunHükmünde Kararname uyarınca Bakanlık Müsteşar Yardımcısı oldu.

4- Ankara'ya bağlı olarak kurulan 4 kaymakamlığın faaliyetebaşladığı, Ankara Valisi Mustafa Gönül tarafından basına açık-landı.

5- Milliyetçi Demokrasi Partisi İl Başkanları toplantısı, yayın- lanan bir ortak bildiri ile sona erdi.

6- Sosyal Demokrasi Partisi Kurucular Kurulu, Parti tüzüğün- de yapılan değişikliği ka!bul etti. Buna göre Merkez Karar ve Yöne- tim Kurulu üye sayısı 20'den 30'a çıkarıldı.

7- Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Yıldırım Avcı, Sosyal De- mokrasi Partisi Genel Başkanlığı'na seçilen Erdal İnönü'yü bir me- sajla kutladı.

8- Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Kurulutamamlandı ve yeni yönetim kurulu üyeleri seçildi.

9- Gazeteciler Cemiyeti tarafından İstanbul'da düzenlenen«Basın, Matbaacılık ve Reklamcılık Fuarı» sona erdi.

10- Kapatılan Büyük Türkiye Partisi kurucularından HüsamettinCindoruk ile 128 kişi Doğru Yol Partisi'ne üye oldular. TercümanGazetesi Başyazarı Nazlı Ilıcak ta DYP'nin İstanbul İl Merkezi fahribaşkanı oldu.

11- Ankara'da düzenlenen Avrupa Yüzme Kupası, erkeklerdeSovyetler Birliği, bayanlarda da Doğu Almanya'nın birinciliği ile so- na erdi.

12- Konya'nın Ermenek ilçesine bağlı Elmayurdu köyünde birdüğün evinin çökmesi sonucu 14 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.

13- Kürtaj tüzüğü Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğegirdi.

14- Akajansın haberine göre, ABD Başkanı Ronald Reagan'ıngüvenlik Danışmanı Robert Mc Fariane, Washington'da düzenlediğibasın toplantısında, «ABD, Türkiye'deki üsleri NATO amaçları doğ- rultusunda kullanıyor» dedi.

15- AP Ajansının Tokyo çıkışlı bir haberinde, Japonya'da erkengenel seçimlerin yapıldığı bildirildi.

16- AA'nın bir haberine göre, ABD Havacılık ve Uzay Dairesi(NASA), uzay uçuşlarını ticarete açmak amacıyla, Kennedy UzayMerkezi'ndeki bir uzay aracı fırlatma rampasını tesisleri ile birlikteözel sektöre satılmasını kararlaştırdı.

17- Yabancı ajansların haberlerine göre, İtalya'da meydana ge- len bir trafik kazasında 30 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

18- Yabancı ajansların haberlerine göre, Malezya Hava Yolları- na ait bir yolcu uçağı başkent Kuala Lumpur havaalanına inişe geç- tiği sırada 233 yolcusu ile birlikte piste çakıldı, ilk belirlemelere göre27 kişi yaralandı.

19- TBMM Başkanı Necmettin Karaduman,Konseyi üyelerini ziyaret ederek bir süre görüştü.

19 Aralık 1983

1- Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri Nurettin Ersin, TahsinŞahinkaya, Nejat Tümer ve Sedat Ceiasun, Başbakan Turgut Özal'ıziyaret ederek bir süre görüştüler.

2- Başbakan Turgut Özal, hükümet programını TBMM'de oku- du. Programı okuduktan sonra gazetecilerin çeşitli konulardaki so- rularını yanıtlayan Başbakan Özal, enflasyonun % 40'a doğru gel- diğini belirterek, «Başımızda büyük problem var. Bunu indirmek ko- lay değil. Biraz cesaret, 'biraz fedakârlık ister. Aksi takdirde tersi ya- pıldığı zaman orta direğe daha büyük kötülük yapılmış olur» dedi.

3- Bakanlar Kuruiu kararı ile Yüksek Planlama Kurulu üye sayı- sı 7 bakandan 3 bakana indirildi ve Kurul'a Devlet Bakanı ve Baş- bakan Yardımcısı Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arı-kan ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral atandılar.

4- Akajansın bir haberine göre, Dışişleri Bakanlığı SözcüsüBüyükelçi Nazmi Akıman, İngiliz «Sunday Times» gazetesinde ya- yınlanan ABD, Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerine konvansiyonelbaşlıklı, «Cruise» füzeleri yerleştirmeyi planlıyor» şeklindeki haber ileilgili olarak yaptığı açıklamada, «Bu haberin gerçekle hiç bir ilgisiyoktur. Bunu kesinlikle söyleyebilirim» dedi.

5- Sosyal Demokrasi Partisi Genel Başkanı Erdal İnönü, Mer- kez Karar ve Yönetim Kurulu'ndan, Başkanlık Divanı üyelerini seç- ti. Genel Sekreterliğe de Atilla Sav getirildi.

6- Üniversitelerarası Kurul, İTÜ Rektörü ve ÜniversitelerarasıKurul Başkanı Prof. Kemal Kafalı başkanlığında Konya'da toplandı.

7- Petrol ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS)'in 9. Olağan Ge- nel Kurulu sonunda Genel Başkanlığa emekli General Zihni Balkanseçildi.

8- Ankara Belediyesi Encümeni, tarafından ekmeğin gramajı480 gramdan 450 grama düşürüldü ve fiyatı da yine 30 lira olarakbelirlendi.

9- Güneş Gazetesi'nin % 90 hissesini müteahhit Mehmet AliVıimaz satın aidi.

10- 24 ayar külçe altının gramı 4 bin 20 liraya, Cumhuriyet altı- nının fiyatı ise 26 bin 900 liraya düştü.

11- SODEP eski Genel Başkanı Cezmi Kartay'ın, Seçim Kanu-nu'na muhalefet suçundan Erzurum 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeyargılanmasına başlandı.

12- Tarsus'ta dün gece bir kuyumcu dükkânına giren soygun- cular 20 milyon lira değerinde altın alarak kaçtılar.

13- Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nda yapılan ve 1 Ocak 1984tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan değişiklik Resmi Gaze-te'de yayınlandı.

14- Adnan Kohveci'nin Başbakanlık müşavirliği'ne atanmasınailişkin Başba'kanlık kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı,

15- Uyuşturucu Maddeler Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun ku- rulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğegirdi.

16- Yeni faiz oranlan Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında ya- yınlanan üç kararname ve beş tebliğ ile yeniden belirlendi.

17- Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak özel finans kurumları- nın tabi olacağı esasları belirleyen ve 19 Şubat 1984 tarihinde yü- rürlüğe girecek olan Bakanlar Kurulu kararnamesi Resmî Gazete'- nin mükerrer sayısında yayınlandı.

18- İngiliz Financial Times gazetesi, «Türk Sanayii» konusunda12 sayfalık bir tanıtıcı yazı yayınladı.

19- Akajansın Brüksel çıkışlı bir haberinde, AET Dışişleri Ba- kanları Konseyi'nin Brüksel'de toplandığı bildirildi.

20- AP Ajansının bir haberine göre, BM Genel Kurulu, milletler- arası terörizmle ve diplomatlara yöneltilen şiddet eylemlerine karşıdünya çapında harekete geçilmesi için çağrıda bulundu. Konu ileilgili karar tasarısı görüşülmeden ve oylanmadan kabul edildi.

21- Yabancı ajansların haberlerine göre, Japonya'da yapılan ge- nel seçimlerde iktidardaki Liberal Demokrat Parti 250 milletvekilliğikazandı.

22- Yabancı ajansların haberlerine göre, İsrail savaş gemileriile uçaklarının Trablusşam'daki FKÖ mevzilerini yeniden 'bombala- maları üzerine FKÖ lideri Yaser Arafat ve 4 bin gerillanın tahliyeleriertelendi.

23- AP Ajansının bir haberine göre, geçen hafta Kuveyt'te mey- dana gelen bombalı saldırılara katılmaktan sanık 10 kişinin yargı- lanmalarına başlanıldığı, bu nedenle Kuveyt'e yabancıların giriş veçıkışlarının yasaklandığı bildirildi.

20 Araiık 1883

1- İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Kenan Evren, MaltepeSigara Fabrikasında incelemelerde bulundu ve Tekel spor tesisleri- ni hizmete açtı.

2- TBMM Başkanı Necmettin Karaduman, Başbakan TurgutÖzal'ı ziyaret ederek, kutladı.

3- TBMM Başkanı Necmettin Karaduman, Federal Almanya'nınHristiyan Demokrat Partisi'ne mensup parlamenterler Heins Sch-warz ve Rudolp Sciters'i kabul ederek bir süre görüştü.

4- Başbakan Turgut Özal, Genelkurmay Başkanı OrgeneralNecdet Üruğ'u ziyaret etti. Kuvvet Komutanlarının da hazır bulundu- ğu ziyarete, Devlet Bakanları Sudi Türel, Abdullah Tenekeci, KâzımOksay ve Mesut Yılmaz ile Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk,Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu ve İçişleri Bakanı Ali Tanrıyar dakatıldılar.

5- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Nazmi Akıman, Ro- manya Devlet Başkanı Çavuşesku'nun Türk - Yunan ilişkileri ve Kıb- rıs konusunda arabuluculuk yapacağına dair Yunanistan BaşbakanıAndreas Papandreu'nun açıklamalarına karşılık, Türkiye'nin tutu- munun ne olacağını soran gazetecilere «Ortada herhangi bir şeyyokken bu konuda bir beyanda bulunmak da imkânsızdır. Böyle birteklif ortaya resmen çıkarsa o zaman Türkiye görüşünü açıklar»dedi.

6- Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Basın Müşavirliği'ndenyapılan açıklamaya göre, toptan eşya fiyatları, Kasım ayında bir ön- ceki aya göre % 4,7, 1982 Kasım ayından 1983 Kasım ayına kadaroian 12 aylık dönemde de % 39,9 oranında arttı.

7- Tercüman gazetesinde yayınlanan bir habere göre, TürkiyeHalk Bankası Yönetim Kurulu, Esnaf ve Sanatkâr Kefalet Koopera- tifi üyelerine verilen kredilerin faiz hadlerini yükseltme kararı aldı.

8- Türk - Sovyet sınırını oluşturan akarsularda sınır hattınıngeçişinin kontrolüne ilişkin protokol Ankara'da imzalandı.

9- Türkiye - Suudi Arabistan Karma Ekonomik Toplantısı An- kara'da başladı. Toplantıya Türk heyetine Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem, Suudi Arabistan heyetine ise Maliyeve Ekonomik Bakanı Şeyh Muhamrned Abai Khai! başkanlık etti.

10- Milliyet Gazeîesi'nde yayınlanan bir habere göre, NATO Ge- nel Sekreteri Joseph Luns, Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'übir mesajla kutladı.

11- Avukat Burhan Apaydın, Başbakan Turgut Özal'a bir telgrafçekerek, Avukatlık Yasası'nda değişiklik yapan 54 sayılı kanun hük- mündeki kararnamenin uygulanmasının durdurulmasını istedi.

12- Basında yer alan haberlere göre; Cumhuriyet altını 2000 li-ra, 24 ayar külçe altının gramı da 225 lira değer kaybetti.

13- Askeri Yargıtay 5. Dairesi, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlı- ğı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde 2 ayrı dava olarak yürütülen85 sanıklı DİSK davası ile Konfederasyona bağlı 54 sanıklı Basın-İşdavasının birleştirilerek yürütülmesine karar verdi,

14- Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı, yayınladığı bildiride,«izmir'in A'sancak semtinde Amerikan Subay Kulübü ile FransızKültür Derneği arasındaki bölgede terkedilmiş durumda bulunanbir araca yerleştirilmiş durumdaki patlayıcı maddenin güvenlik kuv- vetlerince tesirsiz hale getirildiğini» açıkladı.

15- 3. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkilerŞubesi'nden yapılan açıklamaya göre, Erzurum ve Çorum'da yapılanoperasyonlarda çok sayıda silah, mermi ve patlayıcı madde ele ge- çirildi.

16- 7. Kolordu ve Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numa- ralı Askeri Mahkemesi'nde görülmekte olan yasa dışı PKK (Apocu-lar) Hilvan-Siverek ek davasında 108 sanıktan 61'inin idamı istendi.

Ankara Dev-Yol davasında idam istemi ile yargılanan 3 kişininsorgulamaları tamamlandı. Prof. Ümit Doğanay ve 5 kişiyi öldür- mekten sanık 8 sağ eylemcinin yargılanmalarına İstanbul Sıkıyöne- tim Komutanlığı 3 Numaralı Askeri Mahkemesinde başlandı.

Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahke- mesinde görülmekte olan İGD davasında 5 sanık tahliye edildi.

17- Yabancı ajansların haberlerine göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cum-huriyeti'nde Nejat Konuk başkanlığında oluşturulan geçici hükü- met, programını Kurucu Meclis'te okudu.

18- Yabancı ajansların haberlerine göre ABD Başkanı RonaldReagan'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Donald Rumsfeld dün Irak'abir günlük resmi bir ziyaret yaparak Devlet Başkanı Saddam Hüse- yin'e, Başkan Reagan'ın özel bir mesajını iletti.

19- Akajansın bir haberine göre, Hollanda Yüksek MahkemesiTürk Diplomatı Dursun Aksoy'un katil zanlısı olarak yakalanan Er- meni terörist Hüsnü Göl'ün Belçika'ya teslimini kararlaştırdı.

20- Yabancı ajansların haberlerine göre, Lübnan'ın Trablusşamkentinde bulunan FKÖ lideri Yaser Arafat ve 4 bin gerilla, Yunangemileriyle kentten tahliye edildiler.

21- AP Ajansının bir haberine göre, Filipinler Ulusal Mec- lisi, Başkan Ferdinand Marcos tarafından kaldırılan başkan yardım- cılığı makamının yeniden oluşturulması konusunda bir halk oylama- sı yapılmasına karar verdi.

21 Aralık 1983

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Türk-iş Genel Kurulu'na gön- derdiği mesajda, «12 Eylül'den bu yana Türk-iş'in yönetime verdiğidestek ve anlayışı takdirle karşıladığını» belirtti.

2- İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Kenan Evren. Denizci- lik ve Su Ürünleri Meslek Lisesi ile Paşabançe Cam Sanayii tesis- lerinde incelemelerde bulundu.

3- Türk-İş Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan Başbakan Tur- gut Özal, «Ülkemizin ekonomik şartları herkesin sabırlı, anlayışlı vefedakâr olmasını icap ettirmektedir. Ücret politikası tayin edilirkenekonominin genel dengeleri korunmalıdır» dedi. Türk-İş Genel Baş- kanı Şevket Yılmaz ise yaptığı konuşmada, «Sendikacılık hareketi- ne düşen ödev, demokrasiyi tartışmalı olmaktan çıkarmaktır» dedî.Genel Kurul'da datıa sonra MDP Genel Başkanı Turgut Sunalp.Halkçı Parti Genel Başkanı Necdet Calp, SODEP Genel Başkanı Er- dal İnönü, DYP Genel Başkanı Yıldırım Avcı ve Türk - İş eski GenelBaşkanı Halil Tunç ta birer konuşma yaptılar.

4- Başbakan Turgut Özal başkanlığında toplanan BakanlarKurulu, yeni vergi yasa tasarılarını görüştü ve tasarıları TBMM'nesevketmeyi kararlaştırdı.

5- Başbakan Turgut Özal Ankara ve İstanbul'da meydana gelenpatlamalarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, «Patlamalar Ortado- ğu'daki şeylerle ilgili. Yani bize karşı bir hareket olarak görünmüyor.Tabii ilk intrba bu. Ayrıca Ankara'deki patlamanın failleri yakalan-dı. Biri Suriyeli, 'biri İranlıymış. İlk intiba İran - Irak savaşı ve Lüb- nan olayları ile ilgili olduğu şeklinde» dedi.

6- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem, AA'mnsorularını cevaplandırırken, «1567 sayılı Türk Parası KıymetiniKoruma Kanunu'na bağlı 17 sayılı kararın gözden geçi- rildiğini» söyledi. Erdem, 5 yıllık dönem içerisinde, sermaye hare- ketleri dışında Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu'nda mevcutkısıtlnmalarm kaldırılacağını da bildirdi.

7- Türkiye - Suudi Arabistan Birinci Karma Ekonomik Komis- yonu toplantısı sonunda hazırlanan protokol imzalandı.

8- Türk-İş 13. Gene! Kurulu Ankara'da toplandı.

9- Türk Kooperatifçilik Kurumu Başkanı Nurettin Hazar, DünyaKooperatifçilik Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlediği basın top- lantısında, «Kooperatifçiler orta direğin temsilcileridir» dedi.

10- Askeri Yargıtay 1. Dairesi, Ankara Savcı Yardımcısı DoğanÖz'ü öldürmekten sanık İbrahim Çiftçi hakkında Ankara Sıkıyöne- tim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi tarafından verilenölüm cezasını onayladı.

11- Ankara'da bir otomobilin bagajına konan patlayıcı maddeile İstanbul'da bir telefon kulübesine konan bombanın patlaması so- nucu dört kişi yaralandı ve büyük hasar meydana geldi.

12- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mah-kemesi'nde görülmekte olan ve 74'ü için ölüm cezası istenen 85 sa- nıklı DİSK davasında yazılı delillerin okunmasına devam edildi.

13- ABD'nin Ankara Büyükelçisi Sîrausz-Hupe, Milliyet gazete-si'ne verdiği özel demeçte, «Kıbrıs'taki durumun, ABD Kongresi'nihenüz etkilemediğini ancak gelecekte etkileyeceğini» söyledi.

14- AP ve AFP ajanslarının Londra bürolarına telefon eden kim- liği 'belirsiz kişiler, Ankara ve istanbul'da meydana gelen bombala- ma olaylarını, «İslam Dava Örgütü» nün gerçekleştirdiğini bildirdi- ler.

15- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, 21 - 25 Aralık tarihleriarasında sürecek olan «Milli Mücadele ve Şehitler Haftası» başladı.

16- Yabancı ajansların' haberlerinde, Papa II. Jean Paul'eyapılan suikast olayında Mehmet Ali Ağca'nm suç ortağı olduğu id- diasıyla 13 aydır tutuklu bulunan Bulgar Hava Yolları görevlisi Ser-gel İvanov Antonov'un, İtalyan adli yetkililerince sağlık durumununkötüleşmesi nedeniyle cezaevinden çıkarılarak Roma'daki evinde gözhapsinde tutulacağı bildirildi.

17- AP Ajansının bir haberine göre, BM Genel Kurulu 38. dönemçalışmaları tamamlandı.

18- Akajansın bir haberine göre, Federal Almanya Çalışma veSosyal Düzen Bakanlığı tarafından Bonn'da basma açıklanan 1983 sosyal raporunda, gerekli tedbirlerin alınmadığı takdirde, 2000 yılın- da ülkedeki yabancı sayısının 7 milyona ulaşacağı belirtildi ve «Bu- nu önlemek için yasal hsr yola başvurulacaktır» denildi.

19- Yabanci ajansların haberlerine göre, Beyrut'ta üst. üstemeydana gelen iki ayrı patlamada 18 kişi öldü 32 kişi de yaralandı.Patlamaların sorumluluğunu «Kara El» adlı bir örgüt üslendi.

22 Aralık 1983

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Üniversite Reformu'nun 50.ve İstanbul Üniversitesi'nin de 530. kuruluş yıldönümleri dolayısıyladüzenlenen törende yaptığı konuşmada, «Bu memleketin başına negelmişse bilgisizlikten, bağnazlıktan kaynaklanmıştır. Bilgisizlikle,bağnazlıkla ve bunların sonucu olan gericilikle savaşı kesintisiz sür- dürmek zorundayız» dedi. Daha sonra Gazeteciler Cemiyeti'ne gidenCumhurbaşkanı Kenan Evren, basın mensupları ile bir süre görüş- tü.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Suudi ArabistanMaliye ve Milli Ekonomi Bakanı Şeyh Muhammed Aba l Khail'i Har- biye Orduevinde kabul ederek bir süre görüştü.

2- Hükümet programı TBMM'de görüşüldü. CumhurbaşkanlığıKonseyi üyeleri Nurettin Ersin ve Sedat Celasun'un da izlediği gö- rüşmelerde, Halkçı Parti adına Genel Başkan Necdet Calp, Milliyet- çi Demokrasi Partisi adına Genel Başkan Turgut Sunalp ve Anava- tan Partisi adına da Grup Başkanvekili Ercüment Konukman prog- ram üzerinde gruplarının görüşlerini açıklayan birer konuşma yaptı- lar. Daha sonra Başbakan Turgut Özal hükümet programı üzerineyapılan eleştirileri cevaplandırdı.

3- Başbakan Turgut Özal, Nokta Dergisi tarafından «Yılın Ada- mı» seçildi.

4- Ankara'da toplanan PTT Bölge Başmüdürleri toplantısındakonuşan Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy, 1984 yılında da geçen yılolduğu gibi köye telefon ulaştırma çalışmalarının süratle devamedeceğini belirtti ve «Telekomünikasyon hizmetlerinden yararlananköy sayısının mümkün olduğu kadar arttırılmasını arzu ediyoruz»dedi.

5- Anavatan Partisi'ne mensup 10 milletvekili, TBMM Başkan- lığına ıbir yasa önerisi vererek, yerel seçimlerin 1984 yılı Haziranayında yapılmasını tekiif ettiler.

6- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonumun 15. Olağan-Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler arasında yapılan görev bölümünde Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Halit Naringetirildi.

7- Bravo Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İş- leri Müdürü Ali Saydam hakkında açılan kamu davası beraatie so- nuçlandı.

8- Yazar Erol Toy, Somut Gazetesinde yayınlanan bir yazısın- dan dolayı 16 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada yargılanangazeteci Hayati Asil Yazıcı da 152 bin lira para cezasına mahkumoldu.

9- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mah-kemesi'nde görülen Kurtuluş davasında 14 sanık 3 ile 10 yıl arasın- da hapis cezasına mahkum edildi. 23 sanık delil yetersizliğinden be- raat etti. Bir sanık ise sahte kimlik bulundurmak suçundan bir ayhapse mahkum oldu.

Erzincan 1 Numaralı Askeri Mahkemesi, TKP Marksist-LeninistPartizan Örgütü Sivas davası sanıklarından 3 kişiyi 3 ile 10 yıl ara- sında değişen hapis cezalarına ma'hkûm etti.

10- Yabancı ajansların haberlerine göre, bir haber ajansına te- lefon eden ve kimliğini açıklamayan kişiler, Beyrut'ta 18 kişinin ö-lümüyle sonuçlanan iki patlamayı «İslami Cihad Örgütü» nün üs- lendiğini açıkladılar.

11- AA'nın bir haberine göre. Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiCumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü KomutanıAvusturya'lı General Günther Griendl'i makamına davet ederek birsüre görüştü.

12- Yabancı ajansların haberlerine göre, Lübnan'ın Trablusşamkentinden kendine bağlı gerillalarla ayrılan FKÖ lideri Yaser Ara- fat, Mısır'ın İsmaiiiye kentinde Başbakan Fuad Muhiddin ile bir gö-n'jşme yaptı. Arafat daha sonra Kahire'ye geçerek Devlet BaşkanıHüsnü Mübarek ile de görüştü.

13- Yabancı ajansların haberlerine göre, Jamaika'da 15 Aralık'tayapılan seçimlerde, Başbakan Edvvard Seaga'nın lideri bulunduğu Muhafazakâr İşçi Partisi 60 üyeli parlamentonun tüm üyeliklerinikazandı.

14- AP Ajansının bir haberine göre, Romanya'da bir paketlemefabrikasından et çalan üç görevli idama, 15 kişi de 20 yıl ağır hapiscezasına mahkum ediia'i.

23 Aralık 1933

1- TBMM Başkanı Necmettin Karaduman, Genelkurmay Başka- nı Orgeneral Necdet Üruğ'u ziyaret etti.

2- Başbakan Turgut Özal, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay Başkanlarını ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ, Genelkurmayİkinci Başkanı Orgeneral Necip Torumtay ile Kara Kuvvetleri Ko- mutanı Orgeneral Haydar Saltık, Hava Kuvvetleri Komutanı Orge- neral Halil Sözer, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Zahit Ata'kanve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Mehmet Buyruk, YüksekYargı Organlarının Başkanlarını ziyaret ettiler.

3- Başbakan Turgut Özal, bir genelge yayınlayarak, «Genel vekatma bütçeli idareler, devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluş- ları ve döner sermayeli kuruluşlarda mevcut 'boş kadrolara ve po- zisyonlara memur ve işçi olarak kesinlikle açıktan atama yapılma- masını ve gereksiz harcamaların önlenmesi için tasarruf önlemleri- ne uyulması» gerektiğini bildirdi.

4- «Bazı vergi yasalarında değişiklikler yaparak, yatırımlarınkalkınmada öncelikli yörelere kaydırılması ve genel olarak yatırım- ları ve yabancı sermaye girişinin teşvik edilmesini» öngören yasatasarısı, Meclis Başkanlığına sunuldu.

5- Sayıştay Genei Kurulu, «Bazı sözieşme ve bağıtların yılba- şından itibaren tescil işleminden geçmesi zorunluluğunu» kaldırdı.

6- Türkiye adına Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ercü- ment Yavuzalp, Güney Kore adına da Dışişleri Bakan Yardımcısı JaeWon Ron'un başkanlık ettiği «Türkiye - Güney Kore Ekonomik veTeknik İşbirliği Karma Komisyonu» 3. toplantısı Ankara'da başladı.

7- Hürriyet gazetesinin haberine göre, Erzurum Sulh Ceza Mahkemesi'nin isteği üzerine, SODEP eski Genel Başkanı CezmiKartay'm, Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesi'nde ifadesi alındı.

8- Ankara, İstanbul ve İzmir'de çeşitli yerlere patlayıcı maddelerkoymaktan sanık İslam'ı Cihad Örgütü mensubu eylemcilerden biriölü olmak üzere 7 kişi ele geçirildi.

9- Ankara 2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde görülmekte olandavada, yasadışı TDKP üyesi 48 sanık 4 ay iie 16 yıl 8 ay arasındahapis cezasına çarptırıldı, 52 sanık beraat etti.

İzmir 1 Numaralı Askeri Mahkemesi, TKP davasında 17 sanı- ğın ikinci kez 4 yıl 2 ay ile 6 yıl 8 ay arasında hapse mahkum edil- mesini kararlaştırdı.

10- Ankara 2 Numaralı Askeri Mahkemede, yasadışı DevrimciHalkın Birliği (DHB) üyesi 3 kişi beraat etti.

11- İstanbul Sıkıyönetim 2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde de- vam eden DİSK davasıyla, 54 sanıklı Basm-İş Sendikası davası bir- leştirildi, davada sanık sayısı 139'a ulaştı.

12- Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılarak malları Hazine'-ye geçen Huzur Partisi'nin tasfiye işlemlerinin yapılmasına ilişkinBakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

13- AP Ajansının Lahey çıkışlı haberine göre, Belçika Büyükel-çiliği'nde görevli Türk diplomatı Dursun Aksoy'u öldüren Ermeni te- rörist Hüsnü Göl, Hollanda tarafından belçika yetkililerine teslimedildi.

14- Akajans'ın Lefkoşe çıkışlı haberine göre, Kuzey KıbrısTürk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Yunanistan Baş- bakanı Andreas Papandreu'ya «görüşme» çağrısında bulunarak,«Meselelerin çözümüne yardımcı olmasını» istedi.

15- THA'nın Berlin çıkışlı haberine göre. Demokratik AlmanyaDevlet Başkanı Erich Honecker, Fransız Revolution dergisiyle yap- tığı görüşmede, «Varşova Paktı'mn yeni füzelerinin menzillerinin,NATO'nun Batı Avrupa'ya yerleştirmeye başladığı Pershing-2 veCruise füzelerinin bulunduğu bölgelere erişecek kapasitede olduğu- nu» söyledi.

16- Yabancı ajansların haberlerine göre, Suriye Devlet BaşkanıHafız Esad, Fransız Le Point dergisine verdiği demeçte, «ABD veFransa ile anlaşmazlığa düşmemek amacında olduklarını» söyledi.Hafız Esad, «Rahatsızlığı nedeniyle bir süreden beri doğrudan sür- dürmediği başkanlık görevine Ocak ayında yeniden döneceğini» bil- dirdi.

Öte yandan, İtalya Cumhurbaşkanı Sandro Pertini'nin, «Lüb- nan'da görev yapan 2100 İtalyan askerinin geri dönmesi» çağrısın- da bulunduğu yabancı ajansiarca bildirildi.

17- AP Ajansının Beyrut çıkışlı haberine göre, Suudi Arabistan'- ın, «Lübnan'da savaşan sivil fraksiyonların ateş kesmeleri ve İtal-van ile Yunanlı gözlemcilerin Beyrut ile Suf dağlarında göreve baş-lamalaıı» konusunda yaptığı girişimleri yürüten Suudi Arabistanarabulucusu Refik Hariri, Beyrut'ta Şii ve Hristiyan liderlerle temas- larda bulundu.

18- AP Ajansının Kudüs çıkışlı haberine göre, FKÖ lideri YaserArafat'ın, Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek ile yaptığı görüş- me ile ilgili olarak çeşitli ülkelerin görüşleri basında yer aldı.

Öte yandan, İtalya'da yayınlanan Corrire Della Sera gazetesi,Venedik Savcılığı'nın, FKÖ lideri Yaser Arafat için, İtalyan terör ör- gütü Kızıl Tugayiar'a silah sağiadığı gerekçesiyle «Tutuklama emriçıkardığını» bildirdi.

19- İran ve Irak arasında devam eden çarpışmalarda, İrak'ınüç İran gemisini batırdığı, iran'ın ise bir Irak savaş uçağını düşür- düğü, AP Ajansının Lefkoşe çıkışlı haberinde bildirildi

20- AP Ajansının Stockholm çıkışlı haberine göre, İsveç. DışişleriBakanlığı sözcüsü, «Resmi görevleriyle bağdaşmayan faaliyetlerdebulunan üç Sovyet vatandaşının sınır dışı edileceğini» açıkladı.

24 Aralık 1983

1- İstanbul'da altı gündür incelemelerini sürdüren Cumhur-başkanı Kenan Evren Ankara'ya döndü.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Başbakan Turgut Özal'ı, hü- kümet programının TBMM'de güvenoyu almasından sonra kabuletti.

2- Turgut Özal başkanlığında oluşturulan Bakanlar Kurulu,393 parlamenterin katıldığı TBMM'de, 115 red, 65 çekimser oyakarşı 213 kabul oyuyla «Güvenoyu» aldı. Oylamada Ana. P grubukabul, HP grubu red, MDP grubu çekimser oy kullandı.

3- Ankara'da toplanan Türkiye - Güney Kore Karma EkonomikKomisyonu toplantısı sona erdi. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ercü- ment Yavuzalp ile Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Jae Von Roh'unimzaladıkları görüşme protokolünde, «İki ülke arasında ticaretin ar- tırılması, sanayi, enerji ve tarım alanlarında geniş bir işbirliğine gi- dilmesi» öngörüldü.

4- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)'-nun bilim, hizmet ve teşvik ödüllerini kazananlar belli oldu.

5- Bağımsız Topraksu-İş Sendikası'nın 5. olağan Genel KuruluAnkara'da başladı.

6- AET Komisyon sözcülüğünün bir açıklama yaparak, «Avru- pa Ekonomik Topluluğu'nun, Sovyetler Birliğine karşı uyguladığı e-konomik müeyyideleri kaldırdığını» bildirdiği basında yer aldı.

7- Ankara 1 Numaralı Askeri Mahkemesi, Akdere Dev-Yol da- vasında idam istemiyle yargılanan 4 sanığın tahliyesine karar ver- di.

8- İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yö- netmeliğinin değiştirilen bazı maddeleri Resmi Gazete'de yayın- landı.

Atina'da, Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu ile Kıbrıs Rum yönetimi Lideri Spiros Kipriyanu arasında gerçekleşen özelgörüşmeler ile taraflara mensup heyetlerin ortak toplantıları tamam-andı. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, «KKTC'nin ilânını iptalettirmek, Kıbrıs meselesine nihai ve ha'klı bir çözüm bulmak içinmümkün olan her türlü gayretin Birleşmiş Milletler çerçevesindesürdürüleceği» bildirildi.

9- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı RaufDenkîaş, Kipriyanu-Papandreu görüşmesinden sonra bir açıklamayaparak, «Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu'nun Kıbrıs Rumlarını macera dolu bir yola sevkettiğini» söyledi.

10- A.A.'nın haberine göre, FKÖ lideri Yaser Arafat, Suudi Ara- bistan'da yayınlanan «El Yevm» gazetesine dün verdiği demeçte,«Sürgünde bir Filistin hükümeti kurmanın zorunlu hale geldiğini»söyledi. AP Ajansı'nın haberine göre, FKÖ lideri Yaser Arafat ve be- raberindeki gerillaları Kuzey Yemen'e götüren geminin, Suudi Ara- bistan'ın Cidde limanına gittiği bildirildi.

11- Yabancı ajansların bildirdiğine göre, Mısır Dışişleri BakanıButros Gali bir açıklama yaparak, «FKÖ'nün Ortadoğu'da topyekûnbir barış için yeni bir plan hazırladığını» belirtti.

12- Fransa Savunma Bakanı Charles Hernu'nun Beyrut'a gittiğiyabancı ajanslarca bildirildi.

13- THA'nın Valetta çıkışlı haberine göre, İsrail'in Malta Masla- hatgüzarı Esther Miilo, silahlı bir kişi tarafından yaralandı.

14- AP Ajansının Santiago çıkışlı haberine göre, Şili İçişleri Ba- kanı Sergio Onofre Jarpa, «Askeri lider General Pinbehet'in Noelnedeniyle, 66 siyasi tutuklunun serbest bırakılmaları emrini verdiği- ni» açıkladı.

15- AP Ajansının Dakka çıkışlı haberine göre, Bangladeş hükü- meti, Dakka'daki Sovyetler Birliği Büyükelçiliği'nde görevli altı dip-iomatı «Diplomatik statüleriyle bağdaşmayan faaliyetlerde bulun- dukları» gerekçesiyle sınırdışı etti.

16- AP Ajansının Paris çıkışlı haberine göre, Paris'te bir lokan- tada patlayan bomba 10 kişinin yaralanmasına neden oldu.

17- Güneş gazetesinin Milano çıkışlı haberine göre, İtalya'nınMilano kentinde dün bir lokantada çıkan yangında, beş kişi öldü,yedi kişi yaralandı.

25 Aralık 1983

1-- Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Cumhurbaşkanı, İsmet İnönü, ölümünün 10. yılında Anıtkabir'de devlet töreni ile anıldı.

2- Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan, THA'ya verdiği de- meçte, «Türkiye'de 1982'de oia'uğu gibi bir bankerler olayının yaşan- masının söz konusu olmadığını» belirtti ve «Yeni faiz oranları ban-kerzede hesaplarına uygulanmayacak» dedi.

3- Türk-İş'in 13. Genel Kurul çalışmaları yapılan seçimlerle so- na erdi. Seçimler sonunda Genel Başkanlığa yeniden Şevket Yılmaz,Genel Sekreterliğe de Sadık Side seçildiler.

4- İstanbul Barosu Başkanlığına Avukat Sefahattin Sulhi Te-kinay seçildi.

5- Hak-İş Konfederasyonu'nun Ankara'da iki gün süren GenelKurul çalışmalarından sonra Genel Başkanlığa yeniden Necati Çelikgetirildi.

Türkiye Şoförler Sendikası'nm İstanbul'da yapılan Genel Kuru-lu'nda Genel Başkanlığa İbrahim Küçüker seçildi.

Toprak-Su İşçileri Sendikası (Toprak-Su-İş) Genel Başkanlığı- na da yeniden Ahmet Demirbaş seçildi.

6- Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, vadeli mev- duatın bozulması halinde uygulanacak faiz oranları değiştirildi.

7- Türkiye Sosyal Demokrat İşçi Sendikaları Konfederasyonu'- nun İstanbul'da yapılan 2. Olağan Genel Kurulu sonunda Genel Baş- kanlığa A. Haydar Atabey getirildi.

8- Bakanlar Kurulu'nun güvenoyu aldığına dair ilk TBMM kara- rı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

9- Milliyet Gazetesinde yayınlanan bir habere göre. Ekonomikişbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECDj, dünyadaki ekonomik durumlailgili olarak yayınladığı bir raporda, Türkiye'deki ihracat hızının,dünya ticaretindeki gelişmeye 'bağlı olacağı belirtildi.

10- Yabancı ajansların haberlerine göre. Papa II. Jean Paul, No- el nedeniyle yayınladığı mesajda, «Silahlanma harcamalarına der- hal son verilmesini» istedi.

11- AA'nın Lefkoşe çıkışlı bir haberine göre, Kıbrıs Rum Yöne- timi Lideri Spiros Kipriyanu, Atina'da Yunanistan Başbakanı Andre-as Papandreu ile yaptığı görüşmelerden sonra Kıbrıs'a döndü.

12- Anka Ajansı'nm bir haberine göre, Arjantin'de askeri yöne- tim döneminde Devlet Başkanlığını yürüten General Reynaldo Big-none'nin yurt dışına çıkışı yasaklandı.

13- AP Ajansının bir haberine göre, Beyrut'ta geçtiğimiz haftaüân edilen ateş-kes yeniden bozuldu. Öte yandan Şii «Emel» örgütüne Lübnan ordu birlikleri arasında çıkan çatışmalarda, 13 kişi öldü60 kişi de yaralandı.

Bu arada Lübnan'ın Trablusşam kentinden ayrılan Arafat yanlı- sı gerillalardan 200 kişinin Tunus'a vardığı yabancı ajanslar tarafın- dan bildirildi.

14- Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah Emirliği'nde açılan ve 82Türk ihracatçısının katıldığı 2. Türk Ürünleri Fuarı sona erdi.

26 Aralık 1983

1- Başbakan Turgut Özal, Milliyetçi Demokrasi Partisi GenelBaşkanı Turgut Sunaip, Yargıtay Başkanı Derviş Turan, Cumhuri- yet Başsavcısı Firuz Cilingiroğiu, Ankara Gazeteciler Cemiyeti Baş- kanı Beyhan Cenkçi ve Doğuş Partisi'nden bir grubu kabul ederekgörüştü.

2- Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ilk toplantısınıyaptı. Toplantıda bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Kaya Er- dem, «Bugün dede ile torunun bazı konularda anlaşamadıklarınıdikkate alara'k nesilier arasında kopukluk yaratılmamasma özengöstermeliyiz» dedi. Kurum Başkanı Suat İlhan da yaptığı konuşma- da, «Milli varlığımızın en önemli unsuru olan dilimiz üzerinde çokhassas olmamız gerekiyor» dedi.

3- Ziraat Bankası Krediler Yüksek Kurulu, Başbakan YardımcısıKaya Erdem başkanlığında toplandı. Toplantıda bir konuşma yapanSanayi ve Ticaret Bakanı Catıit Aral, «Tarım sektörünün kalkınmabankası olabilmek için tarımsal yatırım kredilerinin genel zirai kre- diler içindeki payının yüzde 60-70 civarında olması gerekir. Ancakbu nisbet yüzde 31.3 oranında kalmıştır» dedi. Toplantıda daha son- ra Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Doğan iîs Ziraat Ban- kası Genel Müdürü Rahmi Önen de birer konuşma yaptılar.

4- Anavatan Partisi Kurucular Kurulu, Parti Genel Başkanı veBaşbakan Turgut Özal Başkanlığında toplandı. Toplantıda yapılanseçimlerden sonra parti Genel Başkan Yardımcılıklarına Güneş Ta- ner, Mehmet Keçeciler ve Aiaattin Kısakürek, Genel Muhasipliğe iseBedrettin Doğancan Akyürek getirildiler.

5- TBMM İçişleri Komisyonu, Anavatan Partisi'ne mensup 10Milletvekili tarafından hazırlanan ve yerel seçimlerin 3 Haziran'dayapılmasını öngören yasa teklifini görüşmek üzere toplandı. Ancakhükümetin mehil istemesi üzerine görüşmeler 4 Ocak 1984 tarihineertelendi.

6- Bakanlar Kurulu güvenoylamasmdan sonra ilk toplantısınıyaptı. Toplantıda, Devlet Bakanı İsmail Özdağlar iie Bayındırlık veİskan Bakanı Sefa Giray'ın deprem bölgesine giderek incelemelerdebulunmaları kararlaştırıldı.

7- Bakanlar Kurulu akaryakıt fiyatlarına yüzde üç oranındazam yapılmasını kararlaştırdı. Buna göre, süper benzin 139.90 lira,normal benzin 129.60 lira, gazyağı 86.80 lira, 6 numaralı fuel-oil58.60 lira, 12 kg'lık tüpgaz ise 1280 lira oldu.

8- Bakanlar Kurulu, kira gelirleri ile telif gelirlerinin vergidenbağışık kalacak kısmını 3 kat arttırarak yeniden belirledi.

Bakanlar Kurulu ayrıca Vergi Usui Yasası'ndaki birinci sınıftüccarların defter tutma hadlerini belirleyen 177. maddedeki hadleride üç kat arttırdı.

9- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemlf, göre- ve başlaması nedeniyle yayınladığı mesajda, «Bazı bakanlıklarınbirleştirilmesinden hiçbir kamu görevlisinin mağdur olmaması içingerekli bütün tedbirler alınmıştır» dedi.

10- MDP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Genel Başkan Tur- gut Sunalp başkanlığında toplandı.

11- İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV)'nin Genel Kurulu'nda yeni yö- netim kurulu üyeleri seçildi.

12- Hak-İş Konfea'erasyonu'nca yayınlanan çalışma raporunda,«Kıdem Tazminat Fonunun devletçe oluşturulması ve bu fonun de- ğerlendirilerek işçi lehine yatırımlara yönelinmesi gerektiği» bildiril- di.

13- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahke- mesi'nde devam eden Türkiye Yazarlar Sendikası davasında, şairyazar Can Yücel'iri katılmasıyla sanık sayısı 19'a yükseldi.

14- İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 29 sanıklı Ca-îerpiiiar kaçakçılığı davasında 4 sanığın da;ha tahliye edilmesiyletutuklu sanık sayısı 2'ye indi.

15- 776 sanıklı Fatsa Dev-Yol davasında 13 sanık tahliye oldu.

16- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahke- mesi'nde devam eden TİP davasında dosya incelemeye alındı.

17- Özel kreş ve gündüz bakımevlerinin kuruluş ve işleyiş esas- larını yeniden belirleyen yönetmelik yayınlandı.

18- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınla- nan ilânına göre, Emlâk Vergisi uygulamasına esas olmak üzere1984 yılı için binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ye- niden belirlendi.

19- Yabancı ajansların haberlerine göre, İngiliz Avam Kamara- sı muhafazakâr üyelerinden Richard Hiekmet, Avam Kamarasındayaptığı konuşmada, «Batı dünyasının islam ülkelerine, Kuzey KıbrısTürk Cumhuriyeti'ni tanımamaları için baskı yaptığını» söyledi.

20- Yabancı ajansların haberlerine göre, FKÖ lideri Yaser Ara- fat, 1000 kadar gerilla ile birlikte Kuzey Yemen'in başkenti Sana'yavardı.

21- Japonya'da genel seçimlerden sonra Yasuhiro Nakasonebaşkanlığındaki hükümet istifa etti. Yeni hükümeti kurmakla görev- lendirilen parlamentoda çoğunluğa sahip liberal Demokratik Partilideri, eski Başbakan Yasuhiro Nakasone yeni kabinesini açıkladı.

22- Yabancı ajansların haberlerine göre, Amerika Birleşik Dev- letlerinde soğuktan ölenlerin sayısı 159'a yükseldi.

27 Aralık 1983

1- Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 64. yıldönümü törenlerle kut- landı.

2- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, TÜBİTAK 1983 yılı bilim, hiz- met ve teşvik ödüllerinin verilmesi nedeniyle düzenlenen törendeyaptığı konuşmada, «Bilim ve teknolojide geri kaldığımız sürecekalkınma hedeflerimize ulaşmamız mümkün olamayacak ve daimadışarıdan medet uman, yardım bekleyen ve dolayısıyla bize yardımelini uzatan ülkelerin devamlı müdahaleleri ile karşı karşıya kalaca- ğız» dedi.

3- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Başbakan Turgut Özal'ı maka- mında ziyaret ederek kutladı. Cumhurbaşkanı Evren, daha sonraBakanlar Kurulu üyelerini de toplu halde kutladı.

4- TBMM Başkanı Necmettin Karaduman'ın başkanlığında, biraraya gelen Başbakan ve Anavatan Partisi Genel Başkanı TurgutÖzal, Halkçı Parti Genel Başkanı Necdet Calp ve Milliyetçi Demok- rasi Partisi Genel Başkanı Turgut Sunalp ile dış politika konusundabir toplantı yapıldı. Toplantıda Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu dabulundu.

5- TBMM Başkanı Necmettin Karaduman, Ankara GazetecilerCemiyeti Başkanı Beyhan Cenkçi ve Yönetim Kurulu üyelerini ka- bul ederek bir süre görüştü.

6- Başbakan Turgut Özal, Türk-İş Genel Başkanı Şevket Yıl- maz ve yönetim kurulu üyeleri ile uluslararası yarışmalarda derecealan 6 güreşçiyi ka'bul ederek bir süre görüştü.

7- Devlet Bakanı İsmail Özdağlar, İslam Ülkeleri Birleşik Tak- vim Komisyonu'nun Ankara'daki 5. Dönem toplantısında yaptığı ko- nuşmada, İslam ülkelerinin islam ruhuna uygun bir dayanışma için- de bulunması gerektiğini belirterek, «İslam ülkeleriyle omuz omuzavermeliyiz» dedi.

8- Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy Düzce PTT Merkezi'nin hiz- mete girmesi nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada»

«Ulaştırma master planının yeniden gözden geçirilerek, yurdun enücra köşelerine kadar haberleşme imkânı sağlanacağını» söyledi.

9- ANKA Ajansının 'bir haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcü- sü Büyükelçi Nazmi Akıman, «ABD'nin Lübnan'daki çokuluslu Ba- rış Gücü'ne katılması için Türkiye'ye herhangi bir talepte bulunma- dığını» söyledi.

10- Türkiye Turing Otomobil Kurumu tarafından onarılan İstan- bul Yıldız Parkmdaki tarihi Çadır Köşkü, Belediye Başkanı AbdullahTırtıl tarafından halka açıldı.

11- Halkçı Parti grup toplantısında, muhalefette izlenecek stra- tejinin saptanması için genel görüşme açılması kararlaştırıldı.

12- ANKA Ajansının bir haberinde, Milliyetçi Demokrasi Partisi,-nin yasama çalışmalarına hazırlık yapmak üzere 13 ayrı araştırmave ihtisas komisyonu oluşturduğu bildirildi.

13- Ziraat Bankası Genel Müdürü Rahmi Önen, Krediler YüksekKurulu toplantısında alınan kararları ve yeni kredi faiz oranlarınıbasına açıkladı.

14- Arikara Gazete Sahipleri Sendikası'nm Olağan Genel Kurulusonunda Sendika Başkanlığına Kemal Bayram Çukurkavaklı seçildi.

15- İstiklâl Marşı'nm söz yazarı şair ve mütefekkir Mehmet AkifErsoy ölümünün 47. yılında törenle anıldı.

16- 48. Büyük Atatürk Koşusu'nu Mehmet Yurdadön kazandı.

17- Hürriyet Gazetesinde yayınlanan bir habere göre, SODEPeski Genel Başkan Yardımcısı Oktay Ekşi hakkında, 3. Ordu ve Sı- kıyönetim Komutanlığı'nca soruşturma açıldı.

18- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahke-mesi'nde görülen TKP davasında, aralarında Politika Gazetesi Yazıİşleri Müdürü Aydın Şenesen'in de bulunduğu 15 kişi tahliye edildi.

DİSK'e bağlı Maden-İş Sendikası'nm yöneticileri ile Politika Ga- zetesi ve MİPAŞ yöneticilerinden bazılarının da aralarında bulundu- ğu 64 kişinin yargılanmasına İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Nu- maralı Askeri Mahkemesi'nde başlandı.

19- Yabancı ajansların haberlerine göre, Papa II. Jean Paul, 13Mayıs 1981 tarihinde kendisine bir suikast düzenleyen Türk terö- rist Mehmet Ali Ağca'yı tutuklu bulunduğu Roma'daki hücresindeziyaret ederek bir süre görüştü.

20- AP Ajansının bir haberine göre, ABD Başkanı Ronaid Rea-gan ile Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Yuri Andropov, Amerika'dayayınlanan haftalık Time dergisi tarafından «Yılın Adamı» seçildi- ler.

21- AA'nın bir haberine göre, Venezuela'nm başkenti Karakas'tabir caddeye Kemal Atatürk adı verildi. Bu arada Ankara'da da bircaddeye Venezuela'lı Simon Bolivar'ın adının verilmesi kararlaştı- rıldı.

22- Yabancı ajansların haberlerine göre, Beyrut UluslararasıHavaalanı kimliği belirlenemeyen gruplarca bombalandı.

28 Aralık 1983

1- TBMM Başkanı Necmettin Karaduman başkanlığında topla- nan TBMM Başkanlık Divanı Türkiye'yi Avrupa Konseyi'nde 6'sı A-navatan Partili, 4'ü Halkçı Partili, 2'si de "Milliyetçi Demokrasi Par- tili 12 parlamenterin, NATO'da da 5'i Ana. P'li, 3'ü HP'li, 2'si deMDP'li 10 parlamenterin temsil etmesini kararlaştırdı.

2- Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri Nurettin Ersin, TahsinŞahinkaya ve Sedat Celasun, TBMM'de Ankara Gazeteciler Cemi- yeti Başkanı Beyhan Cenkçi ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul et- tiler. Kabulde Konsey üyelerine Basın Onur Üyeliği 'belgeleri veril- di.

3- Başbakan Turgut Özal ve beraberindeki bir heyet hüküme- tin hazırladığı ekonomik tedbirleri içeren kararlan CumhurbaşkanıKenan Evren'e sundu. Görüşmeden sonra konu ile ilgili olarak ga- zetecilerin sorularını cevaplayan Başbakan Turgut Özal, Cumhurbaş- kanı Kenan Evren'in bu kararları onayladığını ve ekonomik operas- yonun kısa zamanda tamamlandığını» söyledi.

4- Başbakan Turgut Özal, Türkiye Odalar Birliği Yönetim Ku- rulu Başkanı Mehmet Yazar'ı kabul ederek bir süre görüştü. Görüş- mede Odalar Birliği tarafından ekonomik konularda hazırlanan birrapor Başbakan Turgut Özal'a sunuldu.

5- TBMM Bütçe - Plan Komisyonu, bazı vergi yasalarında deği- şiklik yapan ya-sa tasarısını kabul etti. Komisyon tasarının görüşül-ır.esi sırasında asgari ücretin vergi dışı tutulması isteğini ise red- detti.

6- Türkiye Halk Bankası Yüksek Kredi Kurulu toplandı. Toplan- tıda bir konuşma yapan Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral, «Kü- çük sanayicilere dağıtılacak kredi toplamının 61 milyara, ticari kre- dilerinde 19 milyara çıkarılacağını» söyledi.

7- Basın mensupları ile bir sohbet toplantısı yapan Milli EğitimGençlik ve Spor Bakanı Vehbi Dinçerler, eğitim, gençlik ve spormeselelerinin, hükümet üstü politika haline getirilmesi gerektiğini belirtti ve «Eğitim ve gençiik meselelerine parti gözlüğü ile bakmı- yoruz» dedi.

8- MDP Genel Başkanı Turgut Sunalp ve Ankara SıkıyönetimKomutanı Sabri Yirmibeşoğlu Türk-İş Genel Başkanı Şevket Yılmazve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret ettiler.

9- İstanbul Ticaret Odası tarafından 1983 yılı ekonomiktergeleri içeren bir «Ekonomik Rapor» yayınlandı.

10- Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı İsmail Hakkı GüngörAnkara'da vefat etti.

11- Ankara ve İstanbul'da meydana gelen bombalı eylemlerinisiami Cihad Örgütü'ne mensup 6 militanı, güvenlik kuvvetlerininsürdürdükleri operasyonlar sonucu yakalandı.

12- 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı AskeriMahkemesi'nde yargılanan yasadışı Dev-Yol örgütü mensubu 2 ki- şiden biri ölüm, 'biri de 17 yıl hapis cezasına mahkum oldu. 2 Numa- ralı Askeri Mahkemesi de Emeğin Birliği adlı yasadışı örgüt men- subu 3 kişiyi 6 - 20 yıl hapis cezasına mahkum etti.

13- An'kara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahke- mesi, yasadışı Kurtuluş örgütüne mensup 15 sanıktan 5'ini 5 ile 15yıl arasında çeşitli hapis cezasına mahkum etti. 10 sanık da beraatetti.

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı, 90 ton altınıyurt dışına kaçırarak sattıkları iddiası ile iki kişi hakkında dava oçtı.

9. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mah- kemesi'nde yargılanan 5 ülkücüye 10'ar yıl hapis cezası verildi.

Askeri Yargıtay 5. Dairesi, Gümrük ve Teke! eski BakanlarındanGün Sazak'ın öldürülme olayına karışmaktan hakkında ömür boyuhapis cezası verilen Ahmet Levent Babacan'ın cezasını onayladı.

14- Ankara'da yapılan İslam Ülkeleri Birleşik Takvim Komisyonu5. toplantısı sona erdi.

15- Yabancı ajansların haberlerine göre, Avrupa Ekonomik Top- luluğu Ticaret ve Sanayi Odaları Daimi Konfederasyonu, Kıbrıs RumTicaret ve Sanayi Odası'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkikurulmaması yolundaki isteğini reddetti.

16- AP Ajansının bir haberine göre, Sovyetler Birliği lideri YunAndropov'un katılmadığı. Yüksek Sovyet Toplantısı Moskova'da ça- lışmalarına başladı.

17- Yabancı ajansların haberlerinde, geçen hafta Gine'de mey- dana gelen bir depremde 440 kişinin öldüğü bildirildi.

29 Aralık 1983

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren Başbakan Turgut Özal ve Ge- nelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ ile haftalık olağan gö- rüşmesini yaptı.

2- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Türk - İş Genel Başkanı Şev- ket Yılmaz ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. CumhurbaşkanıEvren, kabulde yaptığı konuşmada, yeni dönemde toplu sözleşme- ler yapılacağını belirtti ve «İnşallah kavgasız, gürültüsüz ve patır- tısız yeni döneme gireriz» dedi.

3- Başbakan Turgut Özal, Anavatan Partisi'ne mensup il heyet- lerini kabulü sırasında yaptığı konuşmada, «Kısa sürede çok önem- li icraatlar yaptıklarını, verdikleri sözleri yerine getirmeye başladık- larını» söyledi ve «50 yıldır kimsenin cesaret edemediği kararlarıaldık» dedi.

4- Yabancı ajansların haberlerine göre, Dışişleri Bakanı Va- hit Halefoğlu, BBC Radyosuna verdiği demeçte, «Türkiye'nin Batı,Doğu ve Üçüncü Dünya Ülkeleri ile ilişkileri» konusunda bilgi verdi.

5- Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arrkan düzenlediği basıntoplantısında, Tekel maddelerine % 20 ile % 50 oranında zam ya- pıldığını açıkladı.

6- Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Vehbi Dinçerler, basınlasohbet toplantısı yaptı. Bakan Dinçerler toplantıda yaptığı konuş- mada, «Parti farklılığı gözetmeksizin, herkesten görev bekliyoruz»dedi.

7- Ankara Üniversitesi'nden emekli olan 8 profesöre. Sağlık veSosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın ve Çalışma ve Sosyal Güven- lik Bakanı Mustafa Kalemli tarafından hizmet plaketi verildi.

8- SODEP Genel Sekreter Yardımcılıklarına Yiğit Gülöksüz, İb- rahim Önen ve Metin Şahin getirildi.

9- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı Askeri Mahke-mesi'nde laikliğe aykırı yayın yolu ile propaganda yapmaktan yar- gılanan Hergün Gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü Veyis Sözüer ileyazar Cezmi Bayram beraat ettiler.

10- İran Konsolosluğunu bastıkları gerekçesiyle İstanbul 2. AğırCeza Mahkemesi'nde yargılanan 27 İran'lı öğrenci 6'şar yıl ağırhapis, 5'er yıl genel gözetim cezasına mahkum edildiler.

Avukat Burhan Apaydın ve Cumhuriyet Gazetesi Sorumlu Yazıİşleri Müdürü Okay Günensin'in yargılanmasına devam edildi.

489 sanıklı yasadışı KİP-DDKD örgütü davasında 11 sanık tah- liye edildi.

11- Başbakan Turgut Özal tarafından Cumhurbaşkanı KenanEvren'e sunulan ekonomik tedbirlerle ilgili kararname Resmi Gaze-te'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

12- Bankaların, Merkez Bankası'nca saptanan döviz kurlarının% 6'nın altında ya da üstünde alış veya satış kuru uygulayabilme- lerine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

13- AA'nın bir haberine göre, Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiBaşkanı Rauf Denktaş, yayınladığı yeni yıl mesajında, «1984 yılındaRumlara barış kapılarını açık tutacağız. Ancak bu barış ve anlaşma,kapılarını devamlı surette ve ebediyen açık kalamayacağını kendi- lerinin de idrak etmesi gerekir» dedi.

14- İtalya Havayolları Alitalia'nın İstanbul - Roma seferini ya- pacak olan bir yolcu uçağının bagajında bulunan bomba, YeşilköyHava Limanı güvenlik yetkililerince etkisiz hale getirildi.

15- Yabancı ajansların haberlerine göre, Kuzey Yemen'de bulu- nan FKÖ lideri Yaser Arafat, askeri yardımcıları ile Lübnan'ın Trablusşam kentinden ayrılan gerillaların diğer arap ülkelerine yer- leştirilmesi konusunda bir toplantı yaptı.

16- THA'nın bir haberinde, ABD'yi etkisi altına alan soğuklardanölenlerin sayısının 350 ye ulaştığı bildirildi.

17- Yabancı ajansların haberlerine göre, Beyrut'ta altı ayrı yer- de meydana gelen patlamalarda, 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

30 Aralık 1983

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri- yeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'm gönderdiği yeni yıl mesajınaverdiği cevapta, «Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının yeni yılınıen içten duygularımla kutlarım» dedi.

2- TBMM Başkanı Necmettin Karaduman, yeni yıl mesajında,«Türk milletinin yeni bir atılım seferberliğiyle kaybedilen zamanı hız- la telafi edeceğine ve başarıya ulaşacağına yürekten inanıyorum»dedi,

3- Başbakan Turgut Özal, yeni yıl nedeniyle yayınladığı mesaj- da, «1984 yılının milletimize refah yolunu açacağına olan inancımı- zı bir defa daha belirtirim» dedi.

4- Başbakan Turgut Özal, Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleriNurettin Ersin, Tahsin Şahinkaya, Sedat Celasun ile Yargıtay Baş- kanı Derviş Turhan'ı ziyaret etti.

5- Başbakan Turgut Özal, Adalet Bakanı Necat Eldem başkan- lığında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri ile Yüksek Se- çim Kurulu Başkanı İsmet Yanıkömeroğlu'nu ayrı ayrı kabul etti.

6- HP Genel Başkanı Necdet Galp, yayınladığı yeni yıl mesa- jında, «Yeni yılın ulusumuza sağlık ve esenlik getirmesini, yurtta vedünyada barışın korunmasını dilemekteyiz» dedi.

7- MDP Genel Başkanı Turgut Sunalp Cumhurbaşkanı KenanEvren'e bir mesaj göndererek yeni yılını kutladı. Sunalp, yeni yıl me- sajında «Güçlü ve kudretli bir Türkiye için hiçbir fedakârlıktan ka-çinmayacoklarmı» söyledi. MDP Genel Başkanı Turgut Sunalp,TBMM Başkanı Necmettin Karaduman-, Genelkurmay Başkanı Or- general Necdet Üruğ ve Kuvvet Komutanlarına, Başbakan TurgutÖzal ve HP Genel Başkanı Necdet Caip'e ayrı ayrı birer mesaj gön- dererek yeni yıllarını kutladı.

8- Genelkurmay Başkanlığı, Ankara ve İstanbul'da bir süre ön- ce meydana gelen patlama olayları ile ilgili olarak bir açıklama yaparak olaylarınkomşu bir ülkedeki Hizbül Dava adlı illegal partinin askeri 'kanadı tarafından planlandığını ve Türkiye'deki bir komşu ülkenin konsolosluk, kültür merkezi gibi tesislerinin hedef alındığının belirlendiğini, olayla ilgili olarak 6 yabancı uyruklu teröristle, aynı örgütün sempatizanı 3 sanığın yakalandığını» bildirdi.

9- ABD hükümeti tarafından taahhüt edilen 138.5 milyon do- larlık «'kredi ve bağış anlaşması», Başbakan Yardımcısı Kaya Er- dem ile ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Robert Strausse Hupe tarafın- dan Ankara'da imzalandı.

10- Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Prof. Ekrem Pakdemirli biraçıklama yaparak, «Dış ticaretin mümkün olduğu kadar serbestleş-tirildiğini, sanayinin rekabete açılacağını» söyledi.

11- A.A. nın haberine göre, Türk Dil Kurumu Yürütme Kuruiuüyeleri seçildi.

12- YÖK Başkanı İhsan Doğramacı, A.A.'na yaptığı açıklama- da, «Başarısız öğrencilere bir bütünleme sınavı açılıp açılmamasıkonusunda, üniversite senatolarının yetkili olduğunu» belirtti.

13- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkilileri, tarafından yapılanaçıklamada, «Tekel ürünlerine yapılan zamla sağlanacak kaynağın30 milyarlık bölümünün Konut Fonuna aktarılmasıyla, 1384 yılında,yarım durumdaki 63.871 konutun tamamlanabileceği» bildirildi.

14- Akajansın haberine göre, Milli Eğitim GençPik ve Spor Ba-kanlığı'nda yayınlanan genelgede, «Yeni mevzuat çalışmaları ilepersonel hizmetlerinin bilgisayarla yürütme hazırlıklarına devam e-dilmesi nedeniyle, 1384 atama döneminde mecburi bölge değiştir- mesi gereken öğretmenlerin ocak ayı içerisinde yapmaları gerekenmüracaatların durdurulduğu» bildirildi.

15- ANKA Ajansının haberine göre, Ankara Sıkıyönetim Komu- tanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde görülmekte olan Dev-Yoldavasında 29 sanık tahliye edildi.

16- A.A.'nm haberine göre, Donanma ve Sıkıyönetim Komutan- lığı Gölcük Askeri Mahkemesi çeşitli gasp, soygun ve silahlı yarala- ma olaylarına katılmaktan 2. kez yargılanan 4 sanığı yeniden idemcezasına çarptırdı.

Yurt dışına yapılacak turistik ve ticari gezilerde uygulanacak esaslar» Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Merkez Bankasıtebliğleriyle düzenlendi.

17- Resmi Gazete'de, Bakanlar Kurulu'nun, Gelir Vergisi Yasa-sı'nın küçük çiftçilerin vergilendirilmelerine ilişkin hükümleri, İt- halat Gümrük Vergisi ile eş etkili vergi ve resimlerde yüzde 10'lukindirimin ertelenmesi, karayoluyla uluslararası eşya ve yolcu taşı- ma esaslarını düzenleyen kararname ile yeni bir «Para ve Kredı'i Ku- rulu» oluşturulmasına ilişkin kararnameleri yayınlandı.

18- ABD'nin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı(UNESCO)'dan, «Örgütün politize olmasının engellenememesi vemali nedenlerle 31 Aralrk 1984 tarihinden itibaren ayrılmak için res- mi başvuruda bulunduğu» yabancı ajanslarca bildirildi.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı George Shultz, BM GenelSekreteri Perez de Cuellar'a bir mektup göndererek, «Örgütün 1984yılı içerisinde, ABD'nin şikayetlerine çözüm bulmaya çalışması ve'bazı ilerlemeler kaydetmesi halinde «UNESCO'dan çekilme kararı- nın değişebileceğini» bildirdi.

19- İspanya'nın başkenti Madrit'te dün Ürdün Büyükelçiliği'ndegörevli bir ataşenin öldürülmesi olayını, «Arap Devrimci Tugayları»örgütünün üstlendiği yabancı ajanslarca bildirildi.

20- FKÖ Lideri Yaser Arafat'ın Tunus'a gitmek üzere Kuzey Ye-men'den ayrıldığı yabancı ajanslarca bildirildi.

21- AP Ajansının Tel Aviv çıkışlı haberinde, Batı Şeria'daki Hab-ron kasabasında iki caminin bombalandığı, olayda bir imamın ya- ralandığı bildirildi. İsrail radyosu, patlamayı «Teröre Karşı Terör»örgütü'nün üstlendiğini açıkladı.

22- Reuter Ajansının Buenos Aires çıkışlı haberine göre, Arjan-tin'de 1976'dan bu yana görev yapan askeri yönetim yetkilileri alevhinde, yönetimleri zamanında işlenmiş suçlardan dolayı davaaçıldı.

23- Yabancı ajansların Pretoria çıkışlı haberlerine göre; Güv.Afrika uçaklarının, Angola'deki Güneybatı Afrika Walk Örgütü (SWAPO) karargâhını bombaladığı bildirildi.

31 Aralık 1983

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, yeni yıl dolayısıyla yayınladı- ğı mesajında, «Her yeni yıl, insanlık âlemi için, daima geleceğe yö- nelik umut ve beklentilerin kaynağı olmuştur. Taptaze umutlarlakarşıladığımız 1984'ün de, ülkemiz ve dünyamız için gerçek bir ba- rış ortamı ve mutluluk getirmesini yürekten diliyorum» dedi.

2- Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem, Hürriyet gazetesi’netoplu konut ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, «1984 yılı içinde 300milyar liradan fazla bir kaynağın konut için harekete geçirileceği- ni» söyledi.

3- Erzurum, Erzincan ve Kars'ta deprem bölgesi ile ilgili ince- lemelerde bulunan Bayındırlık ve İsikan Bakanı Sefa Giray, «Dep- rem bölgesinde 16 bin konut yapılması lâzımdır» dedi. Devlet Ba- kanı İsmail Özdağlar ise, «Depremzedelere konut için kontrollü kre- di verileceğini» söyledi.

4- Cumhurbaşkanlığı Mali ve Ekonomik Konular Danışmanıİsmail Hakkı Batu'k'a «Zaire Milli Şeref Madalyası» verildi.

5- Hükümet tarafından hazırlanan «Yedeksubay olmayı iste- yip de buna hak kazanamayanların 13 ay yerine 4 ay daha az erveya erbaş olarak askerlik yapmalarını» sağlayacak olan kanun ta- sarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.

6- İstanbul'un çeşitli yerlerinde, 22 Mayıs 1983 tarihinden buyana açık kalan «Anadolu Medeniyetleri» 18. Avrupa Konseyi Ser- gisi kapandı.

7- Erzincan 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde yargılanan sa- nıklardan iki kişi ölüm, 6 sanık ise 10 yıl ile 3 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

8- Erzincan 2 Numaralı Askeri Mahkemesi Dev-Yol adlı yasası örgüt üyesi çeşitli suçlardan sanık 16 kişiyi 2-20 yıl arasındagişen hapis cezasına, bfr sanığı ise ömür 'boyu hapis cezasına çarptırdı.

9- 1984 yılı geçiş programınailişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

10- Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'nin müker- rer sayısında yayınlanan genelgesine göre, birleştirilen Bakanlıkla- rın bütçeleri de birleştirildi

11- Yabancı ajansların bildirdiğine göre, ABD hükümet sözcüsüLarry Speokes bir açıklama yaparak, «ABD Dışişleri Bakanı GeorgeShultz ile Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Andrei Gromi'ko'nun.18 Ocak'ta İsveç'in başkenti Stockholm'de görüşeceklerini» söy- ledi.

12- A.A.'nın haberine göre, Federal Almanya Savunma Bakanlığı«Ülkedeki ilk Pers!hing-2 bataryasını oluşturan 9 füzenin ateşlen- meye hazır olduğunu» açıkladı.

13- AP Ajansının Londra çıkışlı haberine göre, Nijerya'da, Baş- kan Shehu Shagari hükümetinin devrildiği ve Silahlı Kuvvetlerin yö- netime geçtiği» bildirildi. Lagos Rodyosu'nda bir konuşma yapanGeneral Sana Abaohe «Ülkenin ekonomik durumunun gittikçe kö- tüleştiğini ve sivil yönetimin bu gidişle başa çıkamadığını» belirtti.

14- Yabancı ajansların bildirdiğine göre, FKÖ lideri Yaser Ara- fat, Tunus'a geldikten sonra yaptığı açıklamada, «Bazı Arap ülke- lerinin Filistin davasına hizmet etmediklerini» söyledi.

15- AP Ajansının Bağdat çıkışlı haberine göre, Bağdat'ta yayın- lanan bildiride, Irak savaş uçaklarının, iran'a ait iki savaş uçağınıdüşürdüğü bildirildi.

16- Son Havadis gazetesinin bir haberine göre, 7 Güney Asyaülkesi, bölgesel işbirliğini güçlendirmek amacıyla «Güney Asya Böl- gesel İşbirliği» (SARC) örgütünü kurdu.

17- Yabancı ajansların bildirdiğine göre, İtalya Savunma BakanıGiövanni SpadoHni, «Beyrut çevresinde görev yapan 2.100 İtalyanaskerinin sayısının yarı yarıya azaltılacağını» bildirdi.

18- A.A. nın, Fransız Haber Ajansı AFP'ye dayanarak verdiğihabere göre, Arjantin'de 100 kişilik yeni bir toplu mezar ortaya çı- kartıldı.

19- Yabancı ajansların haberlerine göre; Marsilya'da bir gardameydana gelen patlamada 6 kişi öldü, 50 kişi de yaralandı.