11.10.1996
×

Hakkında

Künye

İletişim

EKİM 1996

1 EKİM 1996

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel,TBMM'nin20.Dönem2. YasamaYılı'nınaçılışındaMeclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, iktidar ve muhalefetin varlık nedeninidemokratik yapıyaborçluolduklarına dikkat çekerek, "Demokrasi, laik, çağdaş uygarlık; Türkiye bunların hiçbirindenvazgeçemezve bunların hiçbiri birbirinden ayrılamaz.Türkiye, karanlık ve iflas etmiş,insanlığınacılarçekmesinesebebiyetveren hiçbir ideolojinin yanında olmamıştır" dedi.

2- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel AkademikYıl'ınbaşlaması dolayısıylayayımladığımesajda,"Laik,demokratik cumhuriyetimizin ve bölünmez bütünlüğümüzünteminatıolarak gördüğümüz üniversitelerimize büyük önem veriyoruz" dedi.

3- Cumhurbaşkanlığı BasınMerkezi'ndenyapılanaçıklamada, CumhurbaşkanıSüleymanDemirel'inMısır,Arnavutluk, Makedonya ve Bosna-Hersek'leimzalanananlaşmalarailişkin Bakanlar Kurulu kararlarını onayladığı belirtildi.

4-TBMMBaşkanıMustafaKalemliyeniYasamaYılı'nın başlamasınedeniyledüzenlediğibasıntoplantısında, Meclis'in geçen yılki çalışmalarıhakkındabilgiverirken, ileriye dönük projeleri de aktardı.

5-AnkaraÜniversitesi'nde1996-1997eğitimveöğretim yılınınbaşlamasınedeniyledüzenlenentörendekonuşan Başbakan Necmettin Erbakan,üniversiteleringelişmesiiçin bugünekadaryeterliimkanınayrılmadığını,"değişim hükümeti"olaraknitelendirdiğikoalisyonhükümetinin üniversitelereyenimüjdelervereceğinisöyleyerek, "Üniversitelerimizinyatırımlarınıtamamlamalarıiçinher türlü imkan verilecektir.Öğretim üyelerinin diğer ülkelerde araştırma,incelemelerdebulunmalarıiçinsınırlamalar ortadan kaldırılacaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da törende yaptığıkonuşmada, yükseköğretiminbilgitoplamanınötesindeülkenin kalkınmasında, ileriye gitmesinde ve değişmesinde öncü olması gerektiğinivurgulayarak,"Üniversitelerimiz,ülkemizin, çağdaşlığın, laikdemokratikcumhuriyetinsağlamtemeller üzerinde yükselmesinin aracıdır" dedi.

Törene katılan KKTC Cumhurbaşkanı RaufDenktaşiseyaptığı konuşmada,Türkiye'nin1960Anlaşması ile Kıbrıs konusunda eldeettiğieşitlikstatüsününbozulmakistendiğini kaydederek,Rumkesiminin Avrupa Birliği yoluyla Yunanistan ile birleşeceğini söyledi.

6-ANAPGenelBaşkanıMesutYılmazdüzenlediğibasın toplantısında,laikrejimihedef alan girişimlerde bulunan hükümetindemokratikyollardandüşürülebileceğine inandıklarınıbelirterek,"Türkiye'ningeleceği ile ilgili büyük endişelertaşıdığımızbudönemde,demokratikçıkış yollarımevcuttur.ANAP olarak biz bu yolları sonuna kadar işletmekte kararlıyız" dedi.

7- BM toplantıları nedeniyle ABD'ye giden Başbakan Yardımcısı veDışişleriBakanı Tansu Çiller Türkiye'ye döndü.Atatürk Havalimanı'ndabirbasıntoplantısıdüzenleyenÇiller, Kerkük-Yumurtalıkpetrolboruhattının birkaç hafta içinde açılacağını belirtti.Çiller, AvrupaParlamentosu'nun(AP) Türkiyeileilgili son kararının haksızlığının bir kısım AB ülkeleri tarafından dakabuledildiğinivurgulayarak,"Bu kararın Türkiye açısından büyük bir haksızlık olduğu Almanya, İngiltere,Fransaveİspanya'nın,sonderececiddive kapsamlıolarak,'Bukararyanlışolmuştur.APyanlış yapmıştır'düşüncelerigerçeğiyansıtmaktadır"dedi.8- Devlet Bakanı Abdullah Gül düzenlediği basın toplantısında,

GenelkurmayBaşkanıOrgeneralİsmailHakkıKaradayı'nın "İşler kötüye gidiyor.Afganistan anlamlı örnektir.Duracak zaman değil.Partiler bunun bilincinde mi" şeklindebasında yeralanuyarasınıdeğerlendirdi.Gül,"Ordumilletin ordusudur.Bütün arzumuz ordu milletkaynaşmasınıdahada kuvvetlihalegetirmektir.Bunada herkes dikkat etmeli" dedi.Gül, Başbakan Erbakan'ın Afrika gezisiyle ilgili bilgi verdivegazetecilerinçeşitlikonulardakisorularını yanıtladı.

9- Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,Uluslararası AfÖrgütü'nün Türkiye'deki insan hakları ihlallerine ilişkin olarak yayımladığı raporun eski raporlardanfarklıolmadığı belirtilerek,yanlıvetaraflıolduğuvurgulandı. Açıklamada, Türkiye'de insan haklarıuygulamalarıylailgili mevzuattaiyileştirmeler yapmak amacıyla hükümet düzeyindeki çalışmalarınsürdüğükaydedildi.Öteyandanİstanbul'da bulunanUluslararasıAfÖrgütü Genel Sekreteri Pierre Sane düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de insanhaklarının giderekkötüleştiğini,düşüncegüvenliğininsağlanmasında belligelişmelerolmasınakarşın1990'dansonrayaşama güvencesiningiderektehlikeye girdiğini ileri sürdü.Sane hükümeti, uluslararasıinsanhaklarısözleşmesineuymaya, insanhaklarıihlallerine son vermeye ve bu hakları güvence altına alacak önlemler almaya davet etti.

10-TürkiyeGazetecilerCemiyeti'ndenyapılanyazılı açıklamada,Cağaloğlu'ndadüzenlenen bir gösteride fotoğraf çekip görüntü almak isteyengazetecileridöven,bazılarını iseTGCbinasınıbasarakgözaltına alan üç polis hakkında İstanbulCumhuriyetBaşsavcılığı'nasuçduyurusunda bulunulduğunuvebupolislerhakkındaaçılansoruşturma dosyasının dava açılabilmesi için valilik tarafından İl İdare Kurulu'na gönderildiği bildirildi.

11-OlağanüstüHalBölgesi'ndePKK'nıngerçekleştirdiği eylemlerde 4'ü öğretmen 9 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı. MilliEğitimBakanıMehmetSağlamyaptığı açıklamada, Diyarbakır'ınHantepeKöyü'nde4öğretmeninkurşuna dizilmesini nefretle kınadığını bildirdi.CHP GenelBaşkanı DenizBaykal, Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam'a gönderdiği başsağlığı mesajındaolayınefretveşiddetlekınadığını belirterek,"Busonolay,Güneydoğu'dakaderlerineterk edilenöğretmenlerimizinsahipsizliğinibirkezdaha göstermiştir" dedi.

12-BirsüreönceANAP'tanistifaedenDiyarbakır MilletvekiliAbdülkadirAksu RP'ye geçti.RP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 160'a yükseldi.

13-İran'ınAnkaraBüyükelçiliği'ndenyapılanyazılı açıklamada,TürkiyesınırındakiPKKteröristlerinin desteklendiğiyönündebasındaçıkanhaberleringerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, Türk yetkililer tarafından verilen koordinatlardaki kampların bombalandığı ileri sürüldü.

14- Filistin ileİsrailarasındaKudüs'teyaşanan"tünel gerginliği"neçözümbulmakamacıylaABDBaşkanıBill Clinton'un düzenlediği, İsrail Başbakanı BenjaminNetanyahu, FilistinDevletBaşkanıYaserArafatveÜrdünKralı Hüseyin'in katıldığı zirve toplantısısonaerdi.Toplantı sonrasıbir açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Mike McCurry, Clinton'unevsahipliğiniyaptığıgörüşmelerin, İsrail-Filistinbarışgörüşmelerinedevametmekiçin bir başlangıç olduğunu söyledi.İsrailTicaretBakanıNathan Scharanskydetoplantı ile ilgili açıklamasında, toplantıda tek pürüzün İsrail askerlerinin BatıŞeria'dan çekilmesinin tarihebağlanmasıkonusunda çıktığını belirtti.Öte yandan ArafatveNetanyahu'nuntekrarbirarayagelecekleri bildirildi.

2 EKİM 1996

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, İstanbulÜniversitesi'nin 1996-1997eğitimveöğretimyılının başlaması nedeniyle düzenlenentörendeyaptığıkonuşmada,toplumunbirtakım zorluklarlakarşılaştığızamanalternatifleraramaması gerektiğini belirterek, "Laik, demokratvehürbirtoplum istiyorsak,onuneldengideceğinedeğil,hiçbirzaman gitmeyeceğine gönülden inanalım" dedi.

2-BaşbakanNecmettinErbakanHacettepeÜniversitesi'nin 1996-1997eğitimveöğretimyılınınbaşlamasınedeniyle düzenlenen törene katıldı.Burada bir konuşma yapan Başbakan Erbakan,tarihboyuncayöneticilerinüniversitelereönem verdiği dönemlerin en parlak dönemler olduğuna işaret ederek, "60üniversitemizingörevisadeceeğitim vermek değildir. Bulundukları illerin meselelerinin belirlenmesi veçözümünde de önemli rol oynamalıdır" dedi.

3- Başbakan Necmettin ErbakanAfrikagezisininilkdurağı olanMısır'agitti.BaşbakanErbakan,hareketinden önce EsenboğaHavalimanı'ndadüzenlediğibasıntoplantısında, gezisiyleilgilibilgiverdi.Erbakan,Türkiye'nin menfaatlerini korumak zorunda olduğunu belirterek, Mısırile 300milyondolardüzeyindeolan ticaret hacminin 1 milyar dolarseviyesineçıkartılacağını,Libya'dan müteahhitlerimizin4 milyara ulaşan istihkaklarını alabilmek için girişimlerde bulunacaklarını ve Nijeryaile13milyon dolarseviyesindekiticarethacmininhızla artırılacağına dikkat çekti.Erbakan, "Afrika gibibizimiçinçokbüyük potansiyeliçerenvedışticaret açığımızın giderilmesine katkıda bulunabilecek bölgeye sırtımızı dönemeyiz" dedi.

4- ANAP Genel Başkanı Mesut YılmazMeclisgrubundayaptığı konuşmada,halkınANAP'ın dışında hiçbir umudu kalmadığını, en önemli ilkelerinin RP iledemokratikyollardanmücadele etmekolduğunusöyleyerek,RP'ninağırlıklıyeralacağı hükümetin Türkiye için riskli olduğunu ileri sürdü.Yılmaz, "RPile kuracağımız koalisyonun Türkiye ile birlikte bizi de batıracağını gördüm.Bu nedenle RP ilekoalisyonkurmadım" dedi.

5- DYP Genel BaşkanıveBaşbakanYardımcısıTansuÇiller Meclisgrubundayaptığıkonuşmada,BaşbakanNecmettin Erbakan'ınLibyagezisiniyanlışbulmadığını,ancak zamanlamanındoğruyapılmadığınısöyledi.Son zamanlarda Türkiye'ninİranveAfganistan'abenzetilmekistendiğini belirtenÇiller, "Laiklik konusunda samimi tereddütler varsa biz siper oluruz" dedi.

6-AnayasaMahkemesi,4183SayılıKamuPersonelive EmeklilerinMali,SosyalveDiğer Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki Yasa'sını oybirliği ile iptal etti.

7- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit Hacettepe Üniversitesi'nin 1996-1997eğitimveöğretimyılının başlaması nedeniyle düzenlenentörendeyaptığıkonuşmada,Türkiye'deİslamın çağdaşlıkvedemokrasiylebağdaştığını gören Ortadoğu'daki bazı çağdışı ülkelerin laikliği tahrip etmek içinellerinden geleniyaptıklarınıvurgulayarak,"Oysa günümüzde, bu gibi ülkelerin çağdışı rejimlerine özenenler giderek etkinleşiyor. Buetkinliğikırmanınbaştagelenyollarındanbirisi, yükseköğretim kurumlarına demokrasinin gereği olanözgürlüğü ve siyasete katılım hakkını sağlamaktır" dedi.

8- CHP Genel Başkanı DenizBaykalMeclisgrubundayaptığı konuşmada,hükümetin,ekonomivedışpolitikayailişkin icraatlarını eleştirdi.Kamuoyunda songünlerdeAfganistan örneğinintartışıldığınıvurgulayanBaykal,Türkiyeiçin böylesi bir şeriattehlikesiolmadığınısavundu.Baykal, "Amailgiyleizlememiz gereken, ders almamız gereken hiçbir nokta yok mudur, vardır.Dinin siyasi istismarının oülkeyi götürmeyeceğiyeryoktur,istismarınsonuyoktur"dedi. Baykal ayrıca Başbakan Erbakan'ın Libya gezisine ANAP veDSP ile birlikte temsilci göndermediklerini de söyledi.

9- Kocaeli İl JandarmaKomutanlığı'ndanyapılanaçıklamaya göre, "Devrim Yanlısı İslami Gençlik Örgütü"ne mensup 35 kişi yakalandı.

10- Irak Dışişleri Bakanı MuhammedSaidEl-SahafBağdat'ta yaptığıaçıklamada,Türkiye'ninIrak topraklarında "Geçici GüvenlikKuşağı"oluşturmaplanınakarşıolduklarını belirterek, böyle bir durumun "kan dökülmesine" yol açacağını ileri sürdü.

11-BMGüvenlikKonseyi,Yugoslavya'yauygulanan yaptırımların kaldırılmasını oybirliği ile kabul etti.

12-Ermenistan'da22Eylül'deyapılanDevletBaşkanlığı seçimlerindegözlemcilikyapan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı(AGİT),seçimlerdebüyükorandayolsuzluk yapıldığınınbelirlendiğiniaçıkladı.AGİTön raporunda, kayıtlı seçmen sayısıyla kullanılan oy sayısıarasındafark olduğu belirtildi.

13- Washington'da ABDBaşkanıBillClinton'ungirişimiyle birarayagelenİsrailBaşbakanıBenjaminNetanyahuve FilistinDevletBaşkanıYaserArafat'ınanlaşamadıkları bildirildi.BaşkanClinton'ungörüşmelerleilgili olarak yaptığı açıklamada, iki liderintümanlaşmazlıklarakarşın tekrargörüşmekistemelerininolumlubir gelişme olduğunu söyledi.Clinton, "İki hafta öncepatlakverenproblemler çözümlenmedi.Ancakşimdiiki lider birbirlerini daha iyi anlıyorlar.Taraflar 'El-Halil'e öncelik verilmesişartıyla geçiciİsrail-Filistinbarışanlaşmasınınuygulanması konusundaki görüşmelere yeniden başlamaya hazırlar" dedi.

14- Peru Havayolları'na ait bir yolcu uçağı61yolcuve9 mürettebatıyla birlikte Pasifik Okyanusu'na düştü.

15- Bulgaristan'da eski başbakanAndreiLukanov'unsilahlı bir saldırı sonucu öldürüldüğü bildirildi.

3 EKİM 1996

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,DokuzEylül Üniversitesi'nin1996- 1997 eğitim ve öğretim yılının açılış törenine katıldı.Devlet Bakanı Işılay Saygın,YÖKBaşkanı Prof.Dr.Kemal Gürüz ve Rektör Prof.Dr.Fethi İdiman, laikliğivedemokrasiyivurgulayıcıkonuşmalaryaptılar. CumhurbaşkanıDemirel törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 73yıldırenuzunsürenbarışdöneminiyaşadığını, Anodolu'nuntarihindehiçbirdönemdebukadar çok insanı beslemediğini, hiç bukadarimaredilmediğinikaydederek, "Türkiye'nindününü anlamadan bugünü anlamak ve yarına doğru bakmakmümkündeğildir"dedi.Demirel,cumhuriyetin kurulmasıylahalkıntebaaolmaktançıkıpvatandaşlığa kavuştuğunu, halkın eşit konuma geldiğini, bunun da bu ülkede birlik ve beraberliğin kaynağı olduğunu söyledi.

2-BaşbakanVekiliveDışişleriBakanıTansuÇiller, GenelkurmayBaşkanıOrgeneralİsmailHakkıKaradayıile Dışişleri Konutu'nda bir görüşmeyaptı.BaşbakanlıkBasın Merkezi'ndenyapılanaçıklamada,Çiller'in, ABD'ye yaptığı gezi ve temaslarıyla, Irak ve dış politikayailişkingüncel konulardabilgilendirdiğibildirildi.BaşbakanVekili ve DışişleriBakanıTansuÇillerdüzenlediğibasın toplantısında,ABDgezisikonusundaaçıklamalaryaptı, hükümete yönelik eleştirileri yanıtladı.

3- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, DSP Genel BaşkanıBülent Ecevit'iziyaretederekbirsüre görüştü.Ecevit yaptığı açıklamada, "Benimtemennimenkısazamanda birhükümet formülününbulunabilmesi" dedi.Yılmaz ile başta Afganistan olmaküzerebirçokiçvedışkonularhakkındagörüş alışverişindebulunduklarınıbildirenEcevit, Türkiye'deki siyasi meseleler üzerinde durduklarını da belirtti.

4- Yargıtay 9.Ceza Dairesi, 37 kişinin ölümüylesonuçlanan Sivaskatliamının124sanıklıdavasında,Ankara1 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin kararını oybirliğiilebozdu. Yargıtay,42sanığın"devletinanayasaldüzeninisilah zoruyla değiştirme" suçundan idam, 39 sanığındaaynısuça iştirakten15yılakadarhapiscezasıistemiyle yargılanmasına karar verdi.

5- Trafik yasa tasarısı, TBMMİçişleriKomisyonu'ndakabul edildi.Tasarı,kurallarauymayanyayavesürücülere uygulanan para cezalarını artırdı.Sürücülerin ceptelefonu vemobiltelefonkullanmalarıylatoplu taşıma araçlarında sıgara içilmesi yasaklandı.

6- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit Meclis gruptoplantısında yaptığıaçıklamada,BaşbakanNecmettinErbakan'ınbazı yurtdışı gezileriniTürkiyeCumhuriyetidevletindengizli yaptığını,devletegüvenmediğini,devletindeErbakan'a güvenmediğinisöyledi.BaşbakanErbakan'ınsongezisini milletininonurunudüşünenhiçbiryurttaşıniçine sindiremediğini belirtenEcevit,"Başbakan,Mısır'daTürk bayrağınınyeralmadığıbirtörenle karşılanıyor.Yalnız Başbakan'ın değil, Türk ulusunun da onuru incindi" dedi.

7- Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) yöneticilerini parti Genel Merkezi'ndekabuledenCHPGenelBaşkanıDenizBaykal, Başbakan Necmettin Erbakan'ınKuzeyAfrikagezisinetepki gösterdi.Başbakan Erbakan'ın, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olaraksaatlercebekletilmesiniveKahire'dekikarşılama sırasındaTürkbayrağıbulunmayışınıeleştirdi.Baykal, Türkiye'nin laik, demokratik rejimi değiştirmekisteyenbir hükümet tarafından yönetildiğini söyledi.

8- RTÜK, TRT Genel Müdürlüğü görevi için TRTYönetimKurulu Üyesi Tuncer Enginertan, TRT eski çalışanlarından Yücel Yenir ile Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi eski DekanıProf. Dr.Aysel Aziz'i aday gösterdi.

9- 1996NobelEdebiyatÖdülü,kadınşairveeleştirmen Wislawa Szymborska'ya verildi.İsveç Kraliyet Akedemisi'nden yapılanaçıklamada,Polanyalışairebuödülün"yazdığı eserlerdeinsangerçeğinemizahiyaklaşımlarından" dolayı verildiği bildirildi.

10- İslam Konferansı Teşkilatı'nınBirleşmişMilletler'deki DışişleriBakanlarıKoordinasyonToplantısısonaerdi. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Tansu Çiller'inadına BMTemsilcisiBüyükelçi Hüseyin Çelem, KKTC'yi de Dışişleri BakanıTanerEtkintemsiletti.Etkin,Koordinasyon Taplantısı'ndayaptığıkonuşmada,Kıbrıskonusundan bahsederek Müslüman ülkelerinbirbirineyardımetmelerinin gerektiğinedeğindi.Etkin,Batı'nınKıbrıs'taTürk gerçeğini gördüğünü ancaktanımamakiçinbirinatiçinde olduklarınıbelirterek,İslamKonferansı Teşkilatı ülkelerinin Kıbrıs'ı tanımalarını istediklerini söyledi.

11-RusyaBaşbakanıViktorÇernomirdinileÇeçenlider SelimhanYandarbiyev, Moskova'da yaptıkları görüşmeden sonra barış sürecinde bir aşama daha kaydederek ortakbirbildiri imzaladılar.Ortakbildiride,barışanlaşmasınınana ilkelerininbelirlenmesivesavaşsonrasıÇeçenistan'ın yenideninşaasıiçinortakçalışacakbirkomisyonun oluşturulmasına ilişkin kararlar yer alıyor.

12- Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Alia İzzetbegoviç ve Sırbistan DevletBaşkanı Slobodan Miloseviç Paris'te biraraya gelerek, ülkeleri arasında diplomatikilişkikurmakararıaldılar. Görüşmelerearabuluculukyapan Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac yaptığı açıklamada,her ikiülkenindekarşılıklı olarakbüyükelçiatayacaklarınıbildirdi.Chirac, Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan görüşmeninardındanbir anlaşmaimzalandığınıveböylece,Bosna-Hersek'in,Yeni Yugoslavya'nıneskifederalcumhuriyetinadınıaynen kullanarakdevamını,bunakarşılıkYugoslavya'nında, Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğünütanımayıkabulettiğini belirtti.

4 EKİM 1996

1- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz Ankara'da OrganizeSanayi veTicaret Merkezi (OSTİM) Sanayici ve İşadamları Derneği'ni ziyaret etti.ANAP İlçe Örgütü'nü deziyaretedenYılmaz, buradagazetecilerinsorularınıyanıtladı.Yılmaz, alternatif hükümetiçinhertürlümodeligörüşmeyeaçık olduklarını,bukonudahiçbirönkoşullarıbulunmadığını bildirdi.

2- İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, 23 Ekim'de yapılacak Interpol Genel Kurulu çalışmalarının hazırlıklarını incelemek amacıyla Antalya'ya gitti.Ağar yaptığı açıklamada,"GenelKurul'un gündemindeterör,uyuşturucumaddelerle mücadele, organize suçlarlamücadeleağırlıklıolarakyeralacak.Ülkemiz açısından önemli bir organizasyon diyebilirim" dedi.

3- Devlet İstatistik Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, eylül ayında,biröncekiaya göre toptan eşya fiyatlarının yüzde 5.1, tüketici fiyatlarının da yüzde 6.1oranındayükseldiği bildirildi.

4- Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı Cevdet Volkan, PKK'nınelindekirehin askerleri kurtarmak amacıyla ağustos ayında Kuzey Irak'taki PKK kampına giden RP, Van Milletvekili FethullahErbaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na ilettiklerini söyledi.

5- OlağanüstüHalBölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamaya göre,Diyarbakır,Hakkari,ŞırnakveTunceli'de güvenlik kuvvetlerince sürdürülen operasyonlarda32PKK'lıterörist öldürüldü.

6-BaşbakanNecmettinErbakan'ınMısırArapCumhuriyeti Başbakanı Kemal Ahmet El Ganzuri'nin daveti üzerine bu ülkede yaptığı temaslarıçerçevesinde,ikibaşbakanınimzalarını taşıyan"Türkiye-Mısırortakbildirisi"yayımlandı. Bildiride, Türkiye ve Mısır arasındahalenmevcutçokiyi ilişkilerin,daha da geliştirilmesinin yolları ve yöntemleri üzerinde durulduğu belirtilerek,ekonomikişbirliğineözel önematfedildiği,görüşmelerdeikitarafıilgilendiren uluslararası meselelerin yanısıra ikili meseleler ve bölgesel konularınelealındığıkaydedildi.BaşbakanNecmettin Erbakan temaslarını tamamlayarak Libya'ya gitti.

7- Devlet bakanları Namık Kemal Zeybek ve Ahmet Demircan bazı temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gittiler.

8- İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahutelevizyondayaptığı konuşmada,Filistinhalkınaçağrıdabulunarak, umutlarını kaybetmemeleriniistedive"başarısızlık"olarak nitelendirdikleriWashingtonzirvesinin "barış yolunda taze bir başlangıç" olduğunu söyledi.

5 EKİM 1996

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,Karadeniz'inbazı illerindeokulvekültürmerkezlerininaçılışınıyaptı. Trabzon'da Rehberlik Araştırma Merkezi ve Özürlüler Okulu ile Çamlık Çok Programlı Lisesi'nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Demirel, Türkiye'de bu tür okulların sayısının çok olmadığını söyledi.CumhurbaşkanıDemirel, "Çocuk, dünyanın olduğu gibi, Türkiye'nin de en önemli meselesidir.Onların eğitimi,daha iyibir geleceğe hazırlanması önemli, bu okulun bir kompleks olarak numune olacağına inanıyorum" dedi.

Artvin'e giden Cumhurbaşkanı Demirel, orada da çeşitli açılış törenlerine katıldı.

2-BaşbakanVekiliveDışişleriBakanıTansuÇiller Başkanlığı'ndaMaliye Bakanı Abdüllatif Şener, Devlet Bakanı AyferYılmazveüstdüzeybürokratlarınkatılımıyla düzenlediğiekonomiktoplantıda, 1997 yılı bütçesi üzerinde görüşüldü.Çillertoplantıdansonrayaptığıaçıklamada, bütçenindenkoluşabilmesiiçin tüm çabayı harcadıklarını, PTT'nin T'sinin satılmasına ilişkin programın da bütçedeyer alacağınısöyledi.Çiller,ekonomi toplantısının ardından düzenlediği basıntoplantısındagazetecilerin,ANAPGenel BaşkanıMesutYılmaz'ın,yenibirANAYOL koalisyonu için koşulsuz görüşme önerisinin hatırlatılması üzerine,çağrıyı, "3aygeçkalınmışbiröneridir.Hükümet çocuk oyuncağı değildir.Daha önce bu filmi gördük"diyerek,reddettiğini söyledi.

3- Başbakan Vekili ve Dışişleri Bakanı TansuÇiller,Sanayi veTicaretBakanıYalım Erez, İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Devlet Bakanı IşılaySaygın,DYPGenelBaşkanYardımcısı NecmettinCevheri,Hasan Ekinci ve Orman Bakanı Halit Dağlı ile DYP'nin Bölge Belediye Başkanları Toplantısı'nakatılmak üzereAdana'yagitti.Çiller,yaptığıkonuşmada belediyelerinkaynakyetersizliğindenhizmetveremediğini savunarak,"BelediyeleringelirgetirmesiiçinMaliye Bakanlığı nezdinde çalışmalarımız var.Bunda yetkiaktarımı merkezden belediyelere olacak" dedi.

4- 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günüyurtgenelindetörenlerle kutlandı.Kutlamalardacangüvenliğiisteklerinidile getiren eğitimciler, 5 Ekim'i yas ilan ettiler.

Ankara'daki Demokratik Eğitimciler Sendikası'nın2.Olağan Kongresi'ne katılan Başbakan Vekili ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller de, "Öğretmene silahkaldıranellerkırılır"dedi. Çiller,8yıllıktemeleğitimebaşlanacağınısöyledi. Çiller, eğitimde en önemli sorunlardan birinin deüniversite önündeyığılmalarolduğunubelirterek,çocuklarınyarışa hazırlandıklarısisteminbırakılmasıgerektiğinisöyledi. Eğitim-SenGenelBaşkanıKemal Dal, Dünya Öğretmenler Günü nedeniyleyaptığıaçıklamada,öğretmenlereyönelik saldırılarılanetledi.Butürsaldırıların kimseye yarar getirmeyeceğinininbilinmesigerektiğinibelirtenDal, öğretmenlerinçalışmakoşullarındaki zorlukların en başında cangüvenliğiveyaşamahakkınınkorunmasınıngeldiğini kaydetti.

5-ANAPGenelBaşkanıMesutYılmaz,Kırşehir'inKaman ilçesindedüzenlenenKaman6.Ceviz Festivali'ne katıldı, Kırşehir ve ilçelerinde incelemelerdebulundu,halkahitap etti.Yılmaz,festivalinaçılışıdolayısıyladüzenlenen törende yaptığı konuşmada, çiftçilerin vebesicilerinbüyük zorluklariçindeolduğunubelirterek,"Eğerhükümetbu zorlukları aşamazsaiktidarolduğumuzdatümbusorunları çözeceğiz" dedi.

6- CHP Genel Başkan Yardımcısı OnurKumbaracıbaşıAnkara'da düzenlediğibasıntoplantısında,koalisyonhükümetinin, Türkiye'nin sorunları altında ezildiğini belirtti.Başbakan NecmettinErbakan'ınLibya'yayaptığıgezisinieleştiren Kumbaracıbaşı,Libya'nınPKKileilişkisinikanıtlayan belgeler bulunduğuna dikkat çekti.

7- DiyarbakırETipiCezaevi'nde10tutuklununölümüyle sonuçlananolaylarıprotesto amacıyla, Buca Cezaevi'nde PKK davasından tutuklu 3'ü kadın 16 kişisüresizaçlıkgrevine başladı.ÇanakkaleCezaevi'nde85tutukluve hükümlünün sürdürdüğü eylemlerde uzlaşma sağlanırken, GebzeCezaevi'nde de gerginlik yaşandığı bildirildi.

8- Sivas'ın Divriğiilçesindeoperasyondandönengüvenlik güçlerinin,PKK'lı teröristlerce pusuya düşürülmesi sonucu 4 güvenlik görevlisi şehit oldu, 17'si de yaralandı.

9- 33.Antalya Altın Portakal Film Festivali düzenlenen ödül töreniilesona erdi.Altın Portakal Ödülü, Derviş Zaim'in yönettiği "Tabutta Rövoşata" filmine verildi.Filminbaşrol oyuncusuAhmetUğurlu,eniyierkek oyuncu ödülüne değer görülürken, en iyikadınoyuncuödülünüise"MumKokulu Kadınlar"dakirolleriyleYaseminAlkayaveHandeAtaizi paylaştı."Sende Gitme" adlı filmin yönetmeniTunçBaşaran da en iyi yönetmen seçildi.

10-BaşbakanNecmettinErbakan,Afrikagezisininikinci durağıolanLibya'da, Libya Başbakanı Abdülmecid El Gaud'la görüştü.Dahasonra heyetlerarasıresmigörüşmelere geçildi.Erbakanheyetlerarasıgörüşmelerinaçılışında yaptığıkonuşmada,Türkiye'deyapılanyanlışbir propagandanındüzeltilmesinebüyükönem verdiğini söyledi. Erbakan, "Sözde, Libya Devlet Başkanı Kaddafi,PKKterörünü destekliyormuş.Bizelbettebunungerçekolmadığını biliyoruz"dedi.Erbakan,bupropagandanınikiülke arasındakiişbirliğiningelişmesiniistemeyenmihraklarca maksatlı olarak yapıldığını belirterek "Türkiye'de söz konusu olanmesele,terörmeselesidir.Buterör,dışgüçler tarafından desteklenmekte, beslenmekte ve Türkiye'yibölmeyi hedeflemektedir" dedi.

11- Avrupa Birliği (AB) üyesiülkelerindevletvehükümet başkanları,AB'ningeleceğinigörüşmeküzereKuzey İrlanda'nınbaşkentiDublin'debirarayageldiler. Toplantıda, AB'nin Ortadoğu'daki rolü, Doğu Avrupa ve Akdeniz ülkelerininAB'yekatılımı,Avrupalıkurumlardareform yapılmasınailişkinHükümetlerarasıKonferansın(CIG) çalışmalarınahızverilmesigibikonularınelealındığı bildirildi.

12- Afganistan'da Taleban güçlerinin ülkenin kuzeyinde Penşir Vadisi'ndekiAhmedŞahMesud'unkomutasındakibirliklere karşı büyük birsaldırıbaşlattığıveyoğuntopçuateşi altında tuttuğu bildirildi. 6 EKİM 1996

1-BaşbakanVekiliveDışişleriBakanıTansuÇiller, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'le haftalık olağan görüşmesini yaptı.Çillergörüşmesonundayaptığıaçıklamada,son zamanlardalaikliğe karşı girişimleri sert biçimde eleştiren Cumhurbaşkanı Demirel'e verdiğimektupta,"Hükümetin,laik cumhuriyetegölgedüşürecekicraatı,kanunları, kararları varsabunlarıbizehemenbildirin"mesajınıilettiğini bildirdi.Çiller,CumhurbaşkanıDemirel'eayrıca,son yaptığıABDgezisiileilgiliizlenimleriniveSSK'nın yenidenyapılandırılmasınailişkingörüşlerini aktardığını bildirdi.Başbakan Vekili Çiller, Cumhurbaşkanı Demirelile görüşmesindensonragazetecilerinLibyalideriMuammer Kaddafi'nin Başbakan Erbakan'ın ülkesiniziyaretisırasında Türkdışpolitikasını eleştirmesi ve "Ortadoğu'daki güneşin altında Kürt milletideyeralmalıdır"sözlerineilişkin sorularınıyanıtladı.Çiller, "Biz hiçbir yerde Kürt yoktur demiyoruz.Türkiye'de, Irak'ta Kürtler vardır.Ama iki şeyi söylüyoruz:Türkiye,herkesinhaklarına saygılıdır" dedi. Çiller,dışpolitikakonusununiçpolitikamalzemesi yapılmamasını istedi.

2- Başbakan Vekili ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller Ankara'da ekonomikkurultoplantısındansonrabasınmensuplarına yaptığı açıklamada,1997yılıbütçesinindenkleştirilmesi içinciddiçalışmalar içinde olduklarını belirterek, sosyal güvenlik kuruluşlarının iyileştirilmesi, özelleştirilmeye hız verilmesi,kamugayrimenkullerininsatılmasıveverginin tabana yayılmasını hedeflediklerini söyledi.

3-GenelkurmayBaşkanlığıtarafındanyapılanyazılı açıklamada,Aydınlıkdergisinde yer alan ve ordu tarafından Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e "muhtıra" verildiğiniileri sürenhaberingerçeğiyansıtmadığıbelirtilerek"Silahlı Kuvvetler, iç politikanın dışındakalmayadevamedecektir" denildi.

4- Adalet Bakanı Şevket Kazan Adana'ya gitti.AdanaBarosu, başsavcılıkvevaliliğeziyeretlerde bulunan Kazan, adliye personelineyönelikyaptığıkonuşmada,halkınTürkiye'de adaletingeçişlemesindenyakındığınıbelirterek,"Bu şikayetlerin tamamen kaldırılması mümkün değildir" dedi.

5- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı NecatiÇelikAnkara'da düzenlediği basın toplantısında, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Yasası'nda yeni düzenlemeleri içeren yasa taslağını açıkladı. Çelik,tasarınıngelirartırıcıhükümlerikadar,gider artırıcı yönleri de bulunduğunu belirterek, tasarıyla kurumun 128 trilyon 912 milyar liralık gelir elde edeceğini savundu.

6-RPGrupBaşkanVekiliveKayseriMilletvekilSalih Kapusuz,GenelMerkez'dedüzenlediğibasın toplantısında, Kocatepe Camisi'nde geçencumagünümeydanagelenşeriat yanlısı kişiler tarafından düzenlenen gösterinin, provokasyon olduğunubelirterek,bugösteriylepartisininhiçbir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

7- DİSK Genel BaşkanıRıdvanBudakCumhuriyetgazetesine, Türkiye'deki sendikal hareketin bugününü değerlendirdi.

8- DİSK Genel Başkanı RıdvanBudak,İstanbul'dadüzenlenen DİSK İstanbul Bölge Temsilcileri Kurulu toplantısına katıldı. Budak, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "YeniDünya Düzeni"adıyla özelleştirmeyi kuralsızlaştırdıklarını, esnek çalışmayı ve yokluğu dayattıklarını vurgulayarak, yenidünya düzeninin"vahşikapitalizm"denfarklıbir şey olmadığını söyledi.

9- Sivas'ınDivriğiilçesikırsalkesimindeoperasyondan dönengüvenlikgüçlerine,PKK'lıteröristlerin saldırması üzerine4güvenlikgörevlisişehitoldu,17güvenlik görevlisideyaralandı.Güvenlikgörevlilerineyönelik saldırısonrasındahavadestekliolarakgerçekleştirilen operasyonlardaise18PKK'lıteröristinöldürüldüğü bildirildi.

10- Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde bir düğünevininçökmesi sonucu6kişininöldüğü,29kişininde ağır yaralandığı bildirildi.

11- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafikkazasında 24 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı bildirildi.

12- BaşbakanNecmettinErbakan'ınLibyagezisininikinci gününde Libya lideri Muammer Kaddafi ile birlikte ortak basın toplantısıdüzenlediler.LibyalideriKaddafiyaptığı açıklamada,Türkiye'ningeleceğinin"NATOüyesiolmakta, Kürtlereeziyetçektirmekteolmadığını"belirterek "Ortadoğu'dakigüneşinaltında`Kürt milleti`nin de yerini alması gerektiğini"söyledi.Kaddafiayrıca,Türkiye'nin uyguladığıdışpolitikadan"genelolarakmemnun olmadıklarını"dabelirtti.BaşbakanErbakan'dayaptığı açıklamada,LibyaileTürkiye'nin iki kardeş ülke olduğunu belirterek, halklar arasında inanç birliği olduğunusöyledi. Libya Başbakanı'nın kendisiyle görüşmesinde her türlü terörün karşısında olduklarınıbelirtenErbakan,"Terör,insanlık suçudur.TöröristlerbilhassaKürtkardeşlerimizi katlediyor.Bunların temelzihniyeti,ateistvekomünist zihniyettir.Kökleri dış kaynaklıdır" dedi.Türkiye'de bir Kürt meselesi bulunmadığını vurgulayan Erbakan, "Sadece terör meselesivardır.Buhareketkısa zamanda son bulacaktır" dedi.BuaradaBaşbakanErbakanbaşkanlığındakiTürk heyetiyle, Libya Başbakanı Abdülmecid El-Gaud başkanlığındaki Libyaheyetiarasındayapılanresmigörüşmeler,ortak bildiride anlaşma sağlanamaması üzerine kesildi.

13- İsrailBaşbakanıBenjaminNetanyahu,FilistinDevlet BaşkanıYaserArafat'lazirve toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, sorunların biranönceçözülmesiniistediğini belirtirken,görüşmelerde iki konuyu ele alacağını, bunların da El-Halilvegüvenliksorunuolduğunukaydederek,"bu konudauzlaşmasağlanırsaanlaşmaimzalayacağız"dedi. Arafat dazirvedeözerklikanlaşmasınınuygulanmayantüm maddelerinigündemegetireceğinisöyledi.Arafatayrıca Gazze'degazetecilereyaptığıaçıklamada,özerklik anlaşmasınıntümüyleuygulanması için ağırlığını koyacağını belirterek,"El-Halil,KudüsTüneli,İsrailaskerlerinin çekilmesi,BatıŞeria'yıGazze'yebağlayanyollar, Gazze Havaalanı, hepsini görüşeceğim"dedi.İsrailveFilistin liderleriylegörüşmeküzerebölgeyegidenABDDışişleri Bakanı WarrenChristopher,AvrupaBirliği'nin(AB)barış görüşmelerine katılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

14- Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksander Lebed, NATOgörüşmelerinekatılmaküzere Brüksel'e gitti.Lebed, NATO ile Rusya arasındaki ilişkilerin elealınmasıbeklenen görüşmelerbaşlamadan önce yaptığı açıklamada, Afganistan'da aşırı dinci Taleban örgütünün başkentKabildahil,ülkenin üçteikisinielegeçirmesi ve Bağımsız Devletler Topluluğu sınırlarıyakınındatehditoluşturmasıkonusundayaptığı açıklamada,"Bölgededurumçokgergin,çarpışmalar devam ediyor.Özbekistan ve Tacikistan sınırına doğru hareketlenme var.Bu Tacikistan'ın bir bölümünü Afganistan'a katmak için ilk adımdır" dedi.

7 EKİM 1996

1- Başbakan Vekili ve Dışişleri Bakanı TansuÇiller,Mardin ve Kahramanmaraş'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda, gazetecilerinLibyaDevletBaşkanıMuammerKaddafi'nin, BaşbakanNecmettinErbakan'ladüzenlediğiortakbasın toplantısısırasındaTürkiye'yihedefalanhakaretlerine ilişkin sorularını yanıtladı.Çiller, Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret eden Kaddafi'nin "vahim bir tarihihata"yaptığını, ancakErbakan'ınLibya'yagitmesininyanlışolmadığını savundu.Çiller, "Libya benzeri gezilere devam edeceklerini" açıkladı.

2-ANAPGenelBaşkanıMesutYılmaz,yurtgezisinin3. günündeRize'de bazı tesislerin açılış törenlerine katılarak Rize Belediyesi'ni de ziyaret etti.

Yılmaz,KaradenizTeknikÜniversitesi'ninyeniöğretim yılınınaçılışındayaptığı konuşmada, öğrencilere, "Türkiye Cumhuriyeti'ninlaik,demokratikesaslarınasahipçıkın" dedi.Yılmaz,BaşbakanErbakan'ınAfrikagezisinin, cumhuriyettarihindekienbüyükdışpolitikaskandalına dönüştüğünüsöyledi.Olumsuzlukların baştan belli olduğunu, bu nedenle Başbakan Necmettin Erbakan'ı geziye çıkmaması için uyardıklarınıkaydedenYılmaz,"Mısır'dabaşlayan rezalet Libya'da doruk noktasına ulaştı" dedi.

3- Anayasa Mahkemesi, dahaönceyürütmeyidurdurmakararı aldığı1996yılıBütçeYasası'ndakifon,KİTvedöner sermayeliişletmeleringelirlerininbütçeyeaktarılmasını öngörenmaddeleriiptaletti.PTT'nin T'sinin satışından elde edilecekgelirinyüzde10'ununbütçeharcamalarında kulllanılmasınıöngörenmaddeyideiptaledenAnayasa Mahkemesi,üniversitekredilerininenflasyonoranında artırılarakgeriödenmesini öngören bütçe hükmünü anayasaya aykırı bularak iptalini kararlaştırdı.

4-DışişleriBakanlığıEnformasyonDairesi'ndenyapılan açıklamada, "Libya lideri Muammer Kaddafi'nin Türkiye'nin dış politikasıileilgilieleştirileriüzerine,Trablus Büyükelçimizinistişareleriçin geçiciolarakAnkara'ya çağrılması kararlaştırılmıştır" denildi.

5- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevitparlamentodadüzenlediği basıntoplantısında,BaşbakanNecmettinErbakan'ındış gezilerini değerlendirdi.Ecevit,Erbakan'ınbuülkelere kendisini zorla davet ettirdiğini anlattı.Erbakan'ın, Libya DevletBaşkanıMuammerKaddafi'ninbölücüteröreaçıkça destekverenkonuşmalarınıboynu bükük dinlediğine, ayrıca teşekkür ettiğine dikkat çeken Ecevit,Başbakan'ındevletin istihbaratbirimleriileüstmakamlarındangörüş almadan gezilere çıkmasını eleştirdi.

6- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal,gazetecilerinsorularını yanıtladı.Baykal,BaşbakanNecmettinErbakan'ınLibya gezisini "talihsizlik" olarakdeğerlendirdi.LibyaDevlet BaşkanıMuammerKaddafi'ninBaşbakanErbakan'ınönünde Türkiye'yi azarlamaya kalkıştığını kaydeden Baykal, "Ne yazık kiTürkiye'yitemsiletmesigerekenErbakan,bu manzara karşısında görevini yapmadı vebununaltındakaldı"dedi. Baykal,grup başkanvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na "devletin kurulduğu günden bu yana dışilişkilerindehiçbir zamanbudenliküçültücü bir duruma düşürülmediği, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerinin zedelenerek hiçbir zaman buölçüde tahrip edilmediği" gerekçesiyle Başbakan Necmettin Erbakan hakkında TBMM Başkanlığı'na gensoru önergesi verdi.

7- Ankara Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Mesutoğlu, RP Ankara il örgütüncedüzenlenenveHizbullahgösterisinedönüşen "İsrail'i protestomitingi"ileilgiliolaraksoruşturma başlatıldığını açıkladı.

8- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, İtalya Cumhurbaşkanı Oscar Luigi Scalfaro'nun resmi konuğu olarak bu ülkeye gitti.

9- Türkiye ile Libyaarasındayapılangörüşmelerdensonra imzalanan ortak bildiri Başbakan Necmettin Erbakan tarafından basınaaçıklandı.Erbakan,görüşmelerdeikitarafı ilgilendirenuluslararasımeselelerin yanı sıra bölgesel ve ikili konuların elealındığını,ekonomikişbirliğineözel önemverildiğini belirtti.Erbakan, bildirinin okunmasından sonra yaptığı açıklamada, Libya'ya dünyadaki en önemli olayın terörolduğunu ve PKK'nın yaptığı katliamları anlattıklarını söyledi.Başbakan Necmettin Erbakan,Afrikagezisininson durağı olan Nijerya'nın başkenti Abuja'ya gitti.

10- İsrail ile Filistin heyetleri,Erez'deyapılangörüşme sonrasında gazetecilere yaptıkları açıklamada, barış sürecine yönelik ciddi tehdit oluşturan İsrail askerlerininElHalil kentindençekilmeleriiçinbir komite oluşturma konusunda anlaştılar.Başbakan Benjamin Netanyahu El Halil'den çekilme konusunda anlaşmaya varılacağından emin olduğunu söyledi.

8 EKİM 1996

1- Başbakan Vekili ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller,Marmara GrubuStratejikveSosyal Araştırmalar Vakfı'nın davetlisi olarak dün İstanbul'a gitti.Çiller,"Dünyadaufukturu" başlığınıverdiğikonuşmasındansonra,izleyicilerin sorularını yanıtladı.BaşbakanNecmettinErbakan'ınLibya gezisininnihai olarak iyi bir amaca hizmet ettiğine değinen Çiller,"Türkiye'nindışpolitikasında,İslamdünyasına gereken önem verilmediğini düşünenlerin Libya olayından sonra gerçekleri görme imkanına kavuştuklarını" söyledi.

2- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz Denizli'de bazı tesislerin açılış ve temel atma törenlerine katıldı.Türkiye'nin siyasi değişimlerin eşiğine geldiğinianlatanYılmaz,toplumların doğruyubulabilmesi için bazen çok zaman yitirildiğini, bunu yakalamakiçindeyanlışlarakatlanılabildiğinisöyledi. Yılmaz,BaşbakanNecmettinErbakan'ınLibyagezisinde yaşananlarıncumhuriyettarihininenbüyük"rezaleti" olduğunubelirterek,"Muhalefetbununhesabınısoracak. İktidarmilletvekillerindedebuhakaretecevapverecek olanlar çıkacak" dedi.

3-AdaletBakanıŞevketKazanyaptığıaçıklamada,bazı cezaevlerindeçeşitlinedenlerleaçlıkgreviyapanveya yapmayıdüşünentutukluvehükümlülerin,eylemlerinden vazgeçtiklerini bildirdi.

4-DSP,koalisyonhükümetihakkındaTBMMBaşkanlığı'na gensoru önergesi verdi.DSP Grup Başvanvekili Mümtaz Soysal, gensoru önergesi hakkında bilgi vermek için düzenlediği basın toplantısında,hükümetin dış politika konusunda Dışişleri'ni devre dışı bıraktığına ve Başbakan ileDışişleriBakanı'nın ayrıpolitikayürüttüğünedikkatçekerek,"Böyle bir şey şimdiye kadar görülmedi" dedi.

5- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal grup toplantısındayaptığı konuşmada,Türkdış politikasının Müslüman ülkeler arasında da marjinalleştiğini, şizofren bir yapıya girdiğinisöyledi. Baykal,BaşbakanYardımcısıveDışişleriBakanıTansu Çiller'in"laikliksendromu"nagirdiğinibelirterek, "Cumhurbaşkanı'namektupyazıyor,'laikliğe aykırı ne var' diyeCumhurbaşkanıdışındabirilerininlaikliğinihlal edilmesininkanunla,kararnameyleolmayacağını anlatmasına ihtiyaç var" dedi.

6- OlağanüstüHalBölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamaya göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin çeşitli kentleri, Sivas'ın DivriğiilçesiveKuzeyIrak'takiZapKampı'na düzenlenen operasyonlar sırasında son dört günde 255 terörist öldürüldü,27'sideyaralıolarakelegeçirildi. Çatışmalarda11güvenlikgörevlisideşehitoldu. Operasyonlailgiliyapılanaçıklamada,"terörörgütünün gerçekteOrtadoğu'nunuyuşturucuticaretinielinde bulundurduğu, bölgedeki terör örgütlerine silah temin ettiği, kaçakçılıkyaptığıvecinayetşebekesiolduğu ve suikast eylemlerine de taşeronluk yaptığı" belirtildi.

7-TürkHavaKuvvetleri'neaitF-16savaşuçağıEge Denizi'nde, Sakız Adası'nın 15 mil batısına düştü.

8-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,İtalya'yayaptığı ziyaretininilkgünündeİtalyanCumhurbaşkanı Oscar Luigi Scalfaro ile resmi görüşmeler yaptı.Dahasonradaİtalya MeclisiDış İlişkiler Komisyonu üyeleriyle bir araya gelerek insanhaklarıveKürtsorunlarıkonusundakisoruları yanıtladı.Demirel,gerekresmigörüşmelerde,gerekse İtalyan milletvekilleriyle temasında Kürtleri azınlıkolarak nitelendiren Avrupa yaklaşımını eleştirerek, "Türkiye'de Kürt sorunuyoktur.PKKbirayrılıkçıterörhareketidir. Avrupa'nınbunuanlamasılazımdır.Türkiyeiçbarışını demokrasiyoluylasağlamaçabasındadır.Türkiye'deki demokrasiterörizmekarşımücadeleediyor.Kürtlere "azınlık" ifadesiistikrarsızlıkunsuruolur.Irkesası üzerineayrımyapmamak gerekiyor.Biz Kürtlerle bin yıldır birlikteyaşıyoruz.Avrupa'dakidostlarımızTürkiye'deki soruna doğru teşhis koymak durumundadırlar" dedi.

9- Başbakan Necmettin Erbakan'ın Nijerya ziyareti,imzalanan dörtanlaşmaylasonaerdi.Erbakan, ticaret, yatırımların teşviki ve korunması, ticari gemicilik anlaşmalarıveKarma EkonomikKomisyon'u(KEK)protokolü imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ve Nijerya arasındakidostluk,kardeşlik veişbirliğiningelişmesindeyenibir çığırın başladığına inandıklarınısöyledi.BaşbakanErbakan,Nijerya'nın Ankara'dabirbüyükelçilikaçmasının,Nijerya'nıneski başkenti Lagos'tabulunanTürkBüyükelçiliği'nindeyeni başkent Abuja'ya taşınmasının kararlaştırıldığını bildirdi.

10-İçişleriBakanıMehmetAğar,AvrupaKonseyiYerel YönetimlerdenSorumluBakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Portekiz'in başkenti Lizbon'a gitti.

9 EKİM 1996

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 3 günlük İtalya ziyaretini tamamlayarakyurdadöndü.Uçakta gazetecilere bilgi veren Demirel, AvrupaParlamentosu'nunsonkararında,Avrupa'da Türkiyehakkındayanlışbilgileredayanılarak olumsuz bir imajyaratılmaktaolduğunubelirterek,Türkiye'yebüyük haksızlıkyapıldığınısöyledi.Demirel, İtalya gezisinde, bunun Türk halkını incittiğini anlattığını söyledi.

2- Afrika gezisinden dün dönenBaşbakanNecmettinErbakan, EsenboğaHavalimanı'ndadüzenlediğibasıntoplantısında, Libya gezisi ileilgilikendisineyöneltileneleştirileri yanıtladı.Erbakan,Türk müteahhitlerininLibya'dan olan alacaklarınınLibyaDinarıvedolarüzerindentahsil edildiğini,geziyekatılan işadamlarının da Mısır, Libya ve Nijerya'da çok sayıda ihracat bağlantısısağladıklarını,bu yönüyle de gezinin çok başarılı geçtiğini söyledi.

3- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz Meclis gruptoplantısında yaptığıkonuşmada, Başbakan Necmettin Erbakan'ın, Türkiye'ye ağırsuçlamalardabulunanLibyaDevletBaşkanıMuammer Kaddafiileaynıdüşüncelere sahip olduğunu, bu nedenle bu sözlerin hiçbirine yanıtvermediğinisöyledi.Erbakan'ın, Türkiye'ninLibyaBüyükelçisi tarafından 3 kez uyarılmasına karşın bu geziye çıktığınısöyledi.ANAP,yapılanMeclis gruptoplantısındaBaşbakanNecmettinErbakanhakkında gensoru önergesi verilmesini kararlaştırdı.

4- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit Meclis gruptoplantısında yaptığıkonuşmada,songelişmeleri değerlendirdi.Ecevit, RP'nin dış ilişkileri dintemelinedayandırmakistediğini, tümgeleneklerinçiğnendiğini,devletindışlandığını belirterek,"BunlarDışişleriBakanıTansuÇiller'ide bağlar" dedi.

5-CHPGenelBaşkanıDenizBaykaldüzenlediğibasın toplantısında,LibyalideriMuammerKaddafi'ninkurduğu Uluslararası İslama Çağrı Cemiyeti'nin seçimler öncesindeRP GenelBaşkanıNecmettinErbakan'a500bindolarlıkçek gönderildiğini hatırlatarak,"TBMM,buolayaelkoymalı. Siyasipartilerinfinansmanıegemenlikvebağımsızlık konusudur" dedi.

6- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 26 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

7- Cezayir'in güneyindeki Laghouat kentiyakınlarındayolda pusukuran radikal İslamcı militanların, 34 kişiyi öldürdüğü bildirildi.

10 EKİM 1996

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirelBalıkesir'deSanayi Odası'nca1996yılınınbaşarılısanayici ve işadamlarının ödüllendirildiğitörendeyaptığıkonuşmada,Türkiye'nin herşeyerağmen demokratik kurallara sahip bir ülke olduğunu, bunları kolaygeliştirmediğini,ancakherşeyerağmenbir anayasaülkesiolmayı başardığını kaydederek, "Herkesin her gün sabahleyin kendiliğinden yenikurallarkoymasınagerek yoktur.Herkesinher gün yeni arayışlar içinde olmasına da gerek yoktur.Milletile devletinarasındakimukaveleyi, yanianayasayıbirkenarakoyupdüşünmeyekalkarsak, bu devlete ve rejime inançsızlık olacaktır" dedi.

2-BaşbakanNecmetinErbakantelevizyonlardayayınlanan "İcraatınİçinden"programındasonAfrika gezisi hakkında bilgi verdi.Başbakan Erbakan, LibyaileTürkiyearasında ortakbasınbildirisindeyer almamasına karşın Kaddafi'nin PKK'yı teröristörgütolarakilanettiğinivurgulayarak, "Libya,bununlakalmamış,Türkiyeilebirlikte ortak bir programçerçevesindemücadeleedeceğiniresmiortak bildiriylekabulve ilan etmiştir" dedi.Başbakan Erbakan, Mısır'daki karşılamada ve uğurlamada bayrak asılmamasınınbu ülkeninkendiprotokolkuralıolduğunu söyledi.Erbakan, yeni ekonomik kaynakpaketlerihazırlanacağınıbelirterek, hedeflerinin,1997yılıbütçesini denkleştirmek ve devleti yüksek faizlerle borç alan bir gidişattan kurtarmakolduğunu söyledi.

3- Başbakan YardımcısıveDışişleriBakanıTansuÇiller, geçiciolarakTürkiye'yeçağrılanLibyaBüyükelçisi Ateş Balkan'la görüştüktensonrayaptığıaçıklamada,Türklerin tarihboyuncaidareettiğitoprakparçasından35 devlet çıktığını belirterek, "Libyabunlardanbirtanesidir.Bu ülkeninbaşkanının söylediği şeylerle cumhuriyet tarihimizin politikasınıdeğiştiremeyiz"dedi.Çiller,Trablus Büyükelçisi'ningeriçağrılmasıyla,Libyahükümetinin "yaptıkları yanlışı düzelten bazı açıklamalar"yaptığınıda söyledi.ÖteyandanLibyaDışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye'nin Trablus BüyükelçiliğiMaslahatgüzarı'naverilen notada"LibyalideriKaddafi'nin'Kürt ulusu' konusundaki beyanlarıyanlışanlaşılmıştır"denildi."Libyalideri Kaddafi,diğermilletlervehalklargibibarışiçinde yaşamaya hakkı olan Kürt milletinden söz etti"görüşüneyer verilennotada,Kaddafi'nin,kaynağıneolursa olsun her türlü terörü kınadığı savunuldu.

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Recai KutanKuşadası'nda düzenlenen'KaradenizBölgesive Orta Asya Ülkeleri Enerji Forumu'nda yaptığı konuşmada,6yenitermiksantraliçin uluslararasıihaleaçıldığınıve57firmanınyeterli görüldüğünü, AkkuyuNükleerSantralıiçinisekasımayı ortalarında ihale açılacağını söyledi.Kutan, yeni yapılacak termik ve hidroelektrik santrallarının özel sektör tarafından kurulacağını,TEDAŞ'ınisekademeliolarak özelleştirileceğinibildirdi.Forumabirmesajgönderen CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,dünyanın ekonomik bakımdan bütünleşmeye yöneldiği günümüzde KaradenizBölgesiveOrta Asyaülkeleri arasında geliştirilmeye çalışılan işbirliğinin enerji alanına taşınmasına dikkat çekerek, "Bölge ülkelerinin ortakbirzemindemevcutimkanlardan hareketle karşılıklı yararesasında,enerjialanındakiişbirliğinide geliştirmeleri,bölgeyi barış, refah ve istikrara kavuşturma hedefi doğrultusunda atılmış ileri bir adımdır" dedi.

5- Ankara 14.Asliye Hukuk Mahkemesi, yayımlanan bir haberde ANAPGenel Başkanı Mesut Yılmaz'ın kişilik haklarına hakaret edildiğigerekçesiyleSabahgazetesini400milyonlira tazminat ödemeye mahkum etti.

6-İstanbulEmniyetMüdürlüğüTerörleMücadeleŞube Müdürlüğü'nden yapılanaçıklamayagöre,şeriat esaslarına dayalı bir din devleti kurmak için silahlı eğitim çalışmaları yaptıklarıvebuamaçla örgüt oluşturdukları belirlenen 14 kişi yakalandı.

7- Bartın Özel Tip Kapalı Cezaevi'nde,bölücüterörörgütü üyesi toplam179tutukluve hükümlünün 26 Eylül tarihinde başlattığı açlık grevi sona erdi.

8- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 10'u yabancı uyruklu 35 kişi öldü, 67 kişi de yaralandı.

9-Bulgaristan'ınbaşkentiSofya'datemaslarınısürdüren AnayasaMahkemesiBaşkanıYektaGüngörÖzdenAnadolu Ajansı'nayaptığıaçıklamada,Türkiye'delaikliğin, demokrasininvehukuksaldüzeninciddi bir tehdit altında olduğunubelirterek,"Kimsedevletiçindekadrolaşma isteklerinin olmadığını, örgütlenmediklerini ve kaynağı belli belirsizparalıgüçlerhalinegelmediklerinisöyleyemez" dedi.

10-KKTCCumhurbaşkanıRaufDenktaşAlmanyaziyareti sırasındaBonn'daAvrupaTürkİşadamlarıDerneği (ATİAD) tarafından düzenlenen toplantıdayaptığıkonuşmada,Avrupa ülkelerindesağladıkları başarılardan ve geldikleri konumdan büyük bir kıvançduyduğunuifadeederek,bupotansiyelin özellikletekstilveturizmkonusundaKıbrıs'a yansıması halinde, Kıbrıs Türkü'nünbundançokavantajlıçıkacağını vurguladı.

11- Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait Mirage 2000 tipisavaş uçağının Ege'de düştüğü bildirildi.

12-RusyaGüvenlikKonseyiSekreteriAlexsanderLebed Moskova'dayaptığıaçıklamada,hükümetinyeterliparası olduğunu,ancakbuparanınülkeçıkarlarıdoğrultusunda kullanılmadığınısavundu.Lebed, ayrıca NATO'nun genişleme politikasının yanlış olduğunu ileri sürerek eleştirdi.

13- Afganistan'daTaliban'larınKabil'ielegeçirmesinden sonramuhalif grupların saldırıya geçtikleri ve çatışmaların yeniden başladığı bildirildi.

14- Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat Filistin Meclisi'nde yaptığıkonuşmada,Erezbölgesindeki görüşmelerin de sonuç vermediğini belirterek, "Her türlü olasılığa hazır olmalıyız, umarım ne demek istediğimi anlıyorsunuz" dedi.

11 EKİM 1996

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirelÇanakkale18Mart Üniversitesi'nin1996-1997eğitim ve öğretim yılı nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, hiçbir şeyinkeyfive zorlaolamayacağınıbelirterek"Türkiye'dekurallarvar, ancak kurallardevamlıihlalediliyorsabununsonucundan korkmakgerekir.Ozamanbirilerigelirve iki kişinin biraraya gelmesine bile izin vermez" dedi.

2- TBMM Başkanı Mustafa Kalemli Antalya'dadünbaşlayan7. UluslararasıAntalyaGüvenlikveİşbirliği Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Batı'yamuhtaçolduğukadar Batı'nındabirokadarTürkiye'yemuhtaçolduğunu vurgulayarak,"TürkiyeBatı'nınnasihatlarınıdinlemekten bıkmıştır" dedi.

3- Başbakan Necmettin Erbakan RP Merkez Karar YönetimKurulu (MKYK)toplantısıöncesindeyaptığıaçıklamada, Meclis'te genel görüşme yaparakbütünpartilerinmutabakatınıalıp, yalan habere karşı tedbir alacaklarını söyledi.

4-ANAPGenelBaşkanıMesutYılmazİstanbul'daANAP'lı belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin düzenlediği toplantıya katıldı.Yılmaztoplantıdayaptığıkonuşmada, DYP'ninbugünkükoalisyoniçerisinde sorumluluk taşımaktan rahatsızlık duyması yeni bir hükümet oluşumunahazırolması halinde, bu konuyu görüşmeye hazır olduklarını söyledi.

5-Etibank'ınözelleştirilmesiileilgilikararname CumhurbaşkanıSüleymanDemirel tarafından imzalanarak Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

6-CHPGenelBaşkanıDenizBaykalİstanbul'dayaptığı açıklamada,"Buhükümetbozulduktan sonra ANAP ve DYP ülke çıkarları için biraraya geleceklerdir.Ecevit de bunakatkı sağlayacağınısöylüyor.Amabiz,ANAP,DYPveDSP'nin kuracağı bir hükümeti desteklemeyiz" dedi.

7- AB Türkiye Temsilcisi Michael Lake, İstanbul Ticaret Odası YönetimKuruluBaşkanı Mehmet Yıldırım'ı ziyaretinden sonra yaptığıaçıklamada,AB'nin,Türkiye'yesağlayacağımali yardımlarkonusundasabırlıolunmasınıisteyerek,Gümrük BirliğiAnlaşmasıimzalandıktansonra,Türkiye-AB ilişkilerinde çok iyi ve olumlu gelişmeler olduğunu söyledi.

8- OlağanüstüHalBölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamaya göre,Güneydoğu'dasürdürülenoperasyonlarda52PKK'lı terörist öldürüldü.

9- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 15 kişi öldü, 39 kişi de yaralandı.

10- Cezayir'de pazaryerine konulan bombanın patlamasısonucu 6 kişinin öldüğü, 75 kişinin de yaralandığı bildirildi.

12 EKİM 1996

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirelileçeşitlikonularda yapılan söyleşi, Türkiye gazetesinde yayımlandı.

2- ANAP Genel Başkanı MesutYılmaz,İstanbul'dapartisinin ŞişliİlçeMerkezi'ninyenibinasıile bir okulun açılış töreninekatıldı.Yılmaztörenlerdeyaptığıkonuşmada, hükümetkonusundagörüşmekiçinDYPGenelBaşkanı Tansu Çiller'e "yeni alternatifler için hazırız"diyerek,çağrıda bulundu.

3- İller ile bölgesel sorunların ele alındığı ve 1997 yatırım bütçesinekonulmasıöngörülen yatırımların tartışıldığı DYP il BaşkanlarıToplantısı,Ankara'dayapıldı.Toplantının açılışındakonuşan DYP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve DışişleriBakanıTansuÇiller,partisininortadireğin, milletin,sessizkitlelerin,dargelirlininsorunlarıyla meşgul olduğunu söyledi.

4- CHP GenelBaşkanıDenizBaykalİstanbul'dapartisinin BeşiktaşİlçeMerkezi'ninekbinasının açılışında yaptığı konuşmada, yenihükümetarayışlarıbaşladığını,hükümetin gitmesigerektiğinibelirtti.Baykal,ülkeniniçinden geçtiğibudönemde,cumhuriyete,laikdemokrasiyeve Atatürk'einananların birbirleriyle kucaklaşması gerektiğini belirterek,ülkeninbunaihtiyacıbulunduğunusöyledi. Türkiye'ninseçimdensonra bir türlü sağlam ve güven verici birhükümetoluşumunugerçekleştiremediğinivurgulayan Baykal,aynıdüşünceyipaylaşan siyasi partiler arasındaki sürtüşmeninülkeyi,marjinaldüşüncelerinveradikal hedeflerinyeraldığıbirhükümetanlayışınaittiğini anlattı.

5- RP Grup Başkan Vekili Temel Karamollaoğlu, Genel Merkez'de düzenlediğibasıntoplantısında54.hükümetin,ülkenin içinde bulunduğu önemli sorunlarıçözmekiçin"ufaktefek itilaflarıbirkenarabırakabilenistikrarlı bir hükümet" olduğunu savundu.Karamollaoğlu, ANAP, DSP ve CHP tarafından BaşbakanNecmettinErbakanvehükümethakkındaverilen gensoruönergelerini"birtakımmihraklarınkoalisyon hükümetini sarsma girişimi" olarak nitelendirdi.

6- Amasya-Tokat karayolunda meydana gelentrafikkazasında, fabrikayaişçitaşıyanbirkamyonettebulunan10kişi yaşamını yitirdi,10kişideyaralandı.Yurdunçeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında da 7 kişi öldü.

7- Uluslararası Af ÖrgütüGenelSekreteriPierreSaneve örgütyöneticisiDr.HabibeHasan'laörgütünilkeleri üzerine yapılan söyleşi, Cumhuriyet gazetesinde yayımlandı.

8- Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik işbirliğinin dahada geliştirilmesiniöngörenveKKTCekonomisindeköklü değişiklikleri hedefleyen ekonomik protokol, KKTC'deTürkiye adınaDışişleriBakanlığı Müsteşar Yardımcısı İnal Batu ile KKTC adına Maliye Bakanı Salih Coşar ve Ekonomi BakanıErdal Onurhan tarafından imzalandı.

9- Irak KürdistanDemokratikPartisi'nin(IKDP)geçenay gerçekleştirdiğisaldırılarla büyük bölümünü denetimi altına aldığıKuzeyIrak'taçatışmalarınyenidenbaşladığı bildirildi.IKYB'nin Sesi Radyosu haberinde, iki gün içinde meydana gelen çatışmalarda, Celal Talabani liderliğindeki 100 dolayındaIKYBpeşmergelerinin Mesut Barzani liderliğindeki IKDP peşmergelerince öldürüldüğünü, Pencuin kasabasıile22 yerleşim biriminin IKDP peşmergelerinden temizlendiğini iddia etti.

10-Afganistan'dayönetimielegeçirenşeriatçıTaleban örgütünekarşı,devrikDevletBaşkanıRabbani'nin, Özbek General Raşit Dostum ve Şii liderKerimHaliliileaskeri ittifakoluşturmasınınardındanülkede şiddetli çatışmalar yaşandığı, çatışmaların başkentKabil'eyaklaşırken,Ahmed ŞahMesud komutasındaki eski hükümet birliklerinin kuzeydeki stratejik bir kasabayı yeniden elegeçirdikleribildirildi. ÖteyandanTalebanhükümetinin Enformasyon Bakanı Emir Han Mataki tarafından yapılan açıklamada,Afganhalkınıtemsil edenTalebanhükümetinin,dünyatarafındantanınmayı hak ettiğidilegetirildiveBM'ninTalebanıtanımayarak, vefasızlık örneği gösterdiği kaydedildi.

11-Burundi'deTutsilerindenetimindekihükümetekarşı savaşanHutumilitanlarının, 40 kadar köylüyü katlettikleri bildirildi.

13 EKİM 1996

1- Ankara'nın başkent oluşunun 73.yıldönümünedeniylebir kutlamamesajıyayımlayanCumhurbaşkanıSüleyman Demirel, "Bugün dünyanın modernşehirlerindenbirisisayılangüzel Ankaramız,bundan sonra da gelişmesini sürdürecek ve sonsuza kadar laik vedemokratikTürkiyeCumhuriyeti'ninbaşkenti olmayadevam edecektir.Ankara cumhuriyetimizin sembolüdür" dedi.

Ankara Valisi Erdoğan Şahinoğlu ise "Ankaralı,bubaşkenti, TürkiyeCumhuriyeti'ninulu önderinden aldığı gibi ilelebet onuçağdaşbirseviyeyeulaştırmanıngayretiiçerisinde olmuştur" dedi.

2- RP Genel Başkanı ve Başbakan Necmettin Erbakan, partisinin 5.OlağanKongeresi'ndegeçerli956 oyun tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.Erbakankongredeyaptığı konuşmada,RP'ninkarşısına, laiklik ve Atatürk ilkeleriyle çıkılamayacağını vurgulayarak, laikliğin şuandakiuygulama biçimini, "Din düşmanlığı ve Türkiye'nin ateizme kaydırılması çabaları" olarak niteledi.

3- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Tokat'ınZileilçesinde düzenlenen"Dostlukve Dayanışma Şöleni"ne katıldı.Baykal yaptığıkonuşmada,sosyaldemokratpartilerinsağ iktidarlarınfaturasını ödediğini belirterek, "Bu tuzağa bir daha düşmeyiz" dedi.Baykal, azınlık hükümetiformüllerinin yenidengündemegetirildiğinikaydederek,DSP'ye birleşme çağrısında bulundu.

4-MHPGenelBaşkanıAlparslanTürkeşGenelMerkez'de düzenlediğibasıntoplantısında, Türkiye'nin dış politikası ile ilgili görüşlerini açıkladı.Cumhuriyetinkuruluşundan berikararlıbirdışpolitika izlediğini kaydeden Türkeş, Türkiye'ninAvrupaveRusyaCumhuriyetiileolan ilişkilerinin aynı çizgide sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

5-İşçiPartisiGenelBaşkanıDoğuPerinçek,Mersin'de partisininiltoplantısında yaptığı konuşmada, Güneydoğu'da yürütülen terör mücadelesinin maddi kaynağınınuyuşturucudan sağlandığınıilerisürerek,"DevletaçısındandaPKK açısından da terörde kullanılan paranın kaynağı uyuşturucudan sağlanmaktadır" dedi.

6-DYPGenelBaşkanYardımcısıMehmetGölhanAnkara'da düzenlediğibasın toplantısında, RP ile kurdukları hükümetin protokolüne sadık kalındığı sürece, koalisyonu bozantarafın kendileri olmayacağını belirtti.

7- KKTC'nin Gazimagosa'ya bağlı Güvercinlik bölgesindesınır ihlalindebulunanbirRum,kaçmaya çalışırken uyarı ateşi açıldı.Bunarağmendurmayıncaaskerlertarafından öldürüldü.RumTemsilciler Meclis Başkanı Spiros Kipriyanu yaptığı açıklamada Güvercinlik bölgesinde meydana gelen olayı "cinayet"olarakniteledi.Kipriyanu,olaydanKKTC makamlarının sorumlu olduğunu iddia etti.

KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanlığı'ndan yapılanaçıklamada, Rumtarafınınsürekli olarak görüşme masasından kaçmasıyla, sınırlardaortayaçıkanolaylarınüzüntüylekarşılandığı ifade edildi.Bakanlık, iki taraf arasındaki gerginliğin bir an öncegiderilebilmesiamacıylaRumtarafınıntahrikkar tutumundanvazgeçerek,sınıreylemlerinesonvermesini istedi.Türk Dışişleri Bakanlığı da KKTCsınırındameydana gelenolayile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Üzüntüyle karşılanan bu olayda, Rum-Yunan tarafınınbirsüredenberi giriştiği tahrikkar tutumların amil olduğu"nu belirtti.

İngiltere'nin,KıbrısÖzelTemsilcisiSirDavidHannay, Kıbrıssorunuylailgiliolaraktemaslardabulunmak üzere Kıbrıs Rum Kesimi'negitti.HannayLarnakaHavaalanı'nda yaptığı açıklamada, "olayın, Kıbrıs'taki statükonun değişmesi gerektiğini gösterdiğini" savundu.8- ABDDışişleriBakanı WarrenChristopher,Afrika gezisinin Güney Afrika bölümünde yaptığıaçıklamada,Fransa'nınAfrikapolitikasını eleştirerek,buülkeninAfrikayakarşı"özelmülk" yaklaşımından vazgeçmesini istedi.

9- Kuzey Irak'ta Celal Talabani liderliğindeki Irak Kürdistan YurtseverlerBirliği'nin(IKYB)geçenaydenetimini kaybettiğiSüleymaniyekentiniyenidenelegeçirdiği bildirildi.Irak Kürdistan Demokratik Partisi (IKDP) lideri MesudBarzani,Süleymaniye'ninİrantarafındanişgal edildiğini öne sürerek, tüm ülkelerden, "İranlı istilacılara" karşı yardım çağrısında bulundu.

10- Irak HaberAjansı'nın(INA)Ankarabürosundanalınan haberegöre, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, Süleymaniye kentinde meydanagelenolaylardansonrabaşkanlıkettiği hükümettoplantısında rakip Kürt grupları, "yabancı güçlerle anlaşmamaları" konusunda uyardığı bildirildi.IrakHükümet Sözcüsününtoplantısonundayaptığıaçıklamada,"Irak Hükümeti'ninKuzeyIrak'takirakipgruplarıherzaman anlaşmayadavetettiğive bu amaçla liderlerinin Bağdat'ta bir araya gelmesini önerdiği" belirtildi.

11-Afganistan'da,Talibanhareketitarafındandevrilen hükümetinaskerilideriAhmedŞahMesud'abağlı güçler, ülkenin kuzeyine giden yolun geçtiği Salang Tüneli'ningüney ucunu,dünelegeçirdi.Taliban'ın büyük kayıplar vererek Kabil'e doğru geri çekildiği bildirildi.

14 EKİM 1996

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, birgünlükziyaretiçin gittiği Malatya'da İnönü Üniversitesi'nin 1996-1997 eğitim ve öğretimyılınınaçılışınakatıldı.Demirel,dahasonra üniversitebünyesindeyapılmaktaolanTurgutÖzalTıp Merkezi'nintamamlananbölümlerinihizmeteaçtı.Törene ayrıcaANAPGenel Başkanı Mesut Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam, Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna, Enerji ve Tabii KaynaklarBakanıRecai Kutan ile çok sayıda milletvekili ve işadamı katıldı.

2- Dışişleri BakanıveBaşbakanYardımcısıTansuÇiller, "DünyaStandartlarveKalite Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'ninAB'yegirerken,dünyastandarlarının büyükkısmını, üretim teknolojisine dahil ettiğini bildirdi. Çiller, TürkiyeolarakdünyayasunulanTürkmamüllerinin tamamında,uluslararasıstandartlarauygunluğusağlamayı amaçladıklarını bildirdi.

3- DYP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller, Eskişehir'de düzenlenen partisinin 6.Belediye Başkanları Bölge Toplantısı'na katıldı.Çiller,koalisyonu, muhalefetindeğil,protokoleuyulmamasıdurumunda DYP'nin yıkabileceğini,ancakvarolankoşullardaseçimekadar hükümetin süreceğini söyledi.

4- Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz, Dış Ticaret Müsteşarlığı Vakıf ve Eğitim Merkezi'ni hizmete açtı.Yılmaz yaptığı konuşmada, IMFileilgilideğerlendirmelerdebulundu.Yılmaz, Washington'da IMF ile yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye'ye bir heyetin gönderilmesi ve gelişmelerin, 1997 yılına ilişkin beklentilerinuygungörülenbiristikrarortamındaolup olmadığının gözden geçirilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

5- Tarım ve Köyişleri Bakanı Musa Demirci, Ankara'dayapılan "OrtaAsyaveKafkasÜlkeleri Tarımsal Eğitim Programı ve 1996 Dünya Zirvesi Hazırlık Toplantısı"nın açılışında yaptığı konuşmada, Tarım sektörü ülkenin istihdam, GSMH ve ihracatına en büyük katkıyı yapmaktadır.Fakat önceki yıllara oranla bu katkıgiderekazalmaktadır"dedi.BM-Tarım ve Gıda Örgütü (FAO)TürkiyeTemsilcisiMaharajMuthoo,13-17Kasım tarihleriarasındaRoma'dayapılacak Dünya Gıda Zirvesi'ne hazırlık niteliğinde yapılan toplantıdadünyada800milyon insanınaçlıkveyetersizbeslenmenedeniyleyaşamsal tehlikede olduklarını vurguladı.

6-DSPGenelBaşkanıBülentEcevitdüzenlediğibasın toplantısında,olasıbirhükümet formülüne dışarıdan ya da içinde yer alarak destekkoşullarınıaçıkladı.Partisinin yetkiliorganlarıylagörüştüktensonra yeni hükümet içinde yer alabileceklerini belirtirken, "ANAP ve DYP'nin aralarında uzlaşarakbaşbakanıkendipartilerinin içinden çıkarmaları gerektiğini" vurguladı.

7-RTÜK,"çocuklarınvegençlerinruhsalveahlaki gelişimleriniolumsuzyöndeetkileyen"yayınlar yapıldığı gerekçesiyle Kanal D'ye 2 gün, İnterstar'a da birgünyayın durdurma cezası verdi.

8-Diyarbakır'daDicleVadisi'ndearamayapangüvenlik güçleri,heyalansonucutoprakaltındakaldı,kazada1 jandarma teğmen, 3 er ve 1 korucu şehit oldu, 5 er yaralandı.

9- Fransa Dışişleri Bakanı HerveDeCharette,geçenhafta Rusya,Ermenistan,Azerbaycanve Gürcistan'a yaptığı resmi ziyaretlerle ilgili olarak Le Figaro gazetesine verdiğiözel demeçte,"Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, Kafkasya'daki ülkeler,geçmiştekirollerinekavuşarak,BatıileDoğu arasındatekrarköprüolmayolundailerliyorlar"diye konuştu.

10- Tayland'da son günlerde meydana gelen selbaskınlarında, toplam 70 kişinin öldüğü bildirildi.

15 EKİM 1996

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, TÜBİTAK tarafından buyıl verilen bilim, hizmet ve teşvik ödüllerinin dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'ningeleceğiiçinhizmetveren bilimadamlarının hükümet değişikliklerinden bağımsız olarak serbest hareket etmeleriniisteyerek,"Hükümetegelenlerin hepsisizinbilimüretmeniziisteyecektir.Endişeye kapılmadan çalışmalarınızı sürdürün" dedi.

2-BaşbakanNecmettinErbakanpartisininMeclisgrup toplantısındayaptığıkonuşmada,54.hükümetin 30-40 yıl sonra ilk defa "denk bütçe" hazırladığını belirterek, "Hazine sonzamanlardayüzde140oranlarında borçlanmaktadır.Bu daha büyük borç yükü çıkarmaktadır.Bu birfasitdairedir. Devlet borçlarından mutlaka kurtulmalıdır" dedi.

3- Dışişleri BakanıveBaşbakanYardımcısıTansuÇiller, Başbakanlıktanayrılırkengazetecilereyaptığı açıklamada, ekonomi ile ilgili toplantı ve çalışmalarındevamettiğini, çiftçiler ve üreticilere bazı müjdeleri olacağını kaydederek, "Pamukta bütün fonvekotalarkaldırıldı.Üreticirahat edecek.Kendifiyatlarınıbulmave ihracatta sıkıntıları olmayacak.Bunun uygulaması başlatıldı" dedi.

AyrıcaÇiller'iCumhurbaşkanıSüleymanDemirelÇankaya Köşkü'ndekabuletti.Çiller,CumhurbaşkanıDemirel ile görüşmesinin ardından, gazetecilerin dış politika ileilgili sorularını yanıtladı.

4- Turizm Bakanı Bahattin Yücel,Türkiye'yeençokturist gönderenyabancıturşirketlerinin Türkiye temsilcileriyle İstanbul'da bir toplantı düzenledi.Yücel yaptığı konuşmada, Türkiye'nintanıtımındasektörleortakbirstrateji oluşturmak istediklerini belirterek, "Türkiye'dekienciddi eksikliğinturizm sezonunun kısa geçmesinden kaynaklandığını biliyor vebununuzamasıiçinsektörleişbirliğiyapmak istiyoruz" dedi.

5- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevitparlamentodadüzenlediği basın toplantısında, ABD askerlerinin gerekli önlem alınmadan Bosna-Hersek'tençekilmesidurumunda,buradaki"eğreti barışınyıkılacağını" söyledi.Ecevit, Almanya'daki 320 bin Boşnakiçininsaniönlemlerinalınmasıgereğinedikkat çekerek,"Buyükü Batılı devletler, uluslararası kuruluşlar aralarında hakça paylaşmalı.Türkiye'de bu yöndeulusalve uluslararası girişimlere öncülük etmeli" dedi.

6- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal,GenelMerkez'deyaptığı açıklamada, RP kongresini değerlendirerek, Başbakan Necmettin Erbakan'ın "daha mülayim,dahatoplumunsuyunagidenbir siyasetçizgisindeyarar gördüğünü, iktidarda muhalefetteki söylemini takip edemez hale geldiğini" söyledi.

7-MHPGenelBaşkanıAlparslanTürkeşGenelMerkez'de düzenlediğibasıntoplantısında,barajsisteminin kaldırılacağıbirsistemleseçimegidilmesiniistedi. Türkeş,"Bütünsiyasigörüşleraldıklarıoyoranı doğrultusunda TBMM'de temsil edilebilmelidir" dedi.

8- DYP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Ekinci düzenlediği basın toplantısında,hükümetingüvenoyualdığı günden daha güçlü olduğunu,RP'libirhükümettenduyulankaygılarınartık giderildiğiniveRPGenelBaşkanıNecmettinErbakan'ın meydanlardasöylediğideğil,protokoldeyazılıolanı uygulamak zorunda kaldığını söyledi.

9- Türk-İş'e bağlı yaklaşık bin beşyüz sendika temsilcisive işçi,Ankara'dadüzenledikleribir mitingle, katkı payı ve nemaların en geç 2 ay içinde hak sahiplerine geriödenmesine yönelikyasaldüzenlemeyapılmasını istedi.Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meralyaptığıaçıklamada,zorunlutasarruf konusundahükümetinsergilediğitutumu "işi küllendirme ve umursamazlık politikası"olaraknitelendirerek,"Hükümetin umursamazlığı karşısında sabrımız taşıyor" dedi.

10- "Bölücülük propagandası" yaptığı savıyla hakkındaAnkara 1No'luDGM 'de dava açılan İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 1 yıl 2 ay hapis, 116 milyon lira da paracezasına çarptırıldı.

11- Olağanüstü HalBölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamaya göre,PKK'lıteröristlereyönelikGüneydoğu'da sürdürülen operasyonlarda 57 terörist öldürüldü.

12- BM Güvenlik Konseyi,GüneyKorekarasularınacasusluk amacıyladenizaltıyolladığıgerekçesiyleKuzeyKore'yi uyardı.Konseytarafındanyapılanbirbaşkanlık anlaşmasında, Kuzey Kore'nin bu tür tahriklerden kaçınması ve taraflar arasındaimzalanananlaşmanınhükümlerineuyması gerektiği bildirildi.

13- Ürdün Kralı Hüseyin, Filistin'i ziyaretetti.Filistin DevletBaşkanıYaserArafat,Eriha'daKralHüseyinile birlikte basın toplantısı düzenledi.Filistin Devlet Başkanı Arafatyaptığı açıklamada, İsrail'in güvenlik nedeniyle geri çekilmeyi geciktirdiği El Halil'in, ABD askerleritarafından korunmasını önerdi.

14- ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nicholas Burns,İranve Irak'tanKürtgruplarıarasındasürençatışmanın dışında kalmasınıisteyerek,"DevamedenbuçatışmanınKürt çıkarlarınınkorunmasına yardım edeceğine inanmıyoruz" dedi. BeyazSaraysözcüsüMichaelMcCurrydedünyaptığı açıklamada,BaşkanBillClinton'ınKuzey Irak'taki durumu yakından izlediğini ve Kürtgruplarıarasındakiçatışmanın sona ereceğini umduğunu söyledi.

16 EKİM 1996

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel,BaşkentÜniversitesi'nin 1996-1997eğitimve öğretim yılı açılış törenine katıldı. CumhurbaşkanıDemirelyaptığıkonuşmada,"Bumillet enerjisinibirbiriylekavga ederek tüketmemelidir.İsteyen istediği işi tutar,istediğiyerdeoturur,istediğigibi ibadetyapar.Bu ülkenin insanları hür olmaktan korkmamalı, bununtadınıçıkarmalıdır.BüyükAtatürk'ünçerçevesini çizdiğidemokratiklaikTürkiye Cumhuriyeti Türkiye'nin en önemli reçetesidir ve her derdine devadır" dedi.

Açılış törenine Başbakan Necmettin Erbakan, Anayasa Mahkemesi BaşkanıYektaGüngörÖzden,BaşkentÜniversitesi Rektörü Mehmet Haberal ve YÖKBaşkanıProfDr.MehmetGürüzde katılarak,laiklikveAtatürkçülükkonusundakonuşma yaptılar.

2- Macaristan Cumhurbaşkanı Arpad Göncz,resmibirziyaret içinAnkara'yageldi.CumhurbaşkanıSüleymanDemirel, Göncz'ü ÇankayaKöşkü'ndekabuldeyaptığıkonuşmada,iki ülkenindostaneilişkileriçinde olduğunu belirterek Macar Cumhurbaşkanı'nınziyaretiileişbirliğiolanaklarının artırılacağınıbelirtti.Macaristan Cumhurbaşkanı Göncz de iki ülkenin uzun bir dönemortaktarihesahipolduklarını belirterek,"Birbirimizinnedemekistediğiniçokiyi anlıyoruz" dedi.

3- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz Meclis gruptoplantısında yaptığıkonuşmada, RP'nin son kongresini eleştirdi.Yılmaz, kongre öncesinde RP'nin 9 ilörgütününfeshedildiğini,tüm adayların Necmettin Erbakan tarafından seçildiğini söyledi.

4-DışişleriBakanlığıSözcüsüBüyükelçiÖmerAkbel düzenlediğibasıntoplantısında,birsoru üzerine, Avrupa büyükelçilerinin toplanarak songelişmelerkonusundagörüş alışverişindebulunmasınınDışişleriBakanlığı'nınbir çalışmayöntemiolduğunusöyledi.Akbel,büyükelçilerin hükümetemuhtıravermesiveyauyarmasınınsözkonusu olamayacağınıbelirterekBatıAvrupabüyükelçileriile yapılantoplantıdabölgedeki son gelişmeler hakkında "fikir jimnastiği" yapıldığını açıkladı.

5- TBMM Genel Kurulu'nda koalisyon hükümetinin dış politikası hakkında verilen gensoru önergesinin gündeme alınması, 257'ye karşı 270 oyla reddedildi.

ANAP Genel BaşkanıMesutYılmaz,gensorugörüşmeleriile ilgiligruptoplantısındayaptığıkonuşmada,Türkiye'nin millionurunun,haysiyetininkorunmasıaçısından,gelmiş geçmişhiçbirbaşbakanın"Erbakangibidavranmadığını" söyledi.

DSP Genel Başkanı Bülent Ecevitdegruptoplantısında"Bu gensorudaumduğumuzsonucualamayabiliriz.Amagensoru vermemizzorunluydu.ÜlkeninyazgısıDYP'li milletvekillerininelinde"dedi.CHPGenel Başkanı Deniz Baykal'da TBMM Genel Kurulu'nda gensoruönergesiningündeme alınıpalınmamasınailişkingörüşmelersırasındayaptığı konuşmada,"Çokbaşlı,çokkanallı"birdışpolitika izlendiğini söyledi.

6- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit partigruptoplantısında yaptığıkonuşmada,RP'ninsonkongresinideğerlendirdi. Ecevit, kadın hakları bakımından RP'nin İranveMalezya'nın bile gerisinde olduğuna dikkat çekerken; "Türk kamuoyu RP'yi, Atatürk'e, laikliğe sahip çıkarmış gibigörünmeyezorluyor" dedi.

7- DYP İzmir Milletvekili GencayGürün,partisindenistifa etti.

8- Almanya'nın Karlsruhe kentinde, 2 Türk ailesininyaşadığı binada çıkan yangında, 3 Türk vatandaşının öldüğü bildirildi.

9-Afganistan'dadünRabbanihükümetineaskeridestek vereceğini açıklayan Özbek General Abdül Raşid Dostum'a bağlı güçlerin Salang tünelinin güneyine doğru haraketegeçtikleri ve Kabil yönünde ilerledikleri bildirildi.

17 EKİM 1996

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirelKonya'daçeşitli incelemelerdebulundu.Cumhurbaşkanı Demirel, Konya Ticaret Odası ve AlmanyaDortmundMeslekOdası'nınişbirliğiile yaptırılanTürk Petrol Vakfı Teknoloji Danışmanlık ve Eğitim Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "Türkiye'debirçok insaniş,birçokişyerideişçi aramaktadır.Bu ikilemi çözmemiz, kalifiye eleman yetiştirmemiz gerekir" dedi.

2- Bakanlar Kurulu Başbakan NecmettinErbakanbaşkanlığında toplandı.BaşbakanErbakantoplantıaçılışındayaptığı konuşmada,1997yılıiçindemaaşların,geçmişayların enflasyonoranındaartırılmasıanlamına gelen "eşel-mobil" sistemiyle yükseltileceğini bildirdi.Devlet Bakanı Abdullah Güldedüzenlediğibasıntoplantısında,1997yılı bütçe tasarısının görüşüldüğünü, tasarının 6.2 katrilyongiderve gelir hedefi öngördüğünü söyledi.

3- Başbakan Necmettin Erbakan Milliyet gazetesinde yayımlanan söyleşisindeekonomivesiyasigelişmelerhakkında bilgi verdi.Başbakan Erbakan, Meclis'e ilk kez denkbütçesunan hükümetolacaklarınısöyleyerek,"Bubirdevrimdir, denk bütçeden sonra Türkparasınısağlamlaştırmayaçalışacağız. YeniTürkLirası çıkararak lirayı sağlamlaştıracağız" dedi. Başbakan Necmettin Erbakan ayrıca FilistinDevletiPlanlama veUluslararasıİşbirliğiBakanı Dr.Nabil El Shaath'i de Başbakanlık'ta kabul ederek bir süre görüştü.Shaath görüşme sonrasıyaptığıaçıklamada,Erbakan'a Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın bir mesajını ilettiğinibelirterek,Ortadoğu'daki barış süreci üzerinde durduklarını söyledi.

4- ANAP Genel Başkanı Mesut YılmazpartisininGenişletilmiş BaşkanlıkDivanıToplantısı'ndansonra yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulu'ndakoalisyonhükümetihakkındaverilen gensoruönergesiningündeme alınması görüşülürken, hükümete yönelttikleri hiçbir soru ve eleştiriyeyanıtverilmediğini söyledi.

5- BaşbakanYardımcısıveDışişleriBakanıTansuÇiller Ankara'dadüzenlediğibasıntoplantısında,Türkiye'deki işkence iddialarının Devlet Güvenlik Mahkemeleri'ndeki(DGM) 15günlükgözaltısüresindenkaynaklandığınıbelirterek, RP-DYPkoalisyonhükümetininbusüreyikısaltacağını bildirdi.Çiller,DGM'debekleyendosyasayısının eritilmesineyönelikolarakbumahkemelerincoğrafi dağılımlarınınyenidendüzenleneceğini,Avrupa Birliği'nin (AB)Türkiye'dekiinsanhaklarıveişkenceiddialarını Türkiye'yidışlamak için bir bahane olarak kullanamayacağını söyledi.

6- Maliye Bakanı Abdüllatif Şener, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafındandüzenlenen"yabancısermaye" konulupanelin açılışında yaptığı konuşmada, yurtiçi tasarrufların üretim ve büyümeiçinyeterliolmadığını,gelişmeiçinyabancı sermayenin şart olduğunu söyledi.Şener,faizoranlarının yüksek olmasından dolayı yabancı yatırımın kısa vadeli olarak geldiğinibelirterek,"yatırımiçinistikrargereklidir" dedi.DevletBakanıSabriTekirdeyaptığıkonuşmada, gelişmiş ülkelerde ekonomik faaliyetlerin ideolojik temellere oturtulmadığını belirterek, Türkiye'de ekonomik politikaların ve düzenlemelerin ideolojik temeleoturtulduğunu,birsüre önce yapılan Uzakdoğu ve İran gezilerinin de ideolojik olarak tartışıldığını söyledi.Tekir, "Bir ülkenin verimlilik oranı nekadaryüksekolursaolsuno ülkede siyasi ve ekonomik istikrarsızlık varsaoülkeyeyabancısermayeningelmesi mümkün değildir" dedi.

7- TBMM Genel Kurulu'nda, yenitrafikyasatasarısıkabul edildi.Yasayagöre, trafik kurallarının ihlal edilmesinde verilencezalarartırılırken,ehliyetverilişyöntemleri yeniden düzenlendi.

8-TBMMAdaletKomisyonu'ndabasınsektöründedağıtım tekelinesonverenyasaönerisikabuledildi.Meclis Başkanlığı'na sunulan ve5680SayılıBasınYasası'naİki MaddeEklenmesiniİçerenYasa Önerisi'nin gerekçesinde, bu alandayaşanantekelin,anayasanınhalkınhaberalma özgürlüğünüdüzenleyenmaddesine aykırı olduğu görüşüne yer verildi.

9- Sanatçı Şanar Yurdatapan, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından tutuklandı.

10- Rusya'da Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in, İçişleri Bakanı AnatoliKulikovtarafından"darbecilikle" suçladığı Ulusal Güvenlik Şefi Alexsander Lebed'i görevden aldığı bildirildi.

11- Guatemala'da bir futbolmaçıöncesindestaddaçıkan izdihamda90 kişinin öldüğü, 150 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

18 EKİM 1996

1- Çeşitli temel atma ve açılıştörenlerinekatılmaküzere Çorum'agidenBaşbakanNecmettinErbakanyaptığı konuşmalarda,hükümetin2000yılınakadarişbaşında kalacağınıbelirterek "Seçim zamanı geldiğinde, doğal olarak DYP ile seçim ittifakı yapabiliriz" dedi.

2- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz Balıkesirveilçelerinde yaptığı konuşmalarda, hükümetin hazırladığı bütçeyi "gelir ve giderleriyle"hayaliolaraknitelendirdive"Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca, böyle gayri ciddi hazırlanmış bir hükümet bütçesi olmamıştır" dedi.

3- Başbakan YardımcısıveDışişleriBakanıTansuÇiller, Ankara'daTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Odaları KonseyiToplantısı'ndayaptığıkonuşmada,1997bütçe tasarısında aslı olmayan kaynak bulunmadığını söyledi.

4-AnayasaMahkemesi,milletvekillerininemekliliklerinde özeldüzenlemelergetiren4049SayılıYasa'nınbazı maddelerini iptal etti.

5- Yargıtay, yazar YaşarKemalhakkındaİstanbul2No'lu DevletGüvenlikMahkemesitarafından verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezasını onayladı.

6- Maliye Bakanı Abdüllatif Şener Ankara'da düzenlediği basın toplantısında,1997MaliYılıBütçesi'nin 6 katrilyon 255 trilyon lira olarak belirlendiğini söyledi.Şener,bütçenin temelözellikleriile ilgili olarak "1997 bütçesinin dörtte biri bütçe geliri olarak kamu kuruluşlarına ve bukuruluşlar aracılığı ile yine ekonomiye aktarılmaktadır.Bütçenin gelir ve giderleri eşittir, bu nedenle ilk denk bütçe olma özelliği taşıyor" dedi.

7- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı RecaiKutandüzenlediği basıntoplantısında,madenciliksektörünün yeni atılımlara gebeolduğunu,madencilikfonununbütçekapsamından çıkarılacağınıbelirterek,bufonunsektör yatırımlarının desteklenmesinde kullanılacağını söyledi.

8- Gazeteci veyazarKemalettinTuğcu,İstanbul'davefat etti.

9- Türkiye'de bulunan Macaristan CumhurbaşkanıArpadGöncz, İstanbul'daTürk-MacarİşKonseyi'ndeyaptığıkonuşmada, Türkiye- Macaristan ekonomikilişkilerininartmasındaözel sektör kuruluşlarına önemli görev düştüğünü söyledi.

10- MesutBarzani'ninliderliğiniyaptığıIrakKürdistan DemokratikPartisi(IKDP)radyosu,KuzeyIrak'takarşı saldırıyageçenBarzani'yebağlıpeşmergelerin,Celal Talebani'yebağlıKürdistanYurtseverBirliği'nin(KYB) elindekiKöySancakkasabasınıyenidenelegeçirdiğini bildirdi.

19 EKİM 1996

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,İstanbul'da4okulun açılıştöreninekatıldı.CumhurbaşkanıDemirel konuşmalarında, ülkenin her köşesindeki çocukların hertürlü eğitimimkanından yararlanabilmesi için başlatılan büyük bir kampanyanın başarıyla sürdürüldüğünübelirterek,"Ülkemizin herköşesinde,bu ülkenin çocuklarını kendi çocukları sayan hayırseverlerin katkılarını övüyorum.İştemillidayanışma budur" dedi.

2- Başbakan Necmettin Erbakanİstanbul'daBirlikVakfı'nın 11.OlağanGenelKurulu'ndayaptığı konuşmada, "skandal" olaraknitelendirilendışgezilerisırasındadünya liderlerinibir araya getirecek çalışmaların ilk adımlarının atıldığınıbelirtti.Erbakan,1997 yılıbütçesinin Türkiye'nin 50 yıldan sonra ilk denk ve son 36 yılın en büyük yatırım bütçesi olduğunu söyledi.

3- ANAPGenelBaşkanıMesutYılmaz,Balıkesirgezisinin ardındanKütahya'yagitti.Yılmaz,Gediz'deyaptığı konuşmada, koalisyon hükümetiningörevegeldiğindenbuyana büyükbiruyumsuzlukiçinde olduğunu belirterek, hükümetin Tansu Çiller'in yüzünden devam ettiğini savundu."Türkiye'yi şaibelerdentemizlemeden bir yere götüremeyiz" diyen Yılmaz, koalisyon hükümetinden hiç kimseninmemnunolmadığınıdile getirdi.

4- DYP Genel Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, , 3 Kasım'da yerel ara seçim yapılacak Aydın'ın Kuyucak ilçesiHorsunlubeldesindehalkahitabenyaptığı konuşmada,vazgeçilemezçizgilerinin"Demokratik,laik ve çağdaş Türkiye" olduğunu söyledi.

5- Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Adalet Bakanlığı CezaveTevkifevleriGenelMüdürlüğü'nebağlıcezaevi müdürlerinin katıldığı "Ceza ve İnfaz Kurumlarının Sorunları" sempozyumuAnkaraHakimevi'ndebaşladı.Sempozyumun açış konuşmasını yapan Adalet Bakanı ŞevketKazan,cezaevlerinde şuandahuzurunsağlanmış durumda olduğunu belirtti.Kazan, "İnsanınkendievindebulduğuhuzurucezaevindebulması mümkün değildir.Ama bunlar da insandır ve suçları ne olursa olsun insanca muameleye layıktır" dedi.

6-TurizmBakanıBahattinYücel,DenizTemizTurMepa Derneği'ninBodrum'dadüzenlediği"Ege ve Akdeniz Kıyıları TemizliğiGenişletilmişToplantısı"nakatıldı.Yücel konuşmasında,Türkiye'dehacorganizasyonuileTürkiye SeyahatAcenteleriBirliği'ninilgilendiğinibelirterek, "DiyanetİşleriBaşkanlığısadecedinleuğraşsın,hac ticareti işine girmesin" dedi.

7-CHPKüçükKurultayı,Ankara'daTürk-İşKonferans Salonu'ndayapıldı.GenelBaşkanDenizBaykalaçılışta yaptığı konuşmada, "sistemdementeşelersökülmeye,vidalar gevşemeyebaşlamıştır"dedi.Türkiye'yibunoktayasağ iktidarlarıngetirdiğinianlatanBaykal,sosyaldemokrat partilerinbazı iktidar ortaklıkları yapmasına karşın sosyal demokrasinin denenmemiş bir politika olduğunu savundu.

8- Ankara, İstanbul, İzmir ve Zonguldak barolarınınikigün sürecekolanolağan genel kurulları başladı.Ankara Barosu 54.Olağan Genel Kurulu'nda konuşanAnkaraBarosuBaşkanı TuncayAlemdaroğlu,şeriat özlemcilerinin demokrasiye, laik cumhuriyete, hukuk devletine ve bunların savunucularına karşı saldırılarınadikkatçekti.İstanbulBarosu'nunGenel Kurulu'nda konuşan Baro Başkanı Turgut Kazanda,demokratik hukukdevleti, ulusal egemenliğe dayalı laik cumhuriyet için tüm avukatları oy kullanmaya çağırdı.

9- Maliye Bakanı Abdüllatif Şener'in memurmaaşlarınınocak ayında yüzde 30 düzeyinde artacağını açıklamasına, sendikalar ve siyasi partilertarafındantepkigösterildi.Devrimci İşçiSendikalarıKonfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Rıdvan Budak, RP'nin açıkladığı yüzde 30'luk zam oranını eleştirdi.

10-KamuEmekçileriSendikalarıKonfederasyonu(KESK) tarafından çeşitli illerde düzenlenen "Ekonomik ve Demokratik Haklar" mitingine katılanlar, zorunlu tasarruf kesintilerinin hemenödenmesiistemiyle hükümeti protesto etti.Ankara'da yaklaşık on bin çalışanınkatılımıylaTandoğanMeydanı'nda düzenlenenmitinge,KESKveDİSK katılırken, Türk-İş bazı şubeleriyle temsil edildi.

11- Bingöl'ün Kığı ilçesi Dallıca köyü yakınlarında yola pusu kuranbirgrupteröristikieri şehit etti.Çatışmada 5 asker de yaralandı.

12- Tiyatro oyuncusu ve sinemasanatçıcıMuazzezKurdoğlu, İstanbul'da vefat etti.

13- Dünya Bankası'nın Ortadoğu veGüneyAfrika'dansorumlu BaşkanYardımcısıKemalDerviş,Ankara'dayaptığı değerlendirmede,Türkiye'ninOrtadoğuveKuzeyAfrika ülkeleriylehertürlüilişkisinigeliştirmesindefayda olduğunusöyledi.Türkiye'ninOrtadoğuveKuzeyAfrika ülkeleriyleilişkisinigeliştirmesininABD,Avrupave Asya'yla olan ilişkilerini zayıflatmayacağını söyledi.

20 EKİM 1996

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, TürkçeKonuşanÜlkelerin DevletBaşkanlarıZirvesi'nekatılmaküzere,Özbekistan Cumhurbaşkanı İslamKerimov'undavetlisiolarakTaşkent'e hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, TürkCumhuriyetleriarasındaderinkültürelvetarihsel bağlar bulunduğunu, bu bağlardan alınan kuvvetle ikili ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığını söyledi.

2- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, RP'nin5.OlağanBüyük Kongresi'ndeGenelBaşkanlığayenidenseçilenBaşbakan NecmettinErbakanilemerkezkararyönetimvedisiplin kurullarıüyeleriniÇankayaKöşkü'ndekabulünde,siyasi partileri, halkın sesine kulak vermeye çağırdı.Cumhuriyetin temelini,"hakimiyetinkayıtsızşartsızmilleteait olmasının" oluşturulduğunu ve buunsurun"meşrutiyetin"de anaöğesiolduğunuvurgulayan Demirel, "yani halk adına bu yetkiyi kullanacak olanların yolu da budur" dedi.

3-TBMMBaşkanVekiliUluçGürkan,Ankara'dayaptığı açıklamada,sonzamanlarda "siyasette kirlenme" adı altında milletvekillerineyönelikyoğunbireleştiriyapıldığına dikkatçekerek,bueleştirilerinhedefinin ve dozunun iyi ayarlanmaması nedeniyledemokrasininyaraalabileceği uyarısında bulundu.

4- DYP GenelBaşkanYardımcısıMehmetGölhandüzenlediği basıntoplantısında,gensoruoylamasısonucunun koalisyon hükümetini bütünleştirdiğini belirterek, "İki parti birbirine daha çok yapıştı" dedi.

5-CHPGenelSekreteriAdnanKeskindüzenlediğibasın toplantısındapartisininKüçükKurultaybildirgesini açıkladı.Bidirgede; "CHP iktidarında Kürt sorunu, ekonomik, sosyalvekültürelaçıdan Türkiye'nin üniter devlet yapısı içinde çağdaş yaklaşımlarla çözülecektir" denildi.

6- Türkiye'ninbirçokkentindebarolarıngenelkurulları yapıldı.İstanbulBaroBaşkanlığı'na Yücel Sayman, Ankara Baro Başkanlığı'na Ünsal Toker seçildi.

7-18.Uluslararası AvrasyaMaratonuveHalkKoşusu İstanbul'dayapıldı.Yarışta, Kenyalı atlet Stephan Langat birinci, Kenyalı Jacob N'gunzuikinci,RusatletAnatolia Arcakal da üçüncü oldu.

8- ABD DışişleriBakanYardımcısıRobetPelletreau,Irak KürdistanYurtseverlerBirliği (IKYB) lideri Celal Talabani ve Irak Kürdistan Demokratik Partisi'nin (IKDP) lideriMesud Barzaniilegörüşmelerdebulunmaküzere Türkiye'ye geldi. Pelletreau,EsanboğaHavalimanı'ndagazetecilereyaptığı açıklamada,"Görüşmelerdeilerlemekaydedilebileceğinive ateşkes sağlanabileceğini umuyorum" dedi.AyrıcaPeletreau, Ankara'daDışişleriBakanlığıMüsteşarıOnurÖymenile biraraya geldi.

9- İsrail Dışişleri Bakanı David Levi, bağımsız birFilistin devleti olasılığını reddetmediğini bildirdi.Levi, Londra'da yayımlanan ElHayatgazetesineverdiğidemeçte,Ortadoğu barışgörüşmelerindeEl Halil konusunda bir anlaşmaya yakın olduklarını vurgulayarak, bukonudaFilistinlideriYaser Arafat'tanyeşilışıkbeklediklerinisöyledi.Ortadoğu turuna çıkan Fransa CumhurbaşkanıJacquesChiracgezisinin ilkdurağıolan Suriye'de, Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad ile dün biraraya geldi.Chirac yaptığı konuşmada, Avrupa'nın Ortadoğubarışsürecinde taraf olarak yer alması ve yapılan görüşmelerin çerçevesinin değiştirilmesi gerektiğini savundu. Chirac,"FransaveAvrupa,Ortadoğubarışsürecinde tarafların yanında yer almalıdır" dedi.SuriyelideriEsad dayaptığıkonuşmada,Chirac'ıdestekleyerek,"Barış sürecindeAvrupa'nındarolalmasıylaABD'ninbuyolda gösterdiğive göstemekte olduğu çabalar arasında bir çelişki görmüyorum.Yeter ki bütüntaraflarbusüreciilerletmek için çaba göstersin" dedi.

10- Hindistan'daşiddetliyağışlarnedeniyle333kişinin öldüğü bildirildi.

11- Japonya'da genel seçimler yapıldı.

21 EKİM 1996

1- Başbakan Necmettin Erbakan İstanbul'da Uluslararası İslami ÖğrenciOrganizasyonlarıFederasyonu(IIFSO), II.Avrasya İslam Şurası ve Uluslararası Müslüman KadınlarKonferansı'na katıldı.BaşbakanErbakan2.AvrasyaİslamŞurası'nda yaptığı konuşmada, bazı batı ülkelerinde İslam'ınterörizmle özdeşleştirilmeyeçalışıldığını,ancakİslam'ınbarış, kardeşlik ve hoşgörü dini olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller de İslam Şurası'ndayaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Müslüman bir ülke olduğunu,dinvedevletilişkisibakımındanyapısının kesinlikle laikliğe aykırı olmadığını söyledi.

2-MilliSavunmaBakanıTurhanTayandüzenlediğibasın toplantısında,savunmasanayii alanında yaşanan gelişmeleri değelendirdi.Tayan, "savunma politikalarının 20 yılaradan sonrailkkezBakanlarKurulu'nunonayınasunulacağını, savunmaalımlarındayetkiliyenibirimlerkurulacağını, bedelli askerliğin gündemde bulunduğunu" söyledi.

3- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, yurtgezilerikapsamında Bolu'yagitti.Baykalyaptığıkonuşmada,Türkiye'nin ekonomi, dış politika, eğitim, sağlık veadaletalanlarında iflasettiğini,ülkedeenflasyonunbirnumaralısorun olduğunuvurguladı.Türkiye'nin,yüzde80düzeyinde enflasyonu20yıldırkoruyandünyanın tek ülkesi olduğunu kaydeden Baykal, CHP'nin dışında bu konuyukimseningündeme getirmediğini savundu.

4- ANAP Genel BaşkanYardımcısıAliKemalBaşaran,Genel Merkez'dedüzenlediğibasıntoplantısında,koalisyon hükümetinin hayali kaynak paketlerinin ardından,hayalibir bütçe tasarısı hazırladığını söyledi.

5- İstanbul Üniversitesi, Türkiye Bilimler Akademisi(TÜBA), TÜBİTAK,TÜSİADveYÖK'ünortaklaşadüzenledikleri "Türkiye'nin Geleceği ve Bilim" konulutoplantıİstanbul'da yapıldı.Toplantıda konuşan YÖK Başkanı Kemal Gürüz, eğitim, bilimveteknolojialanındagelişmesağlanabilmesiiçin parlamentersisteminveserbest piyasa ekonomisinin yazılı olmayankurallarınınuygulandığıortamınoluşturulması gerektiğini söyledi.

6- Besteci ve orkestra şefiKemalÇağlar,Ankara'davefat etti.

7-KatıAtıkTürkMilliKomitesiBaşkanıveBoğaziçi ÜniversitesiİnşaatMühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.Kriton Curi, Macaristan'da öldü.

8- Kuzey Irak'taki Kürt liderlerlegörüşmekiçinAnkara'ya gelenABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Robert Pelletreau, Irak Kürdistan Demokratik Partisi (IKDP) lideri Mesud Barzaniile Silopi'degörüştü.Pelletreau,görüşmesonundayaptığı açıklamada, Barzani'nin ateşkeskonusundaistekliolduğunu belirterekgörüşmede,ayrıcaBağdatveTahran'ınolaya karışmaması konusuüzerindedurduklarınısöyledi.Ayrıca Pelletreau, ABD olarak Irak'ta toprak bütünlüğü ve sükünetten yana olduklarını belirtti.Barzanideyaptığıaçıklamada, "Görüşmelerimizisürdüreceğiz.Görüşmelerolumlugeçti" dedi.

DışişleriBakanlığıSözcüYardımcısıSermetAtacanlı düzenlediğibasıntoplantısında,Pelletreau'nun Barzani ve Talabani ile görüşmelerinde Türk ve İngiliztaraflarınında "gözlemci"olarakbulunduğunubelirterek,"Görüşmelerdeki öncelik,bölgedesondönemdetırmanançatışmaların durdurulmasına yöneliktir" dedi.

9- TürkçeKonuşanÜlkelerDevletBaşkanları4.Zirvesi Özbekistan'dayapıldı.ZirveyekatılanCumhurbaşkanı Süleyman Demirel yaptığı konuşmada,TürkçeKonuşanÜlkeler Zirvesisüreciiçindeyapılanhertoplantının söz konusu ülkelerarasındakiderinanlayışbirliğini kuvvetlendirdiğini,kardeşcedayanışmanınpekiştiğini belirten CumhurbaşkanıDemirel,"Enönemlisi,birbirimize arka çıktığımız, el ele verdiğimiz bir Türk dünyasının gerçek olduğu kanıtlanmıştır" dedi.Özbekistan Cumhurbaşkanıİslam Kerimov,toplantısonunda bir değerlendirme yaptı. Kerimov değerlendirmesinde zirvede ülkeler arasındakiikiliveçok taraflıilişkilerigeliştirme,demokrasi,insanhakları, serbestpiyasaekonomisiveeşitliğebağlılığın vurgulandığını belirtti.

10- Afganistan'da başkent Kabil dahilülkeninüçteikisini elinegeçirenaşırı dinci Taleban örgütü ile kuzeye çekilen devrikhükümetebağlıordukomutanıAhmedŞahMesud arasındakiateşkesgörüşmelerindensonuçalınamadığı bildirildi.Ahmed Şah Mesud'un sözcüsü, ülkeninkuzeyindeki Mezar-ıŞerifkentindeyapılan görüşmelerle ilgili olarak, "Taliban,saldırılarınısürdürdüğüiçinönerilenateşkes yürürlüğekonamadı"dedi.Öteyandan51üyeliİslam KonferansıÖrgütü(OIC),Afganistan'dasavaşan tarafları "şartsız" ateşkes konusunda anlaşmaya çağırdı.Afganistan'da Taleban yetkilileri ve Raşid Dostum ileayrıayrıbiraraya gelenOICBaşkanYardımcısıİbrahimSalihBekir yaptığı açıklamada,taraflarışartlarındanvazgeçirmeye çalıştıklarınıbelirterek "İki taraf da ateşkes için istekli ancak şartları var" dedi.

11-RusyaDevletBaşkanıViktorÇernomirdin,üstdüzey GüvenlikKuruluToplantısı'ndayaptığıkonuşmada,ulusal güvenlik şefliği görevinden alınan Aleksandr Leped'inyerine Ivan Rıbkin'i atadığını belirtti.Çernomirdin, Çeçenistan'ın barışsürecinidestekleyerek,savaşistemediklerinive görüşmeleri sürdüreceklerini söyledi.

12- FransaCumhurbaşkanıJacquesChirac,Ortadoğugezisi çerçevesindeİsrail'egittive İsrail Devlet Başkanı Ezher Weizman'lagörüştü.Chirac,"Ortadoğu'dakiherhalkın kendisinegörebirbarışistediğinibiliyorum.Bütün taraflarınyasalhaklarıdoğrultusundabarışiçin girişimlerimiziikikatartırmalıyız"dedi.Weizmanda Fransa'nın daima İsrail'in dostu olduğunuvugulayarak,yeni bir barış döneminin arifesinde olduklarını söyledi.Weizman, barışınMısırvedahasonraÜrdünilebaşladığını, Filistinliler'ledurumunbirazdahazorolduğunu,ancak Suriye ile de barışa ulaşacaklarına inandığını belirtti.

22 EKİM 1996

1- Cumhurbaşkanı SüleymanDemirel,4.TürkZirvesiiçin gittiğiÖzbekistan'dakitemaslarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü.Demirel, EsenboğaHavalimanı'ndadüzenlediğibasın toplantısındaTürkçe konuşan ülkeler arasındaki dayanışmanın kurumsallaşmaya başladığını kaydetti.Demirel"dahaönceki zirvelerdeöngörülenhedefleringerçekleşmesindebüyük mesafeleralınmıştır.Zirvesonundaimzaladığımızortak bildiri,içerik itibariyle bunu yansıtan unsurlarla doludur" dedi.

2-Müslüman8ülkearasındaki"Kalkınmaveİşbirliği" toplantısıİstanbul'dayapıldı.Türkiye'yiBaşbakan Necmettin Erbakan ile Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı TansuÇiller'intemsilettiği toplantıda, İran, Bangladeş, Mısır, Endonezya, Malezya, Pakistan ve Nijerya dışişleri veya dışişlerindensorumlubakanlardüzeyindetemsiledildi. ToplantınınaçışkonuşmasınıyapanBaşbakanErbakan, "Gelişmişkültürlerinmirasçısıyız,amaelimizdeolmayan nedenlerleülkelerimizgelişmişdeğillerdir,dünya ekonomisindepotansiyelimizeve gücümüzle orantılı ağırlığa sahip değiliz" dedi.

Dışişleri BakanıTansuÇillerdekonuşmasındatoplantıya katılanülkelerindünyanüfusununsekizdebirinitemsil ettiklerini ve toplam 300 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahipolduklarınıbelirterek,katılımcıülkelerinsahip olduğu potansiyele dikkat çekti.

Toplantıdan önce Türkiye ile Endonezya arasında teknolojik ve uçaksanayiindekarşılıklıişbirliğini öngören iki anlaşma imzalandı.

3- ANAP Genişletilmiş Başkanlık Divanı,GenelBaşkanMesut YılmazBaşkanlığı'ndatoplandı.Toplantıda1997bütçesi değerlendirildi.Toplantıdan sonra basına bir açıklama yapan Yılmaz,hükümetinTBMM'yesunduğu1997yılıbütçeyasa tasarısı ile ilgili olarak "Rötuşlarla dahidüzeltilemeyecek kötübirbütçe"nitelemesiniyaptı.BuaradaRP Genel Sekreteri ve TBMM Grup BaşkanVekiliOğuzhanAsiltürkise denkbütçe ile bir ihtilal, bir devrim yapıldığını, ancak bu devrimin şimdilik anlaşılamadığını savundu.

CHPGenelBaşkanıDenizBaykaldapartisiningrup toplantısındayaptığıkonuşmada bütçeyi eleştirdi.Baykal, "Eşel-mobilsisteminegeçilerekçalışanınezilmesineson verileceği" sözünün tutulmadığını belirtti.

4- Devlet BakanıNamıkKemalZeybek,Cumhurbaşkanlığıve BaşbakanlıkMuhabirleriDerneği ile Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek hazırlanan basınyasasıtaslağıileilgili bilgiverdi.Zeybek, 657 sayılı yasada değişiklik yaparak, memurlarınbasınabilgivedemeçvermeyasağını kaldıracaklarını açıkladı.

5- DYP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Ekinci düzenlediği basın toplantısında,gündemdekisiyasikonularıdeğerlendirdi. Ekinci,ayrıcahükmethakkındaverilengensoruoylaması sırasındagrupkararınauymayan Manisa Milletvekili Ayseli Göksoy'un"disiplinsizlik"gerekçesiylepartidenihraç edileceğini açıkladı.

6- Resmi bir ziyaret amacıylaAnkara'yagelenABDSavunma BakanYardımcısıJohnWhite,Genelkurmay2.Başkanı Orgeneral Çevik Bir ile Milli Savunma BakanıTurhanTayan'ı ziyaretetti.Tayan, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ABD iledostluğadayananilişkilerinisürekligeliştirme çabasıiçindeolduğunuve bu yönde süregelen politikasının devam ettiğini söyledi.

7-II.AvrasyaİslamŞurasıToplantılarınedeniyle İstanbul'a gelen Kafkas Müslümanları Şeyhülislamı, Azerbaycan TemsilcisiAllahŞükürPaşazade,Cumhuriyetgazetesine verdiğiözeldemeçte,Şura'da,BüyükBirlikPartisive Milliyetçi Hareket Partisitemsilcilerininkonuşturulmasını eleştirerek, Şura'ya siyaset bulaştırıldığını söyledi.

8- IrakKürdistanYurtseverBirliği(IKYB)lideriCelal Talabani,Türkiye'yegeldi.Talabani, Ankara'da Dışişleri Bakanı Tansu Çiller ve Türkiye'de bulunan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı RobertPelletreauileayrıayrıgörüştü. Dışişleri Bakanı TansuÇiller,Talabaniilegörüşmesinden sonragazetecilereyaptığıaçıklamada,"Ben Kuzey Irak'ta çatışmaların kesilmesinebugündenrazıyım"dedi.Çiller, toplantıdaTürkmencephesilideriSinanÇelebiile IKYB lideriTalabani'ninbirarayagetirildiğinibelirterek, bölgedeoluşturulacak geçici yerel yönetime Türkmenler'in de eşit hakla ortak edilmeleri konusunda hem Barzani'nin hemde Talabani'nin görüş birliği içinde olduklarını vurguladı.

9-Almanya'daStuttgartSavcılığı'nıntalimatıylaPKK yandaşlarınaaitçoksayıdaev ve büro arandı.Stuttgart Savcılığı'nınaçıklamasınagöre,PKK'nınUlmşehri sorumlusunundabulunduğu3kişiyakalanırken,56kişi hakkında soruşturma başlatıldı.Yakalanan örgütmilitanları hakkında,şantaj ve cinayete teşebbüs suçlarından soruşturma açıldığı belirtildi.

10-Cezayir'dehükümetgüçleriileradikalİslamcılar arasındaçıkançatışmalarda19militanınöldürüldüğü bildirildi.

23 EKİM 1996

1- BaşbakanNecmettinErbakan,Ankara'dabulunanAlmanya FederalParlamentosuDışİlişkilerKomisyonu Başkanı Carl Hans Hornhues'i kabulederekbirsüregörüştü.Erbakan, Başbakanlıkbinasındagerçekleşen görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye ile Almanya'nın, tarihtengelenköklere sahip,birbirineyakınikiülkedurumundaolduğunu belirterek, Türkiye'ninAlmanyaileyaptığıticaretin10 milyardolarınüzerindeolduğunubelirtti.Hornhuesde görüşme öncesinde yaptığıaçıklamada,Avrupa'daönümüzdeki günlerdeçokönemlikararlarverileceğinibelirterekbu çerçevedekendisininNATOüyesiülkelerinfikirlerini aldığınıbildirdi. Hornhues,görüşmedeinsanhakları konusunu gündeme getirip getirmeyeceğininsorulmasıüzerine dekendileriniilgilendirenbütünortakkonular üzerinde durulacağını söyledi.

2- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz grup toplantısında yaptığı konuşmada,HükümetinMeclis'egönderdiği1997yılı bütçe kanun tasarısınıntamamenhayali,enflasyonukörükleyici, işsizliğe çözüm getirmeyen bir nitelikte olduğunu söyledi.

3- Başbakan YardımcısıveDışişleriBakanıTansuÇiller, partisininMeclisgrubundayaptığıkonuşmada,koalisyon hükümetininhazırladığı1997yılıbütçesinisavundu. Cumhuriyettarihindensonrailk kez denk bütçe yapıldığını öne süren Çiller, "Çıkar gruplarına,büyüksermayeyekarşı mücadeleverdik"dedi.Çiller, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğiilebüyükşehirsanayiodalarınınortaklığında kurulacakşirketinKüçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) faizsizkredivereceğinisöyledi.HalkBankası'nınbu işletmelere1yıl ödemesiz 3 yıl vadeli kredi sağlayacağını belirten Çiller,hükümetinbununiçin5trilyonliralık kaynak ayırdığını belirtti.

4- AnayasaMahkemesi,RadyoveTelevizyonÜstKurulu'na (RTÜK)"yayınilkeveesaslarınaaykırı yayın yapan özel radyo veTVkuruluşlarına,ihlalinyinelenmesidurumunda yayındurdurma" yetkisi veren yasanın ilgili hükmünün iptali istemini reddetti.

5- Antalya Belek'te başlayan 65.İnterpolGenelKurulu'nda konuşanİçişleriBakanıMehmetAğar,dünyaçapında kamu güvenliğine ve barış ortamına en büyük zararı, her geçengün artanorganize,narkotikveterörsuçlarınınverdiğini belirterek, dünya devletleriolarakbusuçlardankorunmak için,milliseviyedeyapılanmücadeleninyanısıra, uluslararası bazda da dayanışmanın gerektiğini söyledi.

6- İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Toplantısı'ndakonuşan İSOYönetimKuruluBaşkanıHüsamettinKavi,bütçedeki ihracat, ithalat, büyüme, vergi dışı gelirler, faiz ödemeleri gibihedeflerinmevcutekonomikkoşullar altında gerçekçi olmaktan uzak olduğunu vurgulayarak, altyapısı hazırlanmamış, hedefleribirtasarıgörüntüsü veren denk bütçe ifadesinin sanayiciyimutluetmediğinisöyledi.Toplantıdakonuşan MaliyeBakanıAbdüllatifŞenerde1997bütçesini geçmiş bütçelerlekarşılaştırarak,"Kimnedersedesin,bütçe denktir.Bütçeaçığındanşikayetedenlerin,bütçenin denkliğinden şikayet etmeye hakları yoktur" dedi.

7- İsveç'in Uppsala kentinde faaliyette bulunan ve ikiyılda bir"Söz Özgürlüğü Ödülü" veren "Kenne Fant Konuşma ve Fikir Özgürlüğü Vakfı", 1996-1997 yılı ödülünü yazar YaşarKemal'e verdi.

8- IrakKürdistanYurtseverBirliği(IKYB)lideriCelal Talabani Ankara'dan ayrılmadan önce bir grup gazeteciyi kabul ederek sorularını yanıtladı.Talabani,geçmişteTürkiye'ye yönelikeleştirilerivePKK'yaIKYB'ninverdiğisiyasi desteğinhatırlatılmasıüzerine"Bunlargeçmiştekaldı. Şimdi geleceği konuşalım" dedi.

Bu arada rakipKürtgruplarıarasındaateşkesvekalıcı barışınsağlanmasıamacıylaAnkara'daTürkveİngiliz gözlemcilerin katıldığı bir toplantıda Talabani ile bir araya gelenABDDışışleriBakanYardımcısıRobertPelletreau, Türkiye'denayrıldı.Pelletreauülkedenayrılmadanönce EsenboğaHavalimanı'ndayaptığı açıklamada, Kuzey Irak'taki çatışmalara son verilmesi amacıyla, gelecekhaftaAnkara'da Kürt gruplar arasında görüşmeler yapılacağını açıkladı.

9- Fransa Cumhurbaşkanı JacquesChirac,Ortadoğugezisinin üçüncüdurağıolanFilistin'egitti.Chirac,Filistin Meclisi'ndeyaptığıkonuşmada,Filistinlileredemokrasi ilkelerine ve İsrail'in muşru güvenliği sağlama hakkına saygı göstermeleriçağrısıyaptı.Chirac,bağımsızFilistin devletineverdiği desteği yineleyerek Filistin'in İsrail ile görüşmelerinde sürdürdüğü tutumu onayladığını belirtti.

10- Hindistan'ın güney eyaletlerinden Andra PradeşveTamil Nadu'dabirhaftadıretkisini gösteren şiddetli yağışların oluşturduğu sellerde en az 326kişininhayatınıkaybettiği bildirildi.

11- Ekvator'un güneydoğusundaki Manta liman kentine ABD kargo uçağının düşmesi sonucu 24 kişinin öldüğü bildirildi.

24 EKİM 1996

1- Cumhurbaşkanlığı BasınMerkezi'ndenyapılanaçıklamada, CumhurbaşkanıSüleymanDemirel'in,hükümetin11Eylül'de sunduğubedelsizotomobilvemakineithalatınailişkin kararnameleri onayladığı bildirildi.

2-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,KaradenizEkonomik İşbirliği (KEİ) zirvesine katılmak üzere Rusya Federasyonu'na gitti.CumhurbaşkanıDemirel,hareketindenönceEsenboğa Havalimanı'ndayaptığıaçıklamada,KEİ'yioluşturan11 ülkenin toplam nüfusunun 400 milyonu bulduğunu, buülkelerin önemlidoğal kaynaklara sahip olduğunu belirterek, "KEİ, bir yandan da siyasi nedenlerle birbirinden kopmuş ülkeleriaynı zemindebirleştirmeksuretiylebirdiyalogortamı yaratmaktadır" dedi.

3- BaşbakanYardımcısıveDışişleriBakanıTansu Çiller İstanbul'dadüzenlediğibasın toplantısında, Pendik-Kurtköy Havaalanı projesinin 1997 yılı başında ihaleye çıkarılacağını vehavaalanıinşaatınınikiyıliçindetamamlanacağını söyledi.Çiller,DevletGüvenlikMahkemeleri'ni(DGM) yaygınlaştıracaklarını,gözaltısüresininkısaltılacağını, fikir özgürlüğü ve basının doğru habervermesinisağlayacak yasal düzenlemeler yapılacağını belirtti.

4- İçişleri Bakanı MehmetAğaryaptığıyazılıaçıklamada, İnterpolGenelKurulu'na ev sahipliği yapmak üzere gittiği Antalya'da birgrupbasınmensubuilesohbetisırasında kendilerini"Aczmendi"olaraktanıtan kişilerle ilgili bir soruüzerinesöylediğisözlerinfarklıyorumlanarak verildiğinibelirterek,"Rejiminsahibimillettir, parlamentodur.Kurumlarıngörevalanlarıkanunlarla sınırlıdır" dedi.

5- TBMM Genel Kurulu'nda Adana'ya bağlı Osmaniye ilçesinin il olmasıkabuledildi.Böylece Osmaniye Türkiye'nin 80.ili oldu.

6- DSP GenelBaşkanıBülentEcevitAnkara'dadüzenlediği basıntoplantısında,partisininörgütlenme modelinin parti içi demokrasiye en çok gerçeklikkazandıranmodelolduğunu savunarakkamuoyuyoklamalarınagöreseçmeninDSP'yeoy desteğini artırdığını söyledi.

7- DYP Manisa Milletvekili Ayseli Göksoypartisindenistifa etti.

8- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) BaşkanıProf. Dr.EresSöylemezgörevindenistifaetti.Söylemez'in yerine eski ÖSYM Başkanı Dr.Fethi Toker atandı.

9-ErzincanDevletGüvenlikMahkemesi,GümüşhaneBarosu Başkanı Ali Günday'ı 25 Temmuz 1995'te öldürmekten yargılanan İzzet Kıraç'ı müebbet hapse çarptırdı.

10- Olağanüstü HalBölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamaya göre,güvenlikkuvvetleritarafındanbölgedesürdürülen operasyonlarda 41 terörist ölüolarakelegeçirildi.Öte yandanİstanbulEmniyetMüdürlüğüTerörleMücadele Şubesi'nden yapılan açıklamada ise yasadışıörgütlerekarşı sürdürülenistihbaratlarsonucu eylem yapmaya hazırlanan 12 teröristin gözaltına alındığı belirtildi.

11-25Şubat1996tarihindeölenişadamıVehbiKoç'un İstanbulZincirlikuyuMezarlığı'ndabulunan mezarı kimliği belirsiz kişiler tarafından açılarak naaşı çalındı.

12-ANAPGenelBaşkanıMesutYılmazAvrupaDemokratlar Birliği(EDU)toplantılarınakatılmak üzere Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gitti.

13- AvrupaParlamentosu(AP),Türkiye'nininsanhakları, demokratikleşme,KürtsorunuveKıbrıskonularındaki sözlerini tutmamasınedeniylegümrükbirliğiçerçevesinde 1997yılındaTürkiye'ye verilecek 53 milyon ECU'luk yardımı askıya aldı.Parlamento ayrıca, 3.5 milyon ECU'lükABözel yardımının da askıda kalmasını kararlaştırdı.

14- Ortadoğu gezisine devam eden Fransa Cumhurbaşkanı Jacques ChiracÜrdünParlamentosu'ndayaptığıkonuşmada,Irak'a insaniihtiyaçmaddelerininalımındakullanılmaküzere sınırlımiktarda satışına izin veren "gıda karşılığı petrol" anlaşmasının uygulanmasını istedi.15- Rusya DevletBaşkanı Boris Yeltsin'in Moskova'yı ziyaret etmekte

olanUkraynaDevletBaşkanıLeonidKuçmaileyaptığı görüşmede,SSCBdönemindenkalanKaradenizFilosu'nun paylaşımı konusunda, iki ülke arasındavarolantümgörüş ayrılıklarının giderildiği bildirildi.

25 EKİM 1996

1- DışişleriBakanıveBaşbakanYardımcısıTansuÇiller BaşbakanNecmettinErbakanile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Ekonomiye ilişkin meseleleri,öncelikliolarak çıkarılacakkanunlarıelealdık.İnsan hakları konusunda tamamenhemfikirkaldığımızıifadeetmekisterim. ÇalışmalarımızAdaletBakanlığıilehızladevamedecek. Gayet verimli bir çalışma oldu" dedi.Çiller, IMFheyetinin temaslarınailişkinbirsoruüzerinede"Bukonuda hiç kimseninkuşkusuolmasın.Bütünyaptıklarımızıkendi insanımız için yapıyoruz" dedi.

2- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndanyapılanaçıklamaya göre,DemokratikBarışHareketi(DBH)adlı partinin programının, Anayasa'ya ve Siyasi PartilerYasası'naaykırı olduğugerekçesiyleAnayasa Mahkemesi'nde kapatma talebiyle dava açtı.

3- Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlıÇevikKuvvetbinasının önündegerçekleştirilenbombalıintiharsaldırısında, 3'ü polis 4 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.

4- Uluslararası Para Fonu (IMF) TürkiyeMasasıŞefiThomas Hardy,BaşbakanNecmettinErbakanile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, 1997 yılı bütçe tasarısını ve hedeflerini incelediklerinibildirdi.Hardy,tasarıdavergive faiz giderlerinin yüksek,içborçfaizödemelerinindedüşük tutulduğunu söyledi.

5- Karadeniz Ekonomikİşbirliği(KEİ),DevletveHükümet BaşkanlarıZirvesiMoskova'dayapıldı.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de yeraldığızirveyeRusya,Moldova, Bulgaristan,Ukrayna,Yunanistan,Romanya,Ermenistan, Azerbaycan,GürcistanveArnavutlukdevletbaşkanları katıldı.

CumhurbaşkanıDemirelbazıülkelerindevletvehükümet başkanlarıileikiligörüşmelerdebulundu.KEİzirvesi yayımlanan ortak bildiriyle sona erdi.Bildiride,Karadeniz havzasınınbirbarış,istikrar ve ekonomik refah bölgesine dönüştürülmesi,KEİ'ninAvrupamimarisininbirparçası olduğu,çağdaşuluslararasıdüzendebölgesel girişimlerin giderek büyüyen rolünden hareketle kararlar alındı.

ZirvebaşlamadanönceyapılanKEİDışişleriBakanları Toplantısı'ndaTürkiye'yiDevlet Bakanı Ayfer Yılmaz temsil etti.Toplantıda, Rusya KEİdönembaşkanlığınıTürkiye'ye devretti.

6- Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev Karadeniz Ekonomik İşbirliğitoplantısıiçinMoskova'da bulunan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile görüştü.Aliyev, CumhurbaşkanıDemirel ile görüşmesinde,İran'ınErmenistan'ayardımınıgündeme getirirken, Türkiye'ninErmenistansınırkapısınıaçacağı söylentilerinden tedirginlik duyduklarını belirtti.

7- Kabil'i elegeçirdiktensonraülketamamındakontrolü sağlayamayanvekaraçatışmalarındabaşarılarınıdevam ettiremeyen Taleban güçlerinin, devrikyönetimekarşıhava bombardımanı başlattığı bildirildi.

26 EKİM 1996

1- Başbakan Necmettin Erbakan, Konya'da SeydişehirAlüminyum TesisleriyleilgilikısabirbrifingaldıveAntalya Karayolu'nun 94 kilometrelik bölümünü hizmete açtı.Erbakan buradayaptığıkonuşmasında,1997bütçesihakkında, "IMF heyeti ziyarete geldiği zamandenkbütçemizigörünce'siz büyükdevrimyapıyorsunuz.Eğerbubütçe gerçekleşirse tarihi bir başarı olacaktır' demişlerdir" dedi.

2- DYP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı TansuÇiller,3Kasım'dabelediyebaşkanlığıseçiminin yapılacağıÇorum'unHacıhamzabeldesindehalkahitaben yaptığıkonuşmada,partisininyenihedefleriniaçıkladı. Çiller "Meselemiz, bilim çağının nimeti ne varsa onuİslamın nuru ile bütünleştirerek ülkemizi ileri götürmektir" dedi.

3- DYP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı TansuÇiller, partisininAnkarailKadınKomisyonları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada,"Bilimçağınakadınların damgasınıvurmasınıistiyorum.Bizhemlaikliğin,hem demokrasinin sahibiyiz" dedi.

4- Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden,Türk Hukuk Kurumu tarafından düzenlenen "Türkiye Cumhuriyeti Demokratik, Laik, Sosyal Bir Hukuk Devletidir" başlıklıpaneldeyaptığı konuşmadaBaşbakanYardımcısıveDışişleriBakanıTansu Çiller'in"Siyasetdininhizmetindedir"sözlerini eleştirerek,"siyasetdinin değil halkın hizmetinde olmalı" diyerek, "İrticanınayaksesleriuzunsüredirduyuluyor. Ülkeyikaranlığagömmek isteyenlere karşı birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.

5- İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, dün Adana'da PKK'lıterörist tarafındangerçekleştirilenve3 polisin şehit olması, bir vatandaşın dahayatınıkaybetmesiilesonuçlananintihar eylemiileilgiliolarak,AdanaÇevikKuvvetŞube Müdürlüğü'nü ziyaret ettivepolislerebaşsağlığıdiledi. Ağar,eylemintoplumdapanik, telaş meydana getirmek ve bu konuda mücadele eden insanlarıyıldırmayayönelikolduğunu bildirerek,"Ancakbutürolaylaraksineazmimizive kararlılığımızı artırır" dedi.6- CHPGenelBaşkanıDeniz Baykal,Mersin'departisince düzenlenen "Ulusal Onura Saygı veDemokrasi"mitinginekatılanlara,laikcumhuriyetve demokrasiyebağlılıkyeminiettirdi."Bubirparti toplantısıdeğil,memlekettoplantısı"diyenBaykal, Türkiye'ninbugün siyaset, ekonomi ve dış politikada bir yol ayırımı noktasına geldiğini belirtti.

7-RPGenelBaşkanYardımcısıRızaUlucak,Ankara'da düzenlediği basın toplantısında haftanın önemli gelişmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

8- İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) 6.OlağanGenelKurulu Ankara'dabaşladı.Genel Kurul'da konuşan İHD Genel Başkanı Akın Birdal, 10 yıl önce derneğin kurulmasınıgereklikılan nedenlerinbugündahadaağırlaştığınıveçoğaldığını belirterek"İHD,bağımsızdır,amataraflıdır.Emekten, barıştan ve özgürlükten yana bir duruş almıştır" dedi.

9- ANAP Genel Başkanı MesutYılmaz,Bulgaristan'dayapılan AvrupaDemokratlarBirliği'nin(EDU)65.DaimiKomite Toplantısı'na katıldı ve Sofya'dabazıtemaslardabulundu. Yılmaz,Türkiye'yedönmedenöncedüzenlediğibasın toplantısındaiçpolitikalarıdeğerlendirdi.Refah Partisi'ninçiftekimliğesahip olduğunu öne süren Yılmaz, "Sayın Erbakan, partisinin gerçekkimliğinisaklayıpsahte kimliğiniortaya koymaktadır.İşte takıyye dediğimiz budur" dedi.

27 EKİM 1996

1- CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,4.5yılönceyaşanan depremde büyük zarar gören Erzincan 'ın yeniden imarına dönük proje kapsamında tamamlanançeşitliyatırımlarınaçılışını yapmaküzereErzincan'agitti.CumhurbaşkanıDemirel açılışlardaki konuşmalarında,Erzincan'ınyenidenimarve inşaatınındevletingücünü,şefkatini,etkinliğini ortaya koyduğunu söyledi.

2- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Osmaniye'ninilolmasını öngeren yasayı onayladı.

3-BaşbakanNecmettinErbakan,RPilbaşkanlarıveil müfettişleritoplantısınakatıldı.BaşbakanErbakan toplantının açılışında yaptığıkonuşmada,CHPveANAP'tan partisineyoğunkatılmalarolduğunusavunarak,RP'nin dünyanınenbüyükpartisiolmasınınyanısıradisiplin açısından da dünyaya örnek olduğunu söyledi.

4- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Hereke'de demiryoluyaya altgeçitinşaatınıntemelatma törenine katıldı.Yılmaz burada yaptığıkonuşmada,iktidarpartilerinin,vatandaşa verdiğisözlerinhiçbirinitutmadığıhalde, önünüze gelip bizi size şikayetediyorlar."Bizimleuğraşmalarınınbir nedeni var.Kendi yalanlarını örtmek istiyorlar" dedi.

5-DışişleriBakanlığı'ndanyapılanyazılıaçıklamada, Almanya'nınKarlsruhe kentinde 16 Ekim'de meydana gelen ve 3 Türk yurttaşının ölümüne neden olan yangının büyük olasılıkla kundaklamadankaynaklandığınıbelirterek,"Bu saldırıların çoğunluğunun terör örgütü PKK ve yandaşları, bir kısımının da yabancıdüşmanıaşırıgruplarcayapıldığısaptanmıştır" denildi.

6- Karayolları Trafik Yasası'nın bazı maddelerinde değişiklik öngören yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

7- CHP Genel BaşkanıDenizBaykal,ÇankayaBelediyesi'nin Gecekondudan Çağdaş Konuta Geçiş Projesi (GEÇAK) çerçevesinde yaptırılankonutlarınanahtarteslimtörenindeyaptığı konuşmada,ülkenin40yıldırgecekondusorunuylakarşı karşıya bulunduğunu,ancakçözümyollarınınbulunmadığını belirterek,GEÇAKprojesiyle gecekondu insanının çağdaş bir yaşama geçmesinin sağlandığını söyledi.

8- Emniyet Genel Müdürü AlaaddinYüksel,trafiksuçlarında ağırparacezalarınıöngörenvekazalarıenalt düzeye indirmeyi amaçlayan yeni trafik yasasıkonusundaCumhuriyet gazetesininsorularınıyanıtladı.Yüksel,yeniTrafik Yasası'nın kazalarıenaltdüzeyeindirmeyiamaçladığını belirterek, "Standartlarauygunkarayollarıyapılmazsa kazalar azalmaz" dedi.

9- Bitlis'in Tatvan ilçesinde PKK'lılar ile güvenlikgüçleri arasında çıkan çatışmada 5 PKK'lı terörist öldürüldü.

10- ABD Dışişleri Bakanı Robert Pelletreau dün BirleşikArap Emirlikleri'ndeyaptığıaçıklamada,ABD'nin"temel anlaşmazlıkkonularını"görüşmeküzereİran'ladiyalog kurmaya hazır olduklarını belirtti.

AFP'nin Tahran kaynaklı haberine göreİranDışişleriBakan YardımcısıMahmutVarziyaptığıaçıklamada,Robert Pelletreau'nunönerisinin"Washington'unİran'akarşı izlediğidüşmancapolitikanıngölgesindeinandırıcı olmadığını"belirterek,"Amerikalılar,eğerKörfez gerçeklerinigörmeyebaşlarlarsa,dış politikalarında revizyon yapmalarının şart olduğunu kabul ederler" dedi.

11- Afganistan'da yönetimi ele geçirenaşırıdinciTaleban örgütünekarşı mücadele eden devrik hükümet güçleri ve Özbek General Raşid Dostum'abağlıbirliklerinbaşkentKabil'in kuzeyindebulunanstratejikDeSabzGeçidineortakbir saldırı başlattıkları bildirildi.RaşitDostum'unsözcüsü GeneralMuhammedYusuf,kendilerinebağlıgüçlerineski hükümetkuvvetlerininsaflarındaTaliban'akarşı savaştıklarınıdoğrulayarak,DostumgüçlerininŞahMesud komutasındaki askerlerle birlikteTaleban'akarşıKabil'de savaştıklarını söyledi.

28 EKİM 1996

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,Cumhuriyet'in73. yıldönümününkutlandığıCumhuriyetBayramıdolayısıyla yayımladığı mesajda, "Türkiye, bölgede ordusu, ekonomisiile biristikrarunsurudur.Dahaiyibir Türkiye istiyoruz. Yapmamız gereken en önemli işlerin başında devletin dahaiyi işlerhalegelmesibulunuyor.Bu, reform demektir" dedi. AyrıcaTBMMBaşkanıMustafaKalemli,BaşbakanNecmettin Erbakan,Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ve siyasi parti liderleri de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle birer mesaj yayımladılar.

2- Ekim 1995'de Dinar'da meydana gelen depremden sonra yapımı tamamlananevlerintapularınıdağıtmak üzere Dinar'a giden Cumhurbaşkanı SüleymanDemireltörendeyaptığıkonuşmada, "Hepimizisevindiren, mutluluk veren bir Dinar şehri meydana gelmiştir.Budevletimizingücü,şefkati,milli dayanışmanın, milletimizin büyüklüğünün, hamiyetperverliğinin eseridir" dedi.

3- RP Genel Başkanı ve Başbakan NecmettinErbakanManisa'da yaptığıkonuşmada,50yıllıksüreçteilkdenkbütçeyi kendileriningerçekleştirdiğinisavunarak"Bubütçe, halkımızdanvergialmaya, zam yapmaya dayanmıyor.Allah'ın bu ülkeye vermiş olduğu nimetlere dayanıyor" dedi.

4- ABD Dışişleri BakanYardımcısıRobertPelletreau,Irak KürdistanDemokratikPartisi ve Irak Kürdistan Yurtseverler Birliğiarasındakiuzlaşmagörüşmelerinekatılmaküzere Ankara'ya geldi.

5- Mısır'da bir binanın çökmesi sonucu 15 kişinin öldüğü,en az19kişininyaralandığıveenkazaltında yaklaşık 100 kişinin kaldığı bildirildi.

6-ÇeçenistanparlamentosuniteliğindekiUlusalKongre, Çeçenistan'ın tam bağımsız bir ülke olduğunu ilan etti.

7-Malta'dageçenpazargünüyapılangenelseçimleri muhalefetteki İşçi Partisi'nin kazandığı bildirildi.

29 EKİM 1996

1-Cumhuriyet'in73.yıldönümütümyurtta,dış temsilciliklerdeveKuzeyKıbrısTürkCumhuriyeti'nde törenlerle kutlandı.

2- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarımheyetleriniÇankaya Köşkü'ndekabuletti.Demirel yaptığı konuşmada, "Tarım ve hayvancılık hayli gerilemiş durumda.Türkiye bir dönem kendi kendinibesleyebilen7 tarım ülkesinden biriydi.Ancak son dönemlerde uygulanan politika, Türk tarımını geriletti" dedi.

3-ANAPGenelBaşkanıMesutYılmazGenelMerkez'de gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, Türkiye'nin temel meseleleri, partilerin kimlik sorunları, Güneydoğu ve ekonomi konusuylasözde denk bütçe konusunda hükümet ortaklarına bir açıkoturumda karşılıklı tartışma önerisinde bulundu.

4- BBPGenelBaşkanıMuhsinYazıcıoğluSivas'tayaptığı açıklamada,"Terörörgütükırsaldaherşeyiylegüvenlik güçlerineyenilmişlerdir.Artıkyapacaklarıhiçbirşey kalmamıştır.Butükenmeninbirsimgesidir.İntihar saldırıları PKK terör örgütünün son çırpınışlarıdır" dedi.

5- Sivas'ta Çarşı Karakoluönündegerçekleştirilenbombalı intihar saldırısında, 3'ü polis 4 kişi öldü.

6- Eski CHP Adıyaman Milletvekili MahmutDeniz,Adıyaman'da vefat etti.

7- Beşiktaş, UEFA Kupası'nda Legia Varşova'yı yenereküçüncü tura geçti.

8- İran'ın girişimiyletoplananAfganistanBölgeselBarış Konferansı Tahran'da başladı.Toplantının açılışında konuşan İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti, BM'inyabancıların Afganistan'amüdahalesiniengellemesinibeklediklerini söyledi.

9- Nijerya'dameydanagelentrafikkazasında50kişinin öldüğü bildirildi.

30 EKİM 1996

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Kars'ın düşmanişgalinden kurtuluşunun76.yıldönümütörenlerinekatılarak,bazı tesislerintemeliniattıveincelemelerdebulundu. CumhurbaşkanıDemirel,Kars'ınkurtuluştöreninde yaptığı konuşmada,Türkiye'ninbirtekparçasınakimseninelini süremeyeceğinibelirterek,"Birçokdensizlikler oluyor, cinayetoluyor,öğretmenlerimizi,askerlerimizi, polislerimizişehiteden caniler çıkıyor.Ama hiçbir şeyin sonu yoktur" dedi.

2- RP Genel Başkanı ve Başbakan Necmettin Erbakan, 3 Kasım'da yapılacakyerelaraseçimlernedeniyle gittiği Trabzon'un Şalpazarı ilçesinin Geyikli beldesinde düzenlenenaçıkhava toplantısındayaptığıkonuşmada,Cumhuriyetin73. yıldönümünün barış ve huzur içinde kutlandığını, Türkiye'nin, tarihindekişerefliyeriniyenidenalmaya başladığını söyledi.Erbakan,"YenidenbüyükTürkiye'yikuruyoruz. Eskiden6aydabir kanun çıkıyordu.Bugün hükümet sürekli yeni kanunlar çıkarıyor.Bugünkü hükümetbütünTürkiye'nin havasınıdeğiştirdi.Halk,'Kendimizdenbirhükümete kavuştuk' diyor.Buhükümetinenbüyüközelliğihalkın kendisiniiktidaragetirmesidir"dedi.Erbakan daha sonra Amasya'nın Aydınca beldesinegeçti.Partisincedüzenlenen açıkhavatoplantısındayaptığıkonuşmada,başörtüsü yasağınınkalkacağını,kurbanderilerinineskisigibi toplanacağını, hacca ise karayoluyla gidileceğini söyledi.

3- ANAP Genel BaşkanıMesutYılmaz,3Kasım'dayapılacak yerelaraseçimlernedeniyleçıktığıyurtgezisinin ilk durağı olan Aydın'ın Horsunlu beldesinde ve Denizli'dehalka hitapetti.Yılmaz,ANAYOLhükümetinin neden bozulduğunu anlatırken,"Bençamurunüstündeoturanbaşbakanolmam, dedim.Yolsuzlukların üstünün kapatılmasını kabul etmedim ve hükümeti bozdum.Nasıl olsa millet gerçekleri gördüğüzaman beni yeniden iktidar yapar" dedi.

4- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevitparlamentodadüzenlediği basın toplantısında,giderekyaygınlaşan bombalı intihar saldırılarını, yalnız güvenlikaçısındandeğil,sosyalve ruhsalaçıdandaincelemegereğinedikkatçekerek "Güneydoğu'da ölüm özlemini büsbütünkörükleyicibirortam oluştu.Bölücütörerörgütü PKK de, bunu zalimce istismar ederek genç kızları veya bezgin insanları intihar eylemlerine yöneltebiliyor"dedi.Ecevit,kadınlarüzerindekiaşırı örtünme,çarşafbaskısınınyaygınlaşmasınıngüvenlik açısından da ciddi bir sorun oluşturmaya başladığını söyledi.

5- CHP Genel BaşkanıDenizBaykal,3Kasım'dayerelara seçiminyapılacağıAdıyaman'ınSuvarlıbeldesiile Osmaniye'dehalkahitapetti.Baykal,Suvarlı'daki konuşmasında,seçimlerin vaat hasatına döndüğünü belirterek, partilerin vaat yapmasına itiraz etmediğini ancak meydanlarda verilenvaatlerinyerine getirilmemesine tepki gösterdiğini söyledi.

6- Uluslararası İnsan HaklarıLigası(Birliği),tarafından verilen"CarlVonOssietzkyMadalyası"buyıl Cumartesi Anneleri'ne verildi.AvrupaParlamentosuYeşillerMeclis Grubu Başkanı Claudia Roth, Carl Von Ossietzky Madalyası'nın, UluslararasıİnsanHaklarıLigası'ncabuyılCumartesi Anneleri'ne verildiğini bildirdi.

7-Yurdunçeşitliyerlerindemaydanagelentarafik kazalarında25kişiöldü,28kişinındeyaralandığı bildirildi.

8- Kuzey Irak'ta istikrar vebarışınsağlanmasıiçinIrak KürdistanYurtseverBirliği(IKYB)ileIrakKürdistan Demokratik Partisi (IKDP)arasındakigörüşmeler,Dışişleri BakanlığıMüsteşarıBüyükelçiOnur Öymen ile ABD Dışişleri BakanYardımcısıRobertPelletreau'nuneşbaşkanlığında Ankara'dabaşladı.Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller gazetecilereyaptığıaçıklamada,Türkmenlerin uluslararasıplatformlardailkdefatemsiledildiğini söyledi.GörüşmelerebaşkanlıkedenABDDışişleriBakan YardımcısıRobertPelletreauaçılış konuşmasında, ateşkesi sağlamadaki başarısı sayesinde burada olduklarını söyledi.

9- Malta'da genel seçimlerikazanarakyönetimegelenİşçi Partisi,ülkeninNATO'nunBarışİçinOrtaklık(BİO) Programı'ndan çekilme kararı aldığını bildirdi.

31 EKİM 1996

1-MilliGüvenlikKurulu(MGK)GenelSekreterliği'nden yapılanaçıklamada,CumhurbaşkanıSüleymanDemirel Başkanlığı'nda toplananMGK'da10ildeuygulanmaktaolan Olağanüstü Hal'in 4 ay daha uzatılması konusunun görüşüldüğü, bu illerdenMardin'in"mücaviril"kapsamınaalınmasının kararlaştırıldığı,Elazığ'ında"mücaviril"kapsamına alınmasınınhükümetebildirilmesinekararverildiği belirtildi.Kurulda ayrıca, Kuzey Irak'taki gelişmeler, Ege ve Kıbrıs'taki son durumun da ele alındığı bildirildi.

2- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz Burdur'un Bucakilçesinde halkahitabenkonuşmasınınardındanbasınmensuplarının çeşitlikonulardakisorularınıyanıtladı.Yılmaz, karayoluylahaccagidişinserbest bırakılacağını açıklayan Başbakan Necmettin Erbakan'ı eleştirerek, SuudiArabistan'ın diğer Müslüman ülkeler gibi Türkiye'ye de kota uygulayarak 60 bininüzerindekihacıadayınıkabuletmediğinisöyledi. Yılmaz,Türkiye'ninyenidenyaygın terörün tehdidi altında olduğunu, 1980 öncesine geri dönüş belirtilerinin yaşandığını vurgularken,terörlemücadeledebaşarısağlanmadandiğer sorunların çözülemeyeceğini açıkladı.

3-DevletBakanıNamıkKemalZeybekAnkara'dayaptığı açıklamada,yenihazırladıkları basın yasa taslağı hakkında bilgi verdi.Zeybek taslakta, basınçalışanlarınınkişilik haklarınınkorunmasıiçinbazı düzenlemeleri ceza niteliği taşırdurumagetirmeyeçalıştıklarınıbildirdi.Basını toplumunaynasıolarakgördüklerini, bu nedenle de basının görevlerine çok önem verdiklerinibelirtenZeybek,basının önündekiengelleri olabildiğincekaldırmaya çalıştıklarını vurguladı.

4- DevletBakanıUfukSöylemezİstanbul'da,Sümerbank'ın özelleştirilmesininbirinciyılındadüzenlenentoplantıda yaptığıkonuşmada,54.hükümetolarak1997yılında özelleştirmedeçokönemliaşamalarkaydedeceklerini söyleyerek, hükümetin denkbütçede3milyardolarolarak gösterdiğiözelleştirmegelirlerininşişirilmiş olmadığını belirtti.Söylemez, "Bu gelirler hükümetinözelleştirmedeki kararlılığını gösterir" dedi.

5-CHPGenelBaşkanıDenizBaykalÇorum'dayaptığı açıklamada,pazar günü yapılacak yerel ara seçimlerde halkın koalisyon hükümetine gereken dersivereceğinivurgulayarak, Türkiye'ninciddibirkrizdengeçtiğini söyledi.Baykal, "Hastalığı aspirin ile tedavi etmek mümkün değil.Türkiye'ye sağlam bir sosyal demokrat reçete lazım" dedi.

6-AnkaraDevletGüvenlikMahkemesi,KocatepeCamii'nde AtatürkveTürkiye Cumhuriyeti aleyhinde gösteri yaptıkları için gözaltına alınan 121 Aczmendi'nintutuklanmasınakarar verdi.

7- Ankara 4.İdareMahkemesi,yazarUğurMumcu'nunbir suikastsonucuöldürülmesiolayı ile ilgili olarak, olayın terör eylemi olması nedeniyle zararın "kusursuz sorumluluk ve kolektifsorumluluk" ilkesigereğince,yazarıneşive çocuklarına 5 milyar 55 milyon lira maddi, 5 milyarlirada manevitazminat ödenmesine karar verdi.Mumcu ailesi olayda "İçişleriBakanlığı'nınağırhizmetkusuru"olduğu gerekçesiyle mahkemeye dava açmıştı.

8- Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, eskiCumhurbaşkanıTurgut Özal'ınkızı Zeynep Özal hakkında "Türk Parası'nın Kıymetini Koruma Yasası'na muhalefet" suçundan soruşturma açtı.Zeynep Özal'ıneskieşiAdnanGüngör,gazeteleregönderdiği mesajlarda eşinin 1990 yılında yurtdışına1.5milyondolar kaçırdığını ileri sürmüştü.

9- Olağanüstü HalBölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamada, bölge genelinde sürdürülen operasyonlarda, 25 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi.Çatışmalarda1güvenlikgörevliside şehit oldu.

10- İstanbulTeknikÜniversitesi'nde(İTÜ)karşıtgörüşe mensupöğrencilerarasındaçıkanolaylardaikikişi yaralandı.

11- Brezilya'da 89 yolcu ve 6 mürettebatı bulunanbiryolcu uçağınınhavalandığısıradapistinbitimindekievlerin üzerine düştüğü, olayda uçakta kurtulan olmadığı bildirildi.

12- Hindistan'da birferibotunbatmasısonucu95kişinin kaybolduğu bildirildi.