09.11.1996
×

Hakkında

Künye

İletişim

KASIM 1996

1 KASIM 1996

1- Başbakan Necmettin Erbakan Osmaniye'de yaptığıkonuşmada, DYPilebirlikte,halklasavaşmakiçindeğil,halkla kucaklaşmakamacıylahükümetolduklarınısöyledi. Güneydoğu'yuticaretmerkezihalinegetirmekiçin çalıştıklarını belirten Başbakan Erbakan, "Sınırkapılarında beklemeleri kaldırıp kapıları açacağız" dedi.

2- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmazseçimnedeniylegittiği Osmaniye'deyaptığıkonuşmada,ezanvebayraküzerine politika yapanlaraitibaredilmemesiniisteyerek,ANAP'ın inançlarüzerindekiyasaklarıkaldırdığını,milliyetçi ve muhafazakar değerlere en fazla bağlı parti olduğunu söyledi.

3- Dışişleri BakanıveBaşbakanYardımcısıTansuÇiller, Kuzey Irak'ta barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik olarak Ankara'da yapılan 6'lı toplantıya katılan heyetleri Dışişleri Bakanlığı Konutu'nda kabul etti.Kabulde, toplantıya katılan herkesin,bölgedebarışveistikrardanyanaolduğunu vurgulayan Çiller, "Amacımız bütün bölgede barışın tesisidir. Bu süreç bölgedeki diğer ülkelerin de lehineolabilecekbir süreçtir"dedi.Çiller, toplantıya katılan tarafların "Asıl sorumluluklarınınmutabakatavarılankararların uygulanmasında ortaya çıkacağını" söyledi.

4- İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Adana Valisi Oğuz Kaan Köksal veEmniyetMüdürüMehmet Gündoğdu ile Adana'da düzenlediği basın toplantısında, 25Ekim'deÇevikKuvvetMüdürlüğü'ne düzenlenenintihar saldırısının hazırlayıcıları olduğu ileri sürülen ve aralarında örgütün üst düzey birsorumlusununda bulunduğu 7 PKK'lı teröristin yakalandığını söyledi.

5- Milli EğitimBakanıMehmetSağlamOsmaniye'deyaptığı konuşmada,öğretmenlikhakkıtanınanve başvuruda bulunan üniversite mezunlarının görev yerlerininbelirleneceğikura çekiminin, önümüzdeki günlerde yapılacağını söyledi.

6- BBP Genel Başkanı MuhsinYazıcıoğluOsmaniye'deyaptığı konuşmada,Türkiye'desıkaralıklarlaseçimyapılmasının hizmetlerin verilmesini geciktirdiğini veistikrarsızlıklara neden olduğunu söyledi.

7-MHPGenelBaşkanıAlparslanTürkeşÇorum'dayaptığı konuşmada,Türkiye'dekisanayiciveişadamlarının teşebbüsleriileciddikaynaklaryapıldığını,yatırımlar gerçekleştiğinibelirterek,"Ufuklarda dev gibi bir Türkiye görünüyor.21.yüzyıl Türklerin aydınlık yılları olacaktır" dedi.

8- Guatemala'dameydanagelenuçakkazasında14kişinin öldüğü bildirildi.

2 KASIM 1996

1-Ankara'da,ÇağdaşSahneGösteriMerkezitarafından, uyuşturucuylamücadeleiçindüzenlenen"Plastik Hayatlar" adlıoyunadesteğindendolayıCumhurbaşkanıSüleyman Demirel'eşükranplaketiverildi.CumhurbaşkanıDemirel törende yaptığıkonuşmada,dünyada sınıraşansorunların başındauyuşturucuveterörüngeldiğinivurgulayarak Türkiye'nin de ciddiye alınacak biçimde busorunlarlakarşı karşıya olduğunu söyledi.

2- BaşbakanNecmettinErbakanAntalyaEsnafveSanatkar Odaları Birliği'nin düzenlediği toplantıya katıldı.Başbakan Erbakan,esnafvesanatkarlarınsorunlarınıbildiğini, esnafamutlakadevletdesteğigerektiğinikaydederek, "Birtakım vergileresnafıbunaltmaktadır.Esnafaverilen krediyeterliolmuyor.Esnafın teşvike ve desteğe ihtiyacı var.Haksız vergiler ortadan yok olacak.Biz sadece esnafın sorunları ile ilgilenecek görevliler tahsis ettik" dedi.

3- ANAPGenelBaşkanıMesutYılmazManisa'dakikapasite artırımıveAr-Getesislerininaçılıştöreninekatıldı. Yılmaz, törende yaptığı konuşmada,Türkekonomisiningenel karakterinin de değiştiğini savunarak, "Türk ekonomisi üretim ekonomisinden rant ekonomisine dönüşmektedir" dedi.

4- Devlet Bakanı Abdullah Gül İş Hayatı Dayanışma Derneği'nin (İŞHAD) İstanbul'da düzenlediği toplantıya katıldı.Dünyanın öndegelenülkelerinin,komşularıileanlaştıktansonra kalkındığınıbelirtenGül,Batı'dan kopmak istemediklerini ancak Türk Cumhuriyetleri, İslam ülkeleri, Uzakdoğu ve Afrika ülkeleriileilişkilerigeliştirmekvezenginleştirmek arzusunda olduklarını belirtti.

5- Devlet Bakanı Namık Kemal Zeybek ,TrabzonHavaalanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, basınla ilgili yeni bir yasa üzerindegenişkapsamlıolarakçalışıldığınıbelirterek, "Yerelbasınorganlarınındabirtakımteşviklerden yararlanması için çalışmalar yapıyoruz" dedi.

6-DSPGenelBaşkanıBülentEcevit,GenelMerkez'de düzenlediğibasıntoplantısında "Türban, karayoluyla hac ve kurban derilerinin istenilenyerebağışlanması"serbestisi getirecekleriniaçıklayanBaşbakanNecmettinErbakan'ı eleştirdi.Ecevit, kurban derilerinin RP'ninkasasıolarak bilinenkişive kuruluşlara akacağını belirterek buna karşı önlem alınmasını istedi.

7-CHPGenelBaşkanıDenizBaykal,CHPİstanbulİl Örgütü'nce,gençlereyönelikdüzenlenen"Parti içi eğitim programı" toplantısına katıldı.Baykalyaptığıkonuşmada, diğer partilerinaksineCHP'ninbirideolojisiolduğunu belirterek, "İdeoloji kaygılarını bir kenarabırakarak,hem liberalhemmuhazafakarları bir arada toplayan yaklaşımlar, ancakgeçişdönemlerindegörülentutarlılıktan, bütünselliktenuzakyaklaşımlardır.Bunlar bir süre sonra kimlik krizine girerler" dedi.

8- IrakKürdistanDemokratikPartisi'nden(IKDP)yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Irak'ta barışın sağlanmasına yönelik Ankara'da yapılan 6'lı toplantının sonucunda yayımlanan ortak bildirinin,PKK'yakarşımücadele, IKDP ve KYB'nin yabancı güçlerden (İran ve Irak)yardımalmamasıveTürkmenler'in öncülüğündeateşkeshattınındenetlenmesidahilbazı maddelerine itiraz ettiği bildirildi.

3 KASIM 1996

1- Başbakan NecmettinErbakanGenelMerkez'dedüzenlediği basıntoplantısında,yerelaraseçimsonuçlarını değerlendirdi.Başbakan Erbakan, hükümetin yüzde 48'lik olan oypayının yüzde 58'e yükseldiğini belirterek, "Artık, kimse Türkiye'de yeni bir hükümet kurma hayaline kapılmasın" dedi.

2- Dışişleri BakanıveBaşbakanYardımcısıTansuÇiller, GenelMerkez'dedüzenlediğibasıntoplantısında yerel ara seçimde halkınengüzelmesajverdiğinibelirterek,"Bu seçimlerlehalk;rejimaçısından,demokrasiaçısından en önemli mesajı vermiştir.Halk,demokrasidenyanaolduğunu belirtmiştir.Yapayrejim bunalımı çıkarmak isteyenlere en güzel cevabı vermiştir" dedi.

3-ANAPGenelBaşkanYardımcısıAbdülkadirBaş,Genel Merkez'dedüzenlediğibasın toplantısında seçim sonuçlarını değerlendirerek, ANAP'ın bu seçimlerden başarısız çıkmadığını savundu.Seçimlerde "devlet" ile yarıştıklarını ileri süren Baş, "Bu sonuçlar küçümsenemez, seçimi kazanan partilerbunu genelleştirirse'hodrimeydan'deriz.Genelseçime gidilmesini isteriz" dedi.

4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı NecatiÇelikAnkara'da yaptığıyazılıaçıklamada,SSK'da yapılan atamaların büyük bölümünün, personelin isteği, üniteteklifi,eş durumuve yargıkararıgibinedenlere dayandığını belirterek "SSK'da kadrolaşma iddiaları gerçek dışıdır" dedi.

5- 1 il, 1 ilçe ve 10 belde deyapılanyerelaraseçimler sonucu, DYP 7, RP 3, ANAP ve CHP 1'er başkanlık kazandı.

6-Suriye'nin,Lübnansınırındaaskerifaaliyetlerini arttırmasıve bölgede bir dizi tatbikat gerçekleştirmesinin, bölgede gerginliğe yolaçtığıbildirildi.İsrailSavunma BakanıNatanŞaranski,Haaretz gazetesine verdiği demeçte, "Suriye'nin tehditleri gözönüne alınırsa, yapılacak enuygun işinhalkı,bir an önce savaş olasılığına karşı hazırlamaya başlamaktır" dedi.

7- Yugoslavya'da parlamento seçimleri yapıldı.

4 KASIM 1996

1- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Merkez KararveYönetim Kurulutoplantısındansonra düzenlediği basın toplantısında pazargünüyapılanyerelaraseçimlerleilgili değerlendirmelerdebulundu.Yılmaz,seçmenin,genel politikalaragöredeğilyerelgereksinimleregöreoy kullandığınıbelirterek,"Burada esef edilmesi gereken şey, devlet imkanlarının hiçbir seçimde olmadığı ölçüde fütursuzca kullanılmasıdır"dedi.Yılmaz,seçiminsayısal olarak da Türkiye genelinde örnek olma özelliği taşımadığını vurguladı.

2- Tarım ve Köyişleri Bakanı Musa DemirciAnkara'dayaptığı açıklamada,buğdayithalininyasaklandığıve ithal edilen buğdayın iade edildiğine ilişkin bazı basın organlarındayer alanhaberlerindoğruolmadığınıbildirdi.Demirci, Türkiye'ye Hint Sürmesi adıyla bilinen hastalıklı buğdayların girişinin ardından denetimlerin sıklaştırıldığını kaydederek, "Mersin Limanı'ndabekleyenHindistanmenşei14binton buğday,buhastalığabulaşmışbuğdaydır"dedi.Demirci, buğday fiyatlarında son günlerde görülenartışınspekülatif olduğunusöyleyerekfiyat artışının gerekçesini ithalattaki gümrük vergisinin yüzde 3'ten yüzde 15'eçıkarılmasıolarak gösterdi.

3- TBMM Plan veBütçeKomisyonu'nda,1997BütçeTasarısı görüşülmeyebaşlandı.MaliyeBakanıAbdüllatifŞener komisyonda yaptığı konuşmada, Türkiye'de toplam gelirin yüzde 54.9'ununüfusunyüksekgelir grubuna giren yalnızca yüzde 20'lik bölümünün aldığına, nüfusun geri kalanyüzde80'inin toplamgelirinyalnızcayüzde 45.1'ini kullandığına dikkat çekerek,gelirdağılımınındüzeltilmesi,yatırım harcamalarınınartması,üretiminyükselmesi için öncelikle iç-dışborçfaizödemelerinindüşürülmesigerektiğini söyledi.

4- DSPGenelBaşkanıBülentEcevitAnkara'dayerelara seçimlerleilgiliolarakyaptığıaçıklamada,butür seçimleriniktidardabulunanlarınbaskısıaltında gerçekleştiğini, devletin tüm maddi olanaklarının o yörelerde yoğunlaştırıldığını,parasıbololanpartilerinbu seçimlerden yarar sağladığını söyledi.

5- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal Ankara'daseçimsonuçları ileilgiliolarakyaptığıdeğerlendirmede,yerelara seçimlerde iktidar partilerininhaklarıolmayanölçüdeoy aldığınadikkatçekerekbuna karşın partisinin oy oranının arttığınıilerisürdü.Baykal,"Üstelik,seçimyapılan yerlerdeRPvediğersağpartilerinağırlıklıolduğu bölgelerdi" dedi.

6- Devlet İstatistik Enstitüsü'nden yapılan açıklamada,Ekim ayıitibariyletoptaneşyafiyatlarıyüzde 5.5 artarken, tüketici endeksindeki artışın yüzde6.5olduğubelirtildi. Buna göre yıllık enflasyon toptan eşyada yüzde 82.8, tüketici endeksindeki artış da yüzde 79.6 oldu.

7- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti(TGC)BaşkanıNailGüreli İstanbul'daBurhanFelek adına verilen "Basın Hizmet Ödülü" töreninde yaptığı konuşmada, Devlet Bakanı Namık Kemal Zeybek tarafındanhazırlananyeni Basın Yasa Taslağı'nın, basın ve düşünce açıklama özgürlüğünügüvencealtınaalmaktanuzak olduğunubelirterek"Zamanzamangündemegelen demokratikleşme esintilerisırasındabasınlailgiliyasal düzenlemelerleiyileştirmeniyetlerinden sözedilir, ama bir türlükalıcı,özgürlükçü,tambirdemokratikleşme gerçekleşmez" dedi.

8- Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Anadolu AjansıGenel Müdürlüğüvebağlıişyerlerinde grev kararı aldı.TGS'den yapılan yazılı açıklamada, 7 Ağustos 1996 tarihindebaşlayan topluiş sözleşmesi görüşmelerinde taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı ve uyuşmazlığa gidildiği belirtildi.

9- İstanbul 6.Ağır Ceza Mahkemesi, Yeni Günaydın, Süper Tan veEkonomikBültengazetelerininsahibi Bekir Kutmangil'i öldürdükleri iddiasıyla yargılanan Engin Gölve'yi ömürboyu, İbrahimCici'yi35yılağırhapiscezasınaçarptırdı. Mahkeme iki sanık hakkında da 3 yıl 4 ayile16yıl8ay arasındadeğişenhapiscezası verirken 5 sanık hakkında da delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.

10- Balıkesir'in Susurluk ilçesi yakınlarındameydanagelen trafikkazasında DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak ağır yaralanırkenaynıaraçtabulunanPolisMüdürüHüseyin Kocadağ,çeşitliolaylardanInterpoltarafındanaranan Abdullah Çatlı ve bir bayan öldü.ANAP GenelBaşkanıMesut YılmazolayüzerineAnkara'da yaptığı açıklamada, İnterpol tarafıdanarananbirkişiileemniyetmüdürüvebir milletvekilininaynıaraçtakazageçirmesinin"fevkalade esrarengiz bir olay olduğunu" söyleyerek, "Umarımkamuoyunun ve basının ilgisi nedeniyle daha geniş bir araştırma yapılır, ondan sonra dasağlıklıdeğerlendirmeimkanınakavuşuruz" dedi.DSPGenelBaşkanıBülentEcevityaptığıyazılı açıklamada,"Mafyamaalesefdevletedesızmayabaşladı. Bununüzücü göstergeleri ortaya çıkıyor.Başbakanlık Yüksek DenetlemeKurulu'nunözerkleşmesineilişkinönerimiz yasalaşmalıkihiçbiryerebağımlılığı olmayan bir kurul, yolsuzlukların üzerine gidebilmeli" dedi.CHP Genel Başkanı DenizBaykaldaolaydaaydınlatılmamışçoksoru işareti bulunduğunadikkatçekerek,"Kazayenikuşkuları,soru işaretlerini ortaya çıkarıyor.Gizli güçlerle devlet güçleri arasında her olayda ortaya çıkan bir içiçe geçme durumuvar" dedi.

11-İstanbulTeknikÜniversitesi'nde(İTÜ)karşıtgrup mensubu öğrenciler arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

12-CumhurbaşkanıSüleymanDemirelAlmanyaCumhurbaşkanı RomanHerzog'unresmikonuğuolarakbuülkeyegitti. CumhurbaşkanıDemirelHerzogilegörüşmesindeyaptığı açıklamada,dünyanınyenidenşekillenirkenolumlu gelişmelerin yanı sıra, hayal kırıklığıyaratanolaylarda yaşandığınıvurguladı.NihaihedefinTürkiye'ninAvrupa Birliği'ne(AB)tamüyelikolduğunukaydederek,ABile ilişkilerdeönyargınınaşılması ve uzun vadeli gerçekçi bir bakışaçısıgetirilmesigerektiğinisöyledi.Almanya CumhurbaşkanıHerzogdakonuşmasında,Türkiye ile Almanya arasındakitarihidostluğuvurgulayarakTürkiye'ninKürt sorununaölçülülük,uluslararasıhukukveinsanhakları çerçevesinde siyasi birçözümbulacağınıümitettiklerini söyledi.Herzogayrıcaülkesinin Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediğini ve birliğin bir Hıristiyankulübüolmadığını belirtti.

13- İngiltereDışişleriBakanıMalcolmRifkind,Ortadoğu gezisikapsamındagittiğiBirleşikArapEmirlikleri'nde yaptığı açıklamada, bu bölgede çatışmaların ortadankalkması içinAvrupaGüvenlikve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) benzeri bir kuruluşa gereksinim olduğunubelirtti.Rifkind,"AGİT soğuksavaşıçözmese bile, önemli görüş ayrılıkları bulunan kişilerin, birşeylerdeilerlemesağlanmasıamacıylabir arayagelmelerineimkansağlayanbirforumoluşturdu. Ortadoğu'nun da buna ihtiyacı var" dedi.

14-Bulgaristan'dayapılanCumhurbaşkanlığıseçimlerinin ikinciturunda Birleşik Muhalefet'in adayı Petar Stoyanov'un seçimi kazandığı bildirildi.

15-SırbistanveKaradağ'danoluşanYugoslavyaFederal Cumhuriyeti'ndeyapılangenelveyerelseçimlerinkesin olmayan sonuçlarına göre Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç'in lideriolduğuSosyalistParti'ninde aralarında bulunduğu 'sol blok'un seçimi kazandığı bildirildi.

16- ABD SavunmaBakanlığıSözcüsüSamGrizzle,ABDHava Kuvvetleri'neaitbirF-16 uçağının Irak'ın güneyinde hava sahasını denetleme görevisırasında,birfüzebataryasına ateş açtığını bildirdi.

17- Pakistan'daCumhurbaşkanıFarukLeghari'nin,Başbakan BenazirButto'yugörevden aldığı ve parlamentoyu feshettiği bildirildi.

18-OrtaAfrikaCumhuriyeti'nineskilideriJeanBedel Bokassa'nın öldüğü bildirildi.

5 KASIM 1996

1- BaşbakanNecmettinErbakanpartisininMeclisgrubunda yaptığıkonuşmada, Türk Lirası'nın ABD Doları'na eşitlenmesi çalışmalarınınbaşlatıldığınıbelirterek,buyöntemi uygulayanbaşkaülkelerindeolduğunuvebaşarı kazandıklarınısöyledi.BaşbakanErbakanhükümet çalışmalarıylailgiliolarakda,iç borçlanma faizlerinin düşüreleceğini,yenikaynakalanlarıyaratılacağını, özelleştirmeyehız verileceğini açıklayarak, 1997 bütçesinin ilk denk bütçe özelliğinde olduğunu vurguladı.

2- Başbakan YardımcısıveDışişleriBakanıTansuÇiller, BaşbakanlığıdönemindeTEDAŞihalelerinemüdahaleederek görevi kötüyekullandığısavıylahakkındakurulanMeclis AraştırmaKomisyonu'nagönderdiğiyazılısavunma dilekçesinde, hukuki vekuruluşyasasıgereğinceTEDAŞ'ın Başbakanlığabağlıolmadığını, dolayısıyla bu kurumun genel müdürüne"emirverme"yetkisibulunmadığınıbelirterek, "Buradaolsaolsabaşbakanın hukuka uygun ricası olabilir. Hukuka aykırı ricayı yerine getirmek, herhalde göreviyerine getirenmemurbakımından görev suçu olur" görüşünü savundu. Öte yandan Araştırma Komisyonu yaptığı toplatıda rapor yazımı içinalt komisyonun oluşturulmasını, raporun tamamlanması ve 25 Kasım'da yapılacak değerlendirme toplantısından sonra TBMM Başkanlığı'na verilmesini kararlaştırdı.

3- Enerji ve Tabii KaynaklarBakanıRecaiKutanAnkara'da bulunanİranPetrolBakanıGulamRızaAgazadeile İran doğalgazınınTürkiye'yesatılmasıkonusunailişkinbir protokolimzaladı.Protokolledoğalgazıtaşıyacakboru hattının yapımı, rotası ve teknik boyutlarıkonularıkarara bağlandı.

4- TBMM AdaletKomisyonu'nda,DevletGüvenlikMahkemeleri (DGM),Türk Ceza Yasası (TCY) ve Terörle Mücadele Yasası'nda (TMY) değişiklik öngören üç tasarı kabul edildi.

5-DYPŞanlıurfaMilletvekiliSedakBucak,Interpol tarafındankırmızıbültenlearanan Abdullah Çatlı ve Polis Müdürü Hüseyin Kocadağ'ın birlikte kaza geçirmeleriyle ortaya çıkan"mafya-devlet-aşiret"ilişkileriiddialarına eleştiriler sürüyor.Cumhurbaşkanı VekiliveTBMMBaşkanı MustafaKalemli, siyasal partilerin grup başkan vekilleriyle yaptığıtoplantıdadahaönceverilen"mafya-devlet" ilişkisineyönelikönergelerinbirleştirilerek 12 Kasım'da TBMM Genel Kurulu'nda görüşüleceğini söyledi.TBMMBaşkanı Kalemli,İşci Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tarafından MeclisBaşkanlığı'nasunulan"mafya-devlet"ilişkilerinin bazısiyasileri de kapsadığını ileri süren raporunun Anayasa ve Meclis İçtüzüğü'ne aykırı olduğu içinkabuledilmediğini belirtti.ANAPGenelBaşkanı Mesut Yılmaz, hükümetin kaza ile ilgili olarak sessiz kalmasının "olayınüzerininörtbas edileceğiendişesini" doğurduğunu ve açıklamaların kaygıları daha daartırdığınıkaydetti.DSPGenelBaşkanıBülent Ecevitparlamentoda düzenlediği basın toplantısında, devleti içindençürütenkaranlıkilişkilerin,ancakbazıtrafik kazalarıveyacinayetlerüzerinetesadüfen, birucundan aydınlığaçıkabildiğinibelirtti.Ecevit,güvenlik güçlerininbuilişkileriçözemediğini, devletin istihbarat örgütününuyarılarınıbiledikkatealmadıklarını vurgulayarak,"Yargıerki,1980'densonrabağımsızlığı kısıldığı için,görevinivecaydırıcılıkişlevinietkili biçimdeyerinegetiremiyor"dedi.CHP Genel Başkanı Deniz Baykal Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada,devletin göreviniyapmadığınıilerisürerek,"ortayaçıkarılan ilişkiler devletin içinde dahaözelbirdevletinolduğunu gösteriyor.Bunlardevleti çürütüyor" dedi.Adalet Bakanı Şevket Kazan gazetecilerinolaylailgilisorularıüzerine yaptığıaçıklamada,Susurluk'takikazanın sıradan bir olay olmasınakarşınaraçiçindekileriçinaynıbenzetmeyi yapamayacağınısöyleyerek,olayınkaranlıkyönlerinin aydınlatılacağınıvekendisinindekonuylayakından ilgileneceğinibelirtti.Elazığ'daincelemelerdebulunan İçişleri Bakanı MehmetAğaryaptığıaçıklamada,kazaile ilgilisöylentilereitibaretmediklerini,bazısoruların yanıt bulmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü söyledi.

6-ResmibirziyaretamacıylaAlmanya'dabulunan CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,AlmanyaBaşbakanı Helmuth Kohlilegörüştü.CumhurbaşkanıDemirel,Kohlile görüşmesindensonraAlmanSanayiveTicaretOdaları Birliği'nde yaptığıkonuşmada,Türkiye'ningümrükbirliği yükümlülükleriniyerinegetirmesinekarşınAvrupa Birliği (AB) ile mali işbirliğiningerçekleşmemesinedeniylezarar gördüğünüvurgulayarak,Türkiye'nintamüyelikadayları listesininenbaşındabulunmasıgerektiğinibelirtti. CumhurbaşkanıDemirel,"Türkiye,ABileadayülkeler arasındakibütündiyalogforumlarındamevcutolmalıdır. BugünbazıçevrelerdeTürkiye'nin Avrupa politikasında bir rotadeğişikliğiolduğuyönündekuşkularbulunduğunu görüyoruz.Bu kuşkular yersizdir.Türkiye'nin Avrupa ve AB ileilişkilerininenileridüzeyegetirilmesiöncelikli amaçtır.Almanya'nınbuhusustakidesteğine güveniyoruz" dedi.Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Onur Öymen ise temaslarhakkındaverdiği bilgide, Almanya'nın, Türkiye'nin AB'yetamüyeliğinidesteklediğiniilkkezresmendile getirdiğinibelirterek,Türkiye'nin insan hakları konusunda öğrenecekbirşeyiolmadığınıvekendisine"tepeden baktırmadığını" söyledi.

7- ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti adayı Bill Clinton ikinci kez başkan seçildi.

6 KASIM 1996

1- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Meclis grup toplantısında yaptığıkonuşmada,Susurluk'tameydana gelen ve içinde bir milletvekili, Interpol tarafından aranan bir kişiile polis müdürününyeraldığı trafik kazasının devletin durumunu bir kezdahaortayakoyduğunusöyledi.Yılmaz,yerelara seçimlerleilgiliolarak, "hangi koşullarda yapıldığı belli olan seçimsonucunundakendisinibumücadeledenhiçbir şekilde yıldırmayacağını" belirtti.

2- Dışişleri BakanıveBaşbakanYardımcısıTansuÇiller, partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada, yerel araseçimsonuçlarınıdeğerlendirdi.Seçimsonuçlarının halkınmerkezsağdabirleşmeninadresiniDYPolarak gösterdiğinisavundu.Meclisgruptoplantısıçıkışında gazetecilerinSusurluk'tameydanagelentrafik kazası ile ilgili sorularını yanıtlayan Çiller, "Devlet kararlılıklabu olayın üzerine gitmektedir.Devlet-polis-mafya genellemesine karşı çıkarım.Devlet ve polismafyaylaişbirliğiyapmaz. Eğerbirhatavarsadüzeltilir.Olayaraştırılıp, soruşturularak açığa kavuşacaktır" dedi.

3- Basın sektöründe yayın dağıtımtekelinesonverenyasa önerisi,TBMMGenelKurulu'nda kabul edildi.Kabul edilen yasa ile dağıtım şirketleri, gerekli koşulları yerine getiren kuruluşlarınsüreliyayınlarınıdağıtmak,bayilerde kendilerine ulaştırılan ürünleri satmakla yükümlüolacaklar. Yasada, yayınlarıdağıtmayan şirket ve bayilerin yanı sıra, dağıtımı tehdit yoluyla engelleyendağıtımşirketlerinede işyeri kapatma cezası uygulanacak.

4- ANAPveCHPGrupları,TBMMBaşkanlığı'naSusurluk'ta meydanagelenkazaileilgiliolarak Araştırma Önergesi, İçişleri Bakanı MehmetAğarhakkındadaGensoruÖnergesi verdi.Araştırma Önerges'inde, Susurluk'ta meydana gelen ve DYP Şanlıurfa MilletvekiliSedatBucak'ınyaralanması,üç kişininölümüylesonuçlanantrafikkazasınınçokilginç olduğu kaydedilerek, "Yasadışı kuruluşlar ve çeşitli suçların failiolduklarıiçinaranan sanıklar sınırlarımızdan girip çıkmakta, yurdışındanveiçindensuçörgütlenmekteolup; güvenlikgüçleri,sanıkları adalete teslim etme görevlerini yapamamaktadırlar" denildi.

5- OlağanüstüHalBölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamaya göre,Doğu ve Güneydoğu'da sürdürülen operasyonlar sırasında çıkan çatışmalarda 37 terörist öldürüldü.Çatışmalarda, biri köy korucusu 4 güvenlik görevlisi de şehit oldu.

6- Kuruluşunun15.yıldönümüdeYüksekÖğrenimKurumu'nu (YÖK) protesto etmek amacıyla başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmaküzereçeşitliillerdekiüniversiteöğrencilerinin düzenlediği eylemlerde, öğrenciler ile polis arasında çatışma çıktı.Olaylardaçoksayıdaöğrenciyaralanırken,530 öğrencinin de gözaltına alındığı bildirildi.

7-CumhurbaşkanıRomanHerzog'unresmikonuğuolarak Almanya'dabulunan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Dışişleri BakanıKlausKinkelvesiyasipartitemsilcileriile görüşmeleryaptı.CumhurbaşkanıDemirelDış-ilişkiler Komisyonutoplantısınakatılarakbirkonuşmayaptıve kendisineyöneltilenTürkiye ile ilgili soruları yanıtladı. Türkiye'deinsanhaklarınınihlaledildiğineilişkin suçlamalarıngerekçesini terör olarak gösteren Cumhurbaşkanı Demirel, "Dikkat edilirse terörünolmadığıyerlerde,insan haklarınailişkinşikayeterastlanmamaktadır"dedive terörün, Türkiye'ye karşı en büyük tehdit olduğunu söyledi.

8- Hırvatistan, Avrupa Konseyi'ne tam üyeliğekabuledildi. Strasbourg'dadüzenlenenkabultöreninde bir konuşma yapan HırvatistanDışişleriBakanıMateGranic,ülkesinin, demokrasiveinsanhaklarıalanında,tamüyeliğin sorumluluklarını yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi.

9- Cezayir'in güneyindeki Blida kenti yakınlarında 32 kişinin köktendinciler tarafından öldürüldüğü bildirildi.

10-Afganistan'dabaşkentKabil'ielegeçirenşeriatçı Taleban'akarşı, devrik hükümet kuvvetleri ile Özbek General Raşid Dostum'a bağlı birliklerin ortak saldırıyageçtiğive yoğun çatışmaların olduğu bildirildi.

7 KASIM 1996

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirelAlmanya'yayaptığıüç günlükresmiziyaretitamamlayarakyurdadöndü. CumhurbaşkanıDemirelEsenboğaHavalimanı'ndadüzenlediği basıntoplantısındatemaslarıhakkındabilgiverdi. CumhurbaşkanıDemirel,"GörüşmelerimdeTürkiyeüzerinde oluşturulanolumsuzimajınyanlışolduğunuveönyargı içerdiğini aktardım" dedi.CumhurbaşkanıSüleymanDemirel Türkiye'yedönüşündeuçaktabasınmensuplarıylayaptığı sohbet toplantısındadasorularıyanıtladı.Balıkesir'in Susurlukilçesindebirmilletvekili,birpolis müdürü ve Interpol tarafından arananbirkişininaynıarabadakaza geçirmesiylemeydana gelen gelişmeler hakkındaki bir soruya, "Bu çok kötü, vahim bir hadisedir,amanereyekadar,kime kadargötürüyorsaonakadargötürünveyargılarınızda acımasız olun.Ama bundan Türkiye içinbiryargıçıkarmak yanlıştır" dedi.

2- Bakanlar Kurulu Başbakan NecmettinErbakanbaşkanlığında toplandı.BaşbakanErbakantoplantıöncesiyaptığı açıklamada, 3 Kasım'da yapılan yerel ara seçimlerinhükümete olangüveninarttığınıgösterdiği belirterek, "Hükümetimiz başarılıçalışmalarıylahalkımızıntakdirinitoplamıştır" dedi.

3- İçişleri Bakanı Mehmet Ağar Ankara'dabasınmensuplarına yaptığıaçıklamada,Susurlukkazasıylailgilisözlerinin gazetecilertarafındançarpıtıldığınısavunarak,"Ama yıllardıriçerdebiriktirdikleridevletekarşıkinlerini şahsıma kusmalarına kimse müsaade etmez.Bumilletherkesi tanıyor.Bizide herkesi de tanıyor.Biz kendi bildiğimiz yolda, kanun yolunda, hukuk yolunda her türlü mücadeleyi, her türlü yıkıcı odaklara karşı yaparız" dedi.

4- Hava kirliliğinin yoğun olduğu 44 ilin valisi Çevre Bakanı ZiyaettinTokarbaşkanlığındaAnkara'datoplandı.Tokar, toplantınınaçılışındayaptığıkonuşmada,amaçlarının önceliklekışaylarındayoğun hava kirliliğine maruz kalan illerinsorunlarıvedarboğazlarınıtartışma,kirliliğin giderilmesiiçin alınması gerekli ek önlemleri değerlendirme olduğunu söyledi.

5- Kamuya açık kapalı yerlerde sigara içilmesi,18yaşından küçükleresigarasatışıvesigarareklamlarının yasaklanmasını öngören Yasa TasarısıTBMMGenelKurulu'nda kabul edildi.

6- DSP Genel Başkanı Bülent EcevitMeclisgrubundayaptığı konuşmada,BaşbakanYardımcısıveDışişleriBakanı Tansu Çiller'in "mafya-devlet" ilişkilerini gündeme getiren olaylar karşısındakitutumunueleştirerek,"Çiller,5yıldır iktidarda.Karanlıkilişkilerbirgünde,birhaftada oluşmadı.SonbaşbakanlığıdönemindeÇiller,emniyet teşkilatıileçokyakınilişkileriçindeydi.Karanlık ilişkilerleilgilihaberleriduymazdan geliyordu.Ya fark etmiyordu ya aldırış etmiyordu veyagereklisiyasiiradeyi gösteremiyordu" dedi.

7-CHPGenelBaşkanıDenizBaykalTunceli'deyaptığı açıklamada,devletin,köyleriboşaltılanyurttaşların sorunlarını çözmesini vezararlarınıkarşılamasınıistedi. Tunceli'nin,Türkiye'nin en sancılı yöresi olduğunu kaydeden Baykal, "Elbette terörle mücadele yapılır.Terörlemücadele yurttaşlarınhuzur içinde yaşaması ve sorunlarının çözülmesi için yapılır.Terörlemücadeleyapılırken,insanıkırıp dökmeye kimsenin hakkı yoktur" dedi.

8- İşçiPartisiGenelBaşkanıDoğuPerinçekİstanbul'da düzenlediğibasıntoplantısında,BaşbakanYardımcısıve Dışişleri Bakanı TansuÇillerileİçişleriBakanıMehmet Ağar'ındokunulmazlıklarınınkaldırılarakYüceDivan'a sevkedilmelerini istedi.

9- Basın Konseyi'nden yapılanyazılıaçıklamada,Elazığ'da İçişleriBakanıMehmetAğar'ıizleyen Kanal D ve Milliyet gazetesimuhabirlerine,DYPElazığİlBaşkanı'nınsözlü tacizdebulunupbasınhakkındahakaretiçerensözler sarfetmesi kınandı.

10- ANAP İçel Milletvekili RüştüKazımYücelenpartisinden istifa etti.

11- Marmaris'teeylemhazırlığındaolanveDHKP-Cüyesi olduklarıbelirlenen1'ikadın 4 kişi, 2 tabanca ve bir el bombasıyla birlikte yakalandı.

12- Hindistan'ı etkisialtınaalankasırgada300kişinin öldüğü bildirildi.

8 KASIM 1996

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel İstanbul'da Yeditepe, Bilgi veFatihüniversitelerininaçılıştörenlerinekatıldı. CumhurbaşkanıDemirelaçılışlardayaptığıkonuşmalarda, eğitim ve öğretimin Türkiye Cumhuriyeti'nin dinamizmini ifade eden bir olay olduğunu belirtti ve "Türkiye'nin herköşesine ve kişisine eğitim gitmiştir" dedi.

2- DışişleriBakanıveBaşbakanYardımcısıTansuÇiller İstanbul'dayaptığı açıklamada,KuzeyIrak'ta,güvenlik kuvvetleriningerçekleştirdiğibirmağarabaskınında35 PKK'lınınölü,45'ininde yaralı olarak ele geçirildiğini, AbdullahÖcalan'ındaçatışmadansonandakurtulduğunu söyledi.

3-İçişleriBakanıMehmetAğardüzenlediğibasın toplantısındaistifaettiğiniaçıkladı.Öte yandan Mehmet Ağar'danboşalanİçişleriBakanlığı'naDYPİstanbul Milletvekili Meral Akşener atandı.

4- OlağanüstüHalBölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamaya göre,Güneydoğu'dasürdürülenoperasyonlarda22PKK'lı terörist öldürüldü.Öte yandanHakkari'ninÇukurcailçesi Köprülüköyündebirgrupteröristin, bir minibüse roketli saldırısı sonucunda 12 korucunun şehit olduğu,5kişinide öldüğü bildirildi.

5- Yunanistan Dışişleri Bakanı Thedoros Pangalos ANTI-Iadlı radyo-tvistasyonunaverdiğidemeçte,Türkiye'ninkıta sahanlığımeselesiniUluslararasıLaheyAdaletDivanı'na götürmeyi kabul etmesi halinde, Yunanistan'ın da karasularını 6 milde tutacağını söyledi.

6- Nijerya'da Boeing 727 tipi yolcu uçağınındüşmesisonucu 141 kişinin öldüğü bildirildi.

9 KASIM 1996

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,BaşbakanNecmettin Erbakan'ıÇankayaKöşkü'ndekabul ederek bir süre görüştü. Başbakan Erbakan, görüşmesonrasıgazetecilerinsorularını yanıtlarken,Susurluk'takikazaylailgili olarak, devletin bütün organlarınınçalışmalarınısürdürdüklerinikaydetti. SağlıkBakanıYıldırımAktuna,kazadakaranlıkkalan noktaların yapılanaraştırmaveincelemedensonraortaya çıkacağınıbelirttive "Raporlar değerlendirilip açıklanır, halktan saklanan bir şey yok" dedi.

2-TBMMBaşkanıMustafaKalemli,10Kasımnedeniyle yayımladığımesajında, "Türk milletini ve vatanını yok olmak tehlikesinden kurtaran, bizlere özgür ve bağımsız birmillet olarakyaşamaonurunukazandıranyüce Atatürk'ün ebediyen gönüllerimizde yaşayacağını, O'na ve ilkelerineolaninanç, güven ve bağlılığımızın sarsılmadan sonsuza kadar süreceğini" söyledi.BaşbakanNecmettinErbakan,yayımladığımesajda "İstiklal Savaşı'nın Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, 58.ölümyıldönümünündemilletçe saygıylaanıyoruz" dedi.ANAPGenel Başkanı Mesut Yılmaz yayımladığımesajındaAtatürk'ünilkelerinintakipçisi olacaklarınıbelirtti.Başbakan Yardımcısı Tansu Çiler, 10 Kasım'ın bir yas günüdeğil,Atatürk'ünmanevivarlığının sembolüolanAtatürkçülük'lebütünleşilen bir gün olduğunu belirtti.DSPGenelBaşkanıBülentEcevityayımladığı mesajdaAtatürk'üngerçekleştirdiğidevrimle,kurduğu Cumhuriyet'le gönüllerde ve düşüncelerde yaşadığını belirtti. CHPGenelBaşkanıDenizBaykal,"Atatürk'ünaramızdan ayrılışından bugüne geçen hergünün,uluönderAtatürk'ün önemini ve ulusumuza gönderdiği hedeflerin doğruluğunu açıkça gösterdiğini" vurguladı.

3- DYP Genel Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı TansuÇiler,partisinceYalova'dadüzenlenenMarmara Bölgesi'ndeki belediyelerinsorunlarıylailgilitoplantıya katıldı.Çiller, yaptığı konuşmada Susurluk'ta meydana gelen kazayıve"devlet-mafyailişkisi"konusundakiiddiaları değerlendirdi.Çiller, "Devlet-mafya ilişkisi olmaz.Kimse bunu iddia etmesin, bu ülkede mafyaya, kumara ve karaparaya bizgöz açtırmayacağız" dedi.Çiller daha sonra İstanbul'da İrlanda Dışişleri Bakanı ve AB Dönem Başkanı Dick Springile görüştü.Görüşmedensonrabasın mensuplarına bir açıklama yapan Çiller, konuk bakan veberaberindekiheyetleyapılan görüşmedeTürkiye'ninAvrupaBirliği'netamüyeliği meselesinin bir kez daha ele alındığını söyledi.

4- Kalkınmakta olan8Müslümanülkearasındakiişbirliği olanaklarınınartırılmasına yönelik olarak Ankara'da yapılan toplantı sona erdi.Devlet Bakanı AbdullahGüldüzenlediği basıntoplantısında,toplantılarda M-8 adında bir kuruluşun oluşturulması kararının alındığını ve bu kuruluşun merkezinin İstanbul olması yolunda görüş birliğine varıldığını kaydetti. Başbakan NecmettinErbakandatoplantısırasındayaptığı konuşmada,toplantıda her türlü görüş birliğine varıldığını, M-8 dışişleri bakanlarınınkatılacağıkonseytoplantısının 1997 Ocak ayının ilk haftasında yapılacağını söyledi.

5-DevletBakanıUfukSöylemez,Denizli'ninPamukkale yöresindeyapılanTürkiyeGençİşadamlarıKurultayı'na katıldı.Söylemezyaptığıkonuşmada,tümgelişmelerin temelinde siyasi istikrarın bulunduğunu belirterek, "Refahyol hükümetinin kurulmasıülkeyesiyasiistikrargetirmiştir" dedi.

6- Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan, Kuzey Irakvesavunma sanayiiprojelerineilişkinolarakgazetecilereyaptığı açıklamada,Türkiye'ninKuzeyIrak'tabağımsızbirKürt devletikurmagirişimlerinekesinliklekayıtsız kalamayacağını bildirdi.İncirlik'tekonuşluÇekiçGüç'ün saldırı amaçlı uçuşlarına izin vermemekte Türkiye'nin kararlı olduğunudabelirtenTayan,buuluslararasıgücün uygulamalarındanduyulanhertürlürahatsızlığın giderilmesinin gerektiğini söyledi.

7- SSK Genel Müdürlüğü'ne Ekrem Önalatandı.Karar,Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

8- ÖDP; Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmaküzereörgütlü olduğutümillerde"devlet-mafya-aşiret"ilişkisine karşı eylemler düzenledi.ÖDP Ankara İl Başkanlığıbinasıönünde yapılanbasınaçıklamasındaSusurluk'taki kazayla birlikte gözler önüne serilen "devlet-mafya-aşiret" ilişkilerine karşı "Pisliktemizlenmeden,bu pisliği besleyen anti- demokratik baskıortamıvesavaşsonaerdirilmedenülkeninönünü açabilmek olanaksızdır" denildi.

9-Eğitim-SenüyeleriAnkara,İstanbulveİzmir'de düzenlediklerieylemlerdedemokratikhakve özgürlüklerin artırılmasıtalebindebulundular.Yapılanbasın açıklamasındada1milyonüyeninsendikal faaliyetlerden dolayı yargılandıkları bildirildi.

10- ABD Başkanı Bill Clinton ikincikezBaşkanseçildikten sonradüzenlediğibasın toplantısında dış politika hakkında bilgi verdi.Clinton, Irakpolitikasındabirdeğişikliğin sözkonusuolmadığınıbelirterek,BMisteklerinin yerine getirilmesine kadaryaptırımlarınsürdürüleceğinisöyledi. Clinton,Ortadoğubarışıkonusundakibirsoru üzerine de Filistinliler ile İsrail'in,öncelikleEl-Halilmeselesini çözüme kavuşturmaları gerektiğini vurguladı.

10 KASIM 1996

1-UlusalKurtuluşSavaş'ınınönderiveTürkiye Cumhuriyeti'ninKurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 58. yıldönümünde törenlerletümyurttaanıldı.Cumhurbaşkanı SüleymanDemirelyayımladığımesajda,laik,demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerleme ve güçlenme yolunda olduğunu belirterek,"Cumhuriyetmeşalesisonsuza kadar yanacaktır" dedi.

2- Başbakan Necmettin Erbakan Ankara'nın Beypazarıilçesinde TronaDoğalSodaTesisleri'nintemelatmatörenlerine katıldı.BaşbakanErbakan,yabancıülkelerin,soda çıkarımını120 dolara mal ederken Türkiye'nin bunu 60 dolara mal edeceğini belirterek"İştemilligörüşbudur.Milli görüşhiçbirzaman engeli dinlemez.Milletimizin, yararına olan hizmetleri yapmak için her türlü çabayı gösterir" dedi.

3- Devlet Bakanı Sabri Tekir, Ankara'dayaptığıaçıklamada, Türkiye'yeyabancımenşeiotomobilgetirilmesininülkeyi otomobilçöplüğüneçevireceğineilişkineleştirilere katılmadığınıbildirdi.Bueleştirileringerçekleri yansıtmadığını belirten Tekir,Türkiye'ye15-20yıldanbu yanaheryılortalama25bin dolayında otomobil ithalatı yapıldığını kaydetti.

4- Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) "1996AtatürkÖdülü" HacettepeÜniversitesi'ndedüzenlenentörenleAnayasa MahkemesiBaşkanıYektaGüngörÖzden'everildi.Özden törendeyaptığıkonuşmada,Türkiyeiçinenbüyüködül olduğunu,ancakulusunbuödülündeğerinibilemediğini söyledi."Atatürk Türkiye'dir" görüşünü dile getiren Özden, "Gücü olan laiklik ilkesini silmeyi dener" dedi.ADDGenel BaşkanıSuphi Gürsoytırak da yaptığı konuşmada, cumhuriyetin ilkyılındakabuledilenEğitimBirliğiYasası'nınçok partiliyaşamageçilmesiylebirlikteortadan kaldırılarak yerineşeriatçıpartileretabanyetiştirenimam-hatip liselerinin ve Kuran kurslarının kurulduğunu kaydetti.

5-YargıtayCezaGenelKuruluBaşkanıMehmetUygun, Gaziantep'teyaptığıaçıklamada,"TürkCeza Kanunu (TCK), toplumun beklentilerine, insan ilişkilerindeki değişikliklere göremutlakayenidengözdengeçirilip,günün koşullarına uyarlanmaktan öte, sil baştanenmükemmelşekildemutlaka yeniden düzenlenmelidir" dedi.

6- Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şükrü Karatepe, RPİl DivanToplantısı'ndayaptığıkonuşmada, 10 Kasım Atatürk'ü anma törenlerini eleştirerek, "inancımızasaygıduyulmadığı birdönemde,içim kan ağlayarak bugünkü törenlere katıldım" dedi.Karatepe,Türkiye'dehenüzgerçekdemokrasinin olmadığınısavunarak, bu düzenin değişmesi gerektiğini iddia etti.

7- Avrupa BirliğiKomisyonu,gümrükbirliğininTürkiye'ye etkisinikonualanbir rapor yayımladı.Raporda, 10 aylık süre içerisinde Türkiye'nin hem ekonomik hem de siyasi açıdan beklediklerini elde edemediği vurgulandı.

8- Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, Ortadoğu barış süreci konusundagörüşmelerde bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Faruk El Şara ile Fransa'da biraraya geldi.Görüşmesonundabir açıklamayapanŞara, "Chirac, barış sürecini ileri götürmek ve tekrar rayına oturtmak için Fransa'nınbizimleişbirliği yapmaya devam edeceği konusunda taahhütte bulundu" dedi.

9- Rusya'nın başkenti Moskova'da bir mezarlıkta meydana gelen patlamasonucu11 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

10- Cezayir'de arabaya konanbombanınpatlamasısonucu15 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.

11 KASIM 1996

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Basın Kanunu'na ikimadde eklenmeksuretiile süreli ve süresiz yayınların dağıtım ve satışını düzenleyen 4202 Sayılı Kanunu onayladı.

2- Devlet Bakanı AyferYılmaz,"OrtadoğuveKuzeyAfrika İşbirliğiKonferansı"nakatılmak üzere Mısır'a hareketinden önce AtatürkHavalimanı'ndabiraçıklamayaptı.Yılmaz, konferansın,bölgeninimarıveuluslararasıaltyapıların yeniden oluşturulmasına yönelik olduğunu belirtti.

3- İçişleri Bakanı MeralAkşenergöreviniMehmetAğar'dan devraldı.Bakanlıkta düzenlenen devir töreninde bir konuşma yapan Bakan Akşener,Susurlukyakınlarındameydanagelen tarafikkazasının soruşturulması ve Kayseri Belediye Başkanı ŞükrüKaratepe'ninbirtoplantıdayaptığıkonuşmanın incelenmesiamacıylamülkiyemüfetttişlerini görevlendirdiğini söyledi.

4- Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şükrü Karatepe'nin10 KasımAtatürk'üanmatörenlerihakkında yaptığı konuşmaya tepkilersürüyor.DSPGenelBaşkanıBülentEcevit, Karatepe'nin,sözleriyledüşünceözgürlüğüboyutunuda aşarak, halkı kışkırttığını belirterek, İçişleri Bakanı Meral Akşener'i, belediye başkanını hemen görevden almaya, Başbakan Necmettin Erbakan'ı da bu işleme onay vermeye çağırdı.ANAP GenelSekreteriYaşarOkuyandaKaratepe'ninkonuşması hakkında Başbakan Necmettin Erbakantarafındancevaplanması talebiile TBMM Başkanlığı'na bir soru önergesi verdiklerini bildirdi.DYP Grup Başkan Vekili Ali RızaGönül,Atatürk'e kimsenindiluzatamayacağınıvurgulayarak,"Karatepe'yi şiddetle kınıyorum.Cumhuriyetin kurucusunahiçkimsedil uzatamaz,büyüksaygısızlıktır"dedi.CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin, Karatepe'nin sözlerinin,"RP'ninikiyüzlülüğü ve oportünistliğini bir kez daha ortaya çıkardığını" söyledi. RP GrupBaşkanVekili SalihKapusuz,"Başkan'ınsözleri partiyibağlamaz,başkanınsözlerikendinibağlar. Partimizle ilgisiyoktur"dedi.KayseriDevletGüvenlik MahkemesiBaşsavcısıFevziElmasdaŞükrüKaratepe' nin konuşmasıileilgiliincelemebaşlattıklarını,video kasetininincelenmesi ve tanıkların dinlenilmesinin ardından gerekirse dava açılacağını söyledi.

5- İstanbulDevletGüvenlikMahkemesi'nin,DYPŞanlıurfa MilletvekiliSedatBucak'ınyaralandığı,3kişininde hayatını kaybettiğiSusurluk'takitrafikkazasıylailgili olarak soruşturma açtığı bildirildi.

6-SanatçıŞanarYurdatapan,PKK'yıdesteklediğive hareketinikolaylaştırıcıeylemlerde bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan iddianamenin gönderildiği Ankara 2 No'lu DevletGüvenlikMahkemesi'nin(DGM)yetkisizlikkararı vermesi üzerine tahliye edildi.

7-AydınDoğanVakfı'ncadüzenlenen13.Hürriyet UluslararasıKarikatür Yarışması'nın ödülleri, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in dekatıldığı,AnkaraDevletResimve HeykelMüzesi'ndedüzenlenentörenlesahiplerine verildi. Yarışmada birinciliği Romen Mihai Ignat, ikinciliği Ukraynalı sanatçıOlegDergatchov, üçüncülüğü Ukraynalı Jurij Sobukin aldı.

8- Elazığı-Bingöl karayolunda meydana gelen trafikkazasında 18 kişi öldü, 39 kişi de yaralandı.

9-KaradenizEkonomikİşbirliği(KEİ)veAvrupBirliği Komisyonuçalışmatoplantısı,11ülkeden47temsilcinin katılımıylaTrakyaÜniversitesi'ninKaraağaçSosyal Tesisleri'ndebaşladı.Toplantı,KaradenizBölgesi'ndeki hudut kapılarında ticari trafiğin ve bireyleringeçişlerinde karşılaştıklarıengellerizamaniçerisindekaldırmak, KEİ ülkelerinikapsarbirşekildebölgeiçiticaretini hızlandırmak,işadamlarıdahilbireyleribölgeiçi seyahatlere teşviketmekvehudutkapılarındagümrükve emniyetmakamları arasındaki dayanışmayı daha da geliştirmek amacıyla düzenleniyor.

10- Dışişleri Bakanı veBaşbakanYardımcısıTansuÇiller, ÜrdünBaşbakanıveDışişleriBakanıAbdülkerim El-Kabariti'nin daveti üzerine, resmi ziyaret için buülkeye gitti.Çiller, hareketinden önce yaptığı açıklamada, Türkiye ileÜrdün'ün,bölgeninikiönemli veistikrarlıülkesi olduklarınıbelirterek,yapacağıgörüşmeleriniki ülkenin siyasiveekonomikilişkilerinekatkıdabulunacağını bildirdi.Bu arada, Türk-Ürdün İş Konseyi Ürdün'ün başkenti Amman'datoplandı.Çillertoplantıdayaptığıkonuşmada, Türkiye'ninistikrarprogramıkonusundadeneyimleri bulunduğunu belirterek, benzer programı uygulayanÜrdünile budeneyimipaylaşmakistediklerinibildirdi.Çiller'in Ürdün ziyaretine, DevletBakanıUfukSöylemez,Enerjive TabiiKaynaklar Bakanı Recai Kutan, Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez, işadamları ve basın mensupları da katıldı.

11- Litvanya'da dün gerçekleştirilen genel seçimlerinikinci turunda, bağımsızlık hareketinin öncüsü Vytautas Landsberg'in partisinin seçimleri kazandığı bildirildi.

12- Slovenya'da dün yapılan genel seçimleri,BaşbakanJanez Drnovsek'in kazandığı bildirildi.

12 KASIM 1996

1- Bakanlıklararası Terör Yüksek Kurulu,BaşbakanNecmettin Erbakan'ınbaşkanlığındatoplandı.BaşbakanErbakan toplantıdayaptığıkonuşmada,terörlemücadeleveterör sonucumeydanagelenzararların"ortadan kaldırılmasında, telafivetedaviedilmesinde"bütünbakanlıklaragörev düştüğünübelirtti.ÖteyandanBaşbakanNecmettin Erbakan,partisininMeclisgruptoplantısındayaptığı konuşmada,ilkaçıkladıkları10milyardolarlıkkaynak paketinin 8.2 milyar dolarının kasayagirdiğinibildirerek, "2.kaynak paketimizde yer alan 10 milyar dolarlık gelir de 2-3ayiçindekasayagirecektir.Diğeraçıkladığımız kaynakların da peş peşe kasaya girmesiyle Türkiye, yeryüzünün en hızlı kalkınan ülkesi olacaktır" dedi.BaşbakanErbakan, KKTC'ninekonomikdurumunudaincelediklerini belirterek, "KKTC'nin de kalkınmaması için hiçbir sebep yoktur" dedi.

2- ANAP Genel Başkanı MesutYılmaz,CumhurbaşkanıSüleyman Demirelilegörüştü.Yılmaz,görüşmedensonrayaptığı açıklamada,Susurluk'tameydanagelenkazanınardından kendisineintikaledentümbilgileriCumhurbaşkanı'na ilettiğinibelirterek,birtakıminsanlarındevletin menfaatlerinikoruyorgörüntüsüaltındadevletgücü kullanarakkirliişlerekarışmalarınaseyirci kalamayacaklarınıbildirdi.Yılmaz,birsoruüzerine Cumhurbaşkanı'ndanyetkisindeolanmekanizmaları çalıştırmasını talep ettiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Demirel de Yılmaz'la görüşmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "ZiyaretimegelenANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, bana son günlerde kamuoyunu meşgul eden olaylarla ilgili bazı bilgiler verdi.Kendisine,bunlarıtetkik,tahkikvegereğinin yapılması için hükümete intikal ettireceğimi söyledim" dedi.

3- Devlet Bakanı Nevzat Ercan , Diyanet İşleri Başkanı Mehmet NuriYılmaziledüzenlediğibasıntoplantısında,Suudi Arabistan'ınhaciçinuygulanankotayıkaldırmadığını bildirdi.Ercan,karayoluylahacönerisiningüvenlik nedeniyle sakıncalı olduğunu söyledi.

4-ANAP,DSPveCHP'nin,"devlet-mafya"ilişkileri iddialarınınortayaçıkartılmasıamacıylaverdikleri Araştırma ÖnergeleriTBMMGenelKurulu'ndakabuledildi. Önergedoğrultusundaüçkişininöldüğübirkişininde yaralandığı Susurluk'taki kazanın araştırılmasıiçinMeclis Araştırma Komisyonu kurulacak.

5-DSPGenelBaşkanıBülentEcevit,7AleviKültür Derneği'ninyöneticilerinikabulederekbir süre görüştü. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı MurtazaDemir, kabulsırasındayaptığıkonuşmada,Diyanetİşleri Başkanlığı'nagenelbütçedenpayayrılmasınarağmen,bu kurumunsadeceSünni vatandaşlara hizmet verdiğini söyledi. Ecevit,dinderslerindesadeceSünnimezhebinin öğretilmesinindoğruolmadığını,bu derslerde sadece genel din kültürü verilmesi gerektiğini vurguladı.Ecevit,ayrıca 1974yılındaBaşbakanlığısırasında imam-hatip okullarının liseye çevrilerek buradan mezun olanlara üniversite kapısının açıldığı yolundakiRPAnkaraMilletvekiliHasanHüseyin Ceylan'ınbasındaçıkaniddialarınıngerçekle"uzaktan yakından" bir ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

6- Aydın E TipiCezaevi'nde51günönce115tutukluve hükümlününcezaevindekiuygulamalarıprotestoamacıyla başlattığı açlık grevi sona erdi.

7-NATOAkdenizDaimiDenizKuvveti'nebağlıgemilerin müşterekeğitimleri sırasında Rodos Adası'nın güneydoğusunda "AB-212" tipi Türk helikopteri denize düştü.Kazadabirinci pilotveikiastsubayşehit oldu, kaybolan ikinci pilotun bulunması için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

8- Irak Başbakan BirinciYardımcısıTarıkAzizTürkiye'ye geldi.Başbakan Necmettin Erbakan ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller ile görüşen Aziz, basın mensuplarına "Görüşmelerimizde ikiliilişkilerimizdenveortakçıkarlarımızdanyabancı güçleri hem askeri hem siyasi anlamda uzak tutmamızın önemini vurguladım" açıklamasını yaptı.

9- Dışişleri BakanıveBaşbakanYardımcısıTansuÇiller, ÜrdünBaşbakanı,SavunmaveDışişleriBakanıAbdülkerim El-Kabariti ilegörüşmesindensonrabirbasıntoplantısı düzenledi.Çiller,TürkiyeveÜrdün'ünterörekarşı işbirliğiyapması,buülkeyeManavgatsuyusatılması, ekonomikişbirliğiningeliştirilmesive savunma sanayiinde işbirliği için komite oluşturulması konusunda görüş birliğine vardıklarınısöyledi.Çiller, Ürdün ziyaretini tamamlayarak yurda döndü.

10- Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Ortadoğu veKuzey AfrikaEkonomiZirvesi'ne katılan Avrupa Birliği (AB) dönem başkanıİrlandaDışişleriBakanıDickSpringzirvenin açılışındayaptığıkonuşmada,Ortadoğu sorununun çözümünün "toprakkarşılığıbarış"ilkesinedayandığınıbelirtti. Spring,Ortadoğu'da barışın sağlanması için geçmişte yapılan anlaşmalara tam anlamıyla uyulması gerektiğini söyledi.

11- Suudi Arabistan Havayolları'na ait Boeing 747uçağıile KazakistanHavayolları'naaitbir İlyuşin IL-76 tipi kargo uçağının Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi yakınlarında havada çarpışmasısonucu, her iki uçakta bulunan toplam 351 kişinin öldüğü bildirildi.

12- Afganistan'da başkent Kabil'i denetimindetutanTaleban milislerinin,stratejikBagramhavaüssüne düzenledikleri füzesaldırısındaisabetalanköyde22sivilinöldüğü bildirildi.

13 KASIM 1996

1- Ankara Üniversitesi'nin kuruluşunun 50.yılkutlamaları çerçevesindedüzenlenen"TarihteGüneydoğuAvrupa, Balkanoloji'nin Dünü, Bugünü ve Sorunları" konulusempozyuma katılanCumhurbaşkanıSüleymanDemirelyaptığı konuşmada; BirleşmişMilletler(BM),AvrupaGüvenlikveİşbirliği Teşkilatı(AGİT)veAvrupaBirliği (AB) gibi uluslararası kuruluşlarınBosna-Hersek'teyaşanantrajediyeengel olamamasının,bölgeülkelerininNATO'danbeklentilerini artırdığını söyledi.NATO'nun öncülüğündeimzalananDayton BarışAnlaşması'nınkalıcıbir barış sürecini başlattığını kaydeden Demirel, Güneydoğu Avrupa ülkelerinin, AB'ye üyeliği içeren dış politika hedefinde buluştuklarını söyledi.

2- DPT İl Yatırımları toplantısı BaşbakanNecmettinErbakan başkanlığındatoplandı.Erbakan,80ilde yapılmakta olan özelvekamusektörprojelerinihükümetolarak destekleyeceklerinibelirterek,Türkiye'deişsiz kalmayacağını söyledi.

3- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz Meclis gruptoplantısında yaptığıkonuşmada,CumhurbaşkanıSüleymanDemirel'e, "devlet-mafya"ilişkilerikonusundakendisineulaşantüm bilgileriaktardığını,ancak herhangi bir belge vermediğini söyledi.Yılmaz, "Çünkü bu belgeler zatendevlettemevcut. BenCumhurbaşkanı'nabunlarınerelerden,kimlerden alabileceğini söyledim.Belgelerin adresini gösterdim" dedi.

4- Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan, bakanlığının bütçesinin elealındığıTBMMPlanveBütçeKomisyonu'ndayaptığı konuşmada, bölgesel sorunlara değindi.İranveSuriye'deki gelişmelerindikkatleizlendiğinibildirenTayan, Irak'ın toprakbütünlüğündenyanaolduklarınıanlatırkenKuzey Irak'taki Türkmenler'in durumuyla yakından ilgili olduklarını söyledi.Tayan,imamhatipliseliolmanınbirimtiyaz olmadığınıbelirterekbuliselerdenmezunolanların harp okullarına giremeyeceğini söyledi.

5- Türkiye'yi uluslararası platformlarda sıkıntıyasokanve yoğunbaskılalarlakarşılaşmasınanedenolankarapara aklanmasının önlenmesine yönelik KanunTasarısıTBMMGenel Kurulu'nda kabul edildi.

6- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal Meclisgruptoplantısında yaptığıkonuşmada,"devletmafya"ilişkileriileilgili Meclis araştırmaönergesininTBMMGenelKurulu'ndakabul edilmesinideğerlendirirken,RP'nin"anti-laik" girişimlerinideeleştirdi. Araştırmaönergesinin sonuçlarındanumutlu olmadığını, DYP'nin yanı sıra RP'nin de buolaylarınörtbasedilmesinekatkısağlayacağının görüldüğünübelirtenBaykal,bugörüşmelerin,olayın kamuoyuna yansıması açısındanolumlubirgelişmeolduğunu kaydetti.

7-5'inciUlusalKaliteKongresi'ninaçılışındakonuşan TÜSİADYönetim Kurulu Başkanı Halis Komili, Türkiye'deki tüm olumsuz koşullara ve baskılara karşın, daha iyibirgelecek için mücadeleyi sürdürme, en karanlık dönemde bile çıkış yolu arama konusunda kararlı olduklarınıkaydetti.Komili,"Bu ülkeninbirvatandaşıolarak,bizi temsil etmekle görevli olan parlamentodan, siyasetçi-polis,mafyaüçgeniiçindeki ilişkilerinaçığaçıkarılmasıiçinvarını yoğunuortaya koymasını istiyoruz"dedi.KongreyekatılanİtalyaKamu İşleriBakanıAntonioDiPietrodayaptığıkonuşmada, mafyaylamücadelenin"süpersavcılarişiolmadığnı", yolsuzluklarınönünegeçmekiçinhakimvesavcılara tam bağımsızlık verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

8- BMGenelKurulu'ndaKüba'yaABDtarafındanuygulanan ekonomikambargonunkaldırılmasıistendi.Bu konuda Genel Kurul'a sunulan karar tasarısı kabul edildi.

9- BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından düzenlenenDünya Gıda Zirvesi Roma'da başladı.BM Genel Sekreteri Butros Gali açışkonuşmasında,bütünülkelere,Zaire'deaçlıktanve susuzluktankırılan1milyondanfazlainsana acil olarak yardım etme çağrısı yaptı.ToplantıdaTürkiye'yiTarımve Köyişleri Bakanı Musa Demirci temsil ediyor.

10- ABD Beyaz Saray Sözcüsü MikeMcCurrydüzenlediğibasın toplantısında,ABDBaşkanıBillClinton'ın,Zaire'ye yollanacakçokuluslubirkurtarmagücüneAmerikan birliklerininkısıtlıkatılımınıilkeolarak onayladığını bildirdi.SözcüMcCurry,ABD'nin,çatışmalardankaçan mültecileretıbbiyardımyapacağınıancakaskeri bir rol üstlenmeyeceğini söyledi.

14 KASIM 1996

1- İslam Konferansı Örgütü Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin(İSEDAK)12.dönemtoplantısının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, etnikmilliyetçilik, ırkçılık,kabilecilik, hoşgörüsüzlük, terörizm, organize suç gibi tehditlerin insanlığın ortak eylemivedayanışmasıyla aşılmasıgerekenengellerolarakvarlığınısürdürdüğünü vurgulayarak,"İnsanlık,çatışmanınyeriniişbirliğinin, siyasiçekişmeninyeriniuzlaşmanınveekonomik ortaklık ruhunun alacağı yeni bir uluslararası ilişkilermanzumesinin arayışınısürdürmektedir"dedi.KonferansÖrgütüGenel Sekreteri Hamid Al Gabid de açılışta yaptığıkonuşmada,üye ülkelerarasındaimzalanan"ticarettercihleri"gibi anlaşmaların yeterlisayıdaülketarafındanonaylanmaması nedeniyle yürürlüğe girmediğini belirterek, "Üye ülkelerin bu konuya öncelik tanıyarakenkısazamandabuanlaşmaların imzalanması için gayret göstermeleri gereklidir" dedi.

2-TürkiyeSanayiciveİşadamlarıDerneğiileKalite Derneği'ninortaklaşadüzenledikleri1996KaliteÖdülü töreninde bir konuşma yapan CumhurbaşkanıSüleymanDemirel, verilenödülünçokönemlive anlamlı olduğunu belirterek, "Türkiye, Atatürk'ün mirasınıbaşarıylaileriyegötürüyor. Türkiye,gelişmişdevletlerin seviyesine ulaşacak ve onları aşacaktır"dedi.1996KaliteÖdülü'nüSabancıgrubu şirketlerindenKORDSAaldı.CumhurbaşkanıDemirelödülü KORDSA Genel Müdürü Güler Sabancı'ya verdi.

3-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel"TürkSinemasıGünü" nedeniyleyayımladığımesajda,ulusalsinemanın korunması için önlemler alınması gerektiğinibelirterek,"Sinemamızı, kurumsallaşmasıveTürk kültürünü yüz akıyla dünya üzerinde temsil etmeye devam edebilmesi için teşvik etmeliyiz.Sinema sanatçılarına sahip çıkmalıyız" dedi.

4- Türkiye'yegelenTürkmenistanCumhurbaşkanıSaparmurad NiyazovTürkmenbaşı,İstanbul'daCumhurbaşkanıSüleyman Demirel tarafından törenle karşılandı.

5- Bakanlar Kurulu Başbakan NecmettinErbakanbaşkanlığında toplandı.ToplantıöncesibiraçıklamayapanBaşbakan Erbakan,buyıl18.5milyontonbuğdayüretildiğini belirterek,"Türkiye'nin hiçbir yerinde yarından itibaren 15 bin liradan daha fazla ekmekfiyatıolmamasıiçingereken bütüntedbirleralınmıştır"dedi.Tüm valilerin bu konuda görevlendirildiğinikaydedenBaşbakanErbakan,"Ekonomik şartlar,ekmeğinmakul ve normal fiyatla satılması için her bakımdanyeterlidir"dedi.DevletBakanıLütfüEsengün düzenlediğibasıntoplantısındakuruldagörüşülen konular hakkındabasınmensuplarınabilgiverdi.Esengün,dün toplananTerörleMücadeleYüksekKurulu'ndaalınan46 maddelik kararın bakanların değerlendirilmesinesunulduğunu, DoğuveGüneydoğu'daeğitimvesağlıkhizmetlerinin aksatılmamasıiçingereklikadrolarınteminikonusundaki düzenlemelerin yapılacağını ifade etti.

6-GenelkurmayBaşkanlığıGenelSekreterliğitarafından Anadolu Ajansı'na yapılan açıklamada, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesine2.ZırhlıTugayKomutanıTuğgeneralDoğu SilahçıoğluöncülüğündeAtatürk heykeli dikilmesi konusunun basın organlarında geniş yeraldığıbelirtilerek,"Atatürk sevgisinigüçlendirmeyekatkıdabulunmasınedeniyle prensiplere uygun icra edilmiş bir harekettir" denildi.

7- ANAPGenelBaşkanıMesutYılmazözelbirtelevizyon kanalındayayınlanan "Arena" programında yaptığı açıklamada, Susurluk'takitrafikkazasıylaortayaçıkan "devlet-mafya-aşiret"bağlantısının,"kumarhanelerkralı" olarakbilinenÖmerLütfiTopal'ınöldürülmesiveTürk yurttaşlarınınkumarhaneleregirişininyasaklanmasıve ardından yasağınkaldırılmasıkararıylailişkiliolduğunu ilerisürerek, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e bu bilgileri aktardığını söyledi.Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanı sorumlunun hükümetolduğunu, bu bilgileri hükümete ileteceğini söyledi. Cumhurbaşkanıikincibirhükümetgibidavranamayacağını belirtti, ancak olayı takip edeceğini söyledi" dedi.

8- DSP'nin 11.kuruluşyıldönümüDiyarbakır'dadüzenlenen törenlekutlandı.Genel Başkan Bülent Ecevit burada yaptığı açıklamada,Türkiye'nintümsorunlarınınGüneydoğu'da düğümlendiğinibelirterekbölgesorunlarıylailgilien gerçekçi teşhis ve en sağlıklı çözümönerilerininyıllardır partisinden geldiğini savundu.Ecevit, bu soruna "bazı sözde aydınların gözüyle bakmadıklarını"ilerisürerek,"DSPbu bölgenin sorunlarına Amerikan dürbünüyle de Avrupa gözlüğüyle de onların etkisi altındaki bazı sözde aydınların gözüylede bakmıyor.Ben yurdumuzda güvenlik ve huzurun sertlikle değil sevgiylesağlanacağınainanırım.Benulusalbirlikten yanayım, ama ırk birliği nazariyelerine karşıyım.Kürde Kürt demekten hiçbir zaman kaçınmadım, ama Türkle Kürdü ayırmak da bana yüreğimi ikiye bölmek kadar acı verir" dedi.

9- Merkez BankasıBaşkanıGaziErçelAnkaraÜniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada,MerkezBankası'nınbirparapolitikasının bulunduğunu,bupolitikadahedeflerintutturulmaya çalışıldığını söyledi.Yeni Lira olarak adlandırılan1ABD Doları'naeşit olan yeni para basılması konusundaki bir soru üzerine Erçel, "Tek başına birişeyaramaz.Ancakkalıcı önlemlerle uygulanabilir" dedi.

10- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15.kuruluş yıldönümünde YüksekÖğrenimKurumu'nu(YÖK) protesto amacıyla Cebeci'de izinsiz gösteri yapan 7'si tutuklu 48 öğrenci hakkında, "2911 SayılıToplantıve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ettikleri gerekçesiyle dava açtı.

11-BasınŞerefKartısahibiGazeteciŞevketÇulha, Trabzon'da öldü.

12-Bandırma-Gönenkarayolundahatalısollamavesis nedeniylemeydanagelen zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaşamını yitirirken 44 kişi de yaralandı.

13- Birleşmiş Milletler GüvenlikKonseyi,Zaire'demeydana gelen şiddetli çatışmalara müdahale amacıyla çok uluslu gücün oluşturulmasını kararlaştırdı.

14- Bosna'daki barışın devamınısağlamakamacıylaParis'te toplanan Uluslararası Bosna Konferansı'nın 13 maddelik ve iki yıllık bir istikrar programınınonaylanmasıyla sonaerdiği bildirildi.

15- Rusya'da bir yolcu uçağınındüşmesisonucu14kişinin öldüğü bildirildi.

15 KASIM 1996

1- Cumhurbaşkanı Süleyman DemirelKKTC'ninkuruluşunun13. yıldönümünedeniyleyayımladığı mesajda, Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk halkının barışvehuzuriçindeyaşamasıiçin desteğinibundansonradakararlılıklasürdüreceğini kaydederek, Kıbrıs sorunununadilvegerçekçibirçözüme kavuşturulmasıiçinikitoplumunözgür iradesiyle uzlaşma yolunagitmesigerektiğinibelirtti.BaşbakanNecmettin Erbakanisemesajında"KıbrısTürkhalkının sabrı, özgür yaşama kararlılığının en belirgin göstergesi olmuştur.Şimdi aynıiradevekararlılığı,siyasi eşitlik ve güvenliğinin teminatı altına alınması için sergilemeyedevametmektedir" dedi.

2- BaşbakanNecmettinErbakanİslamKonferansıTeşkilatı EkonomikveTicariİşbirliğiDaimiKomitesi (İSEDAK) 12. Dönem Toplantısı'nın özel oturumunda yaptığı konuşmada, İslam ülkelerininAB'nin5 katı nüfusa sahip olduğunu, ancak buna rağmen Avrupaülkelerinindışticarethacimlerininİslam ülkelerinin10katı,kişi başına milli gelirlerinin ise 30 katı civarında olduğunu söyledi.

3- DışişleriBakanıveBaşbakanYardımcısıTansuÇiller İstanbul'dayaptığıaçıklamada,elindeönemlibelgeler olduğunu,ancakdevletingüvenliğiiçinaçıklamadığını söyleyenANAPGenelBaşkanı Mesut Yımaz'ın açıklamalarının devleti zan altında bıraktığını söyleyerek,"Eğer,bireysel meselelervarsa,münferitmeselelervarsa hiç durmayalım. Herkes bilgisini, belgesini koysun,derhalüstünegidelim" dedi.

4- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal Ödemiş'inÇırpıilçesinde yaptığıkonuşmada,Susurluk olayı ile ilgili olarak TBMM'de kurulanAraştırmaKomisyonu'nunherhangibirsonuca ulaşmasınımümkün görmediğini belirterek, "Cumhurbaşkanı'nın böyledönemlerdeözelsorumluluklarıvardır. Cumhurbaşkanı'nın harekete geçmesi gerekiyor" dedi.

5- OlağanüstüHalBölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamaya göre,güneydoğudasürdürülenoperasyonlarda85PKK'lı terörist öldürüldü.

6- İzmir'in Bornova ilçesi yakınlarında meydana gelentrafik kazasında 11 kişi öldü.

7- Türkiye ve ABD'nin eşbaşkanlıklarını yaptığı Kuzey Irak'ta barışınsağlanmasını amaçlayan 6'lı toplantıların ikinci tur görüşmeleriAnkara'dabaşladı.ToplantıyaTürkiye,ABD, İngiltere,KürdistanDemokratPartisi(KDP),Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) veTürkmenCephesitemsilcileri katılıyor.Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Onur Öymen yaptığı konuşmada,bugörüşmelerde,geçenaysonundayapılan toplantıdanbuyanasağlanangelişmeleri ele alacaklarını belirterek "Ateşkesin devamı tatminedici.Teknikboyutlu bir toplantı oldu, sonuçları olumlu" dedi.

16 KASIM 1996

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,Zonguldak'taGenel Maden-İşSendikası'nın50.kuruluşyıldönümü dolayısıyla düzenlenenpaneldeyaptığıkonuşmada,Susurlukolayından dolayıTürkdemokrasisinezaafçıkarmanın yanlış olduğunu belirterek,Türkdemokrasisininiçerdevedışarda eleştirildiğini,ancakbununeleştirisınırınıaşıp alternatif aramaya dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

2- Başbakan Necmettin Erbakan, çeşitli açılış vetemelatma törenlerinekatılmaküzeregittiğiErzurum'dayapımı tamamlananYakutiyeBelediyesi'ninyenibinasınıhizmete açtı.Erbakan, açılış öncesi yaptığı konuşmada, adil düzen, yeniden büyük Türkiye, Müslüman ülkelerin işbirliğiveyeni bir dünya hedeflerinin adım adım gerçekleşeceğini söyledi.

3- Başbakan YardımcısıveDışişleriBakanıTansuÇiller, İstanbul'dadüzenlenen"KüçükveOrtaBoyİşletmelerde Yatırım Teşvikleri ve KOBİ YatırımA.Ş."konulutoplantıda yaptığıkonuşmada,bu yıl KOBİ'lere ayrılmış olan 5 trilyon liraya, dış kaynaklardan 10 trilyon lira eklendiğini söyledi.

4- İçişleri Bakanı MeralAkşener,Diyarbakır'dadüzenlenen OHALBölgeValileritoplantısınınaçılışındayaptığı konuşmada, Güneydoğu'da PKK ilemücadeleninbaşladığı1984 yılından bu yana 13 bin 600 teröristin öldürüldüğünü, son bir ayda 3 bin 100teröristinsafdışıbırakıldığınıaçıkladı. Terörlemücadeledeönemlimesafeler alındığınıbelirten Akşener, "Terörizm artık ikinci plana düşmüştür" dedi.

5-DYPİstanbulİlBaşkanlığıtarafındanyurttaşların sorunlarınınyerindedinlenilmesiamacıyladüzenlenen "Yerinde Çözüm-6" konulutoplantılaraDevletBakanıNamık KemalZeybek,SağlıkBakanı Yıldırım Aktuna, Turizm Bakanı Bahattin Yücel, Genel BaşkanYardımcısıHayriKozakçıoğlu, KonyaMilletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Necati Çetinkaya ile İl Başkanı Celal Adan katıldı.DevletBakanı NamıkKemalZeybekkonuşmasında,ihracat artışı konusunda bilgi verdi.

6- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit,partisininİstanbulİl Merkezi'ndeSusurluk'takitrafikkazasıileilgili düzenlediğibasıntoplantısındadevletisarankaranlık ilişkilerinancakkaza veya cinayet gibi tesadüflerin açığa çıkardığını belirterek,"polis-mafya-siyasetçi"üçgenindeki ilişkilere değindi.Ecevit, devletin doğuda güvenliği feodal güçlere ihale ettiğive12Eylülöncesininbazıeylemci suçlularınıkullanarakbunlarakarşı"diyetborcu altına girdiği" iddialarını tekrarladı.

7- CHPGenelBaşkanıDenizBaykal,TümİşçiEmeklileri Derneği'nin4.GenelKurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkede ekonomikvesiyasibirkrizinbulunduğunubelirterek, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'den olaya el koymasını istedi.

8- İP Genel Başkanı Doğu Perinçek, Susurluk'ta meydanagelen trafikkazasıileilgiliolarakİstanbul'da, düzenlediği basın toplantısında, resmimakamlarcafailimeçhulolarak adlandırılancinayetlerdendokuzunu "Çiller Özel Örgütü"nün gerçekleştirdiğini öne sürerek, "Çiller'in Amerika'ya kaçması önlenmeli" dedi.

9-İzmirBarosu'ncadüzenlenen"YaşamHakkıveİşkence Yasağı"konuluuluslararasıseminerinaçılışkonuşmasını yapan İzmirBarosuBaşkanıÇetinTuran,işkencenin,tüm ülkelerinkarşıkarşıyabulunduğuen büyük insanlık ayıbı olduğunu belirterek dünyanın bugün insan haklarıveişkence sorununuçözemediğinisöyledi.SeminerdekonuşanAvrupa İşkenceyiÖnlemeKomitesiBaşkanıClaudeNicolay,insan haklarıihlalleriileilgiliincelemelerininsonuçlarını içeren bulgu ve raporlarınkamuoyunaaçıklanmasınaTürkiye dışındaki bütün ülkelerin izin verdiğini belirtti.

10-Kayseri'deAtatürkvelaikliğeyöneliksaldırıları kınamakiçin bazı siyasi parti ve demokratik kitle örgütleri tarafından "Atatürk'e ve Demokrasiye Saygı" yürüyüşü yapıldı. ÖteyandanKayseriBüyükşehirBelediyeBaşkanıŞükrü Karatepe, İstanbul'dadüzenlediğibasıntoplantısında,10 KasımgünüKayseri'dedüzenlenenRPGenişletilmişİl Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "neyianlatmakistediğine" ilişkinaçıklamalarda bulundu.Karatepe, yaptığı konuşmanın bir cümlesinden bile geri dönmeyeceğini ve bütünsorumluluğu kabulettiğini söyleyerek, "Ancak üslup biraz sert olmuştur. Bu tutumumdan dolayı Türk kamuoyundan özür dilerim" dedi.

11- BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından düzenlenen "Dünya Gıda Zirvesi"Roma'dayapıldı.Toplantıda Zaire'deki Burundi ve Ruandalı Hutu mültecilerin yaşadığı insanlık dramı görüşüldü. ToplantıdakonuşanKübaDevletBaşkanıFidelCastro, uluslararası topluluğu, açlığın gerçek boyutlarınıgörmezden gelmekle suçladı.

12- Rusya'nın Kuzey Kafkasya'dakiDağıstanCumhuriyeti'nde, orduyaaitbirbinadameydanagelen patlamada 32 kişinin öldüğü bildirildi.

17 KASIM 1996

1- Cumhurbaşkanı SüleymanDemirelAnkaraSanayiOdası'nın (ASO)düzenlediğitoplantıdayaptığıkonuşmada, "mafya-devlet-siyaset-aşiret"arasındakikirliilişkilere değinereksiyasetçilerarasındada savunulamayacak kişiler olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Demirel,"Kötü,yanlışve çirkinşeylerehep beraber karşı çıkalım" dedi.Toplantıya katılan Devlet Bakanı UfukSöylemezdeyaptığıkonuşmada, TürkLirası ve döviz piyasalarında dengelerin gözetildiğini, iç ve dışborçlanmadabirsıkıntıylakarşılaşılmayacağını belirterek "Önümüzde artık yapısal tedbirler vardır" dedi.

2-CHPGenelBaşkanıDenizBaykalAnkara'dayaptığı açıklamada,Susurluk'tameydanagelen kazayla ortaya çıkan "devlet-mafya-siyaset-aşiret"bağlantısınıdeğerlendirdi. Baykal,cumhuriyetkurumlarının, feodalitenin etkisi altına girdiğini belirtti.

3- ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras, Ankara'da düzenlenen mitingte yaptığıkonuşmada,Susurlukkazasıileortayaçıkan gelişmelerkonusundaTBMM'yigöreviniyerinegetirmeye çağırdı.

4- DİSK Genel Başkanı RıdvanBudakGenişletilmişBaşkanlar Kurulutoplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin moralsiz olduğunu, tüm kurumlarındabüyükaksamalarvesallantılar yaşandığınıbu nedenle de Türkiye insanının güven bunalımına düştüğünüilerisürdü.RıdvanBudakayrıcaCumhuriyet gazetesineverdiğidemeçte, Susurluk kazasıyla ortaya çıkan "mafya-devlet-aşiret" ilişkilerindendevletinarındırılması vetemizlenmesigerektiğinibelirterek,Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i göreve çağırdı.

5-TürkiyeGazetecilerCemiyetiBaşkanıNailGüreli İstanbul'dayaptığı açıklamada, medya hakkında Meclis'te bir genel görüşme açılması girişimlerini, iktidarınbirsüredir basınakarşıyürüttüğükampanyanınbirparçasıolduğunu belirterek, "İktidarın amacı, basını susturmak için getirmeyi aklınakoyduğuyasaklayıcıönlemlereve baskı yasaklarına gerekçe hazırlamaktır" dedi.

6- Van'ın Muradiye ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan operasyonlarda 269 kilogram eroin ele geçirildi.

7- Bingöl'de güvenlik kuvvetlerince sürdürülen operasyonlarda 8PKK'lıteröristöldürüldü, 3 güvenlik görevlisi de şehit oldu.

8- İstanbul'da bir otelde çıkan yangında17kişiöldü,41 kişi de yaralandı.

9- ABD Savunma Bakanı William Perry yaptığı açıklamada,Hutu sığınmacılarınınZaire'denRuanda'yagitmeleriylehızla değişen durum karşısında mültecilere insani yardım sağlanması içinbölgeyeçokuluslubirgücün gönderilmesi planlarında değişiklik yapılabileceğini söyledi.

10- İsrail SavunmaBakanıİzakMordehay İsrailradyosuna yaptığıaçıklamada,RuslarınyardımettiğiSuriyelilerin özellikle sinir gazı ve diğer kimyasal silahlar geliştirmekte olduklarını belirterek Şam'ı uyardı.

11- Makedonya'da genel seçimler yapıldı.

18 KASIM 1996

1-Cumhurbaşkanı SüleymanDemirel,Türkiye'debulunan TürkmenistanCumhurbaşkanı Saparmurad Niyazov Türkmenbaşı'nı Çankaya Köşkü'nde kabul etti.Cumhurbaşkanı Demirelkabulde yaptığıkonuşmada,ikiülke arasındaki eşitlik, içişlerine karışmama, karşılıklı yararvesevgitemelinedayalıbir ilişkibulunduğunubelirterek,Türkmenistan'ındünyaile bütünleşmesürecininhızlandığınısöyledi.Türkmenistan CumhurbaşkanıTürkmenbaşıdayaptığı konuşmada, görüşmeler sonundaikiülkearasındaki işbirliğininartacağına inandığınıbelirterek,Türkmüteşebbislerinyatırımlarını beklediklerini söyledi.

2- BaşbakanNecmettinErbakan,Sağlık-İşSendikasıBölge Başkanları'nıBaşbakanlık'takabul etti.Başbakan Erbakan, Güneydoğuilleriağırlıktaolmaküzere200binişsize istihdamsağlayacak60'ayakınprojehazırlandığını belirterek, "Ülkenintemelmeselesiolantemeldengeleri artıkoturtulmuştur.Denk bütçe sağlanarak, adım adım rant ekonomisinden reel ekonomiye geçiyoruz.Denkbütçedemek, birbüyük sömürünün son bulması, faiz ve enflasyonun düşmesi demektir" dedi.

3-Türkiye'debulunanKanadaHavaKuvvetleriKomutanı KorgeneralA.M.Dequetteville, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ahmet Çörekçi'yi makamında ziyaretetti.Çörekçi görüşmedeyaptığıkonuşmada, Kanada ve Türk Hava Kuvvetleri arasındaki ilişkilerin 1950 yılındabaşladığınıbelirterek, hemeğitimhem de destek sahasında iki ülke arasında askeri alanda sağlam bir işbirliği bulunduğunu kaydetti.

4- İstanbul'da bir dizi açılış törenlerine katılan ANAP Genel BaşkanıMesutYılmazgazetecilerinRPileilgili sorusu üzerine, RP'nin hedefinin basını susturmak olduğunu belirtti. Yılmaz,"Susurlukolayı karşısında susan hükümet, basını da susturmayı deniyor.Aslında bu rezaletleriortayaçıkarmak gerekirkentersineburezaletleri örtbas etmek istiyorlar. Yapılmak istenen budur" dedi.

5- Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu ÇillerBatı AvrupaBirliği(BAB)BakanlarKuruluKonseyiSonbahar Toplantısı'na katılmaküzereBelçika'yahareketindenönce EsenboğaHavalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, BAB kapsamında kurulacak olan BatıAvrupaSilahlanmaÖrgütü'ne (WEAO)Türkiye'nintamüyeolarakkabuledileceğini belirterek"Ülkemizingelecektekisilahtedariklerinde karşılaşabileceği siyasi nitelikteki güçlüklerin önlenmesi de mümkün olabilecektir" dedi.

6- Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna, bakanlığının 1997 Mali Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülürken yaptığı konuşmada,çeşitlikonulardahazırladıkları6kanun tasarısınınreformniteliğindeolduğunubelirterek, bölge hastaneleri kurulmasına önem verdiklerini söyledi.

7- OlağanüstüHalBölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamaya göre,DoğuveGüneydoğu'dakioperasyonlardaçıkan çatışmalarda 41 PKK'lı terörist öldürüldü.

8-TürkiyeGazetecilerSendikasıBaşkanıZiyaSonay İstanbul'dayaptığıaçıklamada,basınlailgiliolarak hazırlanan yasa tasarısının yalnızca basınıvegazetecileri değil,muhalefetpartilerini, demokratik kitle örgütlerini, bilim adamlarınıveyazar,çizer,sanatçılarısusturmayı amaçladığınıbelirterek,taslakla"Abdülhamitdöneminin aratılmayacağını" söyledi.Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nail Güreli de taslakla ilgili girişimleri, iktidarın bir süredir basına karşı yürüttüğükampanyanınbirparçası olaraknitelendirdi.BasınKonseyi Başkanı Oktay Ekşi ise taslağınkoalisyonhükümetininprogramındavaatedilen "şeffaflık" ilkesine aykırı olduğunu belirtti.

9- Batı AvrupaBirliği(BAB)toplantısınakatılmaküzere Belçika'dabulunanM.S.BakanıTurhanTayan düzenlediği basıntoplantısında,BAB'ınNATOimkanlarınıkullanarak girişeceğibirbarışoperasyonundaTürkiye'ninbaşından itibarenetkinolmasıgerektiğitezinisavunacaklarını bildirdi.

10- NATO üyesi 16 ülkenin daimi temsilcilerinden oluşanNATO Konseyi'ninBosna'dayenibirgüçoluşturmasıiçin ilke anlaşmasına vardığı bildirildi.

11- Romanya'dadünyapılanbaşkanlıkseçiminiHiristiyan Demokrat Emil Constantinescu'nun kazandığı bildirildi.

19 KASIM 1996

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,Kayseri'deFeyziye MektepleriVakfıtarafındanyaptırılan Türkiye'nin yedinci özel üniversitesi olan Işık Üniversitesi'nin açılışını yaptı. CumhurbaşkanıDemirelaçılışta yaptığı konuşmada, "Vakıflar ve dernekler, eğitim konusundatoplumayardımcıolmalıdır" dedi.

2- Başbakan Necmettin Erbakan partisiningruptoplantısında yaptığıkonuşmada,hükümetinuyumiçindeçalıştığını belirterekişadamlarınavebankalaraçağrıdabulundu. Erbakan, "İlk defa denk bütçe hazırladık, şimdi bu bütçelerin fazlaları oluşuyor.İstesek iç borcuhemenöderiz.Böyle yapmamızhalindebuparalardövizegider.Bankalara sesleniyorum, paralarınızıelektriksantrallerineyatırın. Herşeykontrolümüzaltında.Döviz yükselecek diye endişe etmeyin.Ekonomiyi kontrol etmek için para yeter" dedi.

3- ANAP GenelBaşkanıMesutYılmaz,partisininBaşkanlık Divanıtoplantısısonrası yaptığı açıklamada, Susurluk'taki kazayla gelişen olaylar hakkında devletin her şeyibildiğini tekrarladı.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in üzerine düşeni yapmadığını savunan Yılmaz,BaşbakanErbakan'ıdaiktidar endişesi ile "kasten" görevini yapmamakla suçladı.

4-YüksekÇevreKurulu,ÇevreBakanıZiyaettinTokar başkanlığındatoplandı.Tokar, toplantınınaçılışında yaptığı konuşmada, Bedelsiz İthalat Kararnamesi ile makina ve teçhizatithalatının söz konusu olduğunu ifade ederek, bunun Avrupa'nıneskimişteknolojilerininTürkiye'yegelmesini hızlandıracağınıbelirtti.Tokar,gelişendünyada Türkiye'ninönderülkeolabilmesiiçinseçeceği teknolojilerin,mutlakabirincisınıfolmasıgerektiğini bildirerek, bakanlığın bu konuda üzerine düşen göreviyerine getireceğini söyledi.

5- DSP GenelBaşkanıBülentEcevitAnkara'dadüzenlediği basıntoplantısında, temiz toplum ve temiz yönetim özleminin arttığınıbelirterek,bugünlerdebasınözgürlüğünü kısıtlayıcıçalışmalaryapmayaçalışaniktidarın"kendi kuyusunu kazmış olacağını" söyledi.

6- CHP Genel SekreteriAdnanKeskinAnkara'dadüzenlediği basıntoplantısında,koalisyonhükümetinieleştirerek, hükümetin 4 aylık icraatı sonucunda "Adildüzenin,kirlilik veyolsuzlukdüzeniolduğuortaya çıktı" dedi.Hükümetin olaylarınüzerinegidenleridesusturmayaçalıştığını belirtenKeskin,demokrasi ve hukukun temel ilkelerine ters düşen yasatasarılarınıhazırlayanhükümetingüdümlübir basın yaratma çabası içinde olduğunu da sözlerine ekledi.

7- İP Genel Başkanı Doğu Perinçek, 15ülkeninsosyalistve komünistpartiyetkililerininkatılımıylaİstanbul'da düzenlediğiAvrasyaSeçeneğiKonferansı'nınaçılışında yaptığı konuşmada, "Türkiye bugün, mafya-

gladyo- şeriatortaklığıileyönetiliyor.Türkiyeeroin ekonomisine bağımlı hale getirildi" dedi.

8- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 18 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.

9- Türkiye'ye ziyarette bulunan Dünya Bankası'nınAvrupave OrtaAsya'dansorumluBaşkanYardımcısıJohannesLinn, Başbakan Necmettin ErbakanileEnerjiveTabiiKaynaklar BakanıRecaiKutan'ı ziyaret etti.Linn görüşmeler sonrası gazetecilereyaptığıaçıklamada,Türkekonomisinin, gelişmekteolandiğerülkelerdeolduğugibi yapısal uyum reformuna ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, Türkiye'niniçinde bulunduğuekonomik durum karşısında iyimserliğini koruduğunu belirtti.

10- Dışişleri Bakanı veBaşbakanYardımcısıTansuÇiller, Belçika'nınOstendekentindesona eren Batı Avrupa Birliği (BAB)KonseyToplantıları'ndansonradüzenlediğibasın toplantısında,Türkiye-ABilişkilerinedeğinerek,"Bu toplantılardaalınanenönemlikararlardanbirisi, Türkiye'ninAB'yedoğrubiradımdahaatmışolmasıdır. Türkiye,BABbünyesindekurulanBatıAvrupaSilahlanma Teşkilatı'nda(WEAO),tamüyestatüsünde ve bütün haklara sahip olarak yer almıştır" dedi.

20 KASIM 1996

1-MüstakilSanayiciveİşadamlarıDerneği(MÜSİAD) tarafından organizasyonu gerçekleştirilen 2.Uluslararası İş Forumu, İstanbul'da Başbakan Necmettin Erbakan'ın katılımıyla başladı.BaşbakanErbakan,forumakatılanişadamlarını Türkiye'yeyatırımaçağırdı.İşadamlarınaTürkiye'de20 milyardolarlıkyatırım imkanı olduğunu ifade eden Erbakan, karlıvehelalkazançeldeetmekiçinTürkiye'deki özelleştirmeye katılma çağrısında bulundu.

2- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz Meclis gruptoplantısında yaptığıkonuşmada,"devlet-mafya-aşiret"ilişkilerinin koalisyonhükümetininbakanlarınakadaruzandığınıileri sürdü.Karanlıkilişkilerde, devletin memurları, bakanları vesiyasilerindeparmağıbulunduğunukaydedenYılmaz, "Bazılarınınbaşıgitmedenbudevlettemizlenmez"dedi. Yılmaz, devlet tarafından aranan bir katliamsanığıvebir polisşefininöldüğüSusurlukkazasındayaralananDYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak'ın da biranönceifade vermesigerektiğinisöyledi.Hükümetinbasın için yapmak istediğidüzenlemelerideeleştirenANAPlideriYılmaz, "Gelir gelmez yargı ile uğraştılar.Şimdi sıra basına geldi" dedi.Yılmaz, çok eleştirilmelerine rağmen basını susturmayı hiçbir zaman düşünmediklerini öne sürdü.

3- Dışişleri BakanıveBaşbakanYardımcısıTansuÇiller, partisininMeclisgruptoplantısındayaptığıkonuşmada, RP'ninhazırladığıbasınasansürgetirenyasatasarısı taslağınadestekverdikleriniaçıklarken, birinci kuvvetin ötesinde güç olmaya çaba gösterdiğinisavunduğumedyaiçin "Kendilerinimilletinüzerinde imparator ilan ederler, bunu açıkça da söylerler" dedi.

4-DışişleriBakanlığıSözcüsüBüyükelçiÖmerAkbel düzenlediğihaftalıkbasın toplantısında, Türkiye'nin, Batı AvrupaBirliği'nin(BAB)ilerdekioperasyonlarınavebu konudakikararlaradahiledilmediğisürece,bubirliğin NATO'nunimkanveyeteneklerindenyararlanmasına"olur" demesiningüçolduğunu söyledi.Akbel, daha önce Berlin ve Brüksel'deki toplantılarda"BAB'ınilerdekioperasyonlarda NATO'nunimkanve yeteneklerinden yararlanacaksa, BAB'a tam üye olmayan fakat NATO üyesi olan ülkelerindebukonudaki kararlara,planlamayabaştanitibarentam yetkili biçimde iştirakı gerektiği" ilkesinin kabul edildiğini vurguladı.

5-KayıtdışıaltınstoklarınavergiaffıgetirenYasa Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

6-BasınhakkındaRPtarafındanverilengenelgörüşme önergesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

7- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit Meclis gruptoplantısında yaptığıkonuşmada, Susurluk kazası sonrasında "devlet içinde yer alan bazı kuruluşların, bazıkamugörevlilerinin,bazı üstdüzeyemniyetgörevlilerininfeodalyapıileihale mafyası,tetikçiler,yargısızinfazcılarilekaranlık ilişkileregirdiğininortayaçıktığını"anlattı.Ecevit, "devlet, yargı organları olayların üstüne yürümeyince basının yürüdüğünü"vurguladı.Medyaolmasaydıbirçokolayın karanlıkta kalacağına dikkat çeken Ecevit,"Devletin,yargı organlarınınboşluğunumedya dolduruyor.Bu yüzden hükümet basınıhedefaldı.RPileDYP'ninolaylarınüstüne gidilmesiniistemediklerikuşkusuisteristemez uyanıyor" dedi.

8- DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat BucakGözcügazetesine, Susurluk'taeskiİstanbulEmniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ ve İnterpol tarafından aranan Abdullah Çatlı ile aynı araçta kaza geçirmesi konusunda bilgi verdi.

9- Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ) tarafından yapılan yazılı açıklamada,bilgilendirilmişbirtoplumun,temizve demokratik bir ülke yaratabilmenin en önemli güvencesi olduğu vurgulanarak "Türk medyasının bazı karanlık ilişkileri ortaya çıkararak kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik çabaları,gerçek anlamıylagazetecilikmesleğininicrasındanbaşka bir şey değildir"denilerekbasıniçinkısıtlamalariçeren çalışmaların hükümet tarafından yapılması eleştirildi.

10- ABD'de Los AngelesyakınlarındabirhapishanedeLatin Amerika kökenlilerle siyahlar arasında çıkan çatışmalarda 110 mahkumun yaralandığı bildirildi.

11-ABD'ninBaldwinHavaalanı'ndameydanagelenuçak kazasında 13 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

21 KASIM 1996

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel İzmir'de çeşitli açılışve temelatmatörenlerine katıldı.Cumhurbaşkanı Demirel, Ege ÜniversitesiEmelAkınMeslekYüksekokulu'nunaçılışında yaptığıkonuşmada,Türkiye'ninuygarülkeseviyelerine ulaşacağınıvebunudakimseninengelleyemeyeceğini belirterek,"Atatürk'üngösterdiği hedefte çalışan bir ülke yerinde duramaz, geriye de gidemez.Ancak,ileriyegider" dedi.

2- Başbakan Necmettin Erbakan bir genelgeyayımlayarak,tüm kamukuruluşları,ilözelidarelerive belediyelerin tüm harcamalarının 31Aralık'akadardurdurulduğunuaçıkladı. BaşbakanlıkMüsteşarıKadirKeskintarafındanaçıklanan genelgede,zorunluveacilolanharcamalarındaancak Başbakan'ın izniyle yapılabileceğini bildirdi.

3- Bakanlar Kurulu Başbakan NecmettinErbakanbaşkanlığında toplandı.BaşbakanErbakantoplantıöncesiyaptığı açıklamada, koalisyon hükümetinin işbaşınagelişindensonra hazırladıklarıkaynak paketleri hakkında bilgi vererek, arsa satışı yoluyla10milyardolarlıkyenikaynaksağlamayı hedeflediklerini,1997yılındabütünsatışların gerçekleştirilerek Hazine'ye aktarılacağını bildirdi.Devlet BakanıveHükümetSözcüsü Abdullah Gül toplantı ile ilgili olarak basın toplantısı düzenledi.Bakan Gül,EreğliDemir Çelikİşletmeleri'nin(ERDEMİR)özelleştirilmesini öngören kararnamenin imzaya açıldığını belirterek, ANAP'ınfiyatları düşürmekisteyenfırıncılarabaskıyaptığınısöyledi. Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı ve DışişleriBakanıTansu Çiller'inBrüksel'deki temasları hakkında bilgi aktardığını, KuzeyIrak'takisongelişmelervesınırkapılarındaki hizmetleriniyileştirilmesikonularınındaele alındığını söyledi.

4- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz DİSK Başkanı RıdvanBudak ilegörüştüktensonrayaptığıaçıklamada, Türkiye'nin çok önemli bir dönemeçtengeçtiğini,Susurlukkazasının,Türk demokrasisinin"zehiri"olandevletinkirliişlerden temizlenmesiaçısındanbir fırsatolduğunuifadeetti. Yılmaz,"Bu bir rejim meselesidir.Cumhuriyet tarihinde ilk defa kirli para, siyasi güçvebazıodaklarçetekurarak devletiişgale yönelmiştir" dedi.DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ise açıklamasında,"devlet-mafya-aşiret"ilişkilerini ortayaçıkaranSusurluk olayından sonra toplumun demoralize olduğunu ve siyasetçiye güvenin sarsıldığını belirterek,"Bu bunalımıaşmakiçintümfarklılıklarımızıbirkenara bırakarak çalışmak zorundayız" dedi.

5- Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve DYP Genel Başkanı TansuÇiller, partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı öncesiyaptığıaçıklamada,gözaltısürelerinindünya standartlarıseviyesineindirileceğini,Dışişleri Bakanlığı'nınbukonudahazırladığıçalışmayıAdalet Bakanlığı'na gönderdiğini söyledi.Kara paranın aklanmasının önlenmesineilişkintasarınınyasalaştığınıvurgulayan Çiller,"BuyasaTürkiye'yikaraparacennetiolmaktan çıkaracaktır" dedi.

6-AnayasaMahkemesiBaşkanıYektaGüngörÖzdenbasın mensuplarınayaptığıaçıklamada,AnayasaMahkemesi'nin bağımsız olmadığı veüniversitelerdekıyafetserbestisinin getirileceğiniaçıklayanBaşbakanYardımcısıve Dışişleri Bakanı TansuÇiller'ieleştirerek,"AnayasaMahkemesi'nin bağımsızolmadığını söylemek suçluluk duygusuna ve adaletten kaçma istemine bağlanabilir, mahkememiz hem bağımsızvehem de yansızdır" dedi.Anayasayı, yasaları ve yargı kararlarını bilmeyen, bunlara karşı çıkan ve karşı çıkmaya kışkırtanların devletadamıolamayacaklarınıilerisürenÖzden, konuyla ilgili takdirin Türk ulusunun olduğunu söyledi.

7-DevletBakanıUfukSöylemezBankalarBirliğiGenel Kurulu'ndayaptığıaçıklamada, Japon kredi kuruluşu JCR'nin Türkiye'nin kredi notunu düşürmesininuluslararasıpiyasada borçlanmasorunuyaratmayacağınıbelirtti.Kuruldaİş Bankası Genel Müdürü Ünal Korukçu, BankalarBirliğiYönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi.

8-TBMMPlanveBütçeKomisyonu'nda,TerörleMücadele Yasası'nın(TMY)kapsamınagirensuçlardan dolayı hükümlü bulunanların kamuihalelerinegirememesiniöngörentasarı kabul edildi.

9- Hükümetin kamudakilojmanlarınsatışınıöngörenkararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

10-DSPGenelBaşkanıBülentEcevitAnkara'dayaptığı açıklamada, laik demokratik cumhuriyetin ciddi tehdit altında olduğunu öne sürerek, tehditlerinasılkaynağınındışarıda olduğunu,İran veSuudiArabistan'dangeldiğini söyledi. Ecevit,"Türkiye,laikleislamınbağdaşabileceğini kanıtlamıştır.Bununkendihalklarınaörnekolmasından korkuyorlar"dedi.EcevitayrıcaBaşbakanNecmettin Erbakan'ı da eleştirerek, dış politikadan ekonomiye kadar her alanda başarısız olduğunu ileri sürdü.

11- CHP GenelBaşkanıDenizBaykalBalıkesir'inSusurluk ilçesinde yaptığı açıklamada, Susurluk'un bir coğrafya terimi ve yerleşimmerkeziolmaktançıkaraksiyasalbir kavram haline geldiğini vurgulayarak, "Susurluk'ta başlamış olan bir mücadelevardır.Temiztoplumsavaşımındanzaferle çıkacağız"dedi.Baykal,kazaileilgili olarak kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun olayınaydınlatılmasındabir etkisinin olamayacağını da ileri sürdü.

12- ANAPTBMMGrupBaşkanVekiliCumhurErsümer,Basın Yasası'ndadeğişiklikyaparak, süreli ve süresiz yayınların dağıtımınızorunlukılanvebunlarınsatışasunulmaması halindeuygulanacakcezalarıdüzenleyenyasanın iptali ve "yürürlüğündurdurulması"istemiylehazırlanandava dilekçesini Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliği'ne verdi.

13- DYP Şanlıurfa Milletvekili Edip Sedat Bucak birözelTv kanalına,yaptığı açıklamada Susurluk ilçesinde polis müdürü Hüseyin Kocadağ ve Interpol tarafından aranan AbdullahÇatlı ileaynıarabadakazageçirmesiolayıylailgiliolarak kendisineyöneltileneleştirileringerçeğiyansıtmadığını söyledi.

14-TürkiyeOdalarveBorsalarBirliği'nindüzenlediği MilletlerarasıTicaretOdası(ICC)YönetimKurulu56. oturumu Antalya'da yapıldı.ICC Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Koçtoplantısonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bedelsiz ithalataizinverilmesininçeşitliolumsuzluklar yaratacağını söyledi.

15- İstanbul Emniyet Müdürlüğü TerörleMücadeleŞubesi'nden yapılanaçıklamada,eylemhazırlığıiçerisindeolan20 kişinin yakalandığı bildirildi.

16- Türk Hava Yolları (THY) iç hat bilet ücretlerine yaklaşık yüzde 5 oranında zam yapıldı.

17- Yunanistan Dışişleri BakanıTeodorosPangalosAtina'da düzenlediğibasıntoplantısında, Ege ve Kıbrıs sorununun da dahil edileceği bir paket çözümüreddederekKardakveEge kıtasahanlığısorunlarınınLaheyAdaletDivanı'na götürülmesinekarşıolduklarını,Kıbrıs'ınpaketedahil edilmesininisesorununküçümsenmesianlamınageleceğini savundu.

18- NATOGenelSekreteriJavierSolanaParis'teyaptığı açıklamada, kuruluşun yeni üyelere kapısını açmasından hiçbir ülkeninkaybıolmayacağınısöyledi.Solana,NATO'nun Avrupa'nınyenigüvenlikdüzenindeanahtarolacağını belirterekbununsorumluluğununüyeülkelerin parlamentolarının omuzlarında olacağını ifade etti.

22 KASIM 1996

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirelçeşitlietkinliklere katılmaküzere gittiği İzmir'de yaptığı açıklamada, Susurluk olayınamüdaheleetmesinin,devletindiğerkurumlarının yerine geçmek olduğunu belirterek, bunun sistemi işlemez hale getireceğinisavunduvecumhurbaşkanlarınaAnayasa'yı değiştirmeveMeclis'ifeshederekseçimegötürme yetkisi verilmesi gerektiğini söyledi.

2- Başbakan Necmettin ErbakanEkonomikKurultoplantısında yaptığıaçıklamada,toplantıda,üçüncü kaynak paketine son şeklinin verileceğini belirterek, "Bu kaynak paketi degelir temin eden bir paket olacaktır" dedi.

3- BaşbakanYardımcısıveDışişleriBakanıTansuÇiller İstanbul'daSusurlukkazasıile ilgili yaptığı açıklamada, "Hiç kimseden korkum yok.O çetenin de mafyanındaüzerine gidecekolanbiziz.Bu işi çözmek benim boynumun borcudur" dedi.

4- Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz TürkTekstilveHazırGiyim İhracatçılarıBirliği'nin Brüksel temsilciliğinin açılışında yaptığıaçıklamada,bedelsizithalatkararındanyerli firmalarınetkilenmeyeceğinisöylemenin geniş anlamda doğru olmayacağını belirterek, burada satış politikalarıylaüretim politikalarının birlikte gözetilmesi gerektiğini söyledi.

5- Adalet Bakanı Şevket Kazan Ankara'dayaptığıaçıklamada, BasınYasası'nda yapılması düşünülen değişikliklerin "basına sansürkoymakla"uzaktanyakındanilgisibulunmadığını, yapılanınAnayasa'nınveuluslararasıanlaşmaların ortaya koyduğu sınırların tespiti olduğunu bildirdi.

6- İçişleri BakanıMeralAkşeneryayınladığıgenelgeile "Organizesuçşebekelerinekarşıacilentedbiralınması yolunda çalışma başlatılmasını" istedi.

7- Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat Fransız radyokanalı Europe1'everdiğidemeçte,ikiyıliçindeFilistin Devleti'niresmenkuracaklarınıbelirterek,İsrailli yetkililerin,Filistinözerkbölgeleriileilgili mevcut durumu değiştirmek istediklerini söyledi.

23 KASIM 1996

1- Cumhurbaşkanı Süleyman DemirelÇankayaKöşkü'ndesağlık sektörünekatkıdabulunan 1137 kişiye şükran plaketi verdi. CumhurbaşkanıDemirel,ödültörenindekikonuşmasında "Milletimizindayanışma şevki, coşkuyla kutlanmaya değer bir olaydır" dedi.

2- Dışişleri BakanıveBaşbakanYardımcısıTansuÇiller, İzmir'deincelemelerdebulundu.Çiller,konuşmalarında devletçilik vemerkeziyetçiliktenvazgeçilmesigerektiğini söyleyerek,bütünbunların arkasında olacaklarını bildirdi. Bu arada Çiller, SağlıkBakanıYıldırımAktunaveDevlet BakanıUfukSöylemezilebirlikteKarşıyakaDevlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

3- Adalet Bakanı Şevket Kazan, Ankara'da HukukiAraştırmalar Derneği'ninistişare toplantısına katıldı.Kazan toplantıda yaptığıkonuşmada,BasınYasası'ndayapılmasıdüşünülen değişikliklereyöneltileneleştirilericevapladı.Kazan yapılmasıdüşünülendeğişikliğe,"Basınınkalemtutan çilekeşlerinindeğil,onlarınarkasındaki sermayedarların" karşı çıktığını söyledi.

4- CHP'nin 10.Olağan Gençlik KurultayıAnkara'dayapıldı. GenelBaşkanDenizBaykalkonuşmasındakurultayın 18 yıl aradan sonra yeniden toplanmasının tarihi birolayolduğunu belirtti.Baykal,yapılankurultayın,"Gençlerinsiyasi yaşama resmi olarak katılmasını da" ifade ettiğini söyledi.

5- Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı EğitimBilimveKültürEmekçileri(Eğitim-Sen)üyeleri "Soruşturma, sürgünvecezalarvesonuçlarıileortadan kaldırılması"içinAnkara'damitingyaptılar.KESKve Eğitim-Sen yöneticileri Milli Eğitim BakanıMehmetSağlam'ı ziyaretederekistekleriniilettiler.Milli Eğitim Bakanı Sağlam,ziyaretsonrasıyaptığıaçıklamada,"Öğretmenler hakkındaaçılan soruşturmaları ve sürgün kararlarını yeniden inceleteceği" sözünü verdi.

6- İstanbul Barosuyönetimkuruluüyeleri,BasınKonseyi BaşkanıOktayEkşiileTGC Başkanı Nail Güreli'yi ziyaret etti.BasınKonseyiBaşkanıOktayEkşi,iletişim özgürlüğününTürkiye'desistemli bir saldırı kampanyası ile karşı karşıya bulunduğunubelirterek"Bukampanya,halkın gerçekleriöğrenmehakkınıengellemeye yönelik bir saldırı kampanyası"dedi.TGCBaşkanıNailGürelidebasın özgürlüğünün,gazetecilerinözgürlüğüdeğil toplumun haber alma, bilgi edinme hakkının kullanılmasıözgürlüğüolduğunu ifade etti.

7-İstanbul'dabulunanKKTCBaşbakanıDervişEroğlu düzenlediğibasıntoplantısındaABD'den, gelen bir mesajla Kıbrıs'tanTürkaskerininçekilerekyerineUluslararası Askerigücüngelmesive1997yılınınilkçeyreğinde tarafların bir araya gelmelerinin istendiğini kaydetti.Ada daancakTükiye'ninetkinve fiiligarantisine güvenebileceklerini vurgulayan BaşbakanEroğlu,"Bizegöre sorunKıbrısAdasıüzerindeyaşayan iki halkın sorunudur" dedi.

8- Quantd Vakfı'nın düzenlediği"EuropeanForumBerlin96 Konferansı"için Almanya'da bulunan ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz,Türkbasınmensuplarıiçindüzenlediğibasın toplantısında,Susurlukolayınınaydınlatılmasını,"Türk demokrasisininçokönemlibirolgunluksınavı"olarak gördüğünüsöyledi.Butür olayların, Türkiye'de siyasetin temizlenmesi ve temiz toplumaulaşılmasıiçinyenifırsat yarattığınıkaydedenYılmaz, bütün siyasi ve sivil güçleri, kazanın aydınlatılması için işbirliği yapmaya çağırdı.

9-RusyaDevletBaşkanlığıBasınMerkezi'ndenyapılan açıklamayagöre Devlet Başkanı Boris Yeltsin, imzaladığı bir kararname ileRusyaİçişleriBakanlığı'nabağlı101'inci Tugay ile Savunma Bakanlığı'na bağlı 205'inci Motorize Piyade Tugayı'nın, Çeçenistan'dan çekilmesini istedi.

10- Etiyopyalı hava korsanları tarafından kaçırılanEtiyopya Havayolları'naaitBoeing767tipibiryolcuuçağının yakıtının bitmesi nedeniyle 163 yolcusu ve 12 mürettebatı ile birlikteHintOkyanusu'ndakiKomorAdalarıaçıklarında düştüğü,kazada123kişininöldüğü52kişinindesağ kurtulduğu bildirildi.

24 KASIM 1996

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 24 Kasım ÖğretmenlerGünü nedeniyleyayımladığımesajda,Cumhuriyetinkurucusu Atatürk'ün, eğitim emekçileri için dile getirdiği "Cumhuriyet sizineserinizolacaktır"sözleriniöğretmenlerin çok iyi anladıklarınıkaydederek,"Öğretmenler,tepedentırnağa laikliği,Atatürkilkeveinkılaplarınıvedemokrasiyi savunanvarlığımızıoluşturdu.Bugünkügücümüzüde öğretmenlersağlamlaştırdı"dedi.TBMMBaşkanıMustafa Kalemli de, Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam başkanlığındaki öğretmenlerikabulündeyaptığıkonuşmada,Öğretmenler Günü'nün15yıldırkutlandığını,ancakheryılverilen sözlerekarşın öğretmenlerin karşılaştığı sorunların giderek daha da ağırlaştığını vurguladı.Başbakan Necmettin Erbakan, MilliEğitimBakanıMehmetSağlamile Ankara'nın çeşitli okullarında görev yapan öğretmenlerin temsilcilerinden oluşan birgrubuBaşbakanlıkKonutu'ndakabuletti.Başbakan Erbakan, öğretmenliğin ulusal vemanevideğerleraçısından mesleklerinen yücesi olduğunu söyledi.Başbakan Yardımcısı veDışişleriBakanıTansuÇillerisegündolayısıyla yayımladığımesajda,öğretmenlerinherkoşulda, her türlü güçlüğe göğüs gererekgörevyaptıklarınıbelirterek,1997 yılınınöğretmenlerinçalışma esaslarının belirleneceği yıl olacağını bildirdi.

2-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,BaşbakanNecmetin Erbakan'ı ÇankayaKöşkü'ndekabuletti. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Susurlukkazasının ardındanboyutugenişleyenvehükümetekadaruzandığı savlanan"devlet-mafya-aşiret"bağlantılarınıdoğrudanel koymamasınayönelikeleştirileriyanıtladığıbildirildi. BaşbakanErbakandagörüşmesonundayaptığıaçıklamada, Cumhurbaşkanı'nınbazıkişiler ile ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın verdiği bilgivebelgelerikendisineilettiğini belirterek,Susurlukolayıylailgilisoruşturmanın BaşbakanlıkTeftişKurulu,MİTveİçişleriBakanlığı tarafından yürütüldüğünü söyledi.

3- Başbakan Necmettin ErbakanAnkara'daçeşitliaçılışlara katıldı.BaşbakanErbakanaçılışlarnedeniyle düzenlenen törenlerde yaptığı konuşmada, Küçük, OrtaveBüyükÖlçekli İşletmelerin(KOBİ),ülkeekonomisininbelkemiği olduğunu belirterek, hükümet olarak küçük ve orta ölçekliişletmeleri geliştirmek istediklerini söyledi.

4-DevletBakanıSabriTekir,ekimayıçalışmalarının değerlendirildiğiRPİzmirGenişletilmişİlDivanı Toplantısı'ndayaptığıkonuşmada,RP'ninalmışolduğu ekonomik tedbirlerin gerçekliğinin ortaya çıkmaya başladığını iddia ederek "RP olarak,nesoygunamüsadeederiznede içerisinde oluruz" dedi.

5- Milli EğitimBakanıMehmetSağlamİstanbul'dayaptığı açıklamada,Eğitim-Sen'in dün Ankara'da düzenlediği kitlesel eylemidesteklediğinibelirterek"Öğretmenlerinsendikal haklarınıyenidendüzenleyecek yasal düzenlemeler konusunda çalışmalardabulunanEğitim-Sen'denbazıarkadaşların Bakanlıkta görevlendirilmesi için çalışıyoruz" dedi.

6- Sağlık Bakanlığının, Özel Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeyenidoğanvesolunum yetersizliği çeken 57 bebek üzerindeyapılanve7bebeğinölümüylesonuçlanan araştırmayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.Sağlık BakanıYıldırımAktuna,sözkonusuaraştırmaylailgili Bakanlıklarındankesinlikleizin alınmadığının saptandığını belirterek, "Bilimsel etik kurulumuzun raporuna görehareket edeceğiz.İzinsiz bir şekilde böyle ciddi araştırmaya giren sorumlular hakkında yasal işlemler başlatılacaktır" dedi.

7- Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanıNecatiÇelikKocaeli GazetecilerCemiyeti'ninkongresindeyaptığıkonuşmada, demokratik ülkelerdeki kuvvetlerayrılığınadikkatçekerek bazenbasınözgürlüğüadıaltında halkın iradesine ipotek konulduğunu belirtti.Çelik,tekelleşenmedyagruplarının halkınbiçimlendirmekveyönlendirmekniyetiiçerisinde olduklarının görüldüğünü söyledi.

8- Enerji ve Tabii KaynaklarBakanıRecaiKutan,Müstakil SanayiciveİşadamlarıDerneği(MÜSİAD)tarafından Dünya Ticaret Merkezi'nde açılan fuarı ziyaretisırasındayaptığı açıklamada, Türkiye'nin ciddi bir elektrik sıkıntısıyla karşı karşıya bulunduğuna dikkat çekerek, "Bu darboğazı, her yıl4 milyar doların üzerinde yatırım yaparak aşacağız" dedi.

9- DYP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Gölhan GenelMerkez'de düzenlediğibasıntoplantısında, Basın Yasası'nda yapılacak düzenleme vedeğişiklikilebasınınçağdaşlaştırılacağını belirterek, haberleşme hak ve hürriyetinin çağdaş gerekçelere uyması için uğraş verildiğini söyledi.

10- İP 4.Genel Kongresi'ndeDoğuPerinçekyenidenGenel Başkanlığa seçildi.

11- ANAP Genel Başkanı MesutYılmazMacaristan'ınbaşkenti Budapeşte'de bir kişinin saldırısı sonucu hafif yaralandı.

12-KKTCCumhurbaşkanıRaufDenktaşLefkoşa'dayaptığı açıklamada,Yunanistan Dışişleri Bakanı Thedoros Pangalos'un "Kıbrıs'ın AB'ye üye yapılmaması durumunda,diğerülkelerin degirişiminivetoedecekleriyönündeki tehdidinin, AB'ye karşı bir şantajolduğunuvurgulayarakAB'ninbuşantaja boyun eğmemesi gerektiğini söyledi.

25 KASIM 1996

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,düşmanişgalinden kurtuluşunun74.yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törenlere katılmaküzereEdirne'yegitti.CumhurbaşkanıDemirel yaptığıkonuşmada,ülkeninher köşesinde devletin her şeye hakim olduğunu belirterek, "üçkıtanınbirleştiğibuaziz vatanı bize emanet edenlere borcumuzu bilmeliyiz" dedi.

2-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,sigarakullanımıve reklamına yasaklamalar getiren yasayı onayladı.

3- TBMM Başkanı MustafaKalemli,1.AnadoluBasınYayın KurultayıdolayısıylaAnkara'dabulunan53Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve TGS Başkanı Ziya Sonay'ı makamındakabul etti.Kalemli,basını; ülkemizin sesi, gözü, kulağı ve hür vicdanı olarak niteleyerek, "Basınla uğraşmakhiçbirsiyasi iktidara,hiçbir parlamentoya, ülkenin hiçbir kesimine fayda getirmemiştir" dedi.

4- TBMM Başkanı Mustafa Kalemli,ANAPGenelBaşkanıMesut Yılmaz'ındünMacaritan'da bir kişinin saldırısına uğraması ile ilgili yaptığı yazılıaçıklamada,saldırınınarkasında "karanlıkgüçler"bulunduğunubelirterek"Demokratik rejimimizisarsmaya,demokrasininülkemizdetamolarak yerleşipgelişmesiyolundamücadeleedenleriyıldırmaya, baskı altınaalmayayönelikbutürgirişimlerdenhiçbir şekilde sonuç alınamayacağı açıktır" dedi.

5-BaşbakanNecmettinErbakan,BaşbakanYardımcısıve DışişleriBakanıTansuÇilleriledüzenlediğibasın toplantısındakoalisyonhükümetinin3.kaynakpaketini açıkladı.BaşbakanErbakan kaynak paketi olarak açıkladığı projelerin ağırlığını, SSK primlerininvevergiborçlarını ödemeyenözelsektör,kamu kuruluşları ile belediyelere af getirilmesi, döviz bozduran esnafa da KDV indirimiyapılması planları oluşturduğunu bildirdi.

6- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, GenelMerkez'deyaptığı açıklamada,Budapeşte'deuğradığısaldırıyı "mafya-devlet-aşiret" bağlantısı konusunda gündemegetirdiği tartışmalarabağladığınıbelirterek,demokratikhukuk kurallarını savunmanın cesaret istediğini söyledi.

7- Başbakan YardımcısıveDışişleriBakanıTansuÇiller, BaşbakanlıkBasınYayınveEnformasyonGenelMüdürlüğü tarafındanAnkara'da düzenlenen1.AnadoluBasınYayın Kurultayı'na katıldı.Çiller yaptığı konuşmada, Anadolu'daki yerel basının, büyük medya patronlarıtarafındanezildiğine dikkatçekerekhükümetolarakbuezilmişliğeartık izin vermeyeceklerini söyledi.

8- Adalet Bakanı Şevket Kazan Almanya veFransa'yıkapsayan incelemegezisiyleilgiliolarak hareketinden önce Atatürk Havalimanı'ndadüzenlediğibasıntoplantısında,ikiülke cezaevlerindebulunanTürkvatandaşıhükümlülerlede görüşeceğini belirterek "sözkonusu ülkeadaletveiçişleri bakanlarıylayapacağımgörüşmelerde,buülkelerin cezaevlerinde bulunan Türk vatandaşı hükümlülerinin istekleri halindekalancezalarınıTürkiye'degeçirmeleriniele alacağız" dedi.

9- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Recai Kutan,Marsilya'da düzenlenenAvrupaAkdenizÜlkeleriSu Kaynaklarının Yerel Yönetimi Konferansı'na katılmak üzere Fransa'ya gitti.

10-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kapatılması istemiyle hakkında dava açılan Emek Partisi'nin yönetici ve üyeleri, bu partiden istifa ederek Emeğin Partisi (EMEP) isimli yenibir parti kurdular.

11-DİSKGenelBaşkanıRıdvanBudakyaptığıyazılı açıklamada,Türk-İşyöneticilerininzorunlutasarruf kesintileri ile ilgili"yüzde3'lükişverenkesintisinden vazgeçilmesi"konusundabakanlıkla diyaloga girmesine tepki göstererek,"Zorunlutasarruftartışmakonusuyapılamaz" dedi.

12- Irak'ın Türkiye Büyükelçisi Rafi Mijvel el Tıkriti, Kuzey IrakKürt gruplarını uzlaştırmayı amaçlayan Ankara süreciyle ilgili olarak Cumhuriyet gazetesinin sorularını yanıtladı.

13-GüneyKıbrısRumkesimindeincelemelerdebulunan YunanistanSavunmaBakanıAkisÇohacopulos,yeşilhatta yaptığı açıklamada, dünyada hiçbir kentinebediyenbölünmüş olarakkalmadığınadikkatçekerek"Kıbrıs'taduvarların yıkılması an meselesidir" dedi.

26 KASIM 1996

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,İstanbul'daMarmara ÜniversitesiKadirHasHemodiyalizMerkezi'ninaçılış töreninekatıldı.Demireltörendeyaptığıkonuşmada, Türkiye'deyurttaşlarınyüzde40'ınınsosyalgüvenlik şemsiyesi içinde bulunmadığını anlattı.Demirel, dahasonra TEMAtarafındandüzenlenen ve "Her yakada bir yeşil yaprak" sloganıyla sürdürülen "Erozyonla Mücadele Haftası"nınaçılış törenine katıldı.

2- Başbakan Necmettin Erbakan, partisinin gruptoplantısında yaptığıkonuşmada,milletvekillerinekaynakpaketlerini anlattı.Erbakan,kaynakpaketlerindentoplam58milyar dolargelirsağlanacağınıve4.ekonomik paketle Hazine arsalarının satılacağını, 5.paketintemelinide"yastık altındaki"altınstokunun oluşturacağını söyledi.Erbakan, konuşmasındayurtdışındakiişçilereemeklilikhakkı konusunda da bilgi verdi.

3- DYP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı TansuÇiller,partigruptoplantısında yaptığı konuşmada, Susurluk'taki kazada ölen Abdullah Çatlı'yı tanımadığını; ama araştırmayaptırdığınıvekesinleşmişbircezasına rastlanmadığını söyledi.Çiller, "Türkiye'de kesinleşmiş bir cezasıyok.Çatlı'nınsuçluolupolmadığını bilmiyoruz. Ancak devlet uğruna kurşunsıkanlardakurşuyiyenlerde şereflidirler.Her zaman onlar saygıyla anılırlar" dedi.

4- İçişleri Bakanı Meral Akşener, AnkaraValiliğiİlGenel Meclisitoplantısınakatıldı.Akşenerkonuşmasında, Türkiye'nin 21.yüzyılagirerken1920yılındaçıkarılan yasalarlayönetilemeyeceğineişaretederek,mahalli idarelerin merkeziyetçi yapıdan kurtarılacağını söyledi.

5- TBMM Genel Kurulu'nda, RP Yozgat Milletvekili Kazım Arslan ve20 arkadaşının verdiği önerge gereği "Basın" konulu genel görüşme yapıldı.Genel görüşmede muhalefet partilerinin grup temsilcileriiktidarı, medyaya sansür uygulamakla suçlarken; hükümet adına söz alan Devlet Bakanı Namık Kemal Zeybek,DYP grubuadına verdiği basın taslağının içeriği konusunda bilgi verdi.Adalet Bakanı ŞevketKazan'ınçalışmasınınhükümet tarafındankabulgörmediğinivurgulayan Zeybek, "Gelin hep beraber özgürlüklerin yolunu açalım" dedi.

6- Resmi Gazete'deyayımlanarakyürürlüğegirenatamalara göre,İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü'ne İrfan Kemal Akkuş, Devlet Meteoroloji İşleriGenelMüdürlüğü'neMehmet Selim Yaşa getirildi.

7-CHPGenelBaşkanıDenizBaykalpartisiningrup toplantısında yaptığı konuşmada, Susurluk'ta meydana gelen ve katliam zanlısı Abdullah Çatlı, polis müdürü HüseyinKocadağ ileGoncaUs'un ölümüne, DYP Milletvekili Sedat Bucak'ın da yaralanmasınayolaçankazanın,"ülkeninkalelerinin düştüğünü,devletinişgalaltındaolduğunuveülkeyi çetelerin yönettiğini açıkça gösterdiğini" kaydetti.Baykal, CumhurbaşkanıSüleymanDemirel'in, bu konuyu görüşmek üzere liderleri zaman geçirmeden bir araya getirmesini istedi.

8- ANAP GenelBaşkanYardımcısıAgahOktayGüner,Genel Merkez'deil ve belediye başkanlarıyla ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında, Genel Başkan Mesut Yılmaz'a Budapeşte'de yapılansaldırınınalçakçabirdavranışolduğu konusunda görüş birliğinevardıklarınıvelanetlediklerinisöyledi. Güner,hükümetinMacaryetkililerleişbirliğiyaparak suçluların yargı önüne çıkarılmasının sağlamasını vegerekli önlemleri almasını istedi.Bu arada ANAP Grup Yönetim Kurulu tarafındanyapılanaçıklamada,DYP'nin"temiztoplum" mücadelesineyönelensaldırıkarşısındaYılmaz'ısanık sandalyesine oturtma çabası içine girdiği kaydedildi.

9- Başbakanlık Basın YayınveEnformasyonGenelMüdürlüğü tarafındandüzenlenen"1.AnadoluBasın Yayın Kurultayı" sona erdi.

10-Basınagetirilmekistenensansüretepkilerartarak sürerken,DİSK, ÇYDD, ÖDP, İHD yaptıkları ayrı açıklamalarla halkın gerçekleri öğrenme hakkını engellemeyiamaçlayanher türlü baskıyı protesto ettiklerini vurguladılar.

11- Kamu-Sen, "hükümetesarıkart"mitingiyle,üyelerinin yüzde30'lukmemurzammıvekamu çalışanlarının sendikal düzenlemeleriniöngörenyasatasarısınıngeciktirilmesini Ankaraveİstanbul'dadüzenlediklerimitinglerle protesto etti.

12- Tunceli'nin Ovacık ve Hozat ilçelerinde güvenlikgüçleri ilePKK'lılararasında çıkan çatışmalarda iki üsteğmen, bir asteğmen, bir astsubay ve bir uzman çavuş şehit oldu.

13- İran'ın Türkiye Büyükelçisi Muhammet RızaBageri,Kuzey Irak'taKürtleri barıştırma girişimini Cumhuriyet gazetesine değerlendirirken,KuzeyIrakKürtgruplarınıuzlaştırmak amacıylabaşlatılanAnkarabarışsürecinde bölge ülkeleri arasında karmaşayaratmaklasuçladığıABD'nindevredışı bırakılması gerektiğini söyledi.

27 KASIM 1996

1- Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan Ukrayna CumhurbaşkanıLeonidKuçma, Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafındankabuledildi.Kuçmaheriki ülkenindestratejikbirkonumdabulunduğunu belirterek, Türkiye'nin Ortadoğu ve Balkanlar'da kilit bir ülkeolduğunu söyledi.Demirel ise Ukrayna'nın bağımsız bir devlet olarak dünya sahnesinde yerini almasından sonra, milli devletinive demokrasiyi hızla kurduğunu ifade etti.Cumhurbaşkanı Kuçma, Başbakan Necmettin Erbakan ile de bir araya geldi.Erbakan, ikiülkearasındaki ticaret hacminin iki katına çıkarılması gerektiğinibelirtti.TürkiyeileUkraynaarasında heyetlerarasıyapılan görüşmelerin ardından, "deniz ulaşımı, çiftevergilendirmeninönlenmesi,karşılıklıyatırımların teşviki,gümrükişbirliği,sertifikasyon, standardizasyon, karmaekonomikkomisyonkurulması"konularındabirdizi anlaşma imzalandı.

2- ANAP Genel Başkanı MesutYılmaz,Türk-İşGenelBaşkanı Bayram Meral ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.Kabulde bir konuşma yapan Yılmaz, "Bumücadelemiziktidar-muhalefet mücadelesideğil,demokrasi mücadelesidir.Yargıyı kontrol altına alma vebasınısusturmagirişimlerininsiyasetteki kirlenmeninbukadaraşırıboyutlaravardığıbir döneme rastlaması tesadüfi değildir.Basınısusturmakisteyenler, kendi kirli işlerini örtbas etmek isteyenlerdir" dedi.

3- Devlet Bakanı UfukSöylemez,BankalarBirliği'ninyeni yönetimkurulunukabuletti.Kabuldebirkonuşma yapan Söylemez,1995'teözelleştirilenSümerbank'ınardından, Etibank'ındayılsonunakadarözelleştirilmesine çalışacaklarını kaydetti.

4-DİSKGenelBaşkanıRıdvanBudakdüzenlediğibasın toplantısında,yaşanansorunlarınkaynağında12Eylül'ün baskıcı anlayışının yattığını söyledi.Bugünortayaçıkan olaylarındakendilerinihaklı çıkardığını belirten Budak, iktidarımutlakgüçhalinegetirendevletyapısının tıkandığını ve eli kanlı çeteleri soruşturamaz hale geldiğini savundu.

5- OlağanüstüHalBölgeValiliği'nden yapılanaçıklamaya göre,DoğuveGüneydoğu'da sürdürülen operasyonlarda çıkan çatışmalarda 52 terörist öldürüldü, 7 güvenlikgörevliside şehit oldu.

6- Gazeteci Akın Kıvanç, İzmir'de vefat etti.

7-KKTCCumhurbaşkanıRaufDenktaş,İstanbul'daHarp AkedemileriKomutanlığı'nda,Kıbrıskonulubirkonferans verdi."Kıbrıs'ı, biz istesek deistemesekdeTürkiye'siz AB'yegötüreceklerdir"diyen Denktaş, KKTC'deki bazı siyasi parti liderlerinin de "Türkiye'siz AB'ye giremeyiz" düsturunu hala kavrayamadıklarını söyledi.

8- Çalışma ziyareti için Hollanda'ya gidenDışişleriBakanı TansuÇiller,Hollanda Dışişleri Bakanı Hans Van Mierlo'yla birgörüşmeyaptı.Görüşmelerinağırlığını,Türkiye-AB ilişkilerivebunabağlıolarakTürkiye'de insan hakları sorunu ile Türk-Yunan ilişkileri oluşturdu.Çiller, Hollanda televizyonundayayımlanandemecindedeAB'ninTürkiye'ye karşıçekimsertutumunedeniyleTürkhalkınınAvrupa'ya güveninin azalmaya başladığını vurguladı.

9- Kuzey Irak'taki rakip KürtgruplarıKürdistanYurtsever Birliği (KYB) ile Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) arasında 23 Ekim'devarılanateşkesinkalıcılığınınsağlanmasıve bölgeninistikrara kavuşturulması amacıyla başlatılan Ankara Barış Sürecikapsamında,KDPveKYBarasındakiateşkes hattınıdenetleyecekBarışıİzlemeGücü'nün(BİG) yapısı hakkındakiteknikgörüşmelerdünAnkara'dayapıldı. DışişleriBakanlığıSözcüYardımcısıSermetAtacanlı düzenlediğibasıntoplantısında,birsoruüzerine, görüşmelerinverimligeçtiğini,ancaktaraflarınbütün konulardatamgörüşbirliğindeolmalarınınbeklenmemesi gerektiğini kaydetti.

28 KASIM 1996

1- TBMM Başkanı Mustafa Kalemli, Norveç'inbaşkentiOslo'da sözdeKürtParlamentosu'nuntoplanmasınedeniyle,Norveç Parlamento Başkanı Kirsti Kole Gronahl'a bir protesto mektubu gönderdi.Kalemli mektubunda, "PKK, bugüne kadar 5 bin sivil ve masum insanı acımasızca öldüren ve Türkiye'yiparçalamaya çalışan bir terör örgütüdür" dedi.

2- Bakanlar Kurulu Başbakan NecmettinErbakanbaşkanlığında toplandı.Toplantıöncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başbakan Erbakan,toplantıdaözellikleKuzeyIrak konusunaöncelikverileceğinibelirterek,"Petrolboru hattından petrolün biranevvelakıtılmasınıteminetmek istiyoruz"dedi.DevletBakanıLütfü Esengün düzenlediği basıntoplantısında,BirleşmişMilletler(BM)Güvenlik Konseyi'nin,sınırlıpetrol satışına ilişkin kararı gereği, Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattınınengeç15Aralık'a kadar açılacağını söyledi.

3- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, ilgiliyasada1986yılında yapılan değişikliğin, bu konudaki tekeli ortadan kaldırdığına ilişkinYargıtay4.HukukDairesi'ninkararınıyerinde bulmayarak,kurbanderilerinitoplama yetkisinin Türk Hava Kurumu'na ait olduğuna karar verdi.

4-DevletBakanıUfukSöylemezTBMMPlanveBütçe Komisyonu'ndaHazineBütçesi'ningörüşülmesisırasında yaptığı konuşmada,siyasiistikrarınsağlanmasınedeniyle ekonomikdengeleringittikçeiyileştiğinibelirterek, UluslararasıParaFonu(IMF)ileyapılanStand-by anlaşmasının karşılıklı anlaşmayla "durdurulduğunu" söyledi.

5- TBMM Genel Kurulu'ndaCumhurbaşkanıSüleymanDemirel'in vetoettiği,kamukurum ve kuruluşlarında görevli memurlar ilebunlarınemeklilerininmalivesosyalhaklarında iyileştirmeleryapmaküzere Bakanlar Kurulu'na 4 ay süreyle birden fazla kararname çıkarmayetkisiverilmesineilişkin Yasa Tasarısı kabul edildi.

6- TBMM TOFAŞ SoruşturmaKomisyonu,Başbakanlığıdöneminde yapılanTOFAŞ ihalelerine fesat karıştırarak görevini kötüye kullandığısavıylahakkındasoruşturmaaçılanBaşbakan YardımcısıveDışişleri Bakanı Tansu Çiller'in Yüce Divan'a gönderilmesine gerek olmadığı kararını verdi.

7- TBMM 1 Mayıs olaylarını Araştırma Komisyonu, İstanbul'da 3 kişininölümüylesonuçlananolaylardapolislerinhatalı olmadığına karar verdi.

8-OlağanüstüHal(OHAL)uygulamasınınMardin'de kaldırılması,diğer9ildeise4 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi, TBMMGenelKurulu'ndakabul edildi.İçişleriBakanı Meral Akşener tezkere görüşülürken Meclis'te yaptığı konuşmada,bölücüterörörgütüPKKile mücadelenintümhızıylasürdüğünü,1Ağustos-28Kasım tarihleri arasında OHAL bölgesinde toplam 1019 olayın meydana geldiğini,bu olaylarda 74 vatandaşın öldüğünü, 6 polis, 213 asker,76köykorucusuve4öğretmeninşehitolduğunu kaydetti.Bakan Akşener, örgüte yönelik operasyonlarda 1347 teröristinölü,50teröristinyaralıolarakele geçirildiğini, 1046 militan, sempatizan ve örgüte yardım eden kişinin yakalandığını bildirdi.

9- ANAP Başkanlık Divanı toplandı.GenelBaşkanYardımcısı AgahOktayGünerdüzenlediğibasıntoplantısında, "devlet-mafya-aşiret"ilişkisininortayaçıkarılması konusundabaşlattıklarımücadeleyisonuna kadar götürmekte kararlıolduklarınıbelirterek,ellerindebelgeler bulunduğunuve olayın mahkemeye yansımasından sonra bunların açıklanacağını söyledi.

10- Ankara 7.Asliye Ceza Mahkemesi eskiKarayollarıGenel MüdürüAtalayÇoşkunoğlu'nu3 yıl hapis, 10 milyon lira da ağır para cezasına çarptırdı.

11- Başbakan YardımcısıveDışişleriBakanıTansuÇiller Hollanda'dakitemaslarıileilgili olarak Amsterdam'da bir basıntoplantısıdüzenledi.Çiller,OcakayındaAvrupa Birliği(AB)DönemBaşkanlığı'nıalacakolan Hollanda'ya Türkiye'nin dört ana başlıkta toplanan taleplerini ilettiğini belirterek, Türkiye'nin 300 milyon kişilik Türkçe konuşan bir topluluğuntemsilcisiolduğunu,bölgedenAvrupa'yagiden enerjinindağıtımmerkezidurumunageleceğini, Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu söyledi.

12- Resmi bir gezi amacıyla Fransa'da bulunanAdaletBakanı ŞevketKazan, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Daniel Tarschys ilegörüştü.Görüşmesonrasıbasınmensuplarına açıklamalardabulunan Kazan, Konsey Sekreteri'ne Türkiye'nin Avrupa ülkesi olduğunu söylediğini belirterek, "İnsan Hakları Mahkemesi'ndeveAvrupaParlamentosu'ndadaimaTürkiye dışlanmak isteniyormuş gibi tavır takınılıyor.Türkiyebir Avrupa ülkesi, 600 yıldır Avrupa ile ilişkileri var" dedi.

13- Suriye Dışişleri Bakanı Faruk el Şara İngilizChannel4 televizyonunaverdiğidemeçte,İsrail'indahaönceki taahhütleriniyerinegetirmemesinin,buülkeninsavaşa hazırlandığıanlamınageleceğiniönesürerek,"İsrail Başbakanı genel bir barışı yaratma fırsatınıkaçırmamalıdır, eğer bu fırsatı elinden kaçırırsa bölgede durum bozulur ve bu bozulma her açıdan felaketi beraberinde getirir" dedi.

29 KASIM 1996

1-MilliGüvenlikKuruluCumhurbaşkanıSüleymanDemirel başkanlığındaÇankaya Köşkü'nde toplandı.Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, görev süresi 31Aralık'tadolacakolan ÇekiçGüçkonusununelealındığıbelirtilerek,KKTC'nin ekonomik ve siyasi alanda desteklenmesi için alınması gereken önlemlerindeBakanlarKurulu'nabildirilmesinekarar verildiği bildirildi.

2- Cumhurbaşkanlığı BasınMerkezi'ndenyapılanaçıklamada, CumhurbaşkanıSüleyman Demirel'in 4213 sayılı Kıymetli Maden veZiynetEşyasıBeyanıHakkındaKanun'uonayladığı bildirildi.

3- Başbakan YardımcısıveDışişleriBakanıTansuÇiller, Ankara'daKüçükveOrtaÖlçekliSanayiGeliştirmeve DesteklemeİdaresiBaşkanlığı'nın(KOSGEB)GenelKurul toplantısındayaptığıkonuşmada,hükümetin,çok yakın bir zamanda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne yönelikvebu bölgelerdekiözelsektörü"ayağakaldıracak"birteşvik kararnamesi çıkaracağını söyledi.

4- Devlet Bakanı AbdullahGül,İslamKalkınmaBankası'nın Gine'de yapılan toplantısına katıldıktan sonra yurda döndü.

5-ANAPGenelBaşkanYardımcısıAbdülkadirBaşGenel Merkez'dedüzenlediğibasıntoplantısında, Mesut Yılmaz'ın Budapeşte'de uğradığı yumruklusaldırıyahükümetkanadının siyasi ahlaka sığmayan yaklaşımda bulunduğunu söyledi.

6- Cezayir'de Devlet Başkanı'nın yetkilerini artıran, dine ve diledayalıpartileriyasaklayananayasadeğişikliği ile ilgiliyapılanreferandumda,seçimekatılanlarınyüzde 85'inin"Evet",yüzde14'ününise"Hayır"oyuverdiği bildirildi.

30 KASIM 1996

1- Cumhurbaşkanı SüleymanDemirel,İstanbulveKocaeli'de bazıaçılışvetörenlerekatıldı.Cumhurbaşkanı Demirel, törendeyaptığıkonuşmada,Türkiye'ninsanayileşmeye, kalkınmaya,zenginleşmeyedevamedeceğini belirterek, "Ama kendi kendini hasta ilan eden bir Türkiye bunu yapamaz" dedi.

2- BaşbakanNecmettinErbakan,Başbakanlık'ta demir-çelik sektörününsorunlarıylailgilibirtoplantıyaptı. Demir-çelik fabrikalarının yöneticileri ve diğer yetkililerin katıldığıtoplantıöncesindebiraçıklamayapan Erbakan, Türkiye'dedemir-çelikişletmelerininözelleştirilmesi konusundagörüşalışverişindebulunulacağınıbildirdi. Erbakan, bugüne kadar özelleştirme konusundabazıaksamalar yaşandığınıanımsatarak,"Hükümetolarak,kaybedilenbu zamanı kazanmak için çalışıyoruz" dedi.

3- ANAP, "Temiz Toplum, TemizSiyaset,ÖzgürBasın"için İstanbul'dabirmiting düzenledi.ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, yaptığı konuşmada, "5 aydırişbaşındaolanhükümet sizdengerçeklerigizlemekistiyor,çetelerisaklıyor. Devletin içinedüştüğürezildurumugöstermekistemiyor" diyerek, devleti çetelerden, mafyadan temizlemek için halktan destek istedi.

4- DYP Genel Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı TansuÇiller,Ankara'dadüzenlenen DYP Temsilciler Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada,ANAPGenelBaşkanıMesut Yılmaz'ıeleştirerek,"Devlet, çete kurmaz, devlet mafyaya, ASALA'ya, PKK'ya karşı mücadele eder.Şimdisanasormazlar mı,senASALA'nın, PKK'nın avukatı mısın?diye.Varsa bir belge çıkar, eğerbizgereğiniyapmazsaknamerdiz"dedi. Çiller,toplumdaulusalonurukırmak,halkıbirbirine düşürerek ayırmak ve devletten soğutmak için bir"nefretve karalama doktrini" bulunduğunu savundu.

5- İçişleriBakanıMeralAkşener,80ilvaliliğinebir genelgegöndererek,emniyet teşkilatlarından, insan hakları konusunda daha dikkatli davranmalarını istedi.

6- MHPGenelBaşkanıAlparslanTürkeş,partisininBursa Uludağ'dadüzenlediğipartiprogramı toplantısında yaptığı konuşmada,basınısindirerek,susturarakbiryere varılamayacağınısöyledi.Türkeş, "O zaman fısıltı gazetesi çıkar ki, bu, demokrasimiz için, cumhuriyetimiz için telafisi imkansız olayların meydana gelmesine neden olur" dedi.

7-İşçiPartisi'ncedüzenlenen"TemizYönetim"mitingi İstanbul Şişli'de yapıldı.

8- DİSK, İstanbul, Ankara, Adana, Gaziantep, Antalya, Edirne, BursaveKocaeli'de"Demokrasive Ülkemize Sahip Çıkalım" mektup eylemi düzenledi.DİSK GenelBaşkanıRıdvanBudak, İstanbul'dabirpostaneyekadaryürüyenişçilere hitaben yaptığı konuşmada, "Neyi, kimi, niçin koruduğuanlaşılmayan, devletsırrı,ulusalgüvenlikgibigörünmezduvarların ardındaki kimi devlet görevlileri egemenliği elindetutuyor" dedi.

9- OlağanüstüHalBölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamaya göre,Güneydoğu'daveKuzeyIraksınırındagüvenlik güçlerincegerçekleştirilenoperasyonlarda57PKK'lı öldürüldü.Operasyonlar sırasında bir güvenlik görevlisi de şehit oldu.

10- İstanbul'dan Polonya'nın Varşova kentineturistgötüren bir yolcu otobüsünde 131 kilo eroin ele geçirildiği ve olayla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

11- İstanbul'da bulunan Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı GeorgePapandreu, Yunanistan-Türkiye ilişkilerini Cumhuriyet gazetesinedeğerlendirdi.Papandreu,ayrıcaHürriyet gazetesinin sorularını yanıtladı.

12-Cezayir'deİslamcıpartilerinyasaklanmasınailişkin anayasa değişikliği konusunda düzenlenen referandum sırasında meydanagelenolaylarda26kişininöldüğü,30kişinin yaralandığıbildirildi.Cezayir hükümeti tarafından yapılan açıklamada,perşembegünüyapılanreferandumakatılım oranının yüzde 79.80 olduğu ve oy verenlerin yüzde 85.81'inin deköktendincipartilerinyasaklanmasınıöngörenanayasa değişikliğini desteklediği bildirildi.