06.12.1996
×

Hakkında

Künye

İletişim

ARALIK 1996

1 ARALIK 1996

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel "1 Aralık Dünya AIDS Günü " dolayısıylaTÜBİTAK'tadüzenlenentoplantıdayaptığı konuşmada, AIDS afetininsınırtanımadığınıveinsanlığın başınaçokbüyükbela getirdiğinin görüldüğünü belirterek, "Yılanın başı başlangıçta ezilebilirsebuafettendahaaz zararla insanları kurtarmanın yolunu bulmuş oluruz" dedi.

2-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,AvrupaGüvenlikve İşbirliğiTeşkilatı'nın(AGİT)zirvesinintoplantısına katılmaküzerePortekiz'ehareketindenönceEsenboğa Havalimanı'dayaptığıaçıklamada,zirvesırasındabirçok devlet ve hükümet başkanlarıyla ikiligörüşmeleryapacağını kaydederek "AGİT'in uluslararası güvenlik, huzur ve istikrarı önemli ölçüde tehdit eden terörizme, saldırganmilliyetçilik veırkçılıkeğilimlerinekarşıdaha gerçekçi bir yaklaşım benimsemesi ve kararlı bir tavır izlemesi, öncelik verdiğimiz hedeflerarasındayer almaktadır.Türkiye, zirve sırasında bu konular üzerinde durmaya devam edecektir" dedi.

3- Başbakan NecmettinErbakan,EndonezyaBaşbakanBirinci YardımcısıveTeknolojiBakanıMuhammedHabibi'yi Başbakanlık'ta kabul etti.Başbakan Erbakan kabuldeyaptığı konuşmada,dünyabarışıve İslam alemi için çalıştıklarını belirterek, kalkınmakta olan 8 Müslüman ülkeyikapsayanD-8 projesiiçinocakayında Türkiye'de üst düzey yetkililerin katılacağı bir toplantı gerçekleştirileceğini bildirdi.

4-BaşbakanNecmettinErbakan, partisininMerkezKarar YönetimKurulutoplantısınınaçılışında yaptığı konuşmada, işçiye, köylüye, memura ve dar gelirlilere hizmet için geceli gündüzlü çalıştıklarını belirterek, terörün tarihe karışmakta olduğunu ve büyük yatırımların gerçekleştirildiğini savundu.

5- Denizcilikten sorumlu Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş Hatay'ın İskenderunilçesindekiincelemelerisırasındayaptığı açıklamada, Mersinveİskenderun'dauluslararasınormlara uygunderinliman projesinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, "ÖzellikleGAP'ıntümüyledevreyegirmesiyle, bölgedekiekonomikfaaliyetlerartacağındanihracatve ithalat potansiyeline cevap verebilme açısındanderinliman projesi büyük önem taşımaktadır" dedi.

6- Devlet Bakanı UfukSöylemez,Türkiye'dekiözellleştirme süreciyleilgiliolarakAnkara'da yaptığı değerlendirmede, Türkiye'deözelleştirmeningeciktiğiniveyenidenhız kazandırılması gerektiğini bildirdi.

7- Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna "1 Aralık DünyaAIDSGünü" dolayısıylaİstanbul'dadüzenlenentoplantıdayaptığı konuşmada, 1980'lerin başında ortayaçıkanvehenüzkesin tedavisibulunmayanAIDS'inson15yıl içinde insanlığın pandemiolduğunubelirterek,2000yılınagelindiğinde yaklaşık30milyonkadın,erkekve çocuğun "HIV pozitif" olacağının tahmin edildiğini söyledi.

8- BBP Genel Başkanı MuhsinYazıcıoğlu,partisininPozantı ilçeteşkilatınınaçılışındayaptığıkonuşmada,sistemin menfaat ilişkilerini önplanaçıkaraninsanlartarafından kirletildiğinibelirterek"Aslında toplum temiz, kirli olan yönetim" dedi.

9- Demokrasi veBarışPartisi'ninİstanbul'dayapılan1. Olağan Büyük Kongresi'nde, Refik Karakoç delegelerin çoğunluk oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

10-CHPGenelSekreteriAdnanKeskindüzenlediğibasın toplantısında,terör ve enflasyonun dolu dizgin yükseldiğini belirtti.SusurlukolayınınTürkiye'de2güçkaynağı bulunduğunuortayaçıkardığınıbelirtenKeskin, bunlardan birinin anayasal çerçeve içinde yer alan güç odağı, diğerinin deyasalardayeriolmayan, devletin teşkilat şeması içinde bulunmayan"silahkullanankamugörevlisisıfatını taşıyanlar" olduğunu savundu.

11-RTÜKBaşkanıGüneşMüftüoğluAnkara'dayaptığı açıklamada,Susurlukkazasındakiolaylarınözünden uzaklaştırılmamasıkonusundamedyayaçağrıyaparken, haberlerin kişi düzeyine indirgendiği eğiliminin gözlendiğini kaydetti.Müftüoğlu, ANAPGenelBaşkanıMesutYılmaz'ın, Budapeşte'deuğradığısaldırıyı ana haber bülteninde "Kumar salonunda basıldı" biçiminde veren HBB televizyonuna da uyarı cezası verildiğini bildirdi.

12-RusyaBaşbakanıViktorÇernomirdinAGİTzirvesine katılmaküzerePortekizehareketindenönceyaptığı açıklamada, Avrupa'nın oluşturulacak yeni güvenlik sisteminin merkezindeAGİT'in yer alması gerektiğini belirtti."Avrupa güvenliğindeanaörgütAGİTolmalı"diyenÇernomirdin, "AGİT'inAvrupa güvenliği konusunda NATO gibi diğer örgütler karşısında belirli üstünlükleri, öncelikleri olmalıdır" dedi.

13-Çin'liarkeologlartarafındanyapılankazılardaİç Moğolistan'da800yıllıkÇinSeddi'ninbenzeri bir duvar bulunduğu bildirildi.

2 ARALIK 19961- CumhurbaşkanlığıBasınMerkezi'ndenyapılanaçıklamaya göre,CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,memur ve diğer kamu görevlilerininmalivesosyalhaklarındaiyileştirmeler yapmaküzereBakanlarKurulu'na, kararname çıkarma yetkisi veren kanunu, onayladı.

2- Başbakan Necmettin Erbakan temelatmatöreninekatılmak üzereBursa'yagiderken uçakta basın mensuplarının Susurluk kazası ile ilgili sorularınıyanıtladı.BaşbakanErbakan, SusurlukkazasındaBahçelievlerkatliamızanlısı Abdullah Çatlı'yla aynıarabadabulunanveyaşamınıyitireneski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ'ı yaşasaydı görevden alacağını, hiçbir polisin aranan birzanlıylaaynı arabadabulunmasınınkabuledilemeyeceğinisöyledi.DYP Mardin Milletvekili SedatBucak'ındokunulmazlığıolduğunu belirtenErbakan,kimseninPKKilemücadeleninarkasına gizlenerekyasadışıfaaliyetlerdebulunamayacağınıda söyledi.

3- ANAP Genel Başkanı Mesut YılmazpartisininGenişletilmiş BaşkanlıkDivanıtoplantısındansonra gazetecilere yaptığı açıklamada, devlet- mafya-aşiret ilişkilerini ortayaçıkaran Susurluk'taki kaza ile ilgili geniş kapsamlı gizli bir devlet soruşturmasıgerektiğinisöyledi.BaşbakanNecmettin Erbakan'ınönümüzdekigünlerdebu konuda bir karar vermesi gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Eğer Başbakan gereğini yapmazsa sorumluluğukendisineaitolmaküzereelimdeki bilgileri kamuoyuyla paylaşırım.Ama bundan devlet zarar görür" dedi.

4- Karabük'deki Kardemir tesislerindeincelemelerdebulunan BaşbakanYardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller yaptığı açıklamada, Kardemir'in kar eden bir kuruluş haline geldiğini belirterek,birçokKİT'iKardemirörneğiyle özelleştirmek istediğini,ancakbazısendikalarınbunuanlamadığını söyledi.

5- Devlet Bakanı Sabri Tekir,"VakıflarHaftası"nedeniyle yaptığıaçıklamada,vakıflarınmerkeziyetçiliğin sakıncalarını ortadan kaldırdığı ve halka hizmette önemli bir birim olduğunu söyledi.

6-DışişleriBakanlığıSözcüYardımcısıSermetAtacanlı düzenlediğihaftalık basın toplantısında, İsrail ile Türkiye arasında askeri alanda yeni bir anlaşma imzalandığı yolundaki haberleriyalanladı.Atacanlı, iki ülke arasında daha önce Askeri İşbirliği veSavunmaSanayiiİşbirliğianlaşmaları imzalandığınıhatırlatarak,İsrailSavunma Bakanlığı Genel Direktörü David Ivry'nin geçen hafta içinde Ankara'ya yaptığı ziyaret sırasında sadece bu anlaşmaların uygulanma programına ilişkin mutabakata varıldığını söyledi.

7-İPGenelBaşkanıDoğuPerinçekİstanbul'dayaptığı açıklamada,OrgeneralEşrefBitlis'inpilothatasıve buzlanma nedeniyle değil, suikast sonucu öldürüldüğünü, bunda daABD'ninparmağı olduğunu iddia etti.Perinçek, elindeki bilgileri Milli Güvenlik Kurulu'na gönderdiğini söyledi.

8- OlağanüstüHalBölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamaya göre, Güneydoğu'da sürdürülen operasyonlar sırasında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmalarda 17 terörist öldürüldü.

9- 54 devlet ve hükümet başkanın katıldığı Avrupa Güvenlik ve İşbirliğiTeşkilatı (AGİT) zirvesine katılmak için Lizbon'da bulunan Cumhurbaşkanı SüleymanDemirelyaptığıaçıklamada, etnikvekültürelfarklılıklarınuyumlubirbiçimde yaşatılmasının en kalıcı yönteminin "toplumunherkesimince paylaşılanevrenseldemokratikdeğerlerlebeslenen 'yurttaşlar topluluğu' niteliğini taşıyan bir millet anlayışı yaratmak" olduğunu söyledi.

10- Hindistan'ın Pencap eyaletinde bir trendemeydanagelen patlamasonucunda12kişininöldüğü,31kişininde yaralandığı bildirildi.

11-MoldovaCumhuriyeti'ndeyapılandevletbaşkanlığı seçiminibağımsızadayPetruLucinschi'ninkazandığı bildirildi.

3 ARALIK 1996

1- Başbakan Necmettin Erbakan Ankara'da gazetecilerin çeşitli konulardakisorularınıyanıtlarken,ABD'nin,KuzeyIrak politikasında çelişkiler bulunduğunu belirterek,Türkiye'nin başkaülkelerintoprakbütünlüğünesaygılı olduğunu ancak terörün temizlenmesini istediğini söyledi.

2- ANAP Genel BaşkanıMesutYılmaz,TBMMBaşkanıMustafa Kalemli'yiziyaretindeyaptığı konuşmada, Susurluk olayı ve milletvekili dokunulmazlığıileilgilibaşlattıklarıimza kampanyası konusunda görüşlerini dile getirdi.

3- Başbakan YardımcısıveDışişleriBakanıTansuÇiller, partisiningruptoplantısında yaptığı konuşmada, medyayı ve medyaya sözcülük yaptığını iddia ettiğiANAPGenelBaşkanı MesutYılmaz'ıeleştirirken,"birtakımolaylardanyola çıkılarakkarmaşameydanagetirilipumutlarıntüketilmek istendiğini" söyledi.Öte yandan Çiller Başbakan Erbakan ile biraraya geldi.Çiller görüşmeden sonra yaptığıaçıklamada, hükümetçalışmalarıileilgiligörüşalışverişinde bulunduklarını belirtti.Çiller, daha sonraBosna-Hersek'te BarışıUygulamaKomitesitoplantısınakatılmaküzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti.

4- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit Susurluk olayı ileilgili görüşlerini Cumhuriyet gazetesine değerlendirdi.

5-CHPGenelBaşkanıDenizBaykalpartisiningrup toplantısında yaptığı konuşmada, Susurluk'ta meydana gelen ve "devlet-mafya-aşiret"üçgenindekikaranlıkbağlantıları ortayaçıkarantrafikkazasının üzerinden bir ay geçmesine karşınciddibirsoruşturmayapılmadığınıbelirterek, "İktidar,suçluluktelaşıiçinde, olayı örtbas etme telaşı içinde" dedi.

6-Türk-İşBaşkanıBayramMeralBaşkanlarKurulu Toplantısı'nınaçılışındayaptığıkonuşmada,devletin çetelerce kuşatılmak istendiğinibelirterek,"Buçetelerin pisliklerinin devletimize sıçraması önlenmelidir" dedi.

7- Portekiz'inbaşkentiLizbon'daikigündürdevameden Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) zirvesi sona erdi. Zirve sonunda "Lizbon Zirve Bildirisi" ve "Güvenlik Modeliyle İlgiliLizbonBildirisi"olmaküzere iki ayrı deklarasyon kabul edildi.Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ikili temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

8- ABD Dışişleri Sözcüsü Nicholas Burns Washington'da yaptığı açıklamada,ÇekiçGüçoperasyonlarınınbirçokülkegibi Türkiye'nin de yararına olduğunu söyledi.

9- Fransa'nın merkezindekiPortRoyalMetroİstasyonu'nda meydanagelen patlama sonucunda 2 kişinin öldüğü, 90 kişinin de yaralandığı bildirildi.

10-Çin'debirkömürmadenindemeydanagelenpatlama sonucunda 114 kişinin öldüğü bildirildi.

4 ARALIK 1996

1- 3.ÇevreŞurası,AntalyaBelek'tebaşladı.Şuranın açılışınıyapanBaşbakanNecmettinErbakan,Türkiye'nin Batı'daki birçok ülkeyegöreçevreyidahaiyikoruduğunu vurgulayarakTürkiye'ninçevreciliktekendiarıtma tesisleriniyapabilmeavantajıolduğunusöyledi.Çevre BakanıZiyaettinTokardaçevrenintüm dünyanın meselesi olduğunu belirterek, meclistençıkacakyenikanunlarında çevrekirliliğininönlenmesineyardımcı olacağını, gönüllü çevremüfettişlerioluşturulacağınıveokullaraeğitici yayınlarla destek olunacağını kaydetti.

2- Başbakan Erbakan Çevre Şürası'na katılmak üzere Antalya'ya giderken, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük Avrupa devletlerinden biriolduğunuifadeederek, "Ancak Avrupa ülkeleri Türkiye'yi dışarıda tutmaya çalışıyor" dedi.Avrupa Birliği'nin (AB) İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenentoplantısına,buülkeninbaşbakanıolarak çağırılmamasını doğru bulmadıklarını belirtenErbakan,"Biz kararalacağızsizyapacaksınız anlayışını kabullenemeyiz" dedi.

3-ANAPGenelBaşkanıMesutYılmaz,partisiningrup toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin asıl probleminin işsizlik, hayat pahalılığı ve enflasyon olduğunubelirterek, "Tümbunlar ortada dururken Türkiye neyi konuşuyor?Türkiye temiz toplumu konuşuyor.Siyasetin temizlenmesini konuşuyor. Ben bunu çelişki olarak görmüyorum" dedi.Türkiye'de "Siyasi güç, silahlı güç ve kirli para gücübirleşerekdevletiele geçirmeninmücadelesinivermektedir"iddiasındabulunan Yılmaz, toplumun siyasettetemizlikiçinduyarlıolduğunu bildirdi.

4-AnayasaMahkemesi,ANAP'ınbaşvurusuüzerineyaptığı toplantıdakoalisyonhükümetlerinde,alınankararve atamalarda başbakan yardımcısının imzasını dagereklikılan yasanıniptal istemini reddetti.Mahkeme söz konusu yasanın ilgili hükmünün Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi.

5-TurizmBakanlığı'ndakumarhanelerkonusundabaşlayan toplantıya İstanbul'dan 36 sektör temsilcisi katıldı.Turizm BakanıBahattinYüceltoplantınınaçılışındayaptığı konuşmada,kumarhanelerleilgilidahaönceçıkarılan genelgelereuyulmasınıisteyerek,önlemleriuygulamakta kararlıolduklarını vurguladı.Yücel, kumarhanelerle ilgili çözüm arayışlarını sektör temsilcileriyle sürdüreceklerini de belirti.

6- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit partigruptoplantısında yaptığıkonuşmada,Susurluk kazası sonrasındaki gelişmeleri değerlendirdi.Ecevit,sonyıllardakendilerine"ülkücü idealist"diyenbazıkişilerinmafyalaştığının,devlet güçlerivefeodalgüçlerlesilahlıeylemler tezgahladıklarının ortaya çıktığını vurguladı.

7- DYP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Ekinci düzenlediği basın toplantısında,Susurlukkazasınınrejimin,demokratik sistemin ve onun kurumlarının bir özrü olmadığınıkaydederek bununçözümünündeyinedemokratik rejim içinde olacağını belirtti.Ekinci,siyasipartilerinsisteminkurumlarına güvenerekellerindekibilgivebelgeleriteslim etmeleri gerektiğini savundu.

8- DİE'den yapılan açıklamaya göre, 1996 Kasım ayı itibariyle sonbiryıllık enflasyon toptan eşyada yüzde 85.7, tüketici fiyatlarında ise yüzde 80.4 olarak belirlendi.

9-Türk-İşBaşkanlarKurulu'nundünİstanbul'dayaptığı toplantıda "ülkeye, halka ve devlete yönelik tehditlerin sona erdirilmesi,sorunlarınçözümüveisteklerininyerine getirilmesiamacıyla "meşruvedemokratikeylemlere başvurması"yönündealınankararlar,birbildiriile açıklandı.

10- Ankara 17.Asliye Hukuk Mahkemesi, Ateş gazetesinde ANAP GenelBaşkanıMesutYılmaz'ınkişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle, gazeteninsahibinin1milyarlira tazminat ödemesine karar verdi.

11-Bosna-HersekBarışıUygulamaKomitesi'nintoplantısı İngiltere'ninbaşkentiLondra'dabaşladı.Toplantıda Türkiye'yi BaşbakanYardımcısıveDışişleriBakanıTansu Çillertemsiletti.BBC'nin sorularını yanıtlayan Çiller, Sırbistan'da meydana gelen son olaylarkonusundasonsözün Sırphalkınaaitolduğunu belirtirken Bosna- Hersek barışı konusundataraflarınDaytonBarışAnlaşması'nabağlı kalmalarıvebu süreç içerisinde elde edilenlerin korunması gerektiğine dikkat çekti.

12-BatıAvrupaBirliği(BAB)ParlamenterlerAsamblesi tarafından kabul edilen tavsiye kararında, NATO'nun, Atina ve Ankaraarasındakidiyaloğungeliştirilmesinekatkıda bulunması istendi.

5 ARALIK 1996


1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel İstanbul'daOtoCenter'ın açılışındayaptığıkonuşmada,hersabahkalkıldığında "karamsar tablolar" çizildiğineişaretederek,"Devletimiz kirli değil, devlete olan itibarımızı kaybetmeyelim" dedi.

2- Bakanlar Kurulu Başbakan NecmettinErbakanbaşkanlığında toplandı.BaşbakanErbakantoplantıöncesiyaptığı açıklamada, baştaAlmanyaveFransaolmaküzere,Avrupa ülkelerindekiTürkvatandaşlarının, bulundukları yerlerdeki konsolosluklarda oy kullanabileceklerinisöyledi.Bakanlar Kurulu'ndayabancıülkelerdeki Türk çocukların sorunlarının da ele alınacağını belirten Başbakan Erbakan,"Türklereait vakıflar,derneklerveözel inisiyatiflerde koruma evleri, ana okullarıaçabilecek.Türkçocuklarınınyaztatilini evlerindegeçirebilmekiçin gerekli düzenlemeler yapılacak" dedi.

3- Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan yazılıaçıklamada, BaşbakanNecmettinErbakan'ınANAPGenelBaşkanıMesut Yılmaz'a Meclis soruşturmaları ile ilgili bilgileryeralan bir mektup gönderdiği bildirildi.

4- ANAP Genel BaşkanıMesutYılmaz,partisininolağanüstü toplanangruptoplantısında,"mafya-devlet-siyaset" bağlantısıyla ilgili olduğu iddiaedilenbelgelerhakkında milletvekillerine bilgi verdi.Öte yandan Mesut Yılmaz, eski Emlak Bankası Genel Müdürü Engin Civanhakkındaoluşturulan Meclis Araştırma Komisyonu'na bilgi verdi.

5- Devlet BakanıNevzatErcan,DiyanetİşleriBaşkanlığı tarafındandüzenlenen"İlMüftüleriSemineri"ndeyaptığı konuşmada,dingörevlileriyleilgilitartışmalıkonular olduğunadikkatçekerek,dinadamlarınınpolitikave politikacılarla uğraşmamalarıgerektiğinisöyledi.Ercan, "Din görevlileri partiler üstü olmalıdır" dedi.

6- İçişleri Bakanı Meral Akşener Ankara'da düzenlediğibasın toplantısında,İstanbulEmniyetMüdürüKemalYazıcıoğlu, Yardımcısı Bilgi Ünal, ÖzelHarekatDairesiBaşkanVekili İbrahimŞahinileDYPŞanlıurfaMilletvekiliEdip Sedat Bucak'ınüçkorumasınıngörevdenalındığınıaçıkladı. Akşener,bir süre önce öldürülen ve kamuoyunda "kumarhaneler kralı" olarak bilinen Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmesi olayına karıştıkları iddia edilen özel tim mensuplarının sorgularının İstanbulEmniyetMüdürlüğü'ndeyapıldığınıveserbest bırakıldıklarını belirtti.

7- 1996MaliYılıbütçesine447trilyonliralıködenek eklenmesini öngören yasa tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

8- TBMMAdaletKomisyonu'nda,gözaltısüresinikısaltan, DevletGüvenlikMahkemesi'nin(DGM) görev alanını daraltan Yasa Tasarısı kabul edildi.

9- Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü'ndekiyolsuzlukiddialarını araştırmakamacıylakurulanMeclisAraştırmaKomisyonu çalışmalarınıtamamlayarakhazırladığıraporuMeclis Başkanlığı'na sundu.Komisyon Başkanı ANAP Ordu Milletvekili Nabi Poyraz yaptığı açıklamada, dönemingenelmüdürününde olaylardansorumlu olduğu kanaatine vardıklarını belirterek, "Komisyonumuz,çalışmasüresikısıtlıolduğundantüm iddialarıinceleyecekzamanbulamadı.RaporumuzuGenel Kurul'asunarkenyenibirkomisyonunkurulmasınıvebu komisyonun1993yılıilesonraki yıllardaki yolsuzlukları incelemesini talep edeceğiz" dedi.

10- Türkiye'de kadınların genel seçimlerde seçmeveseçilme hakkınıkazanmasının62.yıldönümütörenlerlekutlandı. CumhurbaşkanıSüleymanDemirelyayımladığımesajda, Türkiye'nin,Atatürk'ünönderliğindecumhuriyetin ilanıyla çağdaşlaşma yolunda kararlı bir tavır ortaya koyduğuna işaret etti.Demirel,seçme-seçilmehakkınınTürkkadınına tanınmasının, bu kararlılığın bir sonucu olduğunu belirterek, "Kadınlarımızın,heralanda erkeklerle eşit koşullar içinde veaktifolarakkatılmalarıgerekir"dedi.Ankara'da düzenlenen"KadınKurultayı"ndabir konuşma yapan İçişleri Bakanı MeralAkşener,TürkkadınınınKurtuluşSavaşı'nda büyüközverigösterdiğinibelirterek, "Bugün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği değil,Türkkadınınbu haklarıaldığıgündür"dedi.DevletBakanı Ayfer Yılmaz konuşmasındakadınıneviçiemeğininsosyalgüvenceye bağlanmasıgerektiğinisöyledi.Başbakan Necmettin Erbakan Kurultayagönderdiğimesajda,"hükümetinkadınlaramutlu yarınlarsağlayacağını"belirtti.BaşbakanYardımcısı ve DışişleriBakanıTansuÇillerdegönderdiğimesajda, Türkiye'dekadınların seçme ve seçilme hakkının tam işlerlik kazanmadığına dikkat çekti.Kadın koşusununstartınıveren CHPGenelBaşkanıDenizBaykaldakadınlara siyasal hak tanımanın,laiktoplumiçinilkaşamayıoluşturduğunu söyleyerek,"Kadınların,Türkiye'nin laik ve demokratik bir toplumolmasıiçinenbüyükkatkıyısağlayacaklarından eminiz" dedi.

11-TürkiyeGazetecilerCemiyetiBaşkanıNailGüreli İstanbul'da yapılan Basın Meslek Divanı toplantısında yaptığı konuşmada,Türkiye'deyaşanansonolayların,basın özgürlüğününgerçekanlamdahalktarafından anlaşılmasını sağladığını belirterekbasınözgürlüğündenkastın,halkın haber alma özgürlüğü olduğunu vurguladı.

12- Şırnak'ta yaklaşık bir yıl önce birminibüsüntaranarak 10'ukorucu11kişininöldürülmesiyleilgiliolarak GenelkurmayBaşkanlığıaleyhindesuçduyurusundabulunan ŞanarYurdatapan,ErcanKanarveMünirCeylan hakkında, "devletin askeri ve emniyetkuvvetlerinialenentahkirve tezyif"ettiklerigerekçesiyle12yılakadarağır hapis cezası istemiyle dava açıldı.

13- İstanbul Bayrampaşa Cezaevi'ndeyasadışıörgütmensubu bir tutuklu boğularak öldürüldü.

14- İstanbul Üniversitesi HukukFakültesi'nibasansilahlı bir grup iki öğrenciyi yaraladı.

15- Dışişleri BakanıveBaşbakanYardımcısıTansuÇiller Bosna-Hersektoplantılarınedeniyle bulunduğu İngiltere'nin başkentiLondra'dadüzenlediğibasıntoplantısında, Türkiye'ningümrükbirliğikonusundagerekenherşeyi yaptığını ve bazı iddialarınaksinebuanlaşmadanzararlı çıkmadığını,ayrıcaTürkekonomisininiflasetmediğini söyledi.Çiller,Avrupa'nınisegerekeniyapmamasından yakınarak,"AncakherşeyekarşınAvrupaBirliği'ne üyeliğimiz engellenemeyecek" dedi.Çiller, bir hukuk devleti olanTürkiye'deişkenceninyasakolduğunusavunarakbu hususta İçişleri Bakanı'na bizzat talimat verdiğini söyledi.

16- Avrupa Parlamentosu (AP) Radikal GrupBaşkanıCatherine LalumiereBrüksel'dedüzenlediğibasıntoplantısında, Türkiye'nin AB için önemli birülkeolduğunu,Ortadoğuve OrtaAsyaileAvrupaarasındaköprürolüoluşturduğunu söyledi ve Türkiye için"insanhaklarıdışındafazla bir eleştiri olamayacağını" ifade etti.

17- ABD Dışişleri Bakanlığı'na BM Daimi Büyükelçisi Madeleine Albright'ın,SavunmaBakanlığı'nadaCumhuriyetçi Senatör William Cohen getirildiği bildirildi.

6 ARALIK 1996

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel HacıBektaşVeliAnadolu KültürVakfı Genel Başkanı Ali Doğan ve beraberindeki heyeti ÇankayaKöşkü'ndekabulündeyaptığıkonuşmada,sorgusuz, sualsiz,yargısızhükmevarmanınyanlışlığını belirterek, "KonuşanTürkiye'nin,susanTürkiye'yedönüşmemesi gerektiğini" söyledi.

2- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, partisininMerkezKarar YönetimKurulutoplantısındayaptığıkonuşmada,"RP'nin karanlık ilişkilerin üzerine gidebilmesi için alternatifbir hükümet modeliyle cesaretlendirilmesi gerektiğini" söyledi.

3- Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna, 80 ilin valilikvesağlık müdürlüklerinegönderdiğigenelgede, "Tütün ve Mamullerinin ZararlarınınÖnlenmesineDairKanun"unResmiGazete'de yayımlanarakyürürlüğegirdiğinihatırlatarak,sağlık, eğitim-öğretim ve kültür hizmeti veren yerler,kamuhizmeti yapan kurum ve kuruluşlarda sigara içilmesinin yasaklandığını bildirdi.

4- RP Van Milletvekili Fethullah Erbaş, İnsan Hakları Derneği GenelBaşkanıAkınBirdal ve Mazlum-Der İzmir Şube Başkanı Halit Çelik ile birlikte bölücü terör örgütüPKK'nınelinde bulunan askerleri almak amacıyla Kuzey Irak'a gitti.

5-AnkaraDevletGüvenlikMahkemesiBaşsavcılığı, "Türkiye'deki laik rejimi yıkıp yerine şeriat devleti kurmaya yönelik faaliyetlerini" gerekçe göstererekhükümetinortağı RP'ninkapatılmasıistemiyleYargıtayCumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

6- Bosna Hersek'teBarışıUygulamaKonferansı'nakatılmak içinLondra'dabulunanBaşbakanYardımcısıveDışişleri Bakanı Tansu Çiller Londra'danayrılmadanöncedüzenlediği basıntoplantısında,devletivedevlet kurumlarını töhmet altında bırakacak, hertürlüendişevegirişiminüzerine kararlılıkla gideceklerini söyledi.

7- Cezayir'de meydana gelenşiddetolaylarında29kişinin öldürüldüğü bildirildi.

7 ARALIK 1996

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,TürkiyeGazeteciler Cemiyeti(TGC)Başkanı Nail Güreli ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyelerini Çankaya Köşkü'nde kabul etti.Konuşmasında, basınözgürlüğüolmayanbiryerdedemokrasinin işleyemeyeceğinibelirtenCumhurbaşkanıDemirel,basının çalışamazhalegetirilmesinindüşünülemeyeceğinisöyledi. TGC BaşkanıNailGürelide,sorunlarınrejimiçerisinde aşılabileceğinivurgulayarak,basınözgürlüğünüsınırlama yolundaki çabaların bir çözüm olamayacağını belirtti.

2- Başbakan YardımcısıveDışişleriBakanıTansuÇiller, Bursa'dasivilulaşımaaçılacakYenişehirAskeri Havaalanı'ndakitesislerintemelatmatöreninekatıldı. Çillerburadayaptığıkonuşmada,Türkiye'nindış düşmanlarının yapamadığını içerde de kimsenin yapmaya gücünün yetmeyeceğinibelirtti.Konuşmasında,ANAPGenel Başkanı Mesut Yılmaz'ın, Susurluk kazasını yeni hükümet formülüiçin kullandığınıbelirtenÇiller, Yılmaz'ın son açıklamalarının da bunu doğruladığını söyledi.

3- Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İnal Batu ile KKTC üzerine yapılan söyleşi, Türkiye gazetesinde yayımlandı.

4-RPGenelBaşkanYardımcısıRızaUlucak,Ankara'da düzenlediğibasın toplantısında, Susurluk olayının tesadüfen ortaya çıkmasına dikkat çekerek, "Bu olaylar devletin mutlaka yenidenyapılandırılmasıgerçeğiniortayaçıkarmıştır" diyerek, kanun hakimiyetinin mutlaka sağlanacağını söyledi.

5- RP GenelBaşkanYardımcısıOğuzhanAsiltürk,İçişleri Bakanıtarafındangörevdenelçektirilen İstanbul Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu'nunhukukenhalaİstanbulEmniyet Müdürü olduğunu söyledi.Görevden almanın üçlü kararname ile olabileceğinedikkatçekenAsiltürk,"birsoruşturma yapılırken,obirim amirinin görevinde bulunmaması gerekir" dedi.Öte yandan DYP Genel Başkan YardımcısıHasanEkinci, İçişleriBakanı'nıngörevden aldığı İstanbul Emniyet Müdürü KemalYazıcıoğlu'nunbaşarılıbirpolismüdürüolduğunu belirterek,"Tahkikatbittiktensonra görevine dönecektir" dedi.

6- ANAPGenelBaşkanYardımcısıAgahOktayGüner,ülke genelindebaşlattıkları"Milletvekilidokunulmazlığının sınırlandırılması" ve "TemizToplum,TemizSiyaset,Temiz Yönetim"kampanyasındatopladıklarıimzanın10milyona ulaştığınıbildirdi.Kampanya,Ankara'daGüvenpark'ta düzenlenen törenle sona erdi.

7- ÖDP Genel BaşkanıUfukAras,ülkegündemindekisiyasi olayları Milliyet gazetesine değerlendirdi.

8- Demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler vesendikalar tarafındandeğişikşehirlerdedüzenlenen"TemizToplum" mitinglerinde, Susurluk'ta meydana gelen kazasonucuortaya çıkandevlet-mayfa-aşiretilişkilerikınandı.İzmir'de düzenlenen mitinge CHP, ÖDP,İP,EP,HADEP,Türk-İşve DİSK'ebağlıişçisendikaları,KESK'ebağlımemur sendikaları, Halkevleri, kadın kuruluşları, İHD,ÇHD,İzmir Barosu,ÇGD, Alevi- Bektaşi dernekleri katılırken, İstanbul, Eskişehir ve Adana'da da miting yapıldı.

9- Basın KonseyiBaşkanıOktayEkşi,İstanbul'dayapılan hükümetin çıkarmayaçalıştığıBasın Yasası'nın görüşüldüğü BasınKonseyiGenişletilmişOlağanüstüTemsilciler Toplantısı'ndayaptığıkonuşmada,"Kısıtlıbulunan özgürlüklerimizin daha da sınırlandırılmasına, yasal yollarla vetümimkanlarıdeğerlendirerekkarşıçıkacağız"dedi. Toplantıda konuşan Türk-İş GenelBaşkanıBayramMeralde, hükümetinbasınaengellemeleryerine,sorunlarınaçözüm üretmesi gerektiğini belirtti.Toplantıya katılan TİSK Genel BaşkanıRefikBaydurise,basınözgürlüğündenyana olduklarını dile getirdi.

10-TOBB,TicaretveSanayiOdaları'nınGirne'de gerçekleştirilenKonseyToplantısı yapıldı.KKTC Başbakanı DervişEroğlutoplantıdayaptığıkonuşmada,KKTC'nin kalkınmadaönceliklibölgekapsamına alınarak yatırımların desteklenmesini istedi.KKTC Cumhurbaşkanı RaufDenktaşda konuşmasında, Rum Yönetimi'nin Avrupa birliğine tek yanlı tam üyelik başvurusuna değindi.Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey BaşkanıErolÖztürkde konuşmasında, Türkiye'deki ekonomik durum ve KKTC ile yapılacak işbirliğine değindi.

11- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev,Bakü'deTürkiye ve Rusya'dan gelen basın mensuplarının da katıldığı bir basın toplantısıdüzenledi.Gazetecilerinçeşitlikonulardaki sorularınıyanıtlayanAliyev,Baküpetrolleriile ilgili bilgiler verirken de Bakü petrollerinin Ceyhan'a akıtılmasını istediğini ve bunun için zemin hazırladığını söyledi.

8 ARALIK 1996

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel,İstanbulEmniyetMüdürü KemalYazıcıoğlu'nungörevdenalınması,Susurluk olayı ve Susurluk sonrasıgelişmelerleilgiliHürriyetgazetesinin sorularını yanıtladı.

2- Dışişleri BakanıveBaşbakanYardımcısıTansuÇiller, yaptığıyazılı açıklamadaNATOüyeleriarasındaki anlaşmazlıkların barışçı yoldan çözümüiçin,halenittifak içindegereklimekanizmalarınbulunduğunubildirerek, Yunanistan'ın NATO çerçevesinde yapmış olduğu"genişletilmiş NATObünyesindeuyuşmazlıkların,UluslararasıAdalet Divanı'nın zorunlu yargısına götürülmesini öngörenahdibir mekanizmaoluşturulması"önerisini,"boşta kalan bir çaba" olarak değerlendirdiklerini söyledi.

3- Çevre Bakanı Ziyaettin Tokar Ankara'da yaptığı açıklamada, Türkiye'ninçevreönceliklerivestratejilerinin belirlenmesindeönemlibirdökümanolacağınıbelirttiği "Çevre Atlası" çalışmalarının son aşamaya geldiğini kaydetti.

4- Bakanlar Kurulu, yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki kararın değiştirlmesine ilişkin kararı ve gümrük giriş tarife cetvelinde değişiklik yapılmasınailişkinkanunuonayladı. Her iki onaylamaya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

5- DYP GenelBaşkanYardımcısıMehmetGölhandüzenlediği basıntoplantısındamedyayıSusurlukkazasınınardından yaşanan gelişmeler nedeniyle devleti zanaltındabırakmakla suçlarken,siyasetçileregüveninzedelemesisonucu "askerlerin umut olarak görülebileceğini" savundu.

6- PKK, 18 aydan beri rehin tuttuğu 6 askeri,KuzeyIrak'ın AmadiyakentiyakınlarındaRPVanMilletvekili Fathullah Erbaş başkanlığındaki heyete, ailelere teslimedilmeküzere tutanakla teslim etti.

7- Rusya Federasyonu'nun AnkaraBüyükelçisiVadimIgoreviç Kuznetsov,DışişleriBakanıveBaşbakanYardımcısı Tansu Çiller'in18-19AralıktarihleriarasındaMoskova'ya yapacağıziyaretöncesiAA'nınsorularınıyanıtlayarak, Türkiye'yi bölgenin büyük bir devletivedışpolitikaile ekonomialanındaülkesininönemlibirpartneriolarak gördüklerini ve Rusya'daPKKkamplarınınkurulmasınaizin vermeyeceklerini söyledi.

8-KörfezÜlkeleriİşbirliğiKonseyiZirvesi,Katar'ın BaşkentiDoha'dadünbaşladı.Katar Emiri Şeyh Hamad bin HalifeelTanizirveninaçılışındayaptığıkonuşmada, İsrail'inbarışsüreciçerçevesindevarılananlaşmalara uymasıgerektiğini,İsrail'indeözellikleSuriyeve Lübnan'lakalıcı bir barış sağlanması için üzerine düşenleri yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

9- Irak'ın Ankara Büyükelçisi Rafi el TıkritiAA'yayaptığı değerlendirmede,Irak'auygulananambargonedeniyle Türkiye'nin uğradığı zarardan fazla olduğunu belirterek, Irak DevletBaşkanıSaddamHüseyinbaştaolmak üzere tüm Irak halkının komşu ülke Türkiyeileeniyiticarivesiyasi ilişkileri kurmak istediğini belirtti.

10- Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev,özeldavetiyle Bakü'yeçağırdığıTürkbasın mensuplarını cumhurbaşkanlığı sarayında kabul ederek, sorularını yanıtladı.Aliyev,bazı Türklerinkarıştığı1995'tekidarbegirişimiyleilgili yaptığı açıklamalardansonra,bütünbunlarınTürkiyeile ilgiliolumlugörüşünühiçbirşekildedeğiştirmediğini belirterek, "Politikacılar değişse deTürk-Azerikardeşliği ebediyen yaşayacaktır" dedi.

12- Güney Afrika'da iki kabile arasında çıkanetnikçatışma sonucu 37 kişinin öldüğü bildirildi.

9 ARALIK 1996

1- CumhurbaşkanıSüleymanDemirelAnkara'daTürkSilahlı Kuvvetleri(TSK)Rehabilitasyonve Bakım Merkezi'nin temel atmatöreninekatıldı.CumhurbaşkanıDemirelyaptığı konuşmada,yapılacaktesisindünyadabirbaşka örneğinin olmadığını belirterek, "Mehmetçik'le Türkmilletiözdeştir. RuhumuzKuvayıMedyaruhudur"dedi.Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmailHakkıKaradayıdakonuşmasında,TSK'nın ülkesive milletiyle bölünmez bir bütün olan üniter yapısına kastedenterörörgütleriylemücadelesinibaşarıyla sürdürdüğünü belirtti.

2- Yüksek Askeri Şura, Genelkurmay BaşkanıOrgeneralİsmail Hakkı Karadayı başkanlığında, Ankara'da toplandı.

3- Dışişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı ve DYP Genel Başkanı TansuÇiller, partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı sonrası düzenlediğibasıntoplantısında,hükümetinmillet adınaicraatyapmakkonusunda kararlı olduğunu söyleyerek, yeni paketlerle 750 milyon markın Hazine'yekazandırıldığını belirtti.Çiller,son günlerde basında yer alan alternatif hükümet arayışlarını da eleştirerek, "RP'yi büyük bir tehlike olarak gösteren güçler, bugün devleti yıpratmak pahasına işin içindedirler" dedi.Öte yandanTBMM'deBaşbakanNecmettin Erbakanilebirgörüşmeyapan Başbakan Yardımcısı Çiller, daha sonra Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i Çankaya Köşkü'nde ziyaretetti.Çiller,görüşmesonrasıdüzenlediği basın toplantısında,devletkavramıüzerindedurduklarını belirterek,Türkiye'ninbir hukuk devleti olduğunu ve bütün mücadelelerin devletin meşru güçleriyle yapıldığınısöyledi. Çillerbasın mensuplarının soruları üzerine Başbakan Erbakan ilegörüşmelerindeağırlıklıolarak1997bütçesininele alındığını vurguladı.

4- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi ÖmerAkbelyabancı basın mensupları için düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs RumKesimi'ninTürkiye'yidevurabilecekmenzilesahip füzeleralma girişimine sert tepki gösterdi.Akbel, "Kimse, Türkiye'nin Güney Kıbrıs'ta kendi güvenliğini de tehdit edici nitelikteuzunmenzillifüzeler konuşlandırmasına müsamaha göstermesini beklememelidir" dedi.

5- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik,Ankara'da Özçelik-İş'ineğitimseminerindeyaptığıkonuşmada, çalışanların zorunlu tasarruflarıkonusunda"hakkaybının" olmadığınısavunarak 8 yıllık uygulamanın sürdüğünü söyledi. SSK'nın "siyasi iradenin tasallutundankurtarılarak"ticari birişletmegibiyönetilmesigerektiğinisöyleyen Çelik, kurumun, KİT'ler gibiyüksekfaizleborçlanarakvarlığını sürdüremeyeceğini söyledi.

6-1997BütçeTasarısı'nınTBMMGenelKurulu'nda görüşülmesinebaşlandı.BaşbakanNecmettinErbakan tarafındanokunanbütçeüzerindemuhalefetpartileri görüşlerinibelirtti.CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, grubu adınayaptığıkonuşmadabütçeyieleştirerek,"Başbakan Erbakangeçenyıl 46 milyar dolarlık bütçeye Türkiye sığmaz diyordu.Şimdi önümüze 41milyardolarlıkbütçegetirdi. Üstelikbirde ortada 30 milyar dolarlık kaynak paketi var" dedi.Baykal, adil bir vergi reformu ve orta vadeli istikrar programıuygulamasınınkaçınılmazolduğunu vurguladı.DSP Genel BaşkanıBülentEcevit,1997Bütçesi'ninenazüç katrilyonaçıkvereceğiniilerisürerek, "Bütçe, Başbakan Erbakan'ın endazesiz hayalciliğinin örneğidir.Hem açık, hem enflasyonist,hemrantiyeci, hem de adaletsiz bir bütçedir" dedi.ANAP İstanbul Milletvekili GüneşTanerisebütçenin gerçekçiolmadığını,BaşbakanErbakan'ın 1997 Haziran'ında erken seçime gitmeye hazırlandığını ileri sürdü.DYPgrubu adınakonuşanGenelBaşkanYardımcısıNecmettin Cevheri, Susurluk kazasından sonra ortaya çıkan "devlet-siyaset-mafya" söylentilerinieleştirerek,"Üçgeninbir köşesinde devleti görmekten ızdırap duyuyorum.Bir takım kişiler yanlış yapmış olabilir, ama topyekün devleti göstermek yanlıştır" dedi.RP Grubu adına konuşanManisaMilletvekiliBülentArınçise Türkiye'ninekonomik dengelerinin bozuk olduğunu belirterek, "Borçlu ve suçlubirülkeolduk.1980'densonraülkeyi yönetenlerin hepsinin bunda payı vardır" dedi.

7- Üniversite rektörleri, Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof.Dr.KemalGürüzbaşkanlığında Ankara'da toplandı. Toplantıda oybirliği ile alınankararlar,Gürüztarafından okunanbirbildiriileaçıklandı.Bildiride,hükümetin "devlet-mafya-aşiret"üçgenindekikaranlıkbağlantıların üzerinegitmemesinevedevletkademelerindekişeriatçı kadrolaşmaya tepki gösterildi.

8- Ankara 2'Nolu Devlet GüvenlikMahkemesi,birsüreönce KuzeyIrak'taki PKK kamplarında esir bulunan askerleri almak içinburayagidenRPVanMilletvekiliFethullahErbaş başkanlığındakiheyet ile ilgili açılan davada yargılananlar hakkında beraat kararı verdi.

9- Basın Konseyi'ndenyapılanyazılıaçıklamada,İstanbul SüleymaniyeCamii'nde Susurluk kazasında ölen Abdullah Çatlı için okutulan mevlit sırasında gazetecilereyapılansaldırı kınandı.

10- Yunanistan'ın başkenti Atina'datoplananTürk-Yunan İş Konseyiçalışmalarınabaşladı.KonseyBaşkanıRahmi Koç açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye ileYunanistanarasında halen 400 milyon dolar düzeyinde bulunan ekonomik alışverişin çokdüşükolduğunubelirterekburakamlarınhızla yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

11-BMGenelSekreteriButrosGali'ninIrak'ın"Gıda karşılığıPetrol"satışınıonayladığıve kararın yarından itibaren uygulamaya geçeceği bildirildi.

12-İslamKonferansıÖrgütü(İKÖ)DışişleriBakanları KonferansıEndonezya'nınbaşkentiCakarta'dabaşladı. Konferansın açılışında birkonuşmayapanEndonezyaDevlet BaşkanıSuharto,İsrailileFilistinarasındavarılan anlaşmaların,uluslararasıilkeleruyarınca değiştirilemeyeceğini söyledi.

13- Güney Afrika'nın Rustenburg kenti yakınlarında, bir maden ocağındakarşıtetnikgruplararasında çıkan çatışmada 37 kişinin öldüğü bildirildi.

14-Kolombiya'dasağcımilisgruplarınınvesolcu gerillalarınayrıayrı düzenledikleri eylemlerde 29 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

10 ARALIK 1996

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, siyasi parti liderleri ile yaptığıgörüşmelerçerçevesinde MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş ve ANAPGenelBaşkanıMesutYılmaz'ıkabuletti. Türkeş, Cumhurbaşkanı Demirel ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Demirel'in kendisineSusurlukolayıve bununlailintilisorunlarhakkındagörüşlerinisorduğunu kaydederek, devletin ayakta olduğunu, halkınişiylegücüyle uğraştığını,TBMM ve bağımsız yargı organlarının görevlerini yaptığını söyledi.Cumhurbaşkanı Demirel,dahasonraANAP GenelBaşkanıMesutYılmaz'lagörüştü.Yılmazyaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı, kendisine sunduğum bilgilerin çok önemli,ortayaatılaniddiaların da çok ciddi olduğunu, bu nedenle Susurluk olayının hiçbirşekildeörtbasedilmemesi gerektiğini ifade etmiştir" dedi.

2- Cumhurbaşkanı SüleymanDemirel,İnsanHaklarıEvrensel Beyannamesi'ninBirleşmişMilletler'dekabulveilan edilişinin48.yıldönümünedeniyleyaptığıaçıklamada, Türkiye'ninbukonuda"mükemmeliarayanülke"olduğunu belirterek "Ülkemiz bu yoldaki atılımlarını somutörneklerle ortayakoymagayretiiçindedir"dedi.TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Demir Berberoğlu açıklamasında Güneydoğu'da yaşananların,Türkiye'nininsanhaklarıkarnesini olumsuz yönde etkilediğini vurguladı.

3-BaşbakanNecmettinErbakan,İranDışişleriBakan Yardımcısı Alaaddin Burucerdi'yi kabul etti.Erbakan kabulde yaptığı konuşmada, İran'layalnızulaşım,turizm,enerji, iletişimalanındadeğilsavunmaalanındadaişbirliği yapılacağını söyledi.Erbakan, Türkiyeileİranarasında, diğerİslamülkelerine örnek teşkil edecek bir işbirliğinin başladığını kaydetti.Burucerdi iseyaptığıaçıklamasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin şu an çok iyi gittiğini ifade etti.

4-GenelkurmayBaşkanlığıGenelSekreterliğitarafından YüksekAskeriŞûratoplantısıylailgiliolarakyapılan açıklamada, "disiplinsizlik veahlakidurumlarınedeniyle" 33'üsubay,36'sıastsubayolmaküzeretoplam69ordu mensubununTürkSilahlıKuvvetleri'ndenilişkilerinin kesilmesine karar verilmiştir denildi.

5- Danıştay İdari DavaDaireleriGenelKurulu,Sanayive TicaretBakanlığı'ncayayımlananvegazetelerin promosyon kampanyalarını düzenleyen tebliğin yürürlüğünündurdurulması isteminireddederken,promosyonakatkıpayınıyasaklayan tebliğmaddesiyleilgiliolarakDanıştay10.Dairesi tarafındanbirsüreönceverilenyürütmenin durdurulması kararını da kaldırdı.

6- Demokratik Barış Hareketi'nin(DBH)yöneticileriistifa ederek, Barış Partisi'ni (BP) kurdular.

7- Türk-İş Genel Sekreteri Şemsi Denizer ve TürkiyeMaden-İş SendikasıGenelBaşkanıHasanHüseyinKayabaşı, düzenledikleribasıntoplantısıyla,kaynakarayışındaki koalisyonhükümetinin12termiksantralve bunlara kömür sağlayan alanların işletme hakkının 20 yıllığına devredilmesi kararınatepkigösterdiler.Devletekaynakyaratmakve devletinborçlarınınödenmesigerekçesiyleözelleştirmeye gidildiğinedikkatçekenDenizer,özelleştirmeyekarşı mücadele edeceklerini belirtti.

8-Irak'a6yıldıruygulananpetrolambargosukısmen kaldırıldı.Reuters'in haberine göre Irak Petrol Bakanı Amir Muhammed Raşid verdiği demeçte Irak'ın dünKerkük-Yumurtalık boruhattına650bin varil petrol pompalayacağını söyledi. Raşid,Irak'ınpetrolsatışındaTürkiye'yeöncelik tanıyacağını belirtti.

9- NATO üyesi 16 ülkenin dışişleribakanlarındanoluşanve ittifakınenyüksekkararorganıolanNATOKonseyi'nin sonbahardönemitoplantısıBrüksel'deyapıldı.Zirvede, ittifaküyeleriNATO'nungenişlemesikonusundaki kararlılıklarını belirttiler.Genişlemeplanıçerçevesinde ittifakaalınacakyeni Doğu Avrupa ülkelerinin tanımlanması vetanımlananülkelere"ittifakakatılın"çağrısının yapılmasıgayesiyleNATO'nun8-9Temmuz1997tarihinde Madrid'de toplanması kararlaştırıldı.DışişleriBakanıve BaşbakanYardımcısıTansuÇiller,toplantıdansonra düzenlediği basıntoplantısında,"Türkiyekabuletmedikçe BatıAvrupaBirliği(BAB), NATO gücünü kullanamaz.Karar, Türkiye'nin onayıolmadanalınamaz.Butavrımız,BAB'da ortaya koyulan belgenin onaylanmasını durdurmuştur" dedi.

10- Hindistan'da ayrılıkçı Nagakabilesimensuplarınınbir yolcuotobüsünegerçekleştirdiklerisaldırıda30kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

11 ARALIK 1996


1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, UNICEF'in kuruluşunun50. yıldönümünedeniyleyaptığıaçıklamada,Türkiye'nin çocuk sorununu en çok önemseyen ülkelerden bir olduğunuveUNICEF ilekurulduğugünden bu yana sıkı bir işbirliği yürüttüğünü söyledi.UNICEF'in 50 yıllık süreçte enbüyükbaşarısının, çocuksorununudünyagündemine getirmesi olduğunu belirten CumhurbaşkanıDemirel,dünyalnızcaaileninsorunuolan çocuğun,bugüntüminsanlığınsorunuhalinegeldiğini bildirdi.CumhurbaşkanıDemirelayrıcaKanalD televizyonundayayımlanan"Güncel"adlıprogramda yaptığı açıklamada, Susurluk kazasınıdeğerlendirdi.Cumhurbaşkanı Demirel,koalisyonhükümetininSusurluk skandalı konusunda henüz soruşturma aşamasına gelmediğini açıklayarak,Başbakan NecmettinErbakan'a araştırma sürecinin hızlandırılması için talimat vereceğini bildirdi.

2- Başbakan Necmettin Erbakan, İslam Kalkınma Bankası, DPT ve DışişleriBakanlığıyetkilileriilebirtoplantıyaptı. Erbakantoplantıdayaptığıkonuşmada,ülkelerarasında yapılacakticarette,dolaryerineherülkenin kendi para birimini kullanacağını söyledi.

3- ANAPGenelBaşkanıMesutYılmaz,Kırıkkale'dengelen partilileri ANAP Genel Merkezi'nde kabul etti.Yılmaz burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin pahalılık, işsizlik,terörle mücadelegibiçokönemlisorunlarıolduğunu, işbaşındaki hükümetinbusorunlarahiçbirçözümgetiremediğini, göstergelerin,geçmişiaratacakkadarkötüyegittiğini savundu.

4- Turizm Bakanı Bahattin Yücel, Samsun'da düzenlediğibasın toplantısında,kumarhaneleresürgünmuamelesi yapmayacaklarını, ancak işletmecilerin dediledikleriyerde faaliyetlerinisürdüremeyeceklerinisöyledi.Yücel,yeni belirlenecek üç kumar merkezindenikisiniyılbaşındanönce açıklayacaklarınıvurgulayarak "işletmeciler bizim dediğimiz yerlere gidecekler" dedi.

5- DYP'nin önergesi üzerine RP-Süleyman Mercümek ilişkilerini araştırmaküzerekurulanTBMMAraştırmaKomisyonu çalışmalarını tamamladı.Komisyon 4'e karşı 5 oylaMercümek ileRParasındahukukdışıhiçbir ilişkinin varlığının tespit edilemediğikararınavardı.KomisyonBaşkanıCHP ErzincanMilletvekiliMustafaKul, Başkanlığa sunulacak bu rapora, komisyon başkanı olarak imza atamayacağı gerekçesiyle istifa etti.

6- DYPGenelBaşkanYardımcısıRızaAkçalı,TBMMGenel Kurulu'ndayaptığıaçıklamada, Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) 69TürkSilahlıKuvvetlerimensubunungörevden uzaklaştırmasınıdeğerlendirdi.Akçalı, "Şura bu subayları görevden uzaklaştırma gerekçesi olarakdisiplinsuçlarıve ahlakikurallaraaykırı hareket etmelerini gösteriyor.Ama gerekli belgevebilgisunulmuyor.YAŞkararlarıyargı denetiminetabitutulmalıdır.Mağdurlarhukukiolarak haklarını arayabilmelidir" dedi.

7-RusyaDışişleriBakanıYevgeniPrimakovBrüksel'de düzenlediğibasıntoplantısında, "NATO'ya bizi ilgilendiren konuları karşılıklı müzakereetmeyiönerdik.Böyleceiki tarafiçinde yararlı görüşmelerin yapılacağına inanıyoruz. Amaşunoktayıdavurgulamakistiyorum;NATO'nun genişlemesine karşı muhalefetimiz devam ediyor" dedi

8-Cezayir'deradikalİslamcımilitanlarınbirotobüse saldırmalarısonucunda20kişininöldüğü,7kişininde yaralandığı bildirildi.

9- Sri Lanka'da, Tamil gerillalarının ülkenin doğusundaki bir komondo kampına saldırarak 38 askeri öldürdükleri bildirildi.

12 ARALIK 1996

1- Cumhurbaşkanı SüleymanDemirelİstanbul'daUluslararası İktisat Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en kısa zamandaAvrupaBirliği'nintamüyesiolmasıgerektiğini belirterek, "Türkiye'nin eksiklikleri vardır.Ancak eksilere bakarak artıları silemeyiz.Türkiye'nin gündemindedünyayla birlikte nefes alma, dünya ile yarışma yer almaktadır" dedi.

2-CumhurbaşkanıSüleymanDemirelliderlerleyaptığı görüşmelerçerçevesindeCHPGenelBaşkanı Deniz Baykal ve Başbakan Necmettin Erbakan'ı ÇankayaKöşkü'ndekabuletti. Deniz Baykal görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı'na,tümliderlerinkatılacağıbirzirve toplantısıönerdiğinibelirterek,sonolaylarındevlet düzeyinde ele alınmasının konuyu araştıran kamu görevlilerine destekve moralsağlayacağını söyledi.Başbakan Necmettin Erbakan ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada,ANAPlideri MesutYılmaz'ınSusurluk kazasıyla ilgili olarak soruşturma açılmadığıyönündekiaçıklamalarınınbilgieksikliğinden kaynaklandığını;BaşbakanlıkTeftişKurulu,İçişleri BakanlığıveMilliİstihbaratTeşkilatı'na18Kasım'da verilen talimatlarda olayla ilgili olarak inceleme, araştırma vegerekirsesoruşturmaaçılmasıyetkisininverildiğini söyledi.BaşbakanErbakan, "Gerçek neyse, kimsenin şüphesi olmasınsonunakadargidilecekvemutlakaortaya çıkarılacaktır.Hukukdevletineaykırıhareketeden bir şahıs, bir zümre, bir örgüt varsa elbettebunuhiçbirimiz kabul edemeyiz" dedi.

3-ANAPGenelBaşkanıMesutYılmazİstanbul'dabasın mensuplarınayaptığıaçıklamada, son günlerde meydana gelen olaylarla ilgili olarak çeşitlibilgivebelgelerivermek amacıylaDevletGüvenlikMahkemesi'negideceğini söyledi. Yılmaz gazetecilerin Cumhurbaşkanı'nın sonolaylarlailgili tutumu hakkındaki sorularına karşılık, "Devlet töhmet altında olunca,devletinbaşıdatöhmetaltındaolur.Sayın Cumhurbaşkanı'nınbukonudakiduyarlılığınıtakdirle karşılıyorum" dedi.

4- DışişleriBakanıveBaşbakanYardımcısıTansuÇiller BaşbakanNecmettinErbakanile görüştü.Çiller daha sonra düzenlediği basın toplantısında hükümetin uyumlu birşekilde çalıştığınıbelirterek,görüşmedebütçekonusununele alındığınısöyledi.Çiller,DoğuveGüneydoğuAnadolu Bölgesi'neuygulanacak"şevkatoperasyonu"nunönümüzdeki günlerin en önemli konularından biri olacağına dikkatçekti. Çillerdaha sonra Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi'ninüçüncüdönemtoplantısınakatılmaküzere Brüksel'egitti.Hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda bir basın toplantısı düzenleyen Çiller,toplantıdayapacağı konuşmadagümrükbirliğiileilgili çeşitli konuları dile getireceğinibelirterek,"Küçük,OrtaveBüyükÖlçekli İşletmeler'ingümrükbirliğinedeniylemaruzkaldıkları rekabetedayanmalarınısağlayacakdestektalebindede bulunacağım" dedi.

5- Dışişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı ve DYP Genel Başkanı TansuÇiller,partigrubundayaptığıkonuşmada, Susurluk kazasından sonra "Türkiye Cumhuriyeti'ni meşru olmayan güçler kullanıyor"biçimindeçokvahimveciddi iddialar ortaya atıldığını kaydederek, "Devlet,Cumhurbaşkanlığı'ndanpolis teşkilatınakadar,hatta Meclis'tekilerinekadarcinayet ithamıyla karşı karşıya" dedi.

6- Devlet Bakanı AbdullahGülAnkara'dadüzenlediğibasın toplantısında,Malezyave Endonezya gezileri hakkında bilgi verdi.BakanGül,gelişmekteolan8İslamülkesinin DışişleriBakanları'nınkatılacağıKonsey Toplantısı'nın 4 Ocak'ta yapılacağını söyledi.

7- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik Memur-Sen'i ziyaretisırasındayaptığıaçıklamada, zorunlu tasarruflar konusundagerçekçidüşünülmesiniistedivebukonudaki "popülist"politikalarınülkeyeyarargetirmeyeceğini belirtti.Bakan Çelik, memursendikalarıylailgiliolarak hükümetinherhangibir çalışma yapmadığını ve bu konuda bir tasarının bulunmadığını bildirdi.

8- Emeğin Partisi adı altında yeni bir parti kuruldu.

9- Ankara 14.Asliye Hukuk Mahkemesi,DışişleriBakanıve BaşbakanYardımcısıTansuÇiller'iyaptığıbir konuşmada AdaletBakanıŞevketKazan'ınkişilikhaklarınahakaret ettiği gerekçesiyle 2 milyar tazminat ödemeye mahkum oldu.

10- DiyarbakırDevletGüvenlikMahkemesi,PKKtarafından serbestbırakılan6erinifadesinialdı.İfadealma işlemindensonraaskerdenfirarettiğivePKK'nın propagandasını yaptığı tesbit edilen bir er tutuklandı.

11- Olağanüstü HalBölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamaya göre,Güneydoğu Anadolu'da sürdürülen operasyonlarda son bir hafta içerisinde güvenlik kuvvetleriyleçatışmayagiren32 PKK'lıteröristölü olarak ele geçirildi.Örgütten kaçan 7 terörist teslim olurken 9 teröristte teslim oldu.Buarada Batman'dabiraskeriaracın mayına çarpması sonucu meydana gelen kazada bir er şehit oldu.

12-AvrupaParlamentosu'ndakabuledilenbirtasarıda, "Türkiye'debasınözgürlüğününkısıtlanmasınayönelik girişimlere"sonverilmesiistendi.Tasarıdasözkonusu girişimlerinTürkiye-APilişkilerinezararvereceği iddia edildi.

13-Bulgaristan'daSosyalistParti'yemensupbirgrup milletvekili,çoğunluğunuTürklerinoluşturduğuHakve ÖzgürlüklerHareketi'ninyasaklanmasıiçinAnayasa Mahkemesi'ne başvurduğu bildirildi.

14- Sri Lanka'da Tamil gerillalarının ülkenin doğusundaki bir kampa yaptıkları saldırı sonucu 73 kişinin öldüğü bildirildi.

13 ARALIK 1996

1- Bakanlar Kurulu, Başbakan Necmettin Erbakanbaşkanlığında toplandı.Toplantıöncesinde bilgi veren Başbakan Erbakan, Çekiç Güç'ün görev süresinin sonaerdirilmesiiçinyapılan çalışmalarıntamamlandığınısöyledi.DevletBakanıve Hükümet Sözcüsü Abdullah Gül BakanlarKurulutoplantısından sonrayaptığıaçıklamada,toplantıda, dış politika, petrol boru hattının açılması ve terörlemücadelekonularınınele alındığını söyledi.

2- AnayasaMahkemesiBaşkanıYetka GüngörÖzden,Sosyal HizmetUzmanları Derneği'nin İnsan Hakları Haftası nedeniyle Ankara'da düzenlediği "İnsan HaklarıKonferansı"ndayaptığı konuşmada,demokrasiiçininsanların bir arada yaşamasının yetmediğini belirterek, "Türkiye'yi, özde,kaynaktaanlaşan insanların bir araya gelmesi kurtarır" dedi.

3- Adalet Bakanlığı,İçişlerieskiBakanıMehmetAğar'ın yasamadokunulmazlığınınkaldırılmasıtalebiyleAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nıngönderdiğifezlekeyi,"dosyada eksikler bulunduğu" gerekçesiyle iade etti.

4- Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile ilgili Ankara'da yaptığı açıklamada, sadece YAŞ kararlarınındeğil,Cumhurbaşkanı'nınbazıkararlarının, HakimlerveSavcılarYüksekKurulukararlarının da yargı denetimi dışında olduğunu söyledi.

5- DSP Genel BaşkanıBülentEcevitCumhurbaşkanıSüleyman Demirelilegörüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, devleti sarankaranlıkilişkilerağınınortayaçıkarılmasıiçin nelerinyapılabileceğiniCumhurbaşkanı'nailettiğini belirtti.

6-CHPGenelBaşkanıDenizBaykal,Antalya'daAkdeniz Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından düzenelenen"Türkiye-AvrupaİlişkileriNereyeGidiyor" konulapaneldeyaptığı konuşmada, bir yıl önce kabul edilen gümrükbirliğindensonraAvrupaBirliği'netamüyelik konusunun gereklerinin yerine getirilmediğini söyledi.

7-BBPGenelBaşkanıMuhsinYazıcıoğlu,Cumhurbaşkanı SüleymanDemirel ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Türk halkının yaşanan kaos ve gerilimdenşikayetçiolduğunu belirterek,"Problemlerinçözülmesisırasındadevlet yıpratılmamalı" dedi.

8- DışişleriBakanıveBaşbakanYardımcısıTansuÇiller Brüksel'deTürkiyeOdalarveBorsalarBirliği'nin (TOBB) toplantısında yaptığıkonuşmada,"Türkiyezannedildiğinden dahakısazamandaAvrupaBirliği'neüyeolmayolunu açacaktır" dedi.

9-GenelkurmayBaşkanıİsmailHakkıKaradayı,resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Pakistan'a gitti.

10-DevletBakanıNamıkKemalZeybek,Kazakistan CumhurbaşkanıNursultanNazarbayevtarafındankendisine verilecek"BarışveKardeşlik"ödülünüalmaküzere Kazakistan'a gitti.

11- Bosna-Hersek'te görev süresi sona erecekolanÇokuluslu MüdahaleGücü (IFOR) yerine İstikrar Gücü (SFOR) kurulmasını öngören karar tasarısının BM GüvenlikKonseyi'ndeoybirliği ile kabul edildiği bildirildi.

14 ARALIK 1996

1- Başbakan Necmettin Erbakan, RP'libelediyebaşkanlarının katıldığı10.Koordinasyon Toplantısı'nın açılışından sonra basına yaptığı açıklamada, Yüksek Askeri Şuratoplantısında, disiplinsizlikgöstereninsanların durumlarının incelenerek gerekli kararlarınalındığınıbelirterek,"Bunututupda başkaşekillerdetefsiretmekdoğrudeğildir.Bir kısım çevrelerin,bunu,kahramanordumuzunsankidininebağlı insanlarakarşıtlığıvarmışgibigöstermesi,fevkalade yanlıştır" dedi.

2- ANAP Genel BaşkanıMesutYılmaz,Eskişehir'inMuttalip beldesindehalkahitabenyaptığıkonuşmada,kendisinin devletin polisine vehakiminegüvenmemekleeleştirildiğini hatırlatarak,"Benbudevletinpolisinedehakiminede güveniyorum.Benim güvenmediğim iktidarda olanlar" dedi.

3-AnayasaMahkemesi'nin,4182sayılı"KamuKurumve KuruluşlarınınTaşınmazMalllarının Satışı Hakkında Kanun"a yönelikverdiği"yürürlüğündurdurulması"kararı,Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

4- İçişleriBakanıMeralAkşener,TBMMGenelKurulu'nda bakanlığınınbütçegörüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, Susurluk kazası ve sonrasına değindi.Akşener,Susurluk'ta meydanagelentrafikkazasındansonrabazıçevrelerin devlet-siyasetçi-mafyagibiüçgenlerkurup,bunuhalkın bilinçaltınayerleştirilmekistenmesinin son derece zararlı birtakım neticeler doğuracağını belirtti.

5- CHP GenelBaşkanıDenizBaykal,Cumhuriyetgazetesine yaptığıaçıklamada,Susurluk'takikazanınardından ortaya çıkançetenindevlettenhimayegördüğüvesiyasi bağlantılarının bulunduğu kuşkularına dikkat çekti.

6- İP GenelBaşkanıDoğuPerinçek,Ankara'dadüzenlediği basıntoplantısında kısa bir süre Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü de yapmış olan Başbakanlık Başdanışmanı Kamil Yüceoral'lailgili"OrtaAsya'da CIA'nın istasyon görevini yürüttüğüveAbdullahÇatlıekibininAzerbaycan'da düzenlediği darbenin de koordinatörü" olduğunu öne sürdü.

7- İstanbul Valisi Rıdvan Yenişen, bir açıklama yaparak,bir süreönceöldürülenkumarhanelerkralıolarakkamuoyuna yansıyanÖmerLütfüTopal'ınöldürülmesindekullanılan kalaşnikofmarkasilahdaAbdullahÇatlı'nın parmak izinin bulunduğunu bildirdi.

8- Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun öncülüğünde AnkaraKızılayMeydanı'ndamemur sendikaları, DİSK'e bağlı çeşitli sendikalar, tüm demokratik kitleörgütleriileİP, ÖDP,SİP,TSİP,EPveHADEP'indekatıldığı bir miting yapıldı.Mitingte, emniyet güçlerinin göstericiler vebasın mensuplarına su sıkması ve copla saldırılarına bazı grupların taşla karşılık vermesi üzerine çıkan olaylarda iki kişiağır olmaküzereçoksayıda kişinin yaralandığı, 100 kişinin de gözaltınaalındığıbildirildi.İstanbul'dadaAtatürkçü DüşünceDerneğiveÇYDD tarafından ortaklaşa düzenlenen ve sivil toplumörgütleritarafındandadesteklenen"Ulusal Egemenliğin Gücü" mitingi yapıldı.

9- Avrupa Birliği'nin(AB)İrlanda'nınbaşkentiDublin'de yapılanve iki gün süren zirvesi sonuçlandı.Zirvenin sonuç bildirgesinde,"AB'ninönümüzdekiyıllardaPolonya, Macaristan,ÇekCumhuriyeti,Slovakya,Estonya,Letonya, Litvanya, Bulgaristan,SlovenyaveRomanyaileKıbrıs'ın birliğekatılımıyolundaçalışmaları teşvik edeceği" ifade edilirken;bünyesinekatmayıplanladığıülkelerarasında Türkiye'ninyeralmadığıgörüldü.DışişleriBakanıve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, AB Zirvesiiçinbulunduğu Dublin'dekitemaslarındansonraTürkgazetecileriçin düzenlediğibasıntoplantısındaTürkiye'ninAB'yeaday ülkelerarasında gösterilmeyerek büyük haksızlık yapıldığını vurguladı.

15 ARALIK 1996

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel,KazakistanCumhurbaşkanı NursultanNazarbayev'indavetlisiolarakbuülkeye hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'ndadüzenlediğibasın toplantısında,birçalışmaziyaretindebulunmakve Kazakistan'ın5.bağımsızlıkyıldönümükutlamalarına katılmaküzerebu ülkeye gittiğini bildirdi.Cumhurbaşkanı Demirel ile birlikte Kazakistan'a giden DevletBakanıNamık KemalZeybek'ekutlamatörenlerinin açılışında, Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayevtarafından"BarışveKardeşlik" ödülüverildi.Nazarbayevyaptığıkonuşmada,Zeybek'in TürkiyeileKazakistanarasındailişkiveişbirliğinin gelişmesineyaptığıkatkılarile Kazak kültür ve sanatının tanıtımına yönelikfaaliyetlerinedeniylebuödülelayık görüldüğünü söyledi.

2- ANAP Genel BaşkanıMesutYılmaz,ikigünlükEskişehir gezisindeMahmudiye ve Çiftler ilçeleriyle bazı beldelerinde halka hitaben yaptığı konuşmada, Susurluk olayınınüzerinden kırkgüngeçtiğinianımsatırken,buaradaiddialarını kanıtlayan birçok belgenin ortaya çıktığını söyledi.

3- Devlet Bakanı Ufuk Söylemez Ankara'da yaptığıaçıklamada, sosyalgüvenlikreformuyapan, özelleştirme gayreti içinde olan, bu konuda adımlar atan, yapısal reformları yapan, iç ve dışborçlanmasındantıkanıklıkla karşılaşmayan Türkiye'nin, Uluslararası Para Fonu'ndan, "uluslararası finansman desteği" istediğini bildirdi.

4- Enerji ve Tabii KaynaklarBakanıRecaiKutanAnkara'da yaptığıaçıklamada,Irak'auygulananambargodolayısıyla Türkiye'nin uğradığı zararı BM'denisteyeceklerinisöyledi. Kutan,"BM,6yılaradan sonra ilk defa Irak'a altı aylık süre için, 2 milyar dolarlık ham petrol satmahakkıtanıdı. Irak,ihraçedeceği toplam 90 milyon varillik ham petrolün, 70 milyon varilini Kerkük-YumurtalıkBoruHattı'ndanihraç edecektir" dedi.

5-DurmuşYalçın'danboşalanYÖKüyeliğine,Bakanlar Kurulu'nca seçilen Başbakanlık Müsteşarı Kadri Keskin atandı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından onaylananBakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

6- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Adli Tıp Kurumu tarafından devamlıhastaolduğubelirlenen,silahlıgaspsuçundan Kırklareli Ağır CezaMahkemesi'ndeyargılananbirmahkumu affetti.Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

7- BBPGenelBaşkanıMuhsinYazıcıoğlu,GenelMerkez'de düzenlediğibasıntoplantısında,BaşbakanNecmettin Erbakan'ın Yüksek Askeri Şura kararı ile ilgili açıklamlarını değerlendirdi.

8- Dışişleri BakanıveBaşbakanYardımcısıTansuÇiller, İrlanda'nın Dublin kentinde düzenlenen AB Dublin Zirvesi'nde, üye ülkelere, Türkiye'ninbölgedebüyükbirgüçolduğunu belirterek, "Türkiye'ye yapılan haksızlığı telafi etmelerinin gereğini"anlattığınıbildirdi.Çiller,Dublin'den ayrılmadanönceyaptığıaçıklamada da Avrupa'da Türkiye'yi anlamama kompleksi olduğunu belirterek, dünyanın heryerinde demokrasinasılişliyorsaTürkiye'dedeöyleişlediğini söyleyerek,toplantıdameslektaşlarıma,"demokrasinin sonucunda çıkan hükümetin, diğer ülkelerde nasıl kabul görmek mecburiyetindeiseTürkiye'dedekabulgörmekzorunda olduğunu anlattım" dedi.Çiller, daha sonra yurda döndü.

9-İran'ındinilideriAyetullahAliHamaney,Tahran radyosunaverdiğidemeçte,ABD'ninİran'asaldırmaya hazırlandığını iddia ederek, İran'ayönelikbirsaldırının tüm bölgeyi tehlikeye atacağını bildirdi.

10- Somali'de karşıt görüşlü gruplar arasında çıkan çatışmada 13 kişinin öldüğü bildirildi.

16 ARALIK 1996

1-Kerkük-Ceyhanpetrolboruhattı,BaşbakanNecmettin ErbakanveBaşbakan Yardımcısı Tansu Çiller'in de katıldığı törenle açıldı.Başbakan Erbakan törende yaptığıkonuşmada, boruhattının Türkiye'nin kararlı tutumuyla yeniden işlemeye başladığını belirterek, "Hazar Denizi Orta Asya petrolleri bu bölgeyegelecektir.Baküpetrolünündedoğalgazınında geldiğinidüşünürseniz,buranındünyanınenerjimerkezi olacağınıgöreceksiniz"dedi.BaşbakanYardımcısıve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller dekonuşmasında,hedeflerinin Türkiye'yi enerji dağıtan bir ülke durumuna getirmek olduğunu vurgulayarak, "Bu, Türkiye'ninbarışvekardeşlikköprüsü olması demektir" dedi.

2- ANAP Genel Başkanı MesutYılmazpartisininilkadınlar kolubaşkanları,1.teşkilattoplantısınınaçılışında yaptığıkonuşmada,Susurlukskandalınınkişilerebağlı olmadığınıvurgulayarak,kendi iktidarları döneminde ortaya çıkardıkları çetelere devletinhalaulaşamadığınısöyledi. MesutYılmazdahasonraçeşitli temaslarda bulunmak üzere Konya'ya gitti.Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'nü ve Mevlana Türbesi'nigezenYılmaz,gazetecilereyaptığı açıklamada, hükümetinsonolaylarınüzerinegerekenciddiyetle gitmediğinikaydederek, "Hükümet işi yalnızca hukuki yollara bıraktı" dedi.

3-Danıştay6.Dairesi,KültürBakanlığı'ncaKoruma Kurulları'naatananüyeleringörevsürelerini2yılla sınırlandıran ve uzaması için yeniden bakanonayınıöngören yönetmelikdeğişikliğihakkındayürütmeyidurdurma kararı verdi.

4- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Ömer Akbel Ankara'da düzenlediğibasıntoplantısında,1997yılıOcakayı içerisinde Türkiye'de yapılacak olan gelişmekte olan 8islam ülkesininkatılacağıD-8 Konferansı sırasında, Türkiye-İran vePakistanarasındaüçlübirtoplantıdüzenlenerek Afganistan'daki gelişmelerindeğerlendirileceğinisöyledi. Akbel, gazetecilerin birsorusuüzerineTürkiyeileİran arasındasavunmasanayiiişbirliği planlarından bakanlığın bilgisi olmadığını söyledi.Ömer Akbel, BirleşmişMilletler MültecilerYüksekKomiserliği'ninPKK'nınbaskısı altında bulunan Atruş Mülteci Kampı'nı kapatma kararından Türkiye'nin memnunlukduyduğunu belirterek, "Arzumuz, bu kararın en kısa sürede ve en etkili şekilde uygulanmasıdır" dedi.

5-AdaletBakanıŞevketKazan13Aralık'taAvrupa Parlamentosu(AP)BaşkanıKlausHaensch'egönderdiği mektupta, AP'nin geçtiğimiz günlerdeyaptığıtoplantısında, Türkiye'denbasın özgürlüğünün durumu ve basınla ilgili yasa tasarısıhakkındabilgialındığınıhatırlatarak,AP'de, Türkiye'dekibasın özgürlüğüne ilişkin yapılan tartışmaların "yersiz ve zamansız" olduğunu bildirdi.

6- Çevre Bakanı Ziyaettin Tokar İstanbul'da başlayan"İkinci OrtaAsyaveBalkanCumhuriyetleriÇevreBakanları Konferansı"nın açılışında yaptığı konuşmada, doğalkaynaklar açısındandünyanın giderek küçülmesinin, bütün ülkelerin tek bir döngü içindeyeraldığıgerçeğiniortayaçıkardığını söyledi.

7- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit Parlamento'dadüzenlediği basıntoplantısında,pazargünüCumhurbaşkanıSüleyman Demirel başkanlığında ÇankayaKöşkü'ndeyapılacakliderler zirvesinde, somut çözüm önerilerinin ele alınması gerektiğini söyledi.Ecevit, "Deşildikçe dal budak salan bu yolsuzluklar vekaranlıkilişkiler ağının ortaya çıkarılması için Devlet DenetlemeKurulu'nundevreyegirmesigerekir. Cumhurbaşkanı'nınanayasal tarafsızlığı bunun için bir engel değil, bir güvence olarak görülmeli" dedi.

8- CHP Genel Başkanı DenizBaykalİstanbul'dagazetecilere yaptığıaçıklamada,CumhurbaşkanıSüleymanDemirel'in Susurluk kazasıyla ilgili olarak liderlerizirvetoplantısı içinçağırmasınınçok doğru olduğunu belirterek, "Bu zirve, konunun hükümet sorunu olmaktan çıkıpdevletsorunuhaline geldiğinigösteriyor.Cumhurbaşkanı,konuyugündemden çıkarmak isteyenlerin karşısında tavır almıştır" dedi.

9-TürkiyeGazetecilerCemiyeti'ndenyapılanyazılı açıklamada,hükümetinheranbasınayeniyasaklar getirebileceğibelirtilerek,buna"hazırlıklı"olunması gerektiğiveyenibirbasın yasası hazırlanması durumunda dikkate alınması amacıyla saptadığı temel ilke ve görüşlerini TBMM'deüyesibulunanpartileringenelbaşkanlarına gönderildiği bildirildi.

10-TürkiyeKamuÇalışanlarıSendikası(Kamu-Sen)Genel Başkanı Resul Akay Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, 14 Aralık Cumartesi günüyapılanmemureylemiileilgili olarak, memurların iç içe yaşadığı birçok sorun varken konuyu ideolojikplatformaçekmeninyararsağlamayacağını belirterek,"Budurumdakarşınızdakamugörevlilerini bulursunuz" dedi.

11- 1996 yılı 1 Mayıs kutlamaları sırasında 1 polismemurunu yaraladıkları,mağaza,dükkan vekamu kuruluşlarına zarar verdiklerigerekçesiyle48'itutuklu95sanığın yargılanmasına,İstanbul6No'luDevletGüvenlik Mahkemesi'nde başlandı.

12-AnkaraCumhuriyetSavcısıNihatArttıranSusurluk kazasıylailgili olarak başlatılan soruşturmadan çekildiğini açıkladı.AnkaraCumhuriyetBaşsavcısıİlhanMesutoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturmanın kaldığı yerden sürdürüleceğinibelirterek,"Hiçbirsavcısoruşturmadan çekiliyorumdiyemez. Lüzumhissedilenbazıhususların ikmalindensonra,yenidenicapedersebakanlığatakdim edilecektir.Bakanlıkbazıeksiknoktalar görerek Mehmet Ağarfezlekesiniiadeetmiştir.Bizbunoktaları değerlendiriyoruz" dedi.

13- Çukobirlik entegre tesislerindeki iplik dokumafabrikası ilebirliğebağlı16 çırçır fabrikasında 3 bin 500 işçinin grev başlattığı bildirildi.

14- Kazakistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel,5. kuruluşyıldönümütörenlerinekatıldı.Kazakistan Cumhurbaşkanı NursultanNazarbayeviledebirarayagelen CumhurbaşkanıDemirel, Kazakistan'daki ilerlemelerin gelecek için çok büyük ümit verdiğini söyleyerek, "Bir millidevleti kurmak,işletmek,ayaktatutmakkolay değildir.Siz bunu fevkalade başarıylayapıyorsunuz.TürkiyeileKazakistan arasında geçen 5 yılda işbirliği ve dayanışma güzel gelişmiş, güzel neticeler alınmıştır.Türkiyebundansonradaher alanda,Kazakistan'ınyanındaolacaktır,yardımında olacaktır" dedi.

15- İngiltere Dışişleri BakanıMalcolmRifkindKıbrısRum Kesimi'ndeGlafkosKleridesileyaptığıgörüşmeden sonra verdiği demeçte, Kıbrıs barışının önündeki en büyükengelin, adadaherikikesimdedehızı giderek artan "silahlanma" olduğunu söyledi.Rifkind, "Silahlanma yanlışyöndeatılan büyükbiradımdır.Herhangibirçatışma olduğu takdirde barış olasılığı da yok olur" dedi.

16- Yunanistan Savunma Bakanı Akis Çohacopulos, NATOSavunma Bakanlarıtoplantısına katılmak için Brüksel'e hareketinden önce Atina'da düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan'ın, Türkiye'ninBatıAvrupaBirliği'ne(BAB) tam üyeliği için yapılacak girişimleri engelleyeceğini söyledi.

17 ARALIK 1996

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,Kazakistanziyaretini tamamlayarakyurdadöndü.Cumhurbaşkanı Demirel'in gezinin son gününde bazı tesisleri hizmeteaçtığıveKazakistan'ın bağımsızlığınakavuşmasının5.yıldönümükutlamaları çerçevesinde düzenlenen törene katıldığı bildirildi.

2-BaşbakanNecmettinErbakan,partigrubundayaptığı konuşmada,birliklerin,kamubankalarının,belediyelerin durumlarınıniyileştirilmesiiçinönlemleraldıklarını kaydederek,İzmir'depamuk,Konya'dabuğdayborsalarının kurulacağını söyledi.Erbakan, "Yeni Lira" diye adlandırılan birparaçıkarılacağını,ancakönceiç borçların tamamen ödenmesi gerektiğini söyledi.

3- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Mevlana'nın ölümünün 723. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliklerine katılmak üzeregittiğiKonya'dabirbasıntoplantısıdüzenledi. Yılmaz,SusurlukolayıileilgiliBaşbakanNecmettin Erbakan'ınsoruşturmayıgeciktirdiğiniönesürerek, CumhurbaşkanıSüleyman Demirel'ideSusurlukolayına ilk günden el koymadığı için eleştirdi.

4- Dışişleri BakanıveBaşbakanYardımcısıTansuÇiller, BaşbakanNecmettinErbakan'lagörüştü.Görüşmesonrası açıklama yapan Çiller, "ekonomik meseleleri" ele aldıklarını, Rusya'yayapacağıgezihakkındabilgiverdiğini söyledi. Çillerayrıcaekonomibürokratlarıilebirarayageldi. DevletbakanlarıUfukSöylemezileAyferYılmaz'ında katıldıklarıtoplantısonrasıyaptığıaçıklamada, "Kumarhanelerin Türkiye'nin yararına değil, zararına olduğunu ve kapatılmaları içinçalışmalarbaşlatıldığını"belirtti. BaşbakanYardımcısıTansuÇillerRusyaFederasyonu'na hareketindenöncedüzenlediğibasıntoplantısında, Moskova'daki temaslarında iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarının elealınacağınıkaydetti.Türk-Rusekonomik işbirliğiolanaklarınınartırılmasıçalışmalarında bulunacağınıbelirtenÇiller,gündemmaddeleriarasında KafkaslarveHazarDenizi'ndençıkarılacakenerji kaynaklarınınTürkiyeüzerindenAkdenizveBatı'ya ulaştırılması bulunduğunu bildirdi.

5- Devlet Bakanı Abdullah Gül, Ankara'da bulunan ABDTicaret BakanYardımcısıJanH.Kalickive beraberindeki heyeti kabuletti.Kalicki,kabulsonrasıyaptığıaçıklamada, Türkiye-ABDilişkilerini,anakonuolarakenerjive Türkiye'dekiözelleştirmemevzularınıelealdıklarını söyledi.DevletBakanıAbdullahGülise, ABD heyeti ile yapılan görüşmelerde,enerjialanındayapılabilecekortak yatırımlarkonusunu ele aldıklarını, Orta Asya'daki petrolün Türkiye üzerindenboruhatlarıylaBatıyaulaştırılmasının üzerinde de durduklarını söyledi.

6- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ömer Akbeldüzenlediğibasın toplantısında, Avrupa Parlamentosu (AP)'nin, hükümetin basına sansürgirişiminikınayankararını,"önyargılıve gerçeklerdenuzakolduğu"gerekçesiyleeleştirdi.Akbel, Türk halkınınAP'ye olangüveninisarstığınıbelirterek, "DahaortadaTBMM'yesunulmuş, hatta hükümet içinde resmen tartışmaya açılmış bir metin yokken, AP'ninbasınayansıyan bazırivayetleri esas alarak Türkiye aleyhine yeni bir karar kabul etmesini, iyi niyetle ve sağduyuyla izahetmekmümkün değildir" dedi.

7-CHPGenelBaşkanıDenizBaykal,BeşiktaşBelediyesi AkatlarKültürMerkezi'nindünyapılanaçılıştörenine katıldı.Baykal,Susurlukolayındadevlet-mafya-siyaset ilişkileriyleilgiliolarakdelilleridoğrubiçimde soruşturacakvegerçeğiortayaçıkaracakbirçalışma mekanizmasıkurmakgerektiğinisöyledi.Baykal,Mehmet Ağar'ındokunulmazlığınınkaldırılmasınıisteyensavcının davadan çekilmesini endişeyle karşıladığını vurguladı.

8- Rusya'nın Pskov kenti yakınlarında askeriuçağındüşmesi sonucu 17 kişinin öldüğü bildirildi.

9- Çeçenistan'da uluslararası Kızılhaç örgütünün 6görevlisi uyurken öldürüldü.Çeçenistan'daki geçici hükümet tarafından yapılan açıklamada saldırı"Çeçenbarışınagölgedüşürmek amacıyla yapılan bir provakasyon" olarak nitelendi.Kızılhaç da bölgedeki faaliyetlerini dondurduğunu açıkladı.

18 ARALIK 1996

1- ANAP Genel Başkanı MesutYılmaz,TBMMGenelKurulu'nda bütçegörüşmelerisırasındayaptığı konuşmada, Susurluk'ta meydanagelenkazavesonrasındakigelişmelerianlattı. Sırtınıdevletevedevletotoritesinikullananlara dayayanların işledikleri suçların yalnızca Türkiye'dedeğil, tarihboyuncatüm dünya ülkelerinde bir sorun oluşturduğunu anlatan Yılmaz, "Çünkü bu suçları ortaya çıkarmakveonları işleyenleriyakalayıpcezalandırmakçokzordur.Zorluk, suçlularındevletzırhınınarkasınasığınmalarından kaynaklanmaktadır" dedi.

2- Türk Sanayii'nde Enerjinin RasyonelKullanımıProjesi'ne ilişkinsonuçlarbirsempozyumdaele alındı.Sempozyumun açılış konuşmasını yapan EnerjiveTabiiKaynaklarBakanı Recai Kutan, Türkiye'nin 2000'li yıllardaki enerji ihtiyacını karşılamakiçinçalıştıklarını,ancakenucuzenerjinin tasarrufedilenenerji olduğu ilkesinden hareketle, yapılan araştırma sonuçlarının sanayide uygulanmasının şartolduğunu söyledi.

3- 1997 Mali Yılı Bütçe KanunuTasarısıileKatmaBütçeli İdareler1997YılıBütçeKanunuTasarısı,TBMMGenel Kurulu'nda kabul edildi.Tasarınıntümüüzerindehükümet adınakonuşanMaliyeBakanıAbdüllatifŞener,1997 bütçesinin,koalisyonhükümetininilkbütçesiolduğunu hatırlatarak,1997bütçesini "mali dengeleri yeniden kurma" bütçesi olarak nitelendirdi.CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, TBMMGenelKurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, bu bütçenin sorunları dahadaağırlaştıracağını, enflasyon ve adaletsizliği daha da artıracağını iddia etti.

4- İçişleri ve Bayındırlık eski bakanlarındanİlyasSeçkin, İstanbul'da vefat etti.

5- Dışişleri BakanıveBaşbakanYardımcısıTansuÇiller, Rusya'dakitemaslarısırasındaRusyaBaşbakanıViktor Çernomirdin, Dışişleri BakanıYevgeniPrimakovveMoskova BelediyeBaşkanıYuriLujkov'la görüştü.Görüşmelerde her iki tarafın da ekonomik ilişkilerin her alanda geliştirilerek artırılmasınıisterken,siyasidanışmalarındadevamının kararlaştırıldığı bildirildi.

6-AvrupaİnsanHaklarıMahkemesi,Mardin'inKızıltepe ilçesinde,işkencegördüğüvefazlagözaltında tutulduğu gerekçesiyle, şikayet başvurusundabulunanZekiAksoyile ilgilidavadaTürkiye'yi4milyarlira tazminat ödemeye mahkum etti.Ayrıca,RumvatandaşıTitinaLoizidou'nun, Kıbrıs'ın Kuzey kesimindeki topraklarının elinden alındığı ve evindeoturmahakkınınengellendiğigerekçesiyleİnsan Hakları Mahkemesi'nde açtığı davada, Türkiye haksız bulundu.

7-BirleşmişMilletler(BM)GenelKurulu'nun,Güvenlik Konseyi'nin BM'nin yeni Genel Sekreterliği'ne seçtiği Gana'lı Kofi Annan'ın atama kararını onayladığı bildirildi.

8- Peru'nun başkenti Lima'daki Japonya Büyükelçiliği'ne giren KübayanlısıTupacAmaruDevrimciHareketiadlıörgüt üyelerinin, 500 kişiyi rehin aldıkları, rehinelerden 80 kadar kadınveyaşlıyıserbestbıraktıklarıbildirildi. Eylemcilerin,cezaevindebulunanyandaşlarınınserbest bırakılmasınıistedikleri, aksi halde ellerindeki rehineleri öldüreceklerini açıkladıkları belirtildi.

19 ARALIK 1996

1-İranCumhurbaşkanıHaşimiRafsancani,Cumhurbaşkanı SüleymanDemirel'inresmi davetlisi olarak Ankara'ya geldi. EsenboğaHavalimanı'ndayapılankarşılamadakonuşan CumhurbaşkanıDemirel,ekonomik ilişkilerin yanı sıra sınır güvenliği ve terörizmekarşımücadelekonularınındaele alınacağınıkaydederek,"Sınır güvenliği konusunda aramızda başlatılan işbirliğinin arzulanansonuçlarıvermesi,diğer ülkelereörnekteşkiledecekvegelenekseldostluğumuzu güçlendirecektir"dedi.KonukCumhurbaşkanıRafsancani, BaşbakanNecmettinErbakanveBaşbakanYardımcısıTansu Çiller ile de birer görüşme yaptı.Öte yandan Savunma Bakanı TurhanTayanAnkara'dadüzenlediğibasıntoplantısında, Rafsancani'ninziyaretisırasındaTürkiye-İransavunma sanayiiişbirliğineilişkinbiranlaşmanın imzalanmasının sözkonusu olmadığını söyledi.

2- Ekonomik Kurul, Başbakan NecmettinErbakanbaşkanlığında Ankara'da toplandı.Başbakan Erbakan toplantı öncesi yaptığı açıklamada,köylüyeolanhizmetlereöncelikverdiklerini belirterek,buyıl köylüden alınacak ürünlerin bedellerinin hemen ödenmesini esas aldıklarını söyledi.

3- Devlet Bakanı Işılay Saygın,geçenyılÇin'inbaşkenti Pekin'deyapılan4.DünyaKadınKonferansı'ndaalınan kararları hayata geçirmek amacıylahazırlananUlusalEylem Planı'nıngörüşülmesiiçindüzenlenentoplantıdayaptığı konuşmada, "Bu toplantıda alınanönemlikararlararasında, anneveçocukölümlerininyarı yarıya azaltılması, Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılık Sözleşmesi'ne konulan çekincelerin kaldırılmasıgibikonularvardır.PekinDeklarasyonu hükümetlerikadınıngüçlendirilmesiveilerlemesi, kadın-erkekeşitliğininarttırılması ve toplumsal cinsiyete bakışaçısınıpolitikaveprogramlarayerleştirilmesi konusunda yükümlü kılan önemli belgedir" dedi.

4-TurizmBakanıBahattinYücel,Ankara'dayaptığı açıklamada,kumarhanelerinkapatılmasınınhukukkuralları çerçevesinde yapılacağını belirterek,bukonudaüçfarklı çalışmanınbulunduğunu,kumarhaneaçılmasınailişkin yasa maddesinintamamenyürürlüktenkaldırılmasıveyakısmen kaldırılmasının değerlendirildiğini bildirdi.

5- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda,YüksekÖğretimKurumu Başkanve üyelerinin seçimini düzenleyen yasa tasarısı kabul edildi.

6-CHPGenelBaşkanıDenizBaykal,Afyon'dayaptığı açıklamada,Susurlukolayınınsiyasalbir bağlantı içinde olduğunun artık açıkça ortaya çıktığını önesürerek,"Hukuk devletiysek, bunu aydınlatmalıyız.Devletin zarar göreceğini söyleyenlerin asıl görevi, devleti tahrip eden mikrobubulup çıkarmaktır" dedi.

7- Başbakan YardımcısıveDışişleriBakanıTansuÇiller, Moskova gezisinin son gününde Türk gazeteciler için bir basın toplantısı düzenledi.Çiller,RusyaFederasyonuBaşbakanı VictorÇernomirdinile bölgedeki birçok konuya aynı şekilde baktıklarınıkaydederek,"Bölgedekiülkelerintoprak bütünlüğükonusubunlardanbirisidir"dedi.Rusyaile terörlemücadelekonusundahemfikirolduklarınıbelirten Çiller,ziyaretsırasında iktisadi alanda da önemli adımlar atıldığınısöyledi.BaşbakanYardımcısıTansuÇiller, Türkiye'ye döndü.

8-MerkeziBrüksel'debulunanUluslararasıGazeteciler Federasyonu(FIJ),1996'da50gazetecininöldürüldüğünü açıkladı.

9- İtalyan aktör Marcello Mastroianni, Paris'te öldü.

10- SovyetatombombasınınmucidiRusbilimadamıYuli Hariton, öldü.

20 ARALIK 1996

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel,Türkiye'debulunanİran CumhurbaşkanıHaşimiRafsancaniileberaberŞanlıurfa'ya gitti.CumhurbaşkanıDemirelveİranCumhurbaşkanı Rafsancani'yeAtatürkBarajı'nda DSİ yetkilileri tarafından GAPileilgilibrifingverildi.CumhurbaşkanıDemirel, yaptığıkonuşmadaRafsancani'ye, Türkiye'nin, su konusunda, komşusu Suriye'yi hiç bir zaman mağduretmediğiniveböyle bir niyetinin de olmadığını söyledi.

2-BaşbakanNecmettinErbakan,RPBaşkanlıkDivanı toplantısındayaptığı konuşmada, Milli Güvenlik Kurulu Genel SekreterliğitarafındanhazırlandığıkaydedilenGüneydoğu raporunailişkinolarak "Milli Güvenlik Kurumu, ne yapmışsa en mükemmelini yapmıştır" dedi.

3- Devlet Bakanı ve HükümetSözcüsüAbdullahGül,yaptığı açıklamada, Başbakan Necmettin Erbakan başkanlığında toplanan BakanlarKurulutoplantısında,kumarhanelerinkapatılması yönünde karar aldıklarını söyledi.

4-ANAPGenelBaşkanıMesutYılmazBolu'dayaptığı açıklamada, devleti korumak gerekçesiyle cinayet işleyenlerin devlete ihanet ettiklerini söyledi.

5- Devlet Bakanı Ufuk Söylemez,HazineMüsteşarlığı'nın2. kuruluşyıldönümü nedeniyle düzenlenen "1997 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi" konulu panelde yaptığıkonuşmada,kaynak paketleriniyapısalreformlaraalternatifolarak sunmadıklarını belirttive"Türkiye,1997yılınayapısal reformları yapacağı bir yıl olarak girmek durumundadır" dedi.

6- MilliEğitimBakanıMehmetSağlam,Samsun'dayaptığı açıklamada, yeni Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Yasa Tasarısı'nı rektörlerinisteğidoğrultusundahazırladıklarını,YÖK'e siyasi baskı yapmalarının söz konusu olmadığını söyledi.

7- DSP Genel BaşkanıBülentEcevit,Elazığ'dadüzenlediği basın toplantısında, son günlerde meydana gelen gelişmelerin, yargıbağımsızlığınınTürkiye'deyetersizolduğunu gösterdiğini söyledi.

8-CHPGenelBaşkanıDenizBaykalSamsun'daVezirköprü BelediyesitarafındanyaptırılanAtatürkİşMerkezi'nin açılışındayaptığıkonuşmada,CumhurbaşkanıSüleyman Demirel'indüzenleyeceğiliderlerzirvesinin,"Susurluk olayını unutturmak, görmezden gelmek isteyenlerebirtavır" olduğunu söyledi.

9- ABD DışişleriBakanıWarrenChristopher,Washington'da düzenlediğibasıntoplantısında,Türk-Amerikan dostluğunun "derin"olduğunuve"Türkiyeileilişkilerikoruyup sürdürmenin ülkesi için öncelik taşıdığını" söyledi.

10-Peruhükümetinin,başkentLima'dakiJaponya Büyükelçiliği'ndeyüzlercekişiyirehinalanTupac Amaru DevrimciHareketi(MRTA)örgütünün,hapishanedebulunan liderleri Viktor Pılay Campos'un ve 500 yandaşlarının serbest bırakılma taleplerini reddettiği bildirildi.

11-Sırbistan'damuhalefetinkazandığıyerelseçimlerin iktidartarafından iptal edilmesi nedeniyle süren gösteriler üzerineDevletBaşkanıSlobodanMiloseviçtarafından Belgrad'a davet edilen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Belgrad'a geldi.SırbistanDışişleriBakanıMilan Milutinoviçdüzenlediğibasın toplantısında, ülkeyi ziyaret eden AGİT heyetinin bazı aksaklıkları tespit etmesi durumunda seçimlerin yenilenebileceğini söyledi.

21 ARALIK 1996

1- Türkiyeileİranarasında,İranCumhurbaşkanıHaşimi Rafsancani,ileCumhurbaşkanıSüleymanDemirel'in başkanlığındaÇankayaKöşkü'ndeyapılanresmigörüşmeler sonundabeşayrıticaretanlaşması imzaladı.Türkiye ile İran arasında imzalanan ticaret anlaşmasının, 22Eylül 1964 tarihlianlaşmanınyerinegeçtiğibildirildi.İran CumhurbaşkanıRafsancani,görüşmelerdensonradüzenlediği basın toplantısında, RP iktidarı ile Türkiye'de "İslama dönüş hareketinin başladığını" söyledi.

2- Devlet bakanları Abdullah Gül,FehimAdakveDışişleri BakanlığıKıbrısveYunanistan işlerinden sorumlu Müsteşar YardımcısıBüyükelçiİnalBatuilediğerDışişleri yetkilileri,BaşbakanNecmettinErbakan'a Kıbrıs konusunda birbrifingverdi.BaşbakanErbakan,Türkiye'ninadada "garantörülke"olarakulusalbirmeselesiolan KKTC'de herhangibirhuzursuzluğaizinvermeyeceğinikaydederek, "GüneyKıbrıs'ın, Türkiye'nin izni olmadan AB'ye girmesi söz konusuolamaz.BöylebirdumumdaKKTC'ninTürkiyeile entegrasyonugerçekleştirilir.KKTC, Türkiye ile her zaman bir ve beraberdir" dedi.

3- Başbakan YardımcısıveDışişleriBakanıTansuÇiller, İran'dayayımlananİranNewsgazetesineverdiği demeçte, Türkiyeileİranarasındasavunmasanayiialanında işbirliğinegereksinimolup olmadığının iki ülkenin savunma bakanları ile kurullarıtarafındanincelenmesigerektiğini belirtti.

4- DYP Genel Başkanı veBaşbakanYardımcısıTansuÇiller, Ankara'dayapılanpartisinin yerel yönetimler toplantısında yaptığı konuşmada, yerel yönetimleryasatasarısınadestek verdiğinibildirerek,tasarınınbirhaftaiçinde TBMM'ye gönderileceğini söyledi.

5-AdaletBakanıŞevketKazanZamangazetesineyaptığı açıklamada, Susurluk kazasıyla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü belirterek, kaza sonrası meydanagelen gelişmelerdendevletinciddibir şekilde rahatsız olduğunu söyledi.Bakan Kazan, "Susurluk kazasının üstü örtülmeyecek" dedi.

6- Kredi Yurtlar Kurumu'nun 64.Olağan GenelKurulu,Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam başkanlığında Ankara'da toplandı. Sağlam,YURT-KUR'unöğrenimkredisiveharçkredisi sağlayaraköğrencilerehizmettebulunmayaçalıştığını söyledi.Sağlam, toplantıdan sonragazetecilerinyeniYÖK tasarısıileilgili sorularını cevaplandırdı.Sağlam, TBMM Plan ve BütçeKomisyonu'nasunulanYÖKYasaTasarısı'nın rektörlerinisteğidoğrultusundahazırlandığınıve üniversitelere baskı amacı taşımadığını söyledi.

7-DSPGenelBaşkanıBülentEcevit,Elazığ'dayaptığı konuşmada,Susurlukolayıveardındakigerçeklerin unutulmaması ve devletinhertürlükirdenarındırılıncaya kadarkonunun Türkiye gündemindeki öncelikli yerini koruması gerektiğini belirtti.Ecevit, "Ancak, Türkiye'yi hem içinden sarsanhemdedışındankuşatanbaşkaağır sorunların da bulunduğu göz ardı edilmemelidir" dedi.

8- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal,Samsun'dapartisininil örgütütarafındandüzenlenentoplantıda yaptığı konuşmada, hükümetin YÖKüzerindekietkisiniartırmayayönelikyasa değişikliğigirişiminieleştirdi.Baykal"Üniversiteleri devletdairelerihalinedönüştürmearayışıiçindeolan hükümet,SilahlıKuvvetler'lede gizli hesaplaşma hareketi içerisinde" iddiasında bulundu.

9- Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Ankara'yagelenKamu-Sen üyesi çok sayıda memur, Kızılay Meydanı'nda hükümetin vermeyi planladığı yüzde 30'lukmemurmaaşıilekamuçalışanları sendikları yasasının geciktirilmesini protesto etti.

10- Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı SuphiGürsoytrak yazılıbiraçıklamayaparak,CumhurbaşkanıSüleyman Demirel'inresmikonuğuolarakTürkiye'debulunanİran CumhurbaşkanıHaşimiRafsancani'ninAnıtkabir'iziyaret etmemesinikınadı.CHPde,Rafsancaniveheyetinin Anıtkabir'i ziyaret etmemeleri yönündeki tavırlarını protesto ederek, İran Büyükelçiliği'nin önüne siyah çelenk bıraktı.

11- BulgaristanBaşbakanıveSosyalistPartisi'nin(BSP) lideriJanVidenov'un,BSPOlağanüstüKurultayı'ndaki konuşmasındakendisininvehükümetininistifasını parlamentoyavereceğini,milletvekilliğindendeistifa ettiğini açıkladığı bildirildi.

22 ARALIK 1996

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in çağrısı üzerineÇankaya Köşkü'nde, parlamentoda temsil edilen RP, DYP, ANAP, DSP, CHP ve BBPliderlerininkatıldığı,Susurlukkazasıylaortaya çıkandevlet-mafya-siyaset ilişkilerinin görüşüldüğü zirve yapıldı.Cumhurbaşkanı Demirel zirve sonunda yaptığıyazılı açıklamada,Susurlukkazasındansonraortayaçıkan gelişmelerindeğerlendirildiğinibelirterek,"Toplantı sonundadevletimizevedemokratikrejimimizegüvenin muhafazası, kamuoyundaki huzursuzluğun giderilmesi ve Türkiye CumhuriyetiDevleti'ninhertürlüzanveistifhamdan arındırılmasıamacıiledemokratikkurallariçindeve devletinkendikurumlarıkanalıylatüm iddiaların üzerine varılması, bütün tetkik,tahkikveyargımekanizmalarının görevlerinisürdürerek kısa sürede sonuç alınması, buna göre gerekeninyapılmasıvehertürlüaksaklığıngiderilmesi hususundamutabakatavarılmıştır.Bu konuların biran evvel aydınlığakavuşmasıhususundaBakanlıklarınvebütün kurumlarınhukukdevletikuralları içinde yardımcı olması, gerektiğinde TBMM'ye dokunulmazlıkların kaldırılmasıyolunda adaleteyardımcıolunmasının tavsiyesine karar verilmiştir" dedi.ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaztoplantıyı"başarılı değil,ancakfaydalı"olarak değerlendirirken, "hükümet ve olayı soruşturan diğer makamlar üzerindekamuoyubaskısının arttırılmasıgerektiğini" söyledi.DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit,zirvededemokrasiningerektirdiğiaçıklıkiçinde tartışıldığınıbelirterek,"bütünsiyasipartigenel başkanlarıtoplumuüzenolaylarkarşısındamilletimizin devleteolangüveninsarsılmasına gerek olmadığı konusunda görüş birliğine vardı" dedi.CHP Genel Başkanı DenizBaykal da,zirveileSusulukkazası sonrası gelişmelerin hükümet katından devlet katına çıktığını kaydederek,olayınmutlaka aydınlığakavuşturulmasıgerektiğikonusundauzlaşmaya varıldığını ifade etti.BBP Genel Başkanı MuhsinYazıcıoğlu isegecikenadaletinadaletsizlikgetireceğinedikkat çekerek, devlet yıpratılmadan, anayasal düzen içerisindetüm kurumların işletilmesi gerektiğini söyledi.

2-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,DoğuveGüneydoğu illerinde"yarım kalmış veya işletme yetersizliği" nedeniyle faaliyete geçememiş yatırımlara ilk etapta 4,5trilyonlira kredi öngören Bakanlar Kurulu kararını onayladı.

3-DevletBakanıAbdullahGül,Kayseri'departisinin genişletilmişdivantoplantısındayaptığıkonuşmada, hükümetin çalışmaları ile ilgilibilgiverdi.BakanGül, "son 5 ay içerisinde 80'in üzerinde kanun çıkarttık" dedi.

4-DevletBakanıAhmetCemilTunç,Erzincan'ınTercan ilçesindeincelemelerisırasında yaptığı açıklamada, tarihi eserlerin korunmasında toplumun her kesimine önemligörevler düştüğünübelirtti.İlçedekitarihiyerlerigezen Tunç, buraların1997'derestoreedilerekturizminhizmetine sunulacağını bildirdi.

5- Devlet Bakanı Ufuk Söylemez, yaptığı açıklamada, hükümetin kaynakpaketlerihazırlanırkenyapısalreformlardenilen özelleştirme,sosyalgüvenlik,vergireformlarınazaman, imkanve kaynak bulma ile 3-5 ay gibi kısa vadeye sıkışan iç borçlanmaya,mümkünolduğukadardönüştürmehedefleriyle hareket edildiğini belirtti.

6-DevletBakanıAyferYılmazyaptığıaçıklamada,son günlerdesıkça tartışılan ve gündeme getirilen "Yeni Lira"ya ancak, ekonomidemakropolitikalarıntümününuygulanması, tedbirlerinalınıpsonuçlarınıngörülmesindensonra geçilebileceğini söyledi.

7- Dışişleri BakanlığıMüsteşarYardımcısıBüyükelçiİnal Batu yaptığı açıklamada, 1997 yılının Kıbrıs açısından kritik bir yılolacağınıvediğeryıllardakiyapayhareketlere benzemeyeceğini belirterek, "1997'de hem Türkiye hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak dayatmalarla karşılaşabiliriz" dedi.

8- Turizm Bakanı Bahattin Yücel İzmir'de yaptığıaçıklamada, Türkiye'de2.konutlarvekamukampları konusunda ciddi sıkıntılaryaşandığınıbelirterek,bukonudaönlem alınmasının gerekli olduğunu söyledi.Yücel, Türkiye'deki 2. konutları ile kamu kamplarının çevreyiolumsuzetkilediğini ve ekonomi için ciddi kayıp olduğunu belirtti.

9- Nijerya ile 8 Ekim1996'daimzalananticaretanlaşması BakanlarKurulu'ncaonaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre,ikiülkearasındakiticareteilişkinbütün konularda,birbirlerineençokkayrılanülkemuamelesi yapacak.

10-CHPGenelBaşkanıDenizBaykalpartisininkadın kurultayındayaptığıkonuşmada,kadınlara"Türkiye'nin şerefini kurtarmak için, laik demokratik rejim içinsiyasete ağırlığınızı koyun.Türkiye'nin kadın duyarlılığına ihtiyacı var" dedi.CHPKadınKurultayı'nda,KadınKollarıGenel Başkanlığı'na Güldal Okuducu seçildi.

11-DİSKBaşkanıRıdvanBudak,DİSK'inİzmitAnıtpark Meydanı'ndadüzenlediği"ÖzgürlükçüDemokratikTürkiye" mitinginde yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı, 5 siyasiparti lideri ile zirve görüşmesi yapıyor.Ülkeyi kirliliklerden ya kurtarsınlar yadameydanlardanbizleraslainmeyeceğiz" dedi.

23 ARALIK 1996

1- Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından, 1995 yılında en çok vergiödeyenkurumve kişiler ile en çok ihracat yapanlara düzenlenentörenleplaketverildi.Törenekatılan CumhurbaşkanıSüleymanDemirelyaptığıkonuşmada,son 50 yılda ekonomide çok önemliadımlaratıldığınıbelirtirken, gelişmeninsürdürülmesininşartolduğunu,ihracatın arttırılması gerektiğini söyledi.MaliyeBakanıAbdullatif Şener,konuşmasında,hükümetin denk bir bütçe hazırladığını belirterek, çözümün bu hedefisağlamaktaolduğunusöyledi. ATOBaşkanıAhmetÇavuşoğlu da, hükümetin hazırladığı denk bütçeningerçekleşmesininçokzorolduğunuvurgularken, çıkarılanvergiaflarıylavergiödeyenlerin cezalandırıldığını söyledi.

2- Cumhurbaşkanı Süleyman DemirelÇankayaKöşkü'ndeAdalet BakanıŞevketKazan'ıkabuletti.BakanKazan, kabulde Cumhurbaşkanı Demirel'e cezaevlerindekisondurumhakkında bilgiverirken,"582cezaevindetoplam55 bin tutuklu ve hükümlübulunmaktadır.Hiçbircezaevimizdesorun kalmamıştır.Buradaki insanlarımızın topluma kazandırılması içinsanatsalvekültürelçalışmalaryapmaktayız"dedi. CumhurbaşkanıDemireldecezaevindebulunanhükümlüve tutukluların toplumakazandırılmasıgerektiğinibelirterek "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes suçlu-suçsuz insan gibi yaşamalıdır" dedi.

3- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, devrimşehidiKubilay'ın ölümünün66.yıldönümüdolayısıylayayımladığımesajda cumhuriyetin ilanıyla birlikte Atatürk'ün öncülüğündeçağdaş uygarlıkyolundagerçekleştirilenatılımlara,bazı bağnazların tepki gösterdiklerine dikkat çekerek, "Bundan66 yılönce,cumhuriyetinyetiştirdiğigençveaydın insan Mustafa Fehmi Kubilay'ınşehitedilmesinekadarvaranbu gericihareketler,geçenzamaniçerisinde,milletimizin sağduyusuyla aşılmıştır" dedi.

4-TBMMBaşkanıMustafaKalemli,TBMMileİstanbul ÜniversitesiHukukFakültesi'ninortaklaşadüzenledikleri "İlk Anayasamızın120.Yılı"konulusempozyumdayaptığı konuşmada,"İnsanhakları, yargı bağımsızlığı, milletvekili dokunulmazlığı, üniversite özerkliği gibi temel konularda çok ayrıntılıvehızlıdeğişiklikleregirmemizdemokrasinin vazgeçilmez koşullarının buyruğudur" dedi.

5-ANAPGenişletilmişBaşkanlıkDivanıMesutYılmaz başkanlığındatoplanarak Susurluk kazasının ardından gelişen olayları ve CumhurbaşkanıSüleymanDemirel'inçağrısıile gerçekleşenliderlerzirvesinideğerlendirdi.Buarada Yılmaz, Çankaya Köşkü'ne çıkarak soruştumayayönvereceğini söylediği belgeleri Cumhurbaşkanı Demirel'e iletti.

6- Dışişleri BakanıveBaşbakanYardımcısıTansuÇiller, basına,Çankaya Köşkü'nde yapılan liderler zirvesinden çıkan sonucu ve alınan kararları değerlendirdi.

7- Kadın ve AiledensorumluDevletBakanıIşılaySaygın, AnkaraCebeciLionsKlübü'nündüzenlediği"uyuşturucuya hayır"konulukonferanstayaptığıkonuşmada,Türkiye'de gençlerin uyuşturucu kullanımında büyük problemler yaşadığını belirterek, "Uyuşturucuyla mücadelede öğretmenlere,medyaya, okul yöneticilerine büyük görevler düşmektedir" dedi.

8-AdaletBakanıŞevketKazanHakimAdaylarıEğitim Merkezi'ndeyeniöğretimdönemininbaşlamasıdolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yargıyaköstekdeğil, destek olmak için çalıştıklarını söyledi.

9- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)GenelMerkezYönetim Kurulu üyeleri ile Genel Başkan Suphi Gürsoytırak'ıkabuletti.Ecevit,kabuldeyaptığı konuşmada,Çankayazirvesini değerlendirerek, devleti saran karanlık ilişkiler ağının kaygı verici olduğunuvedevletin saygınlığınagölgedüşürmeyebaşladığınısöyledi. Gürsoytırak da yaptığı konuşmada, ülkeninçeşitlisorunları ile ilgili görüşlerini aktardı.

10- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Kubilay'ınöldürülüşünün 66.yıldönümüdolayısıyla düzenlenen törenlere katıldıktan sonra CHP Menemen İlçeBaşkanlığı'nagiderek,dün Çankaya Köşk'ündegerçekleştirilenzirvehakkındabilgiverdi. Zirvede ülkenin siyasi tıkanıklığının ele alındığını belirten Baykal,birzirvetoplantısındansonuçbeklemenin yanlış olacağını vurguladı.

11-TürkMetalSendikasıGenelBaşkanıMustafaÖzbek, Ankara'dadüzenlenenBaşkanlarKurulutoplantısının açılışındayaptığıkonuşmada,hükümetindemir-çelik işletmeleriniholdinghalinedönüştürmek,buralarda kendi politikasına ve uygulamalarına bağımlı birdevletsendikası oluşturmak istediğini söyledi.

12- Çin de bir köprününçökmesisonucu29kişininöldüğü bildirildi.

24 ARALIK 1996

1-GenelkurmayBaşkanıOrgeneralİsmailHakkıKaradayı, Avrupa'dayayımlananAnadoluDergisi'neverdiğidemeçte, "Türkiye'delaikliküzerindebirkavramkargaşası oluşturulmakistendiğini,amacınlaik-demokratikdüzeni değiştirerekTürkiye'yiortaçağkaranlığınagötürmek olduğunu" söyledi.Karadayı, "Böyle bir oluşum Türk halkı ve onunayrılmazparçasıTürkSilahlıKuvvetleri'ncekabul edilemez" dedi.

2- Danıştay, bayan avukatların başı açık görev yapmalarıile ilgiliBarolarBirliği'nindaha önceki genelgesini ortadan kaldıranAdaletBakanlığıgenelgesihakkında,yürütmeyi durdurmakararıverdi.Gerekçede, "Bakanlığın, avukatların kılık-kıyafetlerini belirleme yetkisi yoktur" denildi.

3- TBMM Başkan Vekili Hasan Korkmazcan başkanlığındaAnayasa değişikliği üzerinde çalışmalar yapan partiler arası komisyon toplandı.Toplantıdan sonra bir açıklamayapanKorkmazcan, RP'ninmuhalefetinekarşın,milletvekili dokunulmazlığının yüzkızartıcısuçlarveağırcezalıkdavalardageçerli olmamasına ilişkin önerinin kabul edildiğini açıkladı.

4- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ve İP GenelBaşkanıDoğu PerinçekSusurluk'tameydanagelenkazavearkasındaki ilişkilerin aydınlatılması amacı ile kurulanTBMMAraştırma Komisyonu'nabilgiverdiler.ANAP GenelBaşkanı Yılmaz, komisyona elindeki belgeleri verirken, komisyonunsorularını cevaplandırdı.İP Genel Başkanı Perinçek de komisyona bilgi verdikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlarken Başbakan YardımcısıTansuÇiller'in1971yılındanbuyanaABD Dışişleri Bakanlığı'na hizmet verdiğini iddia ederek,olayın açığakavuşturulmasıiçinÇiller'indokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini belirtti.

5- Doğu ve GüneydoğuAnadoluBölgesi'nde23ilikapsayan yarımkalmışveyasermaye yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememişyatırımlara"yatırımveişletmekredisi" verilebileceğinedairkararResmiGazete'deyayımlanarak yürürlüğe girdi.

6-CHPGenelBaşkanıDenizBaykalpartisiningrup toplantısındaÇankaya Köşkü'nde yapılan Susurluk zirvesi ile ilgili bilgiler aktardı.Konunun aydınlatılması için sürekli çabaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan Baykal, "Bazı olaylar kamu görevlilerinin kişisel zaaflarındankaynaklanabilir.Ancak Susurlukolayınınfarklıbirboyutuvar.Oradaki kanun kaçağı resmi görevli, resmi kimliğivar.Okimliğiresmi görevlilerce verilmiş" dedi.

7- İçel Milletvekili Rüştü Kazım Yücelen, iki ay önceistifa ettiği ANAP'a geri döndü.

8- Berat Kandili dolayısı ile birmesajyayımlayanDiyanet İşleriBaşkanıMehmetNuriYılmaz, "Bu geceyi günahlardan arınmak, manen temize çıkmak için önemlibirfırsatolarak kabuletmeli,yepyenive tertemiz bir geleceğin başlangıcı olarak değerlendirmeliyiz" dedi.

9- Bursa'daşiddetliLodossonucukarbonmonoksit zehirlenmesineuğrayan4kişi hayatını kaybederken, Kartal açıklarında Honduras bandıralı"Perrac-S"isimlikuruyük gemisiLodos'unetkisiylebattı.Azerbaycan bandıralı bir gemide Pendik'te karaya oturdu.

10-Yurdunçeşitliyerlerindemeydanagelentrafik kazalarında 16 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.

11- Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat ile İsrail Başbakanı BenyaminNetanyahu,İsrail-FilistinanlaşmasıylaFilistin Özerk yönetimine bırakılanancakhalaİsrailaskerlerinin denetimindebulunanEl Halil kentinin durumuna çözüm bulmak için İsrail-GazzeşeridisınırındakiErezGeçidi'ndebir arayageldiler.Toplantı öncesi basına bilgi veren ABD'nin Ortadoğu Temsilcisi ve arabulucuDennisRoss,zirvedenEl Halilkonusundabiranlaşma beklenmediğini, ama tarafların iyiniyetliolduğunuvebüyükçabagösterdiklerini söyleyerek,ElHalilsorununaergeççözüm bulunacağını belirtti.

12- Bangladeş'in Cessore kentinde, geçen pazar günü 8mahkum ve 1 polisin ölümü, 500 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan cezaevi baskınını protesto etmek içinülkegenelindegenel grevegidildiği,kenttegerginliğinsürdüğü,okulların, işyerlerinin ve dükkanların kapalı olduğu bildirildi.

13- Hindistan'da bir askeri uçağın düşmesi sonucu 22kişinin öldüğü bildirildi.

25 ARALIK 1996

1- Özelleştirme Yüksek Kurulu, petrol Ofisi,rafinerilerve PETKİMgibipetrolüretimive dağıtımı yapan kuruluşların özelleştirilmesindeuygulanacakesasveyöntemlerin belirlenmesiiçinBaşbakanNecmettin Erbakan başkanlığında toplandı.Erbakantoplantıöncesindeyaptığıaçıklamada, özelleştirilmeküzere kuruladevredilen bütün kuruluşların hazırlıklarının yapıldığını kaydederek, Etibank içinihaleye çıkıldığını, TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesinde uygulanacak yöntem için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

2- ANAP Genel BaşkanıMesutYılmaz,basınakapalıolarak gerçekleştirilenpartigruptoplantısında,Cumhurbaşkanı SüleymanDemirel'inçağrısıüzerinegerçekleşenliderler zirvesi ve TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu'na verdiği ifade hakkında bilgi verdi.

3- DışişleriBakanıveBaşbakan YardımcısıTansuÇiller partisi grubunda yaptığı konuşmada, Susurluk kazasından sonra bazı çevrelerin ülkeyi kaosa sokmak için planlıbirhareket başlattıklarınıönesürdü."Halkımıuyarıyorum; bunların istedikleri suçlununortayaçıkmasıdeğil,devletteyara açmak,kaosyaratmak"dedi.Çiller, ANAP CHP ve DSP genel başkanlarınıdadahaöncekihükümetortaklığıve başbakanlıklarıdönemleriileilgiliolarakeleştirdi. ÇillerayrıcaKOBİTeşvikKararnamesiçerçevesindeTOBB tarafındandüzenlenentörenekatılarakbir konuşma yaptı. Törende, Anadolu'nun değişik yörelerinde bulunan 20 küçükve orta büyüklükteki işletmeye kredi teşvik belgeleri verildi.

4-AdaletBakanıŞevketKazan,adliyedeicramüdürve yardımcılarınıngörevyapacaklarıyerleşimbirimlerinin belirlendiği kura çekme törenine katıldı.Töreninardından gazetecilerinsorularınıyanıtlayanKazan,Susurluk skandalıyla ilgilitoplananbelgevebulgularınderlenip toparlanmasıiçinçalışmalarınsürdüğünübelirterek, Başbakanlığın talimatıyla soruşturmaları sürdürensavcıların bir araya geleceklerini bildirdi.

5- Türkiye-Irak Karma Ekonomik Komisyon (KEK)toplantılarına katılmaküzereTürkiye'yegelenIrak PetrolBakanı Amir Muhammed Raşid'i kabul eden Enerji ve Tabii KaynaklarBakanı RecaiKutan,Irak'a1990yılındanbuyanauygulanan uluslararasıambargonun"haksızveanlamsız"olduğunu belirterekbuuygulamanınkaldırılmasıiçin Türkiyeve Irak'ın birlikte çaba göstereceklerini söyledi.

6- TBMM'de, Çekiç Güç yerine görevyapacakbirimkonusunda hazırlananBaşbakanlıkTezkeresi, 217 "red" oyuna karşı 255 oylakabuledildi.Bunagöre,ABDveİngilterehava unsurlarınınkatılımıyla,Türkiyetarafındanbelirlenecek ilke ve kurallara bağlı olarak, sadece keşif vegerektiğinde önlemeuçuşlarıyla sınırlı hava harekatında bulunulması için 6 ay süre ile Bakanlar Kurulu yetkili kılındı.

7- TBMM'de Anayasa değişiklikleri üzerinde çalışmalaryapmak üzereoluşturulanpartilerarasıkomisyondamilletvekili dokunulmazlığınınsınırlandırılmasınailişkinönerikabul edildi.RPGrupBaşvanVekili Salih Kapusuz parlamentoda düzenlediğibasıntoplantısında,bukonudakisoruları yanıtlarken,"Milletvekillerinibirtakımçevrelerinyemi haline getirmemek lazım.Böyle hassas bir konununestirilen rüzgarla değiştirilmesine karşıyız" dedi.

8- İnsan Hakları Derneği (İHD)İstanbulŞubesi'ndeLice'de yaşananlarvedevletintutumuileilgilibirtoplantı yapıldı.Toplantıdan sonra Halkın Demokrasi Partisi(HADEP) İstanbulİlBaşkanlığıveİnsanHakları Derneği İstanbul Şubesi tarafından yapılan açıklamalarda, 20 Aralık 1996günü Lice'yibasanÖzelTimvekorucularınrastgeleevve işlerlerini taradığı, devlet güçlerinin halkıölümletehdit ettiği ve korucu olmaları için baskı yapıldığı vurgulandı.

9- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC)düzenlediği"1996 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'ni kazananlar belirlendi.

10- ANAP Aydın Milletvekili Yüksel Yalova, DYP GenelBaşkanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller hakkında, eski Türkiye KalkınmaBankasıGenelMüdürüÖzer Baysal'a nüfuzunu kullanarak baskı yaptığı ve çıkar sağladığı gerekçesiyleAnkaraCumhuriyetBaşsavcılığı'nasuç duyurusunda bulundu.

11- Rusya Savunma Bakanı İgor Rodiyonov, "StratejikOrtaklık veBDTÜlkelerininAskeri-SiyasalEntegrasyonu"konulu konferansta yaptığı konuşmada, NATO'nun BDT içinbiraskeri tehdidedönüşmeyebaşladığınıbelirterek,aralarında Türkiye'nin debulunduğubazıülkelerinnüfuzalanlarını genişletmeye çalıştığını söyledi.

12-Zaire'de,hükümetbirlikleriylegerillalararasında çatışmalardevamederken Uganda sınırı yakınlarında bulunan stratejik Buniakentinin,düngerillalarınelinegeçtiği bildirildi.

26 ARALIK 1996

1- MilliGüvenlikKurulu,CumhurbaşkanıSüleymanDemirel başkanlığında toplandı.

2- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Susurluk kazasından sonra ortayaçıkangelişmelerhakkındaİstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne elindeki bilgi ve belgeleri verdi.Öteyandan buolaylailgiliolarakkurulanTBMM Araştırma Komisyonu çalışmalarını sürdürürken, MİT Kontr- TerörDairesiBaşkanı Mehmet Eymür, komisyona bilgi verdi.

3- BaşbakanYardımcısıveDışişleriBakanıTansuÇiller partisininGenelİdareKurulutoplantısından önce yaptığı açıklamada, DYP'nin geçmişte olduğugibibugündeülkenin birliği,beraberliğiveistikrarınıntemsilcisiolduğunu söyledi.Suçların üzerine sonunakadargidilmesindenyana olduğunukaydedenÇiller,"Bununtakipçisibiz olacağız" dedi.

4- Milli Savunma Bakanı TurhanTayanCumhuriyetgazetesine yaptığıaçıklamada,ÇekiçGüçyerineoluşturulanKeşif Gücü'nden BM ambargosu altındaki Irakileticaretiniriske atmakistemeyenveyenigücünuçuşkurallarınailişkin Türkiye'nin öngördüğü ilkelerin bazılarına karşı çıkarakson andaçekildiğiniaçıklayanFransa'nınyenigücegeri dönmesinin şu noktadamümkünolmadığınıbildirdi.Tayan, "HükümetTBMM'denyetkiyiABDveİngiltereiçinaldı. Fransa'nın geri dönmekistemesihalinde,TBMM'denyeniden yetki alınması gerekiyor.Fransa'ya yeniden geri dönme hakkı vermek için 6 ay geçmesi gerek" dedi.

5- İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılıaçıklamada,Bakan MeralAkşener'inBalıkesirEmniyetMüdürü ve bir özel tim görevlisinin de aralarında bulunduğu 7 polisi görevden aldığı bildirildi.

6- Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam üniversite rektörleriyle yaptığıtoplantıdansonrabasınayaptığıaçıklamada, toplantının çok yararlı olduğunu vurgulayarak, Yüksek Öğrenim KuruluYasası'ndadeğişikliköngörentasarınında görüşüldüğünü söyledi.

7- 1997 Bütçe Yasası, Resmi Gazete'de yayımlandı.

8- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, parti gruptoplantısında yaptığıkonuşmada,pazargünüÇankayaKöşkü'ndeyapılan liderler zirvesini değerlendirdi.Ecevit, Türkiye'nin dönüşü olmayanbir yola girdiğini vurgularken, hükümet ortaklarının bazıbilgivebelgeleribirbirlerinekarşıkozolarak kullanabileceğine ve bunun sonucu olarak da "hükümetin her an çökebileceğine" dikkat çekti.

9- Malezya'nın doğusundaki SabahEyaleti'ndemeydanagelen fırtınadailkbelirlemeleregöre106kişinin öldüğü, 172 kişinin kaybolduğu bildirildi.

10- Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Noel günü meydanagelen şiddet olaylarında 37 kişinin öldüğü bildirildi.

27 ARALIK 1996

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,Atatürk'ünAnkara'ya gelişinin77.yıldönümünedeniyleAnkaraKulübü Seğmenleri'ni Çankaya Köşkü'ndekabuletti.Cumhurbaşkanı Demirel,yaptığıkonuşmada"Büyükfedakarlıklardansonra Türkiye Cumhuriyeti kurulmuşsa,1996senesinegelindiğinde herşeyiylebirdünyadevleti olmuşsa, bunun temelinde 27 Aralık'ta Ankara'ya getirilen meşale var" dedi.Öteyandan CumhurbaşkanıDemirel,Türk-İşBaşkanıBayramMeralve Yönetim Kurulu üyeleri ile Basın Konseyi BaşkanıOktayEkşi veberaberindekiYönetimKuruluüyelerinikabuletti. Cumhurbaşkanı Demirelkabullerde,Türkiye'dehiçbirşeyin örtülükalmayacağını,suçişlemeimtiyazınınkimsede bulunmadığınıbelirterek,"Ülkemizdeyaşananproblemler karşısında hassasiyetimi fevkalade muhafaza ediyorum" dedi.

2- ANAP Genel BaşkanıMesutYılmazRize'dehalkahitaben yaptığıkonuşmada, devleti kirli ilişkilerden, hırsızlardan, yolsuzlardan temizleme konusunda gösterdiği mücadeledehaklı olduğunubelirterek,"Sizarkamdaolduğunuzsürecebiz bunları ezer geçeriz" dedi.

3- Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller, özel timpolislerininyetiştirildiğiGölbaşı'ndaki Polis Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.Çillerburadayaptığıkonuşmada, sonaylarda polis teşkilatına karşı insafsız boyutlara varan komplolar hazırlandığını ilerisürdüve"Ben,sizin,dün olduğugibibugündearkanızdayım,yarındaarkanızda olacağım" dedi.

4-MaliyeBakanlığı'nınmotorlutaşıtlarvetaşıtalım vergileri,değerlikağıtbedellerive kamu kuruluşlarının çeşitli hizmetler karşılığında aldığı maktu harçlarda yapılan artışlara ilişkin tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

5- EnerjiveTabiiKaynaklarBakanıRecaiKutanİran'a hareketindenönceAtatürkHavalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Doğal gaz kaynakları içindeenzenginülke Türkmenistan'dır.BuülkedoğalgazınınTürkiye'ye getirilmesi öncekiyıllardanberidüşünülenbirkonuydu. İran'da, İran Petrol Bakanı ve Türkmenistan Petrol Bakanı ile biraraya gelerek bu konuyu görüşeceğiz" dedi.

6- Devlet İstatistik Enstitüsü'nden yapılan açıklamayagöre, Türkiye'ninbuyılOcak-Nisandöneminde,7milyar 274.8 milyon dolarlık ihracat, 13 milyar 30.7milyondolarlıkda ithalat yapıldı.

7-AvrupaGüvenlikveİşbirliğiTeşkilatı'nın(AGİT), Sırbistan'da iptaledilenyerelseçimlerdemuhalefetin kazandığınıonaylarken,yerelseçimlerinsonucununiptal edilmesiniprotesto eden Sırp muhalefetin, gösterilere devam kararı aldığı bildirildi.

28 ARALIK 1996

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,ÇankayaKöşkü'nde düzenlediğibasıntoplantısında1996 yılını değerlendirdi. CumhurbaşkanıDemirel,basıntoplantısındaiçpolitik olaylar, dış politika, ekonomi, eğitim gibi çeşitli konularda değerlendirmeler yaptı.

2- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 5 yeni belediyekurulması ileçeşitliülkelerleTürkiyearasındaimzalanan protokollerintasdikedilmesineilişkinBakanlarKurulu kararını onayladı.

3- TBMM BaşkanVekili,DSPMilletvekiliUluçGürkanile Susurluk'tameydanagelentrafikkazasıve ardından orta çıkangelişmelerüzerineyapılansöyleşi,Cumhuriyet gazetesinde yayımlandı.

4-BaşbakanNecmettinErbakan,partisininAnkara'da düzenlenenilbaşkanlarıveil müfettişleri toplantısının açılışında yaptığı konuşmada,1996'dayapılançalışmaların değerlendirilerek1997yılındayapılacakçalışmaların tartışılacağını belirti.

5- Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, TRT-1 kanalındayayımlanan"TürkSilahlıKuvvetleriSaati" programında yaptığıkonuşmada,TSK'nindemokrasi,hukukun üstünlüğüveAtatürkideallerineyürekteninandığını bildirdi.

6- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Rize'de düzenlediği basın toplantısında,üzerindenikiaygeçenSusurluk olayı ile ilgiliMeclis'tebiraraştırmabaşlatıldığını,yargı incelemelerininsonuçlanmaaşamasınadoğruyaklaştığını kaydederek,ancakbukonudaasılsorumluluktaşıyan, araştırmayapacakkuruluşlarayardımcıolacakhükümet ortaklarının, olayı örtbas etmekisteyenbirtutumiçinde olduklarını söyledi.

7- Devlet Bakanı Abdullah Gülile24Aralıkseçimlerinden bugüneekonomiden-siyasetegelişen olaylara ilişkin yapılan söyleşi Yeni Yüzyıl gazetesinde yayımlandı.

8- DSP Genel BaşkanıBülentEcevit,Ankara'dadüzenlediği basıntoplantısında,gündemdekisiyasiolayları değerlendirirken, DYPGenelBaşkanı,DışişleriBakanıve BaşbakanYardımcısıTansuÇiller'ieleştirdi.Ecevit, bugünkü devlet yapısıyla sorunlarıçözmeninolanaksızlığını vurgularken"Çamurabulaşmışellerletemizlikyapılamaz" dedi.

9- DİSKYönetimKurulu,yayımladığıyeniyılmesajında, "1997'yidemokrasi,özgürlükveadalet için mücadele yılı yapma" çağrısında bulundu.Mesajda, sorunların aşılması için 12Eylülrejiminininmasaya yatırılması, gerçek bir sosyal hukuk devletinin temellerinin atılması istendi.

10-PalandökenDağı'ndakayakeğitimiyapanöğrecilerin üzerineçığdüşmesisonucu,ErzurumKayakKulübü öğrencilerinden çığ altında kalan 6 çocuk öldü, 2'si ağır, 32 çocuk yaralı olarak kurtarıldı.

11-Yurdunçeşitliyerlerindemeydanagelentrafik kazalarında 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

29 ARALIK 1996

1- Dışişleri BakanıveBaşbakanYardımcısıTansuÇiller, beraberindekibirheyetleİstanbul'daİstinyeDevlet Hastanesinidenetledi.Çiller,yaptığıaçıklamada Türkiye'deki tüm hastanelerin vatandaşların isteklerine cevap verebilirhalegelmesiiçinyenibirsağlıkreformu hazırladıklarınıbelirterek,"Bundanböyledevlet, sübvansiyonu hastanelere değil, doğrudan doruya vatandaşımıza verecektir" dedi.

2- Devlet Bakanı Abdullah Gül, Cumhuriyet gazetesineverdiği demeçteTürkiye'nintümülkelerleaynıandailişkileri geliştirme potansiyeline sahip olduğunubelirterek"Türkiye için yalnızca Avrupa var, yalnızca Amerika var ve Türkiye her şeyinionaendekslemiş"gibibirgörüntüveremeyeceğini söyledi.

3- Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanıNecatiÇelikyaptığı açıklamada,yurtdışındakiTürkişçilerininborçlanarak emekliolmalarınınsağlanacağını bildirerek,oy kullanabilmeleriiçindegerekliçalışmaların yapıldığını söyledi.

4- 1 Ocak1997tarihindenitibarengeçerliolacakgelir vergisi dilimleri ile özel indirim tutarları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

5- TBMM GenelKurulu'nda18Aralık'takabuledilen,422 sayılıKatmaBütçeliİdareler1997 Mali Yılı Bütçe Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı.

6- TİSK Başkanı RefikBayduryaptığıaçıklamada,ekonomik sorunların, kamu vicdanında derin şüpheler bırakan konuların, siyasetingölgesindekalmamasıgerektiğinibildirerek, "Ekonomik gelişme siyasi kirlenmeyi önler" dedi.

7- Rusya ile Çin'in, soğuksavaşsonrasındadünyadakitek süpergüçolarakkalan ABD'nin etkinliğine karşı "sratejik ortaklık"kurarakçokkutupluyenibirdünyadüzeni oluşturulmasıkonusundagörüşbirliğinevardıkları bildirildi.

8-İranHaberAjansı'nınverdiğihaberegöre,İran CumhurbaşkanıYardımcısı Hasan Habibi'nin 4 gün süren Erivan ziyaretinden sonra İran ile Ermenistan arasındaekonomikve kültürelalanlardaişbirliği öngören 12 anlaşma imzalandığı bildirildi.

9-Cezayir'deradikaldincilerindüzenledikleribombalı saldırısonucu28kişininöldüğü,31 kişinin yaralandığı bildirildi.

30 ARALIK 1996

1- Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı yayımladığı yeni yılmesajındaTürkSilahlıKuvvetleri'nin Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığına dikkat çekerek,ordunun,Atatürkçü düşüncesistemindenaldığıinançve heyecanla çalıştığını kaydetti.

2- ANAP Genel Başkanı Mesut YılmazpartisininÜsküdarİlçe Merkezi'niziyaret etti.Yılmaz, Türkiye'nin 1996'da 3 ayrı hükümet tarafından yönetildiğine dikkatçekerek,yeniyıla rekordüzeydeenflasyon ve işsizlikle girildiğini kaydetti. Türkiye'nin aynı anda hem devletekarşıeşkıyayla,hemde devletiniçine sızmış çetelerle mücadele ettiğini vurgulayan Yılmaz,iktidardabulunankoalisyonhükümetininmevcut sorunları çözmesinin imkansız olduğunu bildirdi.

3- TİSK Başkanı RefikBaydurİzmir'deyaptığıaçıklamada, Türkekonomisininenönemlisorunununyüksekenflasyon olduğunu hatırlatarak,buikisorununçözümüyolundaiş alemininkendiüzerinedüşengöreviyerinegetireceğini bildirdi.Yatırımveüretimiartırarak,enflasyonuve işsizliğibir ölçüde aşağı çekmeyi hedeflediklerini kaydeden Baydur, bu sorunların çözümününtoplumsalbarışadakatkı sağlayacağını söyledi.

4- Ankara 11.Asliye Hukuk Mahkemesi, Türkiye gazetesiile köşeyazarıYalçınÖzer'i,birköşe yazısında ANAP Genel BaşkanıMesutYılmaz'ı"yolsuzlukyapmakla"suçladığı gerekçesiyle,toplam 600 milyon lira tazminat ödemeye mahkum etti.

5-Japonya'nınAnkaraBüyükelçisiAtsukoToyama,AA'ya verdiği demeçte, Türkiye'nin sadece Doğu ve Batı arasında bir köprü olmadığını, aynı zamanda Arapdünyası,OrtaAsyave Rusyaileyakınilişkileresahipbirülkekonumunda da bulunduğunu belirterek, Türkiye'ninOrtadoğu,Balkanlarve Kafkaslar'da çok büyük bir etkinliğe sahip olduğunu söyledi.

6- Çin Başbakan Yardımcısı ve DışişleriBakanıKianKişen, Çin'inresmihaberajansı Xinhua'ya verdiği demeçte ülkesi ileRusyaarasındaoluşturulan"stratejikortaklığı" savunarakABD'yi,dünyadakibarışortamınıtehditeder şekilde askeri ittifakları güçlendirmekle suçladı.

7- Hindistan'da bir trene konan bombanın patlaması sonucu 300 kişinin öldüğü bildirildi.

31 ARALIK 1996

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,yeniyıldolayısıyla yayımladığımesajda,herülkegibiTürkiye'nin de önemli sorunları bulunduğunu ve 1996 yılını bu sorunları çözmeçaba veuğraşıiçindegeçirdiğinianlatarak,1997'nin ülkeye, millete ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini diledi.TBMM BaşkanıMustafa Kalemli yayımladığı yeni yıl mesajında, 1996 yılı içerisinde yaşanan hükümetdeğişikliklerineveMeclis çalışmalarınadeğinerek,TBMM'ninkendisindenbeklenen dinamizm içinde, ülke meselelerinin çözümünde,halkınhuzur vegüven içinde yaşaması ve refah seviyesinin artırılmasında büyükbirgayretiçindeolduğunubildirdi.Başbakan NecmettinErbakan,Türkiye'dekiveyurtdışındaki vatandaşların yeni yılınıkutlayarak,"Yeniyılınyeniden büyükTürkiye'nin kurulması yolunda bir atılım yılı olmasını temenni ediyorum" dedi.AyrıcaDSPGenelBaşkanıBülent Ecevit,CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Milli Savunma Bakanı TurhanTayandayeniyıldolayısıylabirermesaj yayımladılar.DYPGenelBaşkanı,BaşbakanYardımcısı ve DışişleriBakanıTansuÇilleriseyeniyıltatilini geçirmekteolduğuBoluKartalkaya'dayeniyılnedeniyle verdiği mesajında, 1996yılınınsonaylarındaTürkiye'nin geleceğine ilişkin umutların kasıtlı bir biçimde yok edilmeye çalışıldığınısavunarak,"Buülkeninumudunuhiçbirgüç kıramayacaktır" dedi.

2-TBMMBaşkanıMustafaKalemli,Güneydoğu'daPKKile mücadelesırasındayaralanarakGülhaneAskeriTıp Akademisi'nde tedavi gören gazileri ziyaretetti.Kalemli, ziyaretsebebini,"Ülkeninbölünmez bütünlüğünü muhafaza için kanlarını, canlarını ortayakoyangazileredestekve daimaarkalarındabulunduklarınıonlarahissettirmek için geldiklerini" belirtti.

3-Silopi'dekisınırbirliklerinetacizateşiaçılması üzerineKuzeyIrak'ınSinathbölgesinehavavekara birliklerince opersayon düzenlendi.Operasyonda,120kişi olduklarıbelirtilenPKK'lılardan43'ününöldürüldüğü bildirildi.Çatışmalarda 2 er şehit oldu, 3'ü ağır 6erde yaralandı.

4- Hindistan'ın Assam eyaletindedünbirtrenedüzenlenen bombalısaldırıda38 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı bildirildi.