11.1.1997
×

Hakkında

Künye

İletişim

OCAK 1997

 

1 OCAK 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirelAzerbaycanTelevizyonu'na verdiğidemeçte, Türkiye'nin uluslararası platformlarda sürekli Azerbaycan'ınyanındayeraldığınıbelirterek,"Azerbaycan topraklarıişgalaltındakaldıkçaadilve kalıcı bir barışa varılamaz" dedi.Öte yandan yeniyıldolayısıylaİstanbul'da basınmensuplarınıkabuledenCumhurbaşkanı Demirel soruları yanıtlarken, Susurluk kazasıylaortayaçıkandurumunmutlaka aydınlatılacağını söyledi.

2- ANAP Genel Başkanı MesutYılmazBursa'dagazetecilere yaptığıaçıklamada,ülkeninbütünsorunlarına çözüm getirmek için her zaman uzlaşma ve göreve hazırolduklarınıbelirterek, "Uzlaşmayaaçıkolmamız,çeşitlikonulardaesnekolmamızı gerektirebilir" dedi.

3- Devlet Bakanı Işılay Saygın İzmir'de basınmensuplarına yaptığıaçıklamada, Türkçe'nin doğru ve güzel kullanılması için BakanlarKurulu'nayasatasarısısunulduğunubelirterek, "Toplumunaydınkesimi,Türkçe'ninyanlışkullanımından çok rahatsız.Yasal bir düzenleme kaçınılmaz oldu" dedi.

4- OlağanüstüHalBölgeValisiNecatiBilicanyaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta başlatılan PKK'lılara yönelikoperasyonlarınsürdüğünü,ölüolarakele geçirilen terörist sayısının 75 olduğunu söyledi.

5-AnkaraCumhuriyetBaşsavcılığı,Lemandergisinde yayımlananbirkarikatürle,BaşbakanNecmettinErbakan'ın kişilik haklarına basın yoluylahakaretedildiği gerekçesiyle dergininsorumluYazı işleri Müdürü Kutlu Esendemir hakkında 4 aydan 16 aya kadar hapis cezası istemiyle ceza davası açtı.

2 OCAK 1997

1- Dışişleri Bakanı ve BaşbakanYardımcısıTansuÇiller, DevletBakanlarıAyferYılmaz,UfukSöylemezveekonomi bürokratlarının katıldığı toplantı öncesi bir açıklamayaparak, ekonomikgelişmelerinelealınacağınıbelirterek,buyıl içerisinde özelleştirmenin büyük bir hızla gerçekleştirileceğini kaydetti.

2-MilliEğitimBakanıMehmetSağlam,Demokratik EğitimcilerSendikasıyöneticilerinikabulü sırasında yaptığı açıklamada, öğretmenlerin maaşlarında yüzde 70'e varanartışlar olacağını söyleyerek, ek ders ücretlerinin de ortalama yüzde 300 oranında artırılacağını açıkladı.

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik Ankara'da düzenlediğibasıntoplantısında, çalışanlardan kesilen zorunlu tasarruflarınnemalarınınzamanındaödeneceğinibelirterek, hükümetinbukonudayenibirdüzenlemeyapacağını söyledi. Çelik ayrıca,yurtdışındayaşayan3milyon300binTürk vatandaşınakesindönüşyapmadan emeklilik hakkı tanıyan yasa tasarısının Başbakanlığa sevkedildiğini bildirdi.

4- Çevre Bakanı Ziyaettin Tokar Ankara'da düzenlediği basın toplantısında,yoksulvatandaşlararamazanayındaSosyal YardımlaşmaveDayanışmaFonu'ndanbirtrilyonlukyardım yapılacağını söyledi.

5- DSP Genel Başkanı BülentEcevitCumhuriyetgazetesine verdiğidemeçte,Susurlukolayıyladevletiçindeki "cerahatlerin"ortayaçıktığını,ancakyargıbağımsızlığı sağlanmamasıveözerkdenetlemekurullarıoluşturulmaması nedeniylekaranlıkbağlantılarınaçığaçıkarılamayacağı kaygısını taşıdığını belirterek, "Devlette bir onarım yapılırken aynı zamanda bu hastalıklarınüstüneyürümeyigüvencealtına alıcı birtakım mekanizmaları da oluşturmak gerekir" dedi.

6- Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral Ankara'da düzenlediği basıntoplantısında,5Ocak Pazar günü yapılacak işçi mitingi hakkında bilgi verdi."Türkiye'yeSahipÇık,Demokratikleşme İçinMücadeleEt"adlımitingiledevletinolanaklarını rantiyelere akıtanlarıuyaracaklarınıvurgulayanMeral, "Mitingimizinamacı,yatırımaağırlıkverilmesinisağlamak, paranın para kazandığıbirTürkiyedeğil,üreteninvealın terininitibargördüğüveinsancayaşadığıbirTürkiye yaratmaktır" dedi.

7- Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel BaşkanıZiyaSonay Cumhuriyetgazetesineyaptığı açıklamada, medya çalışanlarının çokküçükbirbölümününsendikalıolduğunubelirterek, sendikasızortamdaistediğigibihareketedenbasın işverenlerinin, 212 Sayılı Yasa kapsamında çalıştırılmasıyasal zorunluluk olan gazetecileri, temizlik işçisi, çaycı, şoför gibi kadrolarda çalıştırdıklarını, şu anda 212 Sayılı Yasa kapsamında çalışançoksayıdakigazetecininde1475Sayılıİş Yasası kapsamına geçmeye zorlandıklarını söyledi.

8- KKTC Başbakanı Derviş Eroğlu, Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş,MaliyeBakanıSalihCoşarveEkonomi Bakanı Erdal Onurhan'danoluşanbirheyetgörüşmelerdebulunmaküzere Ankara'ya geldi.

9- Birleşmiş Milletler(BM)GenelSekreteriKofiAnnan görevine başladı.

10- Yunanistan Cumhurbaşkanı KostisStefanopulosAtina'da yaptığı açıklamada, Türkiye'yi, Yunanistan aleyhine saldırgan ve tahrik edici bir tutum izlemekle suçladı.

11- Suriye'nin başkenti Şam'da geçen salı günü birotobüse yerleştirilenbombanınpatlamasısonucu9 kişinin öldüğü, 44 kişinin de yaralandığı bildirildi.

3 OCAK 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,Ekonomikİşbirliği Protokolü'nüimzalamaküzere Türkiye'de bulunan KKTC Başbakanı Derviş Eroğlu'nu Çankaya Köşkü'ndekabuletti.Cumhurbaşkanı Demirel,Türkiye'ninKıbrıssorunununadilvegerçekçi bir çözüme kavuşturulmasını istediğini vurgulayarak, çözüme BM Genel Sekreteri'niniyiniyetmisyonuçerçevesindeKıbrıs'takiiki toplumunserbestiradesiylevemüzakereleryoluyla ulaşabileceğinisöyledi.BaşbakanNecmettinErbakanda, Türkiye-KKTCEkonomikİşbirliğiProtokolüimzatöreninde "KKTC'debarışvehuzurunkorunmasınınanavatan Türkiye'nin garantörlüğünde olduğunu" kaydederek, Güney Kıbrıs'ın tek başına AB'ye girmesinin söz konusu olamayacağını belirtti.

2- ANAP GenelBaşkanıMesutYılmazİstanbul'dayaptığı açıklamada,Susurlukskandalınınüzerindenikiay geçmesine karşın,tekbirdavaaçılmamasınıeleştirerek,"Hükümetin, sonuçlarından çekindiğiiçindava açmaya cesaret edemediğini" söyledi.

3- Başbakan Yardımcısı veDışişleriBakanıTansuÇiller Ankara'dadüzenlediğibasıntoplantısında,Türkiye'deki187 kayıp yurttaşla ilgili edinilen bilgilerden,bunlardan59'unun halenhapishanelerdebulunduğununtespit edildiğini kaydetti. Ancak bu 59 kişi, ailelerine haberverememişlerdedi.Çiller ayrıca, Kıbrıs Rum tarafının silahlanmasından en çok zararı yine KıbrısRumtarafınıngöreceğinibelirterek,Türkiye'nin, garantörlükhakkınındayanağıolanLondraveZürih anlaşmalarındanvazgeçmesininsözkonusuolmadığını,Türk hükümetininKKTC'ningüvenliğini sonuna kadar korumaya kararlı olduğunu söyledi.

4- Milli EğitimBakanıMehmetSağlamAnkara'dayaptığı açıklamada,üniversitegirişsınavlarınıikiyıliçinde uygulamadankaldırarak,öğrencileri"yarışatı"durumundan kurtaracak bir çalışma yaptıklarını söyledi.

5-OrmanBakanıHalitDağlıOrmanGenelMüdürlüğü tarafındanİstanbul'dadüzenlenen"OrmanBölgeMüdürleri Toplantısı"ndayaptığıkonuşmada,ormanyangınlarınınyüzde 97'sinininsanunsurundankaynaklandığınıbelirterek, "Ormancılık hizmetleri konusunda kimsedenmazeretistemiyoruz, herkesten iş bekliyoruz" dedi.

6-GenelBaşkanlığınıŞerafettinElçi'ninyaptığı Demokratik Kitle Partisi (DKP) kuruldu.

7-SırbistanDışişleriBakanıMilanMilutinoviç, Viyana'dakiAvrupaGüvenlikveİşbirliğiTeşkilatı(AGİT) zirvesinegönderdiğimektupta,Sırbistanyönetiminin17 Kasım'dakiyerelseçimlerdemuhalefetinBelgrad'da9seçim bölgesiileUziçe,KragujevacveZrenjanin'deseçimleri kazandığını bildirdi.

4 OCAK 1997

1- Sekiz Müslüman ülkenin katılımıyla İstanbul'da D-8 Grubu DışişleriBakanları Toplantısı yapıldı.Toplantıya, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı ve BaşbakanYardımcısıTansuÇiller ileDevletBakanıAbdullahGülkatıldı.Toplantısonunda yayımlanan ortak bildiri ile, hükümetlerine "D-8Grubu"olarak adlandırılacakbirişbirliğimekanizmasıoluşturulmasını önermeyi kararlaştırdıklarını ve 1997 yılınınilkaltıayında liderlerzirvesiyapılmasıkararlaştırıldığıaçıklandı. BaşbakanNecmettinErbakan,toplantınınaçılışkonuşmasını yaptı.Erbakan daha sonra düzenlediği ortak basın toplantısında "D-8'inkurulmasıiçinönemlibiradımatılmıştır"dedi. Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Tansu Çiller, "Oluşum sadece İslamülkelerineaçıkdeğildir.GümrükBirliği yükümlülüklerimize aykırı olmayacaktır" dedi.

2- Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden,Atatürkçü DüşünceDerneğitarafındandüzenlenen"AtatürkçüDüşünce Işığında Türkiye'nin Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu panele katıldı.Özdenpaneldeyaptığıkonuşmada,Atatürk'e saldıranların"dinsizlikvediktatörlük"temelinde yoğunlaştığını belirtti.

3- Devlet Bakanı Lütfü Esengün Erzurum'da düzenlediği basın toplantısında,Erzurum'unsorunlarınınaynı zamanda diğer tüm doğu illerinin sorunu olduğunu belirterek, 54.Hükümetin,açve açıkta kimsenin kalmaması için çaba sarfettiğini söyledi.

4-AdaletBakanıŞevketKazan,Ankara'dadüzenlenen cezaevleri 2.müdürler toplantısına katıldı.Kazan toplantıdan sonrayaptığıaçıklamada,Susurlukskandalıylailgili araştırmalarınbuhafta içinde tamamlanacağını söyledi.Kazan gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlarken, Başbakanlık TeftişKurulu'nun Susurluk skandalıyla ilgili raporunu Başbakan NecmettinErbakan'avereceğinibelirterek,TBMMAraştırma Komisyonu'nundaçalışmalarını bu hafta içinde tamamlayacağını söyledi.

5- CHP GenelBaşkanıDenizBaykal,Milliyetgazetesine yaptığıaçıklamada, Türkiye'nin bugünkü krizden kurtulması için "sosyal demokrasiyi" biriktidarseçeneğiolaraksahiplenip, güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

6-RPGenelBaşkanYardımcısıRızaUlucak,Ankara'da düzenlediğibasıntoplantısındakoalisyon hükümetinin 6 aylık çalışmalarınıdeğerlendirdi.Ulucak,"Bütçeolanakları çerçevesinde memura ek zam verileceğini" söyleyerek, enflasyonun da yıl içinde yarı yarıya düşürüleceğini öne sürdü.Ulucak,12 EylülAnayasası'nınTürkiyeiçin"ayıpveyük"olduğunu savunarak, yeni bir anayasa hazırlanması gerektiğini bildirdi.

5 OCAK 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Veremle MücadeleHaftası nedeniyleyayımladığımesajda,teknolojivetıpalanındaki gelişmelerleveremhastalığınınönününkesilebildiğini bildirerek,"Amatamamenortadan kaldırılmış değildir.Çünkü mahiyeti itibariylesadecetıbbişartlardankaynaklananbir hastalık değildir" dedi.

2-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,Tarımürünlerinin desteklenmesiamacıylaDesteklemeve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Ziraat Bankası'na 4 milyarlirakaynakaktarılmasınailişkin Bakanlar Kurulu kararını onayladı.

3- TBMM Başkanı Mustafa Kalemli, Knesset BaşkanıTichon'un davetlisiolarakİsrail'ehareketindenönceAtatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Türkiye ve İsrail'in bölgenin iki önemli demokratik ülkesi olduğunu belirterek, Ortadoğu barış sürecinedestekverenTürkiye'nin,busürecinbaşarıya ulaşmasınavebuçerçevedeİsraililegörüşalışverişinde bulunmaya önem verdiğini söyledi.

4- Başbakan Necmettin Erbakanbaşkanlığındadünbaşlayan D-8zirvesidolayısıyla Türkiye'debulunan İran, Pakistan ve Türkiyearasındagerçekleştirilen"Afganistan"konuluüçlü toplantıİstanbul'dayapıldı.BaşbakanErbakan,toplantı öncesindeyaptığıaçıklamada,Afganhalkının,sürenkardeş kavgasınedeniylebüyüküzüntü yaşadığını ve ülkenin kalkınma yolundaadımatamadığınıbelirtti.Üçülkenintemsilcisi, toplantısonundayaptıklarıortakbasınaçıklamasında, Afganistan'da bulunan gruplara ateşkes çağrısında bulundu.

5- Başbakan Yardımcısı ve DışişleriBakanıTansuÇiller, İçişleriBakanıMeralAkşener ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı TeomanÜnüsaniledüzenlediğibasıntoplantısında,Özdemir Sabancı, Nilgün Hasefe ve Haluk Görgün'ü öldürdükleri iddiasıyla aranan 3 katilzanlısındanMustafaDuyar'ınTürkiye'ninŞam Büyükelçiliği'neteslimolduğuveMİTtarafından Suriye'den alınarakcumagünüİstanbulEmniyetineteslimedildiğini söyledi.

6-MilliEğitimBakanıMehmetSağlamKahramanmaraş'ta düzenlediğibasıntoplantısında, Türkçeye ilişkin bir tartışma başladığını ifade ederek Türkçeyi koruma ve geliştirmenin kurum, kuruluş ve kişilerin görevi olması gerektiğini söyledi.

7- Diyanet İşleri Başkanı MehmetNuriYılmaz,Antalya'da düzenlenen"VaizlerSemineri"nde yaptığı konuşmada, toplantıya katılan vaizleritarikatlarkonusundauyardı.Yılmaz,ateş yalayarak,şiş sokarak yapılan kehanetlerin kandırmaca olduğunu hatırlatarak,"Kehanetyaptığınıiddiaedeninsanların davranışları Kuran ve hadislere uymuyorsa, o insanlar gökte bile uçsalar inanmayın, en büyükkehanetilimdir.Kuran'daböyle şeylerinyeriyoktur"dedi.DevletBakanıNevzat Ercan'da vaizlerehitabenyaptığıkonuşmada,vaazaçıkmadanönce hazırlıklıolmalarını,vaazlardaKuranvesünnetin ışığında objektif yorumlar yapmalarını istedi.

8-Türk-İştarafındanAnkara'dadüzenlenen"Türkiye'ye sahipçık, demokratikleşme için mücadele et" mitinginde konuşan Türk-İşGenelBaşkanıBayramMeral,mitinginamacını, "Demokratik,laik,sosyal,hukukdevletine,MustafaKemal Atatürk'ün kurduğu sisteme sahipçıkmakiçinburadayız"diye açıkladı.

9- Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında 11 kişi öldü,6 kişi de yaralandı.

10- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Kuzey Kıbrıs'taRadyo Avrasya'dayayımlanangörünümprogramınakatılarakçeşitli konulardaki sorularıyanıtladı.Denktaş,AvrupaBirliği'nin (AB)Kıbrısmeselesindeadildavranacakkonumdaolmadığını belirterek, "Yunanistan da AB üyesidir ve bütün kararlardaveto hakkıvardır.Kıbrıs meselesini bu şekilde gündeme getirmiş ve AB'ye aday yapmıştır.Şimdi de bu adaylığı tamamlamak için yola çıkmışlardır" dedi.

11- Brezilya'da 6 gündürdevamedenşiddetliyağışların meydana getirdiği seller nedeniyle 54 kişinin öldüğü bildirildi.

6 OCAK 1997

1-MilliİstihbaratTeşkilatı'nın(MİT)70.kuruluş yıldönümünedeniyledüzenlenentörendekonuşan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, MİT'inhukukdevletininkurumlarındanbiri olduğunubelirterek,"MİT hakkında şöyle veya böyle düşünceler ve tartışmalar olabilir.Bunların karşılanmasıiçingayretler sarfedilmesiiyidir.Şeffaflaşmayadoğruatılmış adımları takdirle karşılıyorum" dedi.Öte yandan CumhurbaşkanıSüleyman Demirel, Ziraat Mühendisleri Odaları Birliği ve Türkiye Bilim ve Teknik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen"Her YönüyleToprak" konulu sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada da,1997'yi"toprakyılı"ilanettivetoprağıninsan yaşamındakiöneminibelirterek, "Toprak ekmek gibidir.Toprak kavgası ekmek kavgasıdır.Ekmek de topraktan gelir" dedi.

2-ANAPGenelBaşkanıMesutYılmaz,ANAPBaşkanlık Divanı'ndansonradüzenlediğibasıntoplantısında,"Eğer Susurluk olayının gerçekten açığa çıkması isteniyorsa buolayla doğrudanirtibatlıolduğuortayaçıkan DYP'nin koalisyondan açığa alınması lazım" dedi.

3- Başbakan Yardımcısı veDışişleriBakanıTansuÇiller düzenlediğibasıntoplantısında,BakanlarKurulu'ndaalınan kararuyarıncakumarhanelerinkapatılmasınailişkinyasa taslağınınTurizmBakanlığı'ncahazırlanarak,Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldığını söyledi.

4- İçişleri Bakanı Meral Akşener, 6Ocak1996'daSabancı Center'deÖzdemirSabancı,HalukGörgünve Nilgün Hasefe'yi öldüren sanıklardan Mustafa Duyar'ın teslimolmasıileilgili yaptığıaçıklamada,"Sabancısuikastınınkatil zanlılarından birisi olanMustafaDuyar,Türkdevletininsıkıtakibinden kurtulamadığıvekaçamayacağınıanladığı için Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'ne teslim oldu.Suikasta karışanötekikişileri de aynı şekilde takip ediyoruz ve adalete teslim edeceğiz" dedi.

5-DışişleriBakanlığıSözcüsüÖmerAkbeldüzenlediği haftalıkbasıntoplantısında,Rumtarafının,son dönemlerde aşırıbirsilahlanmaçabasınagirdiğinisöyleyerek,"Bu silahlanmaçabalarının,Rumtarafınıniddialarınınaksine savunma ihtiyaçlarının çokötesinegeçtiğivesaldırganbir amaca hizmet ettiği aşikardır" dedi.

6- EnerjiveTabiiKaynaklarBakanıRecaiKutan,16. EnerjiTasarrufHaftası nedeniyle düzenlenen "Binalarda Enerji TasarrufuveTeşvikleri"konulupaneldeyaptığıkonuşmada, Türkiye'de,heryıl3milyardolarlıkenerjiyatırımının gerektiğinibelirterek,"Bukadaryatırımyapamayız,ancak tasarruf yoluyla yılda 2.6 milyar dolarlık enerji kazanabiliriz" dedi.

7- Olağanüstü Hal BölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamaya göre,Şırnakiliyakınlarındasürdürülenoperasyonlarda30 PKK'lı terörist öldürüldü, bir güvenlik görevlisi de şehit oldu.

8- SEKA Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre,SEKA tarafındanüretilen kağıt ve karton ürünlerine yüzde 5.1 ile 15 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

9- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Kıbrıs Rum Yönetimi'nin hızlasilahlanmasıve Rusya'dan füze alımına ilişkin anlaşmayı imzalamasını Lefkoşa'da yapılan bir toplantıda değerlendirdi.

10- Japonya BaşbakanıRyutaroHaşimotoTokya'dayaptığı açıklamada,Lima'da74kişiyirehin tutan solcu gerillaların eyleminin"yıpratmasavaşına"dönüşeceğinibelirterek,"Hem gerillalaraçısındanhem de Peru hükümeti açısından karşılıklı yanlış anlaşmalar ve hatalar yapılmakta" dedi.

7 OCAK 1997

1- BaşbakanNecmettinErbakanpartisininTBMMgrubunda yaptığıkonuşmada,AB'ninGüney Kıbrıs'ı "Kıbrıs" adı altında tamüyeyapmagirişimlerinin,TürkiyeileKKTC'nin bütünleşmesine neden olacağını söyledi.

2- DYP GenelBaşkanı,BaşbakanYardımcısıveDışişleri BakanıTansuÇillerOsmaniye'dedüzenlenenmitingde yaptığı konuşmada, muhalefeti eleştirerek, "Devletten diyetistiyorlar. Gelin yeni bir sayfa açalım" dedi.

3-ÇevreBakanıZiyaettinTokarAnkara'dayaptığı açıklamada,dünyadanükleersantrallaryoluylaçevredostu enerjiüretimiyapılırken,Türkiye'denükleersantralların istenmemesinin tamamen kasıtlı olduğunu söyledi.

4- DSP GenelBaşkanıBülentEcevitZiraatMühendisleri OdalarıBirliği ile Türkiye Bilim ve Teknik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) tarafındandüzenlenen"HerYönüyleToprak"konulu sempozyumunikincigünündeyaptığı konuşmada, toprak sorununa köklü çözümler getirilmedikçe, sağlıklıvesürdürülebilirbir sanayileşmeilesağlıklıbirkentyaşamınıngüvence altına alınamayacağını söyledi.

5- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal Meclis grup toplantısında yaptığıkonuşmada,RP'ninTürkiye'dekiçarpıkdüzenin alternatifi olmadığının kısa sürede ortaya çıktığını söyledi.

6-KurucuGenelBaşkanlığı'nıHüsamettinCindoruk'un yaptığı Demokrat Türkiye Partisi (DTP) kuruldu.

7- İsrail'de bulunan TBMM BaşkanıMustafaKalemliİsrail CumhurbaşkanıEzerWeizmantarafındankabuledildi.TBMM Başkanı Kalemli yaptığı konuşmada, "Ortadoğu barışsürecineen aktifkatkıyı Türkiye yapmaktadır" dedi.Cumhurbaşkanı Weizman iseTürkiyeileilişkilerinİsrailaçısındanbüyükönem taşıdığını,bölgeülkelerindenMısırveÜrdüniledeiyi ilişkiler kurduklarını söyledi.

8- Almanya Dışişleri Bakanı KlausKinkelBonn'dayaptığı açıklamada,D-8adındakiİslamDevletlerBirliği'nin kurulmasındansonraTürkiye'ninartıkihmaledilmemesi gerektiğini söyledi.

9- Cezayir'de bir otomobile konan bombanın patlaması sonucu 13 kişinin öldüğü bildirildi.

8 OCAK 1997

1- Bakanlar Kurulu, Başbakan Necmettin Erbakan ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller başkanlığında Ağrı'da toplandı.Erbakan, Bakanlar Kurulutoplantısıöncesiyaptığı açıklamada,besiciliğingeliştirilmesiiçin12trilyon lira kredi ayırdıklarını ifade etti.Erbakan, halka hitabenyaptığı konuşmadada,Ağrı'yadoğalgazgetireceklerini, hayvancılığı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.

2- Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan,TRTTelevizyonu'nda yaptığıaçıklamada,Rumtarafınındevamlı silahlandığını, bu silahları da Avrupa Güvenlik ve İşbirliğiÖrgütü(AGİT)üyesi Rusya'dan aldığını belirterek, Moskova'nın sorumsuz davrandığını söyledi.Tayan,aynızamandaBirleşmişMilletlerGüvenlik KonseyidaimiüyesiolanRusya'nın,altınaimzaattığı bu kuruluşun kararlarına uyması gerektiğini hatırlattı.

3-Anayasa Mahkemesi'nin,milletvekillerinin emekliliklerineözeldüzenlemelergetiren 4049 sayılı yasanın bazıhükümlerininiptalineilişkingerekçelikararı,Resmi Gazete'de yayımlandı.

4-DSPGenelBaşkanıBülentEcevitMeclisgrup toplantısındayaptığıkonuşmada,bazıtarikatlarıntoplumda geleneksel ve olumlu görevler üstlendiklerini savundu.Ecevit, bazıdiniörgütlenmelerinise"sapıklıkvesapkınlıklara" yöneldiğini, "Allah'a ulaşma yolundan çıkıpiktidara,servete, hattaşehveteyönelensahteşeyhler,mürşitler"türediğini belirterek, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı göreve çağırdı.

5-SiyasitutuklularınkaldığıDiyarbakırETipi Cezaevi'nde10kişininölümüylesonuçlananolaylarla ilgili olarak Ağır Ceza Mahkemesi'ndedavaaçıldı.Savcılık,36'sı polis,19'ujandarma65sanık hakkında 3 ile 16 yıl arasında değişen ağır hapis cezası istedi.

6- 20 Ekim'de Kocatepe Camii'nde polisle çatıştıktansonra gözaltınaalınanveçıkarıldıklarımahkemedetutuklanarak haklarında dava açılan 121 Aczmendinin yargılanmasınaAnkara1 Nolu DGM'de başlandı.

7-İtalya'daTirenDenizi'ndebirTürkgemisibattı. Gemideki12kişilikmürettebattan6'sınınkayıpolduğu bildirildi.

8- İşadamı Vehbi Koç'un24Ekim1996'daçalınannaaşı, ZincirlikuyuMezarlığı'ndakikabrininyakınındabulundu. İstanbul Valisi Rıdvan Yenişen, olayla ilgili olarak5kişinin gözaltına alındığını söyledi.

9- İsrail'de bulunan TBMM Başkanı Mustafa Kalemli, Filistin DevletBaşkanıYaserArafatile görüştü.Kalemli, "Filistin davasındaTürkiye'nindaimayanlarındaolduğunu"bildirdi. ArafatiseKalemli'ye,"İsrailileElHalilanlaşmasının imzalanması halindebölgedeoluşturulacakuluslararasıbarış gücüneTürkiye'nindeasker vermesi isteğini kapsayan" yazılı bir metin sundu.

10- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Rum tarafının Rusya'ya füzesiparişiileilgiliolarakTürk kamuoyundan sonra Batı ülkelerinideuyardı.Londra'dayayımlananToplumPostası gazetesine açıklamalarda bulunan Denktaş, Yunanistan'ın Ege'deki haksıztalepleriyüzündenKıbrısRumlarınıkozolarak kullandığınadikkat çekerek "Gelinen noktada Yunanistan, Kıbrıs Rumlarını bir kez daha ateşe sürüklemektedir" dedi.

11-ABD'ninLefkoşaBüyükelçisiKennethBrill,Rum yönetimininRusya'danfüzealımının"Kıbrıshalkının" güvenliğinitehlikeyedüşüreceğinisöyledi.Brill,Rum televizyonunayaptığıaçıklamada,ileriteknolojiyesahip füzelerin ithal edilmesinin Kıbrıs sorununa siyasi çözümamaçlı görüşmelerinbaşlamasıyolundakiçabalarıdahada karmaşıklaştıracağını belirtti.

9 OCAK 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Çankaya Köşkü'nde bir görüşmeyapanBaşbakanNecmettinErbakanbasın mensuplarına yaptığı açıklamada, Susurluk kazasıyla ilgili olaraksürdürülen çalışmalarınsonuçlandığınıvurgulayarak,BaşbakanlıkTeftiş Kurulu'nca hazırlananraporunkendisinesunulduğunusöyledi. BaşbakanErbakan,"Buiddialardan10tanesi zaten mahkemeye intikal eden olaylardı.Raporlahakkındasoruşturmaaçılmış olanlarhariç35kişihakkında soruşturma açılması kanaatine varılmış,85kişininde tanıkolarakdinlenmesindeyarar görülmüştür"dedi.BaşbakanNecmettinErbakandahasonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail HakkıKaradayı'yıziyaret etti.Ziyaretsonrasıbasın mensuplarının Kıbrıs konusundaki sorularını yanıtlayan Başbakan Erbakan, "Kıbrıs, Türkiye'nin can damarıdır.Millibirmeselemizdir.Aynızamanda çok büyük stratejikönemesahiptir.OnuniçinKıbrıs'takazanılmış haklardanhiçbirininzerresikaybedilemez.Türkiyebütün haklarını koruyacak güce sahiptir" dedi.

2- Başbakan Necmettin Erbakan ABD'ninTürkiyeBüyükelçisi Marc Grossman'ı kabulünde yaptığı konuşmada, ABD ile ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını belirterek ikiliilişkilerindaha da gelişeceğini söyledi.ABD Büyükelçisi Grossman ise başkanlık seçimlerininardındanTürk-Amerikanilişkilerinin değerlendirilmesiaçısındanyararlıbirgörüşme yaptıklarını belirtti.

3- Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti'nin 13.OlağanGenel Kurulu'nakatılan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çilleryaptığıkonuşmada,emeklimaaşlarını,çalışanların gerisindebırakmayacaklarınıbelirterek,sosyalgüvenlik kuruluşlarının tek çatı altında toplanacağını söyledi.

4- BaşbakanlıkKrizYönetimMerkeziYönetmeliği,Resmi Gazete'deyayımlanarakyürürlüğegirdi.Yönetmelik; Başbakanlık,GenelkurmayBaşkanlığı,Bakanlıklar,MGKGenel Sekreterliği,kamukurumvekuruluşlarıileilgiliözel kuruluşları kapsıyor.

5- Kıbrıs Rum Kesimi'nin Rusya'dan almayıdüşündüğüS-300 füzeleriileilgili eleştiriler sürerken; Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan Ankara'da TAI (Turkısh Aerospace Industries-Türkiye HavacılıkveUzay Sanayii) tesislerindeki incelemesi sırasında basın mensuplarınayaptığıaçıklamada,Türkiye'ninKıbrıs'ta barışınkurumsallaştırılmasındanyanaolduğunu,ancak Kıbrıs Rumları ile Yunanistan arasında ortak savunmadoktriniveRum tarafındaAtina yönetiminin üsler kurmasına izin verilmesi gibi gelişmelerinKıbrıssorunununbarışçıyollardançözümünü engellediğinisöyledi.CHPGenelBaşkanıDenizBaykalda Ankara'da yaptığı açıklamada, Rum tarafınınhızlasilahlanmaya gittiğiKıbrıs'tabunalımınTürkiye'ninkontrolüdışında geliştiğini belirterek, "Bir süresonrasıcakçatışmaortaya çıkabilir.Bunuönlemekiçinçokfazlazamanveolanak kaldığını sanmıyorum" dedi.KKTC BaşbakanıDervişEroğluise İstanbulluGençİşadamlarıGrubu'nun düzenlediği Türkiye-KKTC Ekonomik İlişkileri konulu konferansta yaptığı konuşmada, "Güney Rumkesiminin Ruslardan S-300 füzeleri almasının savunma amaçlı değil, saldırıamaçlıolduğunubelirterek,Rusya,Kıbrıs'ta gerçekbirbarışistiyorsabununRumlarısilahlandırarak yapılamayacağını iyi bilmesi gerekir" dedi.BM GenelSekreteri KıbrısTemsilcisiGustav Feissel Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada, son gelişmelerin Kıbrıs'ta çok tehlikelibirortam yarattığınısöyleyerek,"BM,Kıbrıs'tagirilen çıkmazdan çok ciddi olarak kaygılı.Bu statüko fazlasıyla uzunbirzamandır sürüyor.Artıksorunlailgilibütünunsurlarınmasaya getirilmesi ve geniş kapsamlı, kalıcıbiranlaşmayavarılması gerekmektedir" dedi.

6- Sri Lanka'da hükümet kuvvetleriileTamilgerillaları arasındaçıkanşiddetliçatışmalarda 800 gerillanın öldüğü ve yaralandığı,60askerinöldüğü232'sinindeyaralandığı bildirildi.

7- İsrail'in Tel Aviv kentinde meydana gelen ikipatlamada ikisi ağır olmak üzere 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

10 OCAK 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel10OcakÇalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, basının amacının kendisiiçingüçkazanmakvetoplumusabitbirçerçevede yönlendirmekdeğil, olaylar hakkında tarafsız ve en iyi biçimde toplumu bilgilendirmek olduğunu söyledi.

2-GenelkurmayBaşkanlığı,ÇalışmaveSosyalGüvenlik BakanıNecatiÇelikhakkında; Tuğgeneral Doğu Silahçıoğlu'nun Sultanbeyli'de diktirdiği Atatürk Heykeli ile Susurlukarasında bağlantıkurarak"Omzudolu olan, elinde silah olan adam 'Ben güçlüyüm' dedi.Heykeliorayadikti.Kabakuvvetielinde bulunduran güçlüdür" sözlerinden dolayı suç duyurusunda bulundu.

3- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz GenişletilmişBaşkanlık Divanıtoplantısıöncesindeyaptığıaçıklamada,Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun Susurluk olayı ileilgiliraporununyargıya intikalettiğigerekçesiyleartıkbukonudakimsenin konuşmamasını isteyenBaşbakanNecmettinErbakan'ıntavrının "olayıörtbasetmekisteyenlerin sergileyecekleri bir yöntem" olduğunu söyledi.

4-AdaletBakanıŞevketKazandüzenlediğibasın toplantısında,BaşbakanlıkTeftişKurulumüfettişlerince hazırlananSusurlukraporuhakkındabilgiverdi.Raporda, haklarındaadlimercilerce soruşturması istenenlerin 35, tanık olarak dinlenmesi istenenlerinde85kişiolduğunubelirten Kazan,burakamlara yargılanmaları sürenlerin dahil olmadığını söyledi.

5- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit parlamentoda düzenlediği basıntoplantısında,Kıbrısileilgiligelişmeleri değerlendirerek Rum kesiminin silahlanmasının, Türkiye'nin adayı işgaletmesini önleme ya da Türkiye ve KKTC'ye saldırma amacını taşımadığını söyledi.

6- İstanbul 4.AğırCezaMahkemesi,Milliyetgazetesi GenelYayınYönetmeni ve Başyazarı Abdi İpekçi'nin öldürülmesi eylemine yardımcı olduğugerekçesiile20yılakadarhapis cezası istemiyle yargılanan Oral Çelik'i tahliye etti.

7-KKTCCumhurbaşkanıRaufDenktaşyaptığıyazılı açıklamada, Kıbrıs Rum tarafının, tüm uyarılara karşın Rusya'dan almayakararverdiğiS-300füzesistemlerinitopraklarında konuşlandırılmasıdurumunda,kapalıtutulanMaraş bölgesinin Kuzey Kıbrıs ile bütünleştirileceğini söyledi.

8- Almanya Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel Berlin'deyaptığı açıklamada, insan hakları ihlali, terör sorunu ve Yunanistan ile olan anlaşmazlıkların Türkiye'ninAB'yetamüyelikiçinbir engelteşkilettiğini belirterek, "Bazı sorunların çözümü, tam üyelik için yeterli olur mu bilmem" dedi.

9-Hindistan'daMaocuHalkınSavaşanGrubu'nunpolis karakoluna düzenlediği saldırıda 18 kişinin öldüğü bildirildi.

10- ABD'de meydana gelen uçak kazasında 28kişininöldüğü bildirildi.

11 OCAK 1997

1-BaşbakanNecmettinErbakanBaşbakanlıkKonutu'nda, tarikatliderleriileİslamiCemaat liderlerine iftar yemeği verdi.YemektekonuşanDiyanetİşleriBaşkanıMehmetNuri Yılmaz, cemaat ve tarikatların ötesinde İslam birliğinin önemini anlattı.Başbakan Erbakan ise konuşmasında, "İslamBirliği"nin öneminibelirterek, "Türkiye'ye emeği geçen önemli zatların bir araya geldiği" yemeğin önemini anlattı.

2-ANAPGenelBaşkanıMesutYılmaz,GenelMerkez'de düzenlediğibasıntoplantısında,AdaletBakanıŞevket Kazan tarafındanaçıklananBaşbakanlıkTeftişKuruluraporunu değerlendirdi.Kazan'ın Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun 21 konuyu incelediğini, 15'i hakkındasoruşturmayagerekbulunmadığını, 6'sıhakkındadasoruşturmaaçacağınıbildirdiğini kaydeden Yılmaz, Teftiş Kurulu raporunu bir skandalolarakniteleyerek, BaşbakanNecmettinErbakan'ıngöreviniihmalettiğini ileri sürdü.Yılmaz,Cumhurbaşkanı'nınDevletDenetlemeKurulu'nu harekete geçirme zamanının geldiğini belirtti.

3- Dışişleri Bakanı ve BaşbakanYardımcısıTansuÇiller, İzmir'dedüzenlenenEge Bölgesi'nde 1997'nin ilk esnaf ve KOBİ kredisi almaya hakkazananlarakredilerininverildiğitörene katıldı.Çiller,konuşmasındaekonomik konularda görüşlerini açıklarken, 1995 ve 1996 yıllarındaTürkiye'ninOECDülkeleri içindeen hızlı büyüyen ülke olduğunu söyledi.Törende konuşan TürkiyeEsnafveSanatkarlarKonfederasyonuBaşkanıDerviş Gündayda,"3-5oyuğruna şeriat özlemcilerine taviz vermek, LaikTürkiyeCumhuriyeti'nibatırmaktır.'Cumhuriyetçiyim, laikim, demokratım' diyenler tavrını ortaya koymalıdır" dedi.

4- Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan İspanya'ya hareket eden veHırvatmürettebatınisyanetmesisonucukaçırıldığı bildirilenRusbandıralıkuruyükgemisi,SahilGüvenlik ekipleritarafındandüzenlenenbiroperasyonla kurtarılarak, İstanbul Ahırkapı açıklarına demirledi.

5- Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı TansuÇiller'in Rusya'nınRumlara silah satışı konusunda dün yaptığı "Gerekirse vururuz" şeklindekiaçıklamaları,Batıülkelerindevebasın organlarındagenişyankıuyandırdı.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nicholas Burns dün gece düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin "Rus yapımı S-300 füzelerinin Kıbrıs'a yerleştirilmesine karşı olduğunu" açıkladığını,ancak"güçkullanma"yönündeki açıklamalarıdayapıcıve anlamlı bulmadığını belirti.Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmiyazılıaçıklamada daÇiller'inaçıklaması,"Kıbrıs'ın(Rumkesimi)doğrudan güvenliğine karşı doğrudan tehdit" olarak nitelendirildi.

6- Kıbrıs Rum Yönetimi Hükümet Sözcüsü YannakisKasulides, Belgrad'da yayın yapan "Politika" televizyonuna verdiği demeçte, "KıbrısRumkesimininkendisavunmasınıistediğibiçimde örgütlemehakkınasahipbağımsızbirdevlet olduğunu" ifade ederek, "Rusya'dan satın aldığımız S-300 füzelerinibizekarşı birsaldırıanındaTürkiyeveKıbrısTürkleri'nekarşı kullanacağız" dediği bildirildi.

12 OCAK 1997

1- Bakanlar Kurulu kararınagöre,İçişleriBakanlığı'nın ilgiliyazısıüzerine,1892kişininTürkvatandaşlığından çıkmasına izin verildi.

2- ANAP Genel BaşkanıMesutYılmaz,çeşitliaçılışlarda bulunmaküzere gittiği İstanbul'da yaptığı konuşmada, siyasetin hizmet için yapılacağını söyledi.Yılmaz,ülkeninpahalılık, zamlar,işsizlik, trafik, hava kirliliği, terör gibi çok sorunu olduğunu belirtti.

3- Şişli Etfal Hastanesi'ni denetleyen BaşbakanYardımcısı veDışişleriBakanı Tansu Çiller, hastanelerin durumunun içler acısıolduğunuvetemizlikbakımındanbüyükeksiklikler görüldüğünübelirterek, "Bu sistemi değiştirmek için bu yıl çok büyük bir sağlık reformu gündeme gelecektir" dedi.

4- Devlet Bakanı Abdullah Gül, Türkiye'nindışpolitikası ve terör konularını Milliyet gazetesine değerlendirdi.

5-TürkiyeSerbestMuhasebeciveMüşavirlerOdaları Birliği'nin(TÜRMOB)Sivas'tadüzenlenen, genişletilmiş bölge toplantısına katılanMaliyeBakanıAbdullatifŞeneryaptığı konuşmada,vergikonusundayakındabazıdeğişiklikler yapılacağını ve bu konuda TÜRMOB'a da görev düşeceğini açıkladı.

6-DSPGenelBaşkanıBülentEcevitGenelMerkez'de düzenlediğibasıntoplantısında,Türkiye'nin Rusları, Rumlara füzesattığıiçinBirleşmişMilletlerveyaAvrupaBirliği nezdindeşikayet etmeye kalkışmasının da oyuna düşmek olacağını ilerisürdü.EcevitayrıcaBaşbakanNecmettinErbakan'ın, devrimyasalarıylayasaklanan tarikatlara Cumhuriyet tarihinde ilkkezBaşbakanlıkKonutu'ndaiftaryemeğivermesinide eleştirdi.

7- Olağanüstü Hal Bölge Valisi Necati Bilican Diyarbakır'ın Liceilçesindeyaptığıincelemelerde,kimseninzorla korucu yapılmadığınıbelirterek,"İnsanlarkendiliğindendevletinin yanında olmalıdır" dedi,

8- DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, parti kurma çalışmaları konusunda Cumhuriyet gazetesine açıklamalarda bulundu.

9- Devlet Bakanı Fehim Adak resmi temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti.

10- Burundi'de askerlerin,Tanzanya'dansınırdışıedilen BurundivatandaşıHutuetnikkökeninemensup126kişiyi öldürdükleri bildirildi.

13 OCAK 1997

1- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz partisinin MerkezKarar veYönetimKurulutoplantısısonrasıyaptığıaçıklamada, Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından hazırlanan ve Adalet Bakanı ŞevketKazantarafındanbasıntoplantısıylaaçıklanan rapor konusunda, "Enkörgözlerinbilegördüğüçeteninvarlığını ortayakoyanilişkileriKurul'ungörmezliktengelmesi anlaşılabilir değildir.Bu ancak Kurul'un siyasilertarafından yönlendirmesiyle açıklanabilir" dedi.Yılmaz ayrıca Kıbrıs'taki gelişmeler ile ilgili olarak da Türkiye'ningüvenliğinitehdit edecekboyutlaraulaştığınıifade ederek,"Rusya, Akdeniz'i barutfıçısınadönüştürecekbututumunuyenidengözden geçirmelidir.Güney Kıbrıs ve Yunanistan ise Doğu'ya mı Batı'ya mı dönük olduğu belli olmayan zayıfbirhükümettenyararlanıp çıkarhesaplarınagirmemelidir.BöylebirmeseledeTürk milletinin birlik ve beraberlik içinde olacağından buülkelerin hiç şüphesi olmamalıdır" dedi.

2- Yargıtay 21.Hukuk Dairesi, yasalara göre suç oluştursa da"imamnikahıyla"yapılan ikinci evlilikte kadının birtakım hakları olduğuna karar verdi.

3-DışişleriBakanlığıSözcüsüBüyükelçiÖmerAkbel düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Rusya'dan S-300 füzeleri alımı konusunda ortaya çıkan gelişmelerhakkında bilgi verdi.Türk tarafının Kıbrıs'taki son gelişmelerle ilgili tutumunun"tehdit"olarakdeğerlendirilmemesigerektiğini belirtenAkbel,"Bu, Kıbrıs'ın güneyinde ortaya çıkan tehdidin ortadan kaldırılmasına yönelik kararlılıktır"dedi.Büyükelçi Akbel,ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nicholas Burns'un Kıbrıs konusunda Genelkurmay Başkanlığı'nı eleştiren sözleri ile ilgili birsoruüzerine,Türkiye'deizlenenpolitikalardahükümet organlarının ya da askeriyetkililerintekbaşlarınasorumlu olmadığını,kararlarınveuygulamaların hükümetler tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

4-CHPGenelBaşkanıDenizBaykalAnkara'da,Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu üyelerini kabulu sırasında yaptığı açıklamada, hükümetin memur maaş zammı konusundafarklı bir tutum izlemesini eleştirerek, "Devlet kendi eliyle bölücülük yapıyor.Bu tavrından vazgeçsin, herkese eşit zam yapsın" dedi. Baykal,BaşbakanlıkTeftişKurulutarafındanhazırlananve AdaletBakanıŞevketKazantarafındanbasıntoplantısıyla açıklananraporkonusundaise,raporda"organizebirsuç" olmadığı anlayışınınhakimolduğunadikkatçekerek,"Rapora bakılırsa pek çok kişi birbirinden habersiz, rastlantısal olarak suçlarişlemektedir"dedi.Baykalayrıcagazetecilerin sorularınıyanıtlarken,RusfüzelerininKıbrıs'a yerleştirme planını, Ada'da ve Doğu Akdeniz'de "dengelerisarsma"girişimi olarak nitelendirdi.

5- Kumarhaneler kralı olarak bilinen ve geçtiğimiz günlerde birsuikastsonucuöldürülenÖmerLütfiTopalolayına karıştıkları tespit edilen özel timgörevlileriAyhanÇarkın, ErcanErsoyveOğuzYorulmazçıkarıldıkları İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nce (DGM) tutuklandı.

6- GenelkurmayBaşkanıOrgeneralİsmailHakkıKaradayı resmibirziyaretamacıylaKuzeyKıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti.CumhurbaşkanıRaufDenktaşilebirgörüşmeyapan Orgeneral Karadayı, Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan doğan haklarınınaşınmasınahiçbirşekildeizinvermeyeceğinive KıbrısTürkhalkına karşı hukuki ve fiili garantisini eksiksiz sürdüreceğini söyledi.

7- Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ABD Dışişleri Bakanlığı Güney AvrupaİşleriSorumlusuCareyCavanaugh'u kabul etti.Kabul sonrası bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Denktaş,RumYönetimi lideriGlafkosKlerides'infüzelerin16aydahaKıbrıs'a gelmeyeceğikonusundagüvencevermesinindekabuledilmez olduğunusöyledi.Cavanaugh'da füze alımına ülkesinin başından beri karşı olduğunu belirtti.

8-Afganistan'daçatışmahalindeolantarafların Pakistan'ınİslamabadkentindeBirleşmişMilletler(BM) gözetiminde barış görüşmelerine başladığı bildirildi.

9- Cezayir'de, radikalislamcılarınikiköyeyaptıkları baskınsırasında5'ikızolmaküzere 19 kişiyi öldürdükleri bildirildi.

14 OCAK 1997

1- Başbakan Necmettin ErbakanpartisininMeclisgrubunda yaptığıkonuşmada, Kıbrıs ve Ege'deki adaların süratle silahtan arındırılması gerektiğinivurgulayarak,"Halböyleykenbütün gücüyleadalarıbarut fıçısı haline getirmek son derece yanlış birdavranıştır"dedi.BaşbakanNecmettinErbakan,ayrıca Susurlukolayınınyargıyaulaştığınıbelirterek,bukonuda kamuoyuönündeyorumyapılmamasıgerektiğini,kararı mahkemelerin vereceğini söyledi.

2- Başbakan Yardımcısı ve DışişleriBakanıTansuÇiller, Başbakanlık'takendisineverilenSosyalGüvenlikbrifingi sonrası yaptığıaçıklamada,Türkvatandaşlarınınyurtdışında çalıştıklarısürelerin,sosyal güvenliğe dahil edilerek emekli olmalarını sağlamakvesağlambirkaynakyaratmakamacıyla hazırlananyasanın Meclis'e gönderildiğini söyledi.Öte yandan Başbakan YardımcısıTansuÇiller,BBPGenelBaşkanıMuhsin YazıcıoğluiledeDışişleriBakanlığı Konutu'nda bir görüşme yaptı.Yazıcıoğlugörüşmesonrasıgazetecilereyaptığı açıklamada,görüşmedeKıbrıs'takison gelişmeler ve memurlara yönelik iyileştirme konularının ele alındığını söyledi.

3- TBMM Genel Kurulu'nda Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanı NecatiÇelikhakkında,SSKsınavındausulsüzlükyapıldığı iddiasıylaverilengensoruönergesiningündemealınması reddedildi.

4- TBMM Genel Kurulu'nda, dört yıl önce bir suikastsonucu öldürülengazeteci-yazar Uğur Mumcu olayının araştırılması için bir komisyon kurulmasıkararlaştırıldı.Görüşmelersırasında birkonuşma yapan Adalet Bakanı Şevket Kazan, Mumcu cinayetinde çok önemli bir tanığın ortaya çıktığını belirterek,"Resmibir kişi.İfadesinin alınması için yazı yazılmıştır" dedi.

5- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal Meclisgrubundayaptığı konuşmada,songünlerdebazıtarikatlarınyanlış,sapık ve İslamiyetekarşıbiranlayışvedeğerlendirmeiçinde olduklarınınortaya çıktığını vurgulayarak, "İslamiyette ruhban sınıfına, tarikatlara yer yok.Hazreti Muhammed'in tarikatı var mıydı?Son yaşanan olaylar tarikatların kapatılmasının ne kadar doğru olduğunu ortaya koydu" dedi.

6- ANAP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu(MKYK)yayınladığı bildiride,hükümetinSusurlukolayını örtbas etmek istediğini savunarak,toplumunbütünkesimlerinibunuönlemekiçin demokratik haklarını kullanmaya çağırdı.

7- Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe'nin öldürülmesi olayınakarıştıklarıiddiasıylaaçığaalınan 11 polis memuru İçişleriBakanlığı'ncakararınkaldırılmasıüzerineyeniden görevlerinebaşladı.İstanbulValisiRıdvan Yenişen yaptığı açıklamada, polis memurlarının emniyet içinde yürütülen disiplin soruşturmasınınsonaermesinedeniylegörevdenuzaklaştırma kararınınkaldırıldığınıbelirterekgeçiciolarakİstanbul Personel Şube Müdürlüğü'nde göreve atandıklarını kaydetti.

8- Kuzey Irak'ta kalıcı birbarışınsağlanmasınayönelik yapılan toplantıların üçüncüsü Ankara'da başladı.

9- KKTC'de bulunanGenelkurmayBaşkanıOrgeneralİsmail HakkıKaradayıbasın mensuplarına yaptığı açıklamada, KKTC'nin güvenliğinin sağlanması konusundaTürkSilahlıKuvvetleri'nin üzerinedüşengöreviyapacağınısöyledi.Orgeneral Karadayı daha sonra Türkiye'ye döndü.

10-RumYönetimilideriGlafkosKleridesgazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'dan almayı kararlaştırdıkları balistik füzelerinAda'yagelişikonusundageriadımatmadıklarını belirterek,"FüzelerinAda'yagetirilmesiiçinzaten16 ay gerekiyor" dedi.

11-AzerbaycanCumhurbaşkanıHaydarAliyev'inFransa ziyaretisırasında Hazar Denizi'ndeki petrol yataklarının ortak işletilmesine ilişkin bir anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

15 OCAK 1997

1- Emniyet GenelMüdürYardımcılarıile34ilEmniyet MüdürünündeğiştirilmesiniöngörenkararnameCumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından onaylandı.

2-AdaletBakanıŞevketKazan,Cumhuriyetgazetesinin çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı.

3-İçişleriBakanıMeralAkşener,Evrenselgazetesi muhabiriMetinGöktepe'ninöldürülmesidavasının sanığı olan polislerin göreve iadesiişlemininiptaledilerekpolislerin yeniden açığa alındığını bildirdi.

4- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in "Anayasayaaykırılık" savıylageçenyasamayılındavetoettiği basında promosyona sınırlama getiren yasa, TBMM Genel Kurulu'nda bir kez daha kabul edildi.

5-TBMMSoruşturmaKomisyonu,BaşbakanYardımcısıve DışişleriBakanı Tansu Çiller'in "yasalara aykırı mal edindiği" iddiaları ile ilgili olarak7'yekarşı8oylaYüceDivan'a gönderilmesinegerekolmadığına karar verdi.Komisyon ayrıca, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın başbakanlığı döneminde, Emlak BankasıeskiGenelMüdürüEnginCivan'ınrüşvetkarşılığı krediler ve çıkar temin eden bazı tasarrruflarına karşın gerekli işlemleriyapmayarak,görevini kötüye kullandığı iddiaları ile ilgili olarak Yüce Divan'a gönderilmesinegerekolmadığınada karar verdi.

6-DSPGenelBaşkanıBülentEcevit,Meclisgrup toplantısındayaptığıkonuşmada,TBMM Araştırma ve Soruşturma Komisyonları'nda RP ile DYP'ninbirbirlerinikollamasiyaseti izlediğinedikkatçekerek,"AklamaçabalarıTBMM'nin güvenirliğine gölge düşürüyor" dedi.

7-DİSKGenelBaşkanıRıdvanBudak,DİSKBaşkanlar Kurulu'nunülkeninvesendikalhareketinsorunlarını değerlendirdiği, 10 Ocak 1997 tarihli toplantısınınsonuçlarını düzenlediğibasıntoplantısındaaçıkladı.Budakayrıca, toplumun 70 gün boyuncaSusurluk olayıkonusundasergilediği duyarlılığıve kararlılığı olumlu bir sonuca ulaştırmak zorunda olduklarını da söyledi.

8- Olağanüstü Hal BölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamaya göre,Güneydoğu'dasürdürülenoperasyonlardagüvenlik kuvvetleriyle çatışmaya giren 27 PKK'lı terörist öldürüldü.

9- Ankara'ya gelen ABDDışişleriBakanlığıGüneyAvrupa Dairesi Sorumlusu Carey Cavanaugh, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Onur ÖymenveKıbrıs-YunanistanİşlerindenSorumlu Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi İnal Batu ile görüştü.Cavanaugh, görüşmelerden sonrayaptığıaçıklamada,ABD'nin,KıbrısRum kesimininS-300füzeleri almasına karşı olduğunu, bu füzelerin hiçbir zaman Ada'ya gelmeyeceğini umduğunu söyledi.

10-KuzeyIrak'tarakipKürtgruplarıCelalTalabani liderliğindekiKürdistanYurtseverlerBirliği (KYB) ile Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) arasında varılanateşkesinkalıcıhalegetirilmesivegeçiciyerel yönetimin kurulması amacıyla Ankara'da üçüncüsü yapılan ikigün süren barış görüşmeleri, sorunların çözümünde önemli bir gelişme kaydedilemeden sona erdi.

11- İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın dün gece biraraya gelmelerinden sonra El Halil anlaşmazlığının çözümüneilişkinanlaşmanınimzalandığı bildirildi.Anlaşmaİsrailaskerlerinin10güniçindeEl Halil'in beşte dördünden ve marta kadar daBatıŞeria'nınbir bölümünden çekilmesini öngörüyor.

16 OCAK 1997

1- Bakanlar Kurulu Başbakan Necmettin Erbakan başkanlığında toplandı.Başbakan Erbakan toplantı öncesi yaptığı açıklamada, TBMM'deöncelikledevletarsalarınınimarlısatışı,Arsa Ofisi'nin belediye sınırları harici için proje hazırlayabilmesi, orman sınırları dışındaki bölgelerdekiormanvasfınıyitirmiş alanlarınköylüleresatışı,EmekliSandığı'nıngayri menkullerininsatışıveyurtdışındakiTürkvatandaşlarına emeklilikhakkısağlayanyasatasarılarınınele alınacağını belirtti.

2- ANAP Genel BaşkanıMesutYılmaz,TürkiyeZiraatçılar DerneğiYönetimKuruluüyelerinikabulüsırasındayaptığı açıklamada, BBP'nin hükümetten desteğiniçekmesiniolumlubir davranışolaraknitelendirdive "Hükümet ömrünü doldurmuştur. Ne kadar çabuk giderse Türkiye'nin o kadar yararına olur" dedi.

3- Başbakan Yardımcısı ve DışişleriBakanıTansuÇiller, KuzeyIrak'tabarışınsağlanmasınayönelikolarak Ankara'da düzenlenentoplantılarlailgiligörüşmelerdebulunmaküzere Türkiye'yegelenKürdistanYurtseverlerBirliği lideri Celal Talabani ile görüştü.Çiller kabul sırasında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünün sağlanması için devrede olduğunu belirterek, "Türkiye'nin amacı,gerekBarzani,gerek TalabanigerekTürkmenler'inkendi demokratik haklarına sahip olarakbarışiçindeyaşamalarıdır"dedi.Talabaniise demokrasininkendileriaçısındançokönemliolduğunu vurgulayarak,"Bizteröristgruplarıntopraklarımızda bulunmasınavekomşuülkeleresaldırılardabulunmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

4- Devlet Bakanı Ufuk Söylemez İstanbul Sanayi Odası(İSO) tarafındandüzenlenen"ÖzelleştirmeninNeresindeyiz?"konulu toplantıdayaptığıkonuşmada,siyasiistikrarolmadan özelleştirme yapılamayacağına dikkat çekerek, 1996 yılının ilk 7 ayında yaşananistikrarsızlıkyüzündenözelleştirmealanında hiçbir adım atılamadığını söyledi.

5- Sağlık Bakanı YıldırımAktunaileÇalışmaveSosyal GüvenlikBakanı Necati Çelik arasında imzalanan bir protokolle, SSKHastanesibulunmayankentlerdekiSSK'lılarındevlet hastanelerindetedavigörmesisağlandı.ÇelikSağlık Bakanlığı'ndadüzenlenentörendeyaptığıkonuşmada, politikacılarınAnadolu'dakarşılaştığıönemliistemlerin başında, sigortalıların, bulunduklarıyerleşimmerkezindeSSK sağlıktesisiyoksa doğrudandevlethastanelerine gidebilmelerinin geldiğini söyledi.

6- TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu, eski İçişleriBakanı veDYPElazığMilletvekiliMehmetAğar'ı dinledi.Komisyon Başkanı Mehmet Elkatmış toplantıdansonrayaptığıaçıklamada, "Ağarbazıkonulardaaçıklamayapamayacağınısöyledi. Anayasa'nın 138.maddesine göre, konu adliyeyeintikalettiği içinkonuşamayacağını,mahkemedegerekli beyanda bulunacağını söyledi" dedi.

7-TBMMMilliEğitimKomisyonu'nda,Yükseköğretim Kanunu'ndadeğişiklikyapılarak,öğretimüyelerininsiyasi partilere üye olabilmeleri vepartilerdegörevalabilmelerini öngören kanun tasarısı kabul edildi.

8-BBPGenelBaşkanıMuhsinYazıcıoğluAnkara'da düzenlediğibasıntoplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarıvepolislerinmaaşınaöngörülenekzammıdiğer memurlaravermemesi nedeniyle koalisyon hükümetine desteklerini çektiklerini açıkladı.

9- CHP Genel Sekreteri AdnanKeskinve33milletvekili, Başbakan Necmettin Erbakan'ın geçen hafta Başbakanlık Konutu'nda çeşitli tarikat liderlerine verdiği yemekle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

10 - Emniyet Genel Müdürü Alaaddin Yüksel Ankara'da yaptığı açıklamada,teşkilatınyenidenyapılandırılmasınayönelik çalışmalarçerçevesinde1.PolisŞurası'nınmayısayı içerisinde toplanacağını söyledi.

11- İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi, yasadışı örgüt üyesi . olduklarıgerekçesiyleçoğunluğunuliseliöğrencilerin oluşturduğu Manisa DHKP-C davasında on sanık hakkında 2 yıl 6 ay ile12yıl 6 ay arasında ağır hapis cezası verirken, 5 sanığın beraatını kararlaştırdı.

12- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği BaşkanıFuatMiras Ankara'dadüzenlediğibasıntoplantısında,Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde,sanayiden,hayvancılığakadartümalanlarda kamunun, yatırım ve teşviğinin bulunması gerektiğini söyledi.

13- İstanbul'da bir banliyö trenininöğrencilereçarpması sonucu dört öğrenci yaşamını yitirdi.

14- Kıbrıs konusundagörüşmelerdebulunanABDDışişleri BakanlığıGüneyAvrupaDairesiSorumlusuCareyCavanaugh Ankara'dadüzenlediğibasıntoplantısında,Rumtarafının Rusya'danfüzealmakararının,Kıbrıssorununa siyasi çözüm bulma arayışlarındabirengeloluşturduğunu,ancakRumların füzeleri16aydanöncealmamayolunda verdikleri güvencenin zaman kazanma açısından önemli olduğunu söyledi.

15- Cezayir'de radikal islamcımilitanlarınbirotomobil pazarına düzenledikleri saldırıda 14 kişinin öldüğü bildirildi.

17 OCAK 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Genelkurmay'ayaptığı ziyaretileilgiliolarak Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılanaçıklamada,CumhurbaşkanıSüleymanDemirel'in GenelkurmayBaşkanıİsmailHakkıKaradayı'dan"Türk Silahlı Kuvvetleriileilgiliçeşitlikonulardabilgialdığı" bildirildi.

2- Başbakan Yardımcısı veDışişleriBakanıTansuÇiller Ankara'dadüzenlenenTarım Politikaları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada,tarımkesimindebirliklerinözerkleşmesive borsalarıngeliştirilmesiyoluylaçiftçininelinedünya fiyatlarınıngeçmesinihedeflediklerinibelirterek,çiftçiye üretim üzerinden destek verilmesine başlanacağını söyledi.

3- Diyanet İşleri BaşkanıMehmetNuriYılmaz,Ankara'da düzenlenen Dini Yayınlar Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, İslam dünyasının geri kalmasının temel nedeninin,"okumadanve ilimdenuzaklaşarakcehaletkaranlığınagömülmesi"olduğunu söyledi.

4- "Söylemezler çetesi"ne rüşvet karşılığıyardımcıolmak suçlarından 5 Eylül 1996 tarihinden beri "giyabi tutuklu" olarak aranan eski İstanbul Asayiş Şube MüdürüSedatDemirileeski Cinayet Büro Amiri Erdal Durmaz ve polis memuru Mustafa Haskırış yakalanarak gözaltına alındılar.

5- TÜPRAŞ GenelMüdürlüğü'ndenyapılanaçıklamayagöre, akaryakıt fiyatlarına yüzde 5 oranında zam yapıldı.

6-KürdistanYurtseverlerBirliği(KYB)lideriCelal TalabaniAnkara'dadüzenlediği basın toplantısında, bölgesinde "silahlıvarlıklarına"izinvermeyeceğinivaatettiği PKK'lıların "siyasi mülteci olarak kalabileceklerini" söyledi.

7-İsrailParlamentosu'nun,İsrailaskerlerininBatı Şeria'dakiElHalilkentindençekilmesineilişkin anlaşmayı onayladığıvekentiFilistinÖzerkYönetimi'nedevrettiği bildirildi.

18 OCAK 1997

1- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, partisinin İstanbulİl Başkanlığı'nındüzenlediğibirtoplantıda yaptığı açıklamada, "İktidardan ayrıldıklarından beri beceriksiz, hayalcivekeyfi biryönetiminTürkiye'dehakimolduğunu"söyledi.Yılmaz, ekonomideistikrarsızlık,devletyönetimindekeyfilik, partizanlıkveçürüme,siyasetteyozlaşmavedininsiyasi menfaatler uğruna istismar edilişininmemleketinüzerinekara bulut gibi çöktüğünü öne sürdü.

2- DSP Genel Başkanı BülentEcevitAnkara'dadüzenlediği basıntoplantısında,Diyarbakır'dabirişadamınınverdiği yiyecek dağıtımı sırasındayaşananolaylarıdeğerlendirirken, "Güneydoğu'daköylerindengöçezorlananyurttaşlarımızınne denli çaresizlik içindebırakıldıkları,Diyarbakır'dakiutanç tablosuyla bir kez daha gözler önüne serildi" dedi.

3- CHP GenelSekreteriAdnanKeskin,Ankara'dayaptığı açıklamada,Manisa'daişkencegörengençler hakkında verilen kararı eleştirerek,devletiyönetengüçlerarasındagarip çelişkilerinyaşandığınadikkatçekti.Keskin,"Cumhuriyet savcıları,devletiyıkmayıhedefalantarikatliderlerinin BaşbakanlıkKonutu'ndaki iftar yemeği için hiçbir şey yapmıyor, ama masum gençler içinpozitifhukukuacımasızcakullanıyor" dedi.

4-İPGenelBaşkanıDoğuPerinçek,İstanbulKurtköy Jandarma Karakolu'na 7 kilometre uzaklıkta 1983 yılından bu yana bir "ülkücütetikçikampı"nınfaaliyetteolduğunuaçıkladı. Perinçek,toplam40 kişilik bir basın grubunu kampın bulunduğu iddiaedilenalanagötürerekburadabiraçıklamayaptı. Perinçek,kampta"cinayetişlemeteknikleri"nden"işkenceli sorgular"a dek pek çok suçun işlendiğini iddia etti.

5- Kamuoyunda Manisa DHKP-C davasıolaraknitelendirilen, çoğunluğunuliseli öğrencilerin oluşturduğu dava sonuçlanırken, İzmirDevletGüvenlikMahkemesi'nin(DGM)verdiğikarara tepkilersürüyor.İnsanHaklarıDerneğiİzmir Şube Başkanı Ercan Demir, düzenlediği basın toplantısında, Manisalı gençlerin kimseyiöldürmediklerini,silahkullanmadıklarıgibihiçbir silahıkullanmayıdadüşünmediklerini,bunedenle,kamu vicdanındasuçsuzolduklarınıbelirtti.Demir, İzmir DGM'nin kararınınİnsanHaklarıBildirgesi'neaykırıolduğunu belirterek, tüm DGM'lerin kapatılmasını istedi.

6-UluslararasıParaFonuBaşkanıMichelCamdessus, Milliyetgazetesineverdiği demeçte, Türk ekonomisinde durumun çok tehlikeli boyuttaolduğunubelirterek"Enflasyonunbütçe denkleştirme yoluyla mutlaka düşürülmesi gerekiyor" dedi.

7-AvusturyaBaşbakanıFranzVranitzky'in,görevinden istifa ettiğini açıkladığı bildirildi.

8- Sri Lanka'da Tamilgerillalarınınülkeninkuzeyindeki birpoliskarakolunu basarak 22 polisi öldürdükleri, 18 polisi de yaraladıkları bildirildi.

19 OCAK 1997

1- Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna ilebirlikteTaksimİlk YardımHastanesi'ni denetleyen Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri BakanıTansuÇiller,yaptığıkonuşmada,büyükbirsağlık reformunugündemegetirmek istediklerini belirterek, "Amacımız her hastanın istediği hastaneyi seçip bir sigortakartıylabir müşteri anlayışıyla gidebilmesidir" dedi.

2- DevletbakanlarıSalimEnsarioğluveSacitGünbey, Diyarbakır'dabirişadamınınRamazandolayısıylayaptığı yardımdayaşananolaylarnedeniylebölgedeincelemelerde bulundular.Özel sektörün bölgeye yatırımını sağlamak amacıyla beş yıl vergiden muaf tutulacağını açıklayandevletbakanları, yatırımiçinhazinearazilerinindetahsisedileceğini belirttiler.

3- 1992 yılında Kazakistan'ınTürkistanşehrindekurulan HocaAhmetYeseviÜniversitesi'nin6.MütevelliHeyeti toplantısı Ankara'da yapıldı.Devlet Bakanı Namık KemalZeybek toplantınınaçılışında yaptığı konuşmada, üniversite bütçesinin iki ülkeninortakkatkılarıileoluşturulduğunubelirterek, "Türkiyetarafındanbuyıliçin2trilyonliralıkkaynak aktarılmıştır.AynıorandakaynakKazakistantarafından aktarılacaktır" dedi.

4-AdaletBakanıŞevketKazan,partisininKocaeliİl Teşkilatı'nınGenişletilmişDivanToplantısı'ndayaptığı konuşmada,BasınKanunuileyalanhaberinengelleneceğini belirterek,"Busiyaseti biz temizleriz.Siyaset temizliğinin arkasından, medyayı temizleyeceğiz.Yalanhaber,meydanıboş bulamayacak.Niyetimizbasınasansürgetirmekdeğil, yalan haberi önlemek" dedi.

5-DSPGenelBaşkanıBülentEcevityaptığıyazılı açıklamada,RP'nin iktidarda verdiği sözleri bile tutamadığını, kendi görevlilerine adil davranmayan bir devletten hiçbir konuda adalet beklenemeyeceğini söyledi.

6- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Hatay İl Kongresi'ne katılmak üzere gittiği Hatay'da düzenlediği basın toplantısında, demokrasinin gerektirdiğisıcakilişkilerkurulamadığıiçin, iktidarlamuhalefetarasında verimli işbirliği sağlanamadığını söyledi.

7-Ankara'dakitemaslarınıtamamlayanIrakKürdistan YurtseverlerBirliği(IKYB)lideriCelalTalabaniyaptığı açıklamada,IKYBileTükiyearasındabirgüvenortamı oluşturulduğunukaydederek,"Türkiye'dekikardeşlerimizle aramızda, Irak'taki durumla ilgili bir ortak anlayış var" dedi.

8- İsrail'in 30 yıldır işgal altında bulundurduğu ElHalil kentiniboşaltmasından sonra,buşehri ilk defa ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat, FilistinlilereveYahudi yerleşimcilerehitabenyaptığı konuşmada, İsrail'in El Halil'i boşaltmasınınBatıŞeria'nınboşaltılmasınındailkadımı olduğunubelirterekbundansonrakendilerini,başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız 'Filistin Devleti'ni oluşturmakgibibüyük bir sorumluluk beklediğini söyledi.

9- Kıbrıs Rum KesimilideriGlafkosKlerides,Rusya'dan alınan savaş uçaklarının ada üzerinde uçuşu konusunda moratoryum anlaşması yapılmadığını ve yapılmasının da söz konusu olmadığını söyledi.

10- Pakistan'ın Lahor kentinde dün meydana gelenolaylarda 25 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

11- Cezayir'de bir araca konan bombanın patlaması sonucu 21 kişinin öldüğü, 60 kişinin de yaralandığı bildirildi.

20 OCAK 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman DemirelileKKTCCumhurbaşkanı RaufDenktaş,Rum kesiminin Yunanistan'ın desteğinde Rusya'dan alacağı S-300 füzeleri ile Türkiye veKKTC'yi,Yunanistanile birlikteDoğuAkdeniz'dekuşatmagirişimlerineizin verilmeyeceğinin en üst düzeyde vurgulanması amacıylaAnkara'da biraraya gelerek ortak deklarasyon yayımladılar.Deklarasyonda, Rum ve Yunan tarafının Kıbrıs'taki tahrik girişimlerine karşılık Türkiye'ninadadadenizvehavaüsleri kuracağı ve iki ülke arasında "Ortaksavunmakonsepti"oluşturulacağıvurgulandı. CumhurbaşkanıDemirel,ÇankayaKöşkü'ndeDenktaş'ı karşılama töreninde yaptığı konuşmada,Rumlarınson3yıldırmüzakere kapılarınıkapattığınıveDenktaş'ın görüşme çağrılarını geri çevirdiğini belirtti."Yeni ve önemli bir dönemece girildiğini" bildiren Cumhurbaşkanı Demirel, "Kuzey Kıbrıs'a yapılan saldırı, Türkiye'ye yapılmış telakki edilecektir.Dünyaya söyleyeceğimiz sözlervardır,iyi anlaşılmalıdır" dedi.Denktaş da "Kıbrıs'ı Avrupa Birliği üyeliği yoluyla Yunanistan'a hediye etmeyönünde çabalargözlemledik.Füzeler, silahlar Kıbrıs'taki hastalığın parçalarıdır.EsashastalıkKıbrıs'ıYunanistan'abağlama çabasıdır" dedi.

2- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, DİSKGenelMerkezi'ni ziyaretederek,DİSK Başkanı Rıdvan Budak ile görüştü.Yılmaz yaptığı konuşmada, DİSK ile kendipartisininfarklıgörüşve yaklaşımlarasahipolduğunu,bunarağmenDİSK'insavunduğu görüşlerinifadeedilebilmesininherortamdasavunucusu olacağınınbilinmesini istedi.Budak da temiz toplum talepleri doğrultusundaANAPileortakbirnoktadabuluştuklarını belirtti.

3- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda, EtibankBankacılık A.O'nunözelleştirmeihalesi kapsamında yapılan nihai pazarlık açılışına katılan Dışişleri Bakanı ve Başbakan YardımcısıTansu Çiller,yaptığıkonuşmada,"Halktan toplanan paraların dipsiz kuyu haline gelmiş KİT' lerdeyokolmasıönlenecektir"dedi. DevletBakanıUfukSöylemezise1996'dasadece296 milyon dolarlık özelleştirme yapılabildiğini, bu yılocakayındaise 750 milyon dolarlık bir özelleştirmeye ulaşılacağını savundu.

4- Milli EğitimBakanıMehmetSağlam,KazakistanBilim BakanıProf.Dr.MuratJirinov'ukabulüsırasında, gazetecilerin bir sorusu üzerine RPveDYP'limilletvekilleri iletarikatlarınbelirlediğiayrıcalıklı 2 bin 200 öğretmenin atamalarınınkurasızyapıldığıyönündekiiddiaların,yanlış anlamadan kaynaklandığını söyledi.

5- Gazeteci-Yazar ÇetinAltan,"devletehakaret"ettiği iddiasıylahakkındaaçılandavadanberaat etti.Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Çetin Altan'la birlikteyargılananNilgün Cerrahoğluve Milliyet Gazetesi sorumlu Yazı işleri Müdürü Eren Güvener'in de beraatine karar verdi.

6- TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı HalisKomilidüzenlediği basın toplantısında, hazırladıkları rapor konusunda bilgi verdi. Ağırlıklı olarak Türkiye'ninsongünlerdekigündemiüzerinde duran Komili, "Bütün bu olan bitenler, demokrasi, insan hakları, temiz siyaset, temiz yönetim adına, insanlık adına utançverici birmanzaraoluşturuyor.Toplumun her kesiminde, sistemin şu veya bu parçasına ya da bütününekarşıderinbirgüvensizlik oluşmaya başlıyor.Sistem kendini eleştiremiyor, yenileyemiyor" dedi.

7- Etibank A.Ş'nin 3 parçaya ayrılan bankacılıkbölümünden EtibankBankacılıkiçinyapılanihale,185 milyon dolar ile Doğan Kumaşcılık'ta kaldı.

8-CHPGenelBaşkanıDenizBaykalveSosyalist EnternasyonalGenelBaşkanYardımcısıErdal İnönü, Sosyalist EnternasyonalKonseyToplantısı'nakatılmaküzereİtalya'ya gitti.

9-Çin'inkuzeybatısındameydanagelenşiddetlikar fırtınasısonucu36kişininöldüğü, yaklaşık 320 bin kişinin mahsur kaldığı bildirildi.

10- ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Bill Clinton, yemin ederek ikinci dönem görevine başladı.

21 OCAK 1997

1-BaşbakanNecmettinErbakan,partisininMeclisgrup toplantısındayaptığı konuşmada, "bir kısım medya ve rantiyenin sunigündemoluşturarakrahatsızlığınıdilegetirmelerinin altındayatangerçeğinpara musluklarının kesilmesi olduğunu" söyledi.Erbakan, hükümetin işbaşına gelmesinden sonraTürkiye ekonomisinin hızla iyileşme içine girdiğini ifade etti.

2- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile ortak bir deklarasyon imzalamakiçin Ankara'ya gelen KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, TBMM Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı.Denktaş'ın, TBMM Genel Kurulu'nahitapetmesindensonra,birleşimiyönetenTBMM Başkanvekili Hasan Korkmazcan tarafındanokunandeklarasyonda, CumhurbaşkanıSüleymanDemirelileKKTCCumhurbaşkanıRauf Denktaş tarafından dün yayımlananortakdeklarasyonuntümüyle benimsendiğive desteklendiği ifade edildi.KKTC Cumhurbaşkanı RaufDenktaş,GenelkurmayBaşkanıOrgeneralİsmailHakkı Karadayı,Dışişleri Bakanı Tansu Çiller ve TBMM Başkanı Mustafa Kalemli ile biraraya geldi.DışişleriBakanıÇiller,Denktaş ilegörüşmesinde, Yunanistan'ın Türk tarafının AB'ye girmesinin engellenmek istediğini,füzelerindebuoyununbirparçası olduğunu vurguladı.

3- Devlet Bakanı AyferYılmaz,GümrükBirliğipanelinde yaptığı konuşmada, dış ticaret verilerinin 1997 yılında, önceden olduğuşekildeaylıkverilerhalindeaçıklanabilmesiiçin hazırlıklarınsürdürüldüğünübildirdi.1996 'nın ilk 5 aylık döneminde ihracatın bir önceki yılın aynıdöneminegöreyüzde 10.8artarak9milyardolarolarak gerçekleştiğini belirten Yılmaz, aynı dönemde ithalatın ise yüzde 35 artarak 26.8milyar dolar düzeyine ulaştığını bildirdi.

4- Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez yaptığıaçıklamada, TürkiyeSanayiciveİşadamlarıDerneği(TÜSİAD)tarafından kamuoyunaaçıklanan"DemokrasiRaporu"nudeğerlendirirken, "Kendiiçindedemokrasiolmayan,sermayeileyönetilen bir kurumun, Türkiye'ye demokrasi dersi vermesini anlayamadım" dedi.

5- DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak,TBMMAraştırma Komisyonu'nda Susurluk kazası ile ilgi olarak ifade verdi.

6- Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)Yönetim Kurulu BaşkanıHalisKomili, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri BakanıTansuÇiller'iziyaretederekhazırladıkları demokratikleşmepaketikonusundabilgi verdi.Çiller yaptığı açıklamada, TÜSİAD'ın demokrasi ve anayasa konusunda çok değerli çalışmalarınınbulunduğunu,demokrasistandartlarını yükseltmenin kendilerinindehedefiolduğunubelirterek,bu yoldaki çabalarının devam edeceğini söyledi.

7- Ankara 25.Asliye Hukuk Mahkemesi, DSP DisiplinKurulu kararıylapartidenihraçedilenEdirneMilletvekiliErdal Kesebir ile 7 parti üyesinin "ihraç kararının iptali"istemiyle açtıkları davayı kabul etti.

8- Olağanüstü Hal BölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamaya göre,Bingöl'ünGençilçesiveMardin'inSavurilçesinde sürdürülen operasyonlarda24PKK'lıteröristöldürüldü,bir güvenlik görevlisi de şehit oldu.

9- DYP 19.dönem milletvekillerinden Ferit AydınMirkelam vefat etti.

10- Frankfurt 17.Ağır Ceza Dairesi,Türkyurttaşlarının dasanıklarıarasındabulunduğuuyuşturucudavasında, "Türkiye'debirbayanbakanınkaçakçılarıkolladığını"öne sürdü.MahkemeBaşkanıRolfSchwalbe,gazetecilerin sorusu üzerine, bayan bakanın Dışişleri BakanıTansuÇillerolduğunu belirterek,yargılanan üç kişinin, Baybaşın ve Canoğlu aileleri ileyakındanilişkidebulunduklarınısöyledi.Scwalbe,bu ailelerinyaptıklarıuyuşturucuticaretiTürkhükümeti tarafından korunduğu içinolayıntakibindezorlanıldığınıda söyledi.

11- Sosyalist Enternasyonal 21.GenelKurulutoplantısı Roma'dabaşladı.Genel Kurulun ilk gününde konuşan Yunanistan BaşbakanıKostasSimitis,Türkiye'ninYunanistan'akarşı "saldırganlıkvetehditpolitikası"yürüttüğünüönesürdü. Kıbrıs sorununun1974yılında"Türkişgalisonucu"meydana geldiğinive çözümsüz kaldığını söyleyen Simitis, BM'nin adadan yabancı kuvvetlerin çekilmesi ve barışçı görüşmelerinbaşlaması gibiçoksayıdaçağrılardabulunduğunu,ancakTürkiye'nin uluslararası hukuku ihlal etmeyedevamettiğiniilerisürdü. CHPGenelBaşkanıDeniz Baykal, Sosyalist Enternasyonal Genel Kurulu'nda yaptığı veKıbrıssorununaayırdığıkonuşmasında, YunanistanBaşbakanıSimitis'in Türkiye'ye yönelik iddialarını yanıtladı.Baykal,Simitis'iniddiaettiğigibiKıbrıs meselesinin1974 yılında değil, 1963 yılında başladığına dikkat çekti.Baykal, Kıbrıs'ta dilleri, din ve etnik kökenleri farklı ikiayrıhalkınyaşadığınıvebuikitoplulukarasındaki ilişkilerinbirazınlıkveçoğunlukilişkisideğil,"eşit ortaklık ilişkisi" olduğunu belirtti.

12- Kıbrıs Rum yönetimi, Türk veYunansavaşuçaklarının Kıbrısüzerindenuçmalarınamoratoryumuygulanmasıyla ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığı GüneyAvrupaDairesiSorumlusu Carey Cavanaugh'un önerisine olumsuz yanıt bildirdi.

13- BirleşmişMilletler(BM)gözetimindekurulanAtruş Kampı,resmen kapatıldı.Kamptaki BM bayrağı indirilirken gıda yardımı tümüyle durduruldu.BMMültecilerYüksekKomiserliği yetkilileri,KuzeyIrak'ınDuhakkentiyakınlarında bulunan Atruş Kampı'ndakiyaklaşık8binkişiden,Türkiyesınırına yaklaşık30kilometreuzaklıktakiMukubliveBalkozadlı merkezlere gitmelerini istedi.

14-Çin'inbatısındakiSincan-UygurÖzerkBölgesi'nde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

22 OCAK 1997


1- Ekonomik Kurul, Başbakan Necmettin Erbakan başkanlığında toplandı.Erbakanyaptığıkonuşmada, kaynak paketlerinin son durumunun gözden geçirileceğini belirterek,bedelsizithalatın şubat sonuna kadar uzatılması konusunda yoğun talepler geldiğini söyledi.

2- Başbakan Yardımcısı veDışişleriBakanıTansuÇiller partisininMeclisgrubundayaptığıkonuşmada,Türkiye'nin gündeminin son 15gündürdinioluşumlar,gençlerinvegenç kızlarınnasılistismaredildiğikonularındakilitlendiğini belirtti.Tarikatlarınİslamdiniiçindekiyerini tartışmayacağını,bununsiyasetindeişiolmadığını savunan Çiller,"binyıllıkgelenektir.Birgelenekbinyıldır sürüyorsa, toplumsal ihtiyaca cevap veriyor demektir" dedi.

3- Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Türkiye Odalar veBorsalar BirliğiBaşkanlığı'nınortaklaşadüzenledikleri"KOBİYılı Sempozyumu" başladı.Toplantıya Devlet BakanlarıAyferYılmaz veSabriTekir,SanayiveTicaret Bakanı Yalım Erez ile çok sayıdaüstdüzeybürokratkatıldı.Yılmazkonuşmasında, gelişmişsanayiülkelerindeortaveküçükboy işletmelerin önemininhızlaarttığını,bualanlardakiKOBİ'lerinmodern teknolojiyesahiphalegeldiklerinibelirtti.Tekirise Türkiye'dehenüzKOBİkavramınıntamyerineoturmadığını belirterek, "Herkes farklı değerleri kabul ediyor" dedi.

4- Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Onur Öymen, Frankfurt17. AğırCezaDairesi yargıcının, bir uyuşturucu madde kaçakçılığı davasında Türk hükümetini ve özellikleBaşbakanYardımcısıve DışişleriBakanıTansuÇiller'i"uyuşturucuticaretini korumakla" suçlaması üzerinegazetecilerinbukonuyailişkin sorularınıyanıtladı.DışişleriBakanlığıolarak,Almanya Hükümetinezdindekigirişimlerinisürdürdüklerinibelirten Öymen,"Butürasılsıziddialar,hiçbiraçıdankabul edilebilecekbirşeydeğildir.Çokyönlütakipediyoruz. İddiadabulunanhakimde olsa, uluslararası ilişkilere riayet etmesi gerekir.Görevi ona imtiyaz oluşturmaz.AlmanHükümeti bukonuyu kendi bünyesi içinde neticeye ulaştıracaktır.Biz de gerekeniyapıyoruz"dedi.ÖteyandanDışişleriBakanlığı MüsteşarıBüyükelçiOnurÖymen,Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne üye ülkelerinin Ankaratemsilcilerine,Türkiyeile KKTC'ninimzaladıkları ortak deklarasyon ile ilgili bir brifing verdi.Brifingin ardından gazetecilerinsorularınıyanıtlayan Öymen,YunantarafınınKıbrısüzerindesavaşuçaklarının uçmasınıkısıtlayanmoratoryumukabuletmemesinin,"barışın sağlanmasıkonusundakiminsamimidavrandığını gösterdiğini" ilettiğini kaydetti.

5-Malatya'dabiröğretmeninöldürülmesi,birininde yaralanmasıolayıylailgiliolarakMalatyaAğırCeza Mahkemesi'nde yargılanan Oral Çelik için tahliye kararı verildi.

6- BirleşmişMilletlerEğitim,BilimveKültürÖrgütü (UNESCO),Guatemala'da 30 yıldır süren iç savaşı sona erdirerek barış anlaşması imzalayan Devlet Başkanı Alvaro Arzu ile gerilla lideri Rolando Moran'ı 1996 Barış Ödülü'ne layık gördü.

7-Bulgaristan'dademokrasiyegeçişsürecininilk cumhurbaşkanıolanJelyuJelev,7yılsonragörevini yeni Cumhurbaşkanı Petar Stoyanov'a devretti.

8- Filipinler'de hükümet ileimzalananbarışanlaşmasına tarafolmayanbağımsızlıkyanlısıMüslümanlarilegüvenlik güçleri arasında meydana gelen çatışmalarda25kişininöldüğü bildirildi.

23 OCAK 1997

1-BakanlarKurulu,BaşbakanNecmettinErbakan başkanlığındatoplandı.Toplantıöncesindeaçıklamalarda bulunan Başbakan Erbakan, Kurul'da öncelikle eködemelerinele alınacağını,sağlıkkuruluşlarınınözelleştirilmesi,Sosyal SigortalarKurumu(SSK)hastanelerininSağlıkBakanlığı'nca denetlenmesivesosyalsigorta kurumlarının Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığı'nabağlanmasınailişkinçalışmalarında değerlendirileceğini söyledi.

2- Anayasa Mahkemesi,DSPZonguldakMilletvekiliMümtaz Soysalve116milletvekilininimzasıylaTürkTelekom'un özelleştirilmesineilişkinyasanıniptaliiçinyaptıkları başvuruyusonuçlandırdı ve Türk Telekomükasyon A.Ş'nin yüzde 39 oranındaki hissesinin uluslararası kuruluşlara satılmasınavize verdi.Kurumunyönetiminindevrisonucunudoğuracakhisse satışına ilişkin maddesinin iptali istemini ise kabul etmedi.

3-BartınAdliyesi'ndegörevlibirmemur,Bakanlar Kurulu'nunmemurlarınmesaisaatlerininRamazanayınagöre düzenlemesi ile ilgili kararınıniptaliistemiyleDanıştay'da dava açtı.

4-İçişleriBakanıMeralAkşenerHürriyetgazetesine yaptığı açıklamada, Susurluk skandalıyla ortaya çıkan esrarengiz ilişkileriörtmekiçinbakanlığagetirildiğiyolundaki iddialarıngerçekçiolmadığınısöyleyerek,"Benhiçbir şeyi örtmek için gelmedim.Ne suç varsa, kanundışıneişvarsa, hepsinin üzerine gidiyorum.Hiçbir şey örtülmeyecek" dedi.

5- TBMMSusurlukAraştırmaKomisyonu,DemokratTürkiye PartisiİstanbulMilletvekilive eski İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir'i dinledi.

6- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit Meclis grubundayaptığı konuşmada,Almanya'daFrankfurtEyalet Mahkemesi'nin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri BakanıTansuÇiller'indesuçlandığı kararıileilgiliolarakyaptığıdeğerlendirmede, bu konuda yapılan suçlamaların TBMM Susurluk AraştırmaKomisyonu'ndaele alınmasınıistedi.Ecevit, "Türkiye'ye yönelik böyle genel bir suçlama çok haksızdır.Bazı güvenlikgüçlerimizsonyıllarda uyuşturucuticaretine karşı başarılı görevler yapmıştır.Ancak bazı uyuşturucukaçakçılarınınkayırıldığına,korunduğunave devletçesilahlıeylemlerdekullanıldığınailişkin gerçekler ortaya çıktıkça devleti savunmak gitgidezorlaşmaktadır"dedi. İçişleriBakanlığı'ndankonuylailgiliolarakyapılan açıklamada, "Almanya EmniyetTeşkilatıyetkilileriuyuşturucu ilemücadelealanındaTürkpolisi ile son derece verimli bir işbirliğiiçerisindebulunduklarınainandıklarını,ayrıca 'yargıç'ınüzücüveçirkin olan açıklamasının doğru olmadığı" belirtildi.

7-İtalya'nınbaşkentiRoma'dayapılanSosyalist EnternasyonalKonseyToplantısı'nakatılanCHP Genel Başkanı Deniz Baykal Türkiye'ye döndü

İstanbulAtatürkHavalimanı'ndabirbasıntoplantısı düzenleyenBaykal,Avrupa ve Ortadoğu'da barışı güvence altına almaya yönelik girişimlerle, Bosna'da barışın gerçekleştirilmesi içinyapılançalışmalarınveDaytonAnlaşmasıileilgili gelişmeleringözdengeçirildiğinisöyledi.DenizBaykal, gazetecilerinsorusuüzerineDışişleriBakanıTansuÇiller hakkında Almanya'da bir mahkemenin vermiş olduğu kararı, "Hukuki zaafiyet"olaraknitelendirerek,"Türkiye'deönemli sorumluluklar üstlenmiş olan kişilerin, bu kadar kolayca suçlama konusu haline gelebilmiş olmasından üzüntü duyuyoruz" dedi.

8- Diyanet İşleriBaşkanıMehmetNuriYılmazAnkara'da düzenlediğibasıntoplantısında,ibadettearacılaragerek olmadığını,şeyh-müridilişkilerindeaşırılığakaçıldığını belirterek,okumaoranındakidüşüklüğünbutürkişilere inananların sayısını artırdığını söyledi.Yılmaz,İslamiyette zorunlu haller dışında tek eşliliğin esas olduğunu vurguladı.

9- Türkiye Sanayici ve İşadamlarıDerneği(TÜSİAD)Genel Kuruluİstanbul'dayapıldı.YönetimKuruluBaşkanlığı'na Muharrem Kaytan seçildi.

10- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'ndenyapılanaçıklamaya göre,bölgedesürdürülenoperasyonlardagüvenlikgüçleriyle çatışmaya giren teröristlerden 27'si ölü olarak ele geçirildi.

11-Kerkük-YumurtalıkboruhattınınMardin'inMidyat ilçesinebağlıSöğütlüyakınlarından geçen kısmına düzenlenen sabotaj büyük maddi hasara neden oldu.

12-YazarYaşarKemal'e,İtalya'dadüzenlenentörenle Nonino Edebiyat ödülü verildi.

13- Etibank A.Ş.'nin bankacılık bölümünün üçeayrılmasıyla oluşturulan Anadolubank'ın ihalesi yapılarak özelleştirildi.

14-İsrailBaşbakanıBenjaminNetanyahu,Milliyet gazetesindeyayımlanansöyleşisindeOrtadoğu'dakison gelişmeleri değerlendirdi.

15-Cezayir'deradikalislamcılarınbaşlatmışolduğu saldırılar devam ediyor.Başkent Cezayir'in güneyindeki Bufarik kentinde bir otomobile yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

24 OCAK 1997


1- BaşbakanNecmettinErbakan,sonekonomikvesiyasi olaylarlailgiliolarakTürkiye gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

2- Maliye BakanıAbdüllatifŞenerAnkara'dadüzenlediği basıntoplantısında, kamu çalışanlarından, yargı, üniversite ve emniyet personeli ile üst düzey bürokratlara verilecekekmaaş zammının, bütçeye ek gelir geldikçe gündeme alınacağını söyledi.

3- Milli EğitimBakanıMehmetSağlamAnkara'dayaptığı açıklamada,1996-1997ÖğretimYılı'nınsoneerenbirinci dönemininçokbaşarılıgeçtiğinibelirterek,velilerden çocuklarınıkarne notuna göre değerlendirmemelerini, karnesinde kırık olan çocuklara da anlayışla yaklaşmalarını istedi.

4- Sağlık Bakanı Yıldırım Aktunavaliliklerebirgenelge göndererek,koruyucusağlıkhizmetlerineönemverilmesini, bulaşıcı hastalıklardan insanları korumak için su ve gıda üretim yeri denetimlerinin artırılmasını istedi.

5- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik Ankara'da Hizmet-İşBaşkanlarKuruluToplantısı'ndayaptığı konuşmada, hükümetinbozulandengelerikurmadaçokbaşarılıolduğunu, adaletli gelir dağılımını da mutlaka sağlayacaklarını söyledi.

6-TurizmBakanıBahattinYücel,1996yılının değerlendirilmesiniyapmakve1997yılınınhedeflerini belirlemekiçinAntalya'dasektörtemsilcileriveKıbrıslı turizmcilerle yaptığı toplantıda, kumarhanelerin kapatılması ile ilgili Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılan yasanınMeclis'esevk edilme aşamasına geldiğini söyledi.

7-CumhurbaşkanıSüleymanDemireltarafından15Ocak 1997'deonaylanan"EmniyetMüdürleriKararnamesi"Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

8- BBP Genel Başkanı MuhsinYazıcıoğluAnkara'dayaptığı açıklamada,vatandaşın hükümetten adalet istediğini belirterek, yolsuzluk dosyalarının iktidarçoğunluğunadayalıbiraklama operasyonuna tabi tutulduğunu söyledi.

9- Emniyet Genel Müdürü Alaaddin YükselAnkara'dayaptığı açıklamada,EmniyetGenelMüdürlüğüileMilliİstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı arasında çatışma olduğuna dairtüm haberveyorumlarınmaksatlıolduğunubelirterek,MİTile polisin işbirliği içerisinde olduğunu söyledi.

10- Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu ölümünün 4.yılındaçeşitli etkinliklerle anıldı.

11- Erdemir Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Ereğli-DemirÇelikfabrikalarındaüretilenyassımamül fiyatlarına yüzde 7-12 arasında zam yapıldı.

12-Cezayir'deradikalSilahlı İslamGurubu(GİA) militanlarının,dündüzenledikleriikisaldırıda37kişiyi öldürdükleri, 10 kişiyi de yaraladıkları bildirildi.

25 OCAK 1997

1- TBMM Başkanı Mustafa Kalemli göreve geldiğibiryıllık icraatlarınıdüzenlediğibasıntoplantısıile değerlendirdi. Kalemli, şu anda ve ileride karşılaşılabilecek sorunlardaçözüm yerininMeclis olduğuna dikkat çekerek, Meclis'in saygınlığının korunmasının herkesin görevi olduğunu söyledi.

2- Başbakan Necmettin Erbakan, İstanbul İkitelli'deki Fatih SultanMehmet Han İçmesuyu Tasfiye Tesisleri'nin temelini attı. Törende konuşan Başbakan Erbakan, hizmet içinönlerindehiçbir engelin duramayacağını söyledi.

3- Devlet Bakanı Namık Kemal Zeybek, Sivas'ta incelemelerde bulundu.Kültür'ebüyükönemverdiklerinibelirten Zeybek, türbelerinTürkkültürününabideleriolduğunu vegelecek nesillereaktarılmasınıönemlibirunsurolarakgördüğünü söyledi.

4- MilliSavunmaBakanıTurhanTayanBursa'dayaptığı açıklamada,Almanya'nınFrankfurt Eyalet mahkemesi'nde Türkiye ile ilgili olarakortayaatılaniddiaların"Almanhakiminin hukukidayanağıolmayanbiriddiayı,hakim sıfatıyla ortaya atmış olması fevkalade üzücü" dedi.

5- İçişleri Bakanı Meral Akşener,DevletBakanıBahattin Şeker,OlağanüstüHalBölgeValisiNecati Bilican ve Batman ValisiSalihŞarmanilebirlikteBatman'daincelemelerde bulundu.DahasonraSasonilçesinegidenAkşener, ilçenin sorunlarınıdinledikten sonrakorucularahitabenyaptığı konuşmada,korucuların, güvenlik güçleriyle birlikte, eli kanlı bölücü terör örgütünekarşımücadeleettiklerinibelirterek, hükümetin koruculara şükran duyduğunu söyledi.

6- Milli EğitimBakanıMehmetSağlam,Aksaray'daBeden EğitimiveSporYüksekokuluileEndüstriMeslekLisesi ek binasının açılıştörenlerinekatıldı.Sağlam,konuşmasında, bakanlığınınhedefininöğretmenaçığınıkapatmakolduğunu belirterek, Türkiye'nin1997-98eğitimveöğretimdöneminde hiçbir okulunun öğretmensiz kalmayacağını söyledi.

7- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Fatih Fırkateyni ile GurbetveDoğanhücümbotları,GüneyGörevGrupKomutanı Tuğamiral Aydın GürülkomutasındaKKTC'yegiderekGazimagosa Limanı'nademirattı.KKTCCumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Türk donanmasınınbuziyaretininRumtarafına,KıbrısTürkü'nün haklarınındaimakorunacağınınteminatıolduğunuvurguladı. Gürüldekonuşmasında,herzamanKıbrısTürkü'nünyanında olduklarınıvurgulayarak,butür ziyaretlerin devam edeceğine dikkat çekti.

8- Cezayir Devlet Başkanı Liamine Zeroual düntelevizyonda yaptığı konuşmada, ülkesinin bir tertiple karşı karşıya olduğunu bildirdi.Saldırılardan ülkenin istikrarını bozmak isteyendış güçlerivegeçenyılocakayındakapatılanİslami Selamet Cephesi (FIS) ile anlaşma yapan radikal İslamcı grupları sorumlu tuttu.

9- HongKong'dabirbinadaçıkanyangında15kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi.

26 OCAK 1997

1-BaşbakanNecmettinErbakanKayseri'deMelikgazi Belediyesitarafındanyaptırılanhizmetbinasının açılışında yaptığıkonuşmada,göreviborçladevralanRP'libelediye başkanlarınınbugünbuborçlarıödediğiniveçokbüyük yatırımlar yaptığını söyledi.

2- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmazincelemelerdebulunmak üzere gittiği Rize'de düzenlediği basın toplantısında, koalisyon hükümetininçalışmalarınıeleştirerek,TÜSİAD'ınkamuoyuna açıkladığı raporu demokrasi açısından olumlu bulduğunu söyledi.

3- Başbakan Yardımcısı veDışişleriBakanıTansuÇiller yaptığıaçıklamada,uyuşturucumaddekaçakçılarının,PKK ve öteki yasadışı örgütleridesteklediklerinibelirterek,"Kendi devletimiziçeteolaraksuçlarsak,başka ülkelerin bu konuda söylediklerinin karşısındaTürkiyekendinikorumaimkanından yoksun kalır" dedi.

4- Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada,son olarakFransaveİngilterekaynaklı uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin suçlamalar konusunda ilgili ülkelerden bilgi istendiğini bildirdi.

5-DevletBakanıAyferYılmazİstanbulTekstilve KonfeksiyonİhracatçılarıBirlikleri'nin(İTKİB) yayın organı Hedefdergisineyaptığıaçıklamada,Türkiye'ninAvrupa Birliği'ylegerçekleştirdiğigümrükbirliğininilkyılında planların gerisinde kalındığını belirterek,"Rekabetkurulunun oluşturulması,GümrükKanunu'nunvediğerdüzenlemelerin uygulanmaya konulması konularında biraz geçkalmışdurumdayız" dedi.

6-AdaletBakanıŞevketKazan,açılışlaryapmakve incelemelerdebulunmaküzereDiyarbakır'agitti.Kazan, CumhuriyetveDGMBaşsavcılarıveValiEmirDurmazile görüşerek, ilin sorunları hakkında bilgi aldı.

7- Aksaray Orta Anadolu Gazeteciler Cemiyeti, 1996yılının başarılıgazeteci bürokrat ve işadamlarına plaket verdi.Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam törende yaptığıkonuşmada,Anadolu Basını'nınAnadoluinsanınınnabzınıtutmadabüyükgörev üstlendiğine dikkatçekerekhükümetinzordurumdakiAnadolu Basını'nadestekvermekiçinçalışmalaryaptığını açıkladı. GazetecilerCemiyetiBaşkanıNazmiBilgindecemiyetlerin federasyonçatısı altında birleşmesi konusundaki çalışmalarının sürdüğünü ve önemli adımlar atıldığını bildirdi.

8- Turizm Bakanı Bahattin Yücel,resmibirziyaretiçin İsrail'egitti.Yücel hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda yaptığıaçıklamada,ikiülkeyetkilileriarasında gerçekleştirilecekgörüşmelerdeTürkiyeile İsrail arasındaki turizmamaçlıişbirliğinindahadageliştirilmesininele alınacağını bildirdi.

9- Çeçenistan'da ilk kez genel seçimler yapıldı.

10- Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Viktor Posuvalyukbir televizyonayaptığıaçıklamada,Çeçenistan'ınseçimsonrası bağımsızlığını ilanetmesidurumunda,Çeçenistan'ıtanıyacak Türkiyevebazıİslamülkeleriiçindiplomatik ilişkilerin kesilmesi derecesinde ciddi tedbirler alınacağını açıkladı.

27 OCAK 1997

1- MilliGüvenlikKurulu(MGK),CumhurbaşkanıSüleyman DemirelBaşkanlığı'ndatoplandı.Toplantısonunda MGK Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, dünyagenelindeve Türkiye'ninbulunduğubölgedecereyan eden önemli dış politik gelişmelerindegözdengeçirildiğikaydedilerek,"Özellikle Yunanistan'ınsongünlerdekiEge,Kıbrısve Doğu Akdeniz'de barışı bozma girişimleri karşısındaTürkiye'nintutumununele alındığı" bildirildi.

2- BaşbakanNecmettinErbakan,İzmirBalçova'datermal tesisinaçılışınıyaptı.BaşbakanErbakanaçılışta yaptığı konuşmada,yerüstünenazarandahazenginolanyeraltı kaynaklarınınhergeçengünülkehizmetine kazandırıldığını belirterek, "Ülkemiz her bakımdançokzengin.Yeraltındaki zenginliklerinönümüzdekigünlerdedeğerlendirilmesiyle zenginliğimize zenginlikler katacağız" dedi.

3- ANAP Genel BaşkanıMesutYılmazpartisininBaşkanlık DivanToplantısı'ndansonrayaptığıaçıklamada,sonsiyasi gelişmelerideğerlendirdiklerinibildirdi.Yılmaz,kamuda türbanserbestisibaştaolmaküzerediniağırlıklıicraat programlayan hükümeti,"toplumukamplarabölmeyeçalışmakla" suçladı.

4- Adalet Bakanı Şevket Kazan,Diyarbakır'dayeniAdliye Sarayı'nıhizmeteaçtı.Kazanyaptığıkonuşmada, adaletin, toplum hizmetleriiçindeenönemlilerininbaşındageldiğini kaydederek,"adaletitesisvetevzi etmenin, devletin görevi olduğunu" söyledi.

5- Enerji ve Tabii KaynaklarBakanıRecaiKutanyaptığı açıklamada, Türkiye'nin enerji politikasını ve enerji geleceğini anlatarak halen 8 milyarmetreküpdoğlgazihtiyacının3yıl içerisinde27milyarmetreküpeçıkacağını,bunuMısır, Türkmenistan, İran, YemenveNijeryaileyapılananlaşmalar çerçevesinde sağlanacağını kaydetti.

6-DSPGenelBaşkanıBülentEcevitParlamento'da düzenlediğibasıntoplantısında,AvrupaülkelerininTürk hükümetineyöneliksuçlamalarınıdeğerlendirirken,"Alman adaletinindavranışındasavunulacakyangörmüyorum.Ancak, Sayın Çiller bazı uyuşturucu kaçakçılarına açıkçasahipçıktı. İktidardabulunanlar,suçlulara değil, devlete sahip çıkmaları gerektiğini artık idrak etmelidirler" dedi.

7- DYP Grup Başkanvekili Ali Rıza Gönül yaptığı açıklamada, Atatürkdevrimlerineaykırıolanherdüzenlemeyekarşı olduklarını,türbankonusundadatitizlikledurulacağını savundu.Türbangerçeklerinin iyice araştırılacağını kaydeden Gönül, "Özgürlük adı altında aykırı bir durumteşkilediyorsa, DYP buna destek vermez" dedi.

8- Gazeteci yazar Sadi Barok vefat etti.

9- Başbakan Yardımcısı ve DışişleriBakanıTansuÇiller, Almanya,İngiltere,Fransa,İtalyavaİspanyadışişleri bakanlarıileRoma'dayapacağıTürkiye-AvrupaBirliği(AB) görüşmelerine katılmak üzere İtalya'ya gitti.

10-BulgaristanCumhurbaşkanıPetarStoyanovdevlet televizyonundayaptığıçağrısında,sosyalistlerehükümet kurmaktan vazgeçmesini, muhalefet partilerinindeparlamentoya geri dönmesini istedi.

11- Yunanistan Kamu Düzeni Bakanı Yorgo Romaios, Yunanistan olarakAvrupaBirliği'niTürkiye'ninuyuşturucuüretimive kaçakçılığındakirolünedeniyledefalarcauyardıklarınıöne sürerek,"Türkiye'yekarşıhemenbiraraştırmamekanizması oluşturulması ve yaptırım uygulanmasının zamanıdır" dedi.

28 OCAK 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,ÇağdaşGazeteciler DerneğiYönetimKurulu'nuÇankayaKöşkü'nde kabul ederek bir süregörüştü.CumhurbaşkanıDemirel,kabuldeyaptığı açıklamada,"Budünya Uğur Mumcu'ya dar gelmemeliydi.Ama dar geldi, alçakça öldürüldü" derken, polislerce dövülerek öldürülen gazeteciMetin Göktepe'nin katillerinin yargı önüne çıkarılması vedavanınhızlandırılmasıiçinAdaletveİçişleri bakanlıklarına da talimat verdiğini söyledi.

2- Danıştay 12.Dairesi, BakanlarKurulu'nun,memurların çalışmasaatlerininRamazanayına göre düzenlenmesini öngören kararnamesi hakkındayürürlüğündurdurulmasınıkararlaştırdı. Danıştay, kararnameyi Anayasanın laikliği düzenleyen maddelerine aykırı buldu.

3-BaşbakanYardımcısıTansuÇiller'inTurban'daki yolsuzluklarakarıştığıiddiasıylaverilensoruşturma önergesinin TBMM Genel Kurulu'nda oylanması sırasında, Meclis'te bulunmayan 3 milletvekilinin de oy kullandığı ortaya çıktı.492 milletvekilinin katıldığı oylamada,244retoyunakarşı243 kabuloyuçıktı,kararsayısına ulaşılamadığı için oylamanın tekrarlanacağıbelirtildi.TBMMBaşkanlıkDivanıoylamayı görüşmek üzere tekrar toplanmaya karar verdi.

4-Süreliyayınkuruluşlarınınpromosyonyapmalarına sınırlamagetiren"Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ResmiGazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

5-CHPGenelBaşkanıDenizBaykal,Meclisgrup toplantısındayaptığıkonuşmada, iktidarın tehlikeli bir gidiş içine sürüklendiğini belirterek, "Türkiye'ninAtatürkçü,laik, demokrasirotası70yıldabelirlendi.Hiçkimseninbunu değiştirmeye hakkı yok" dedi.

6-TES-İŞtarafındanİstanbul'dadüzenlenen"enerji sektöründeözelleştirmeninolumsuzlukları"konulupanelde, devlet tekellerinin özelleştirilmesinin "özel tekel"oluşmasına nedenolacağıvurgulandı.Türk-İşBaşkanıBayramMeral de yaptığı konuşmada, özelleştirme ile işçilerin taşeron mafyasının kucağına itildiğini söyledi.

7- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde piyasa değeri üç trilyon lira olduğu belirtilen 84 kilo eroin ele geçirildi.

8- İtalya'da bulunan Dışişleri Bakanı Tansu Çiller,İtalya BaşbakanıRomanoProdiilegörüştü.Çiller,görüşmesinde hükümetlerarasıkonferansınbitimindebelirlenecekAB'nin genişleme sürecine dahil edilecek ülkeler listesinde Türkiye'nin mutlaka yer alması gerektiğini vurguladı.BaşbakanProdiise Türkiye'nintamüyeliğininönündebazıengeller bulunduğunu kaydederken, bunların en önemlileri olarak TürkişgücününAB topraklarındaserbestdolaşımı,Türkiye'ninbölgesel dengesizliklerinin giderilmesi için mali kaynak bulunması, insan hakları ve Kıbrıs konularını sıraladı.

9-Çeçenistan'dakidevletbaşkanlığıseçimlerini Genelkurmay Başkanı Aslan Mashadov kazandı.

29 OCAK 1997

1- Türkiye'nin ilk kadın ve ÇocukCezaevi,AdaletBakanı Şevket Kazan tarafından Bakırköy'de açıldı.

2- CHP Kadın Kolları, Türk Kadınlar Birliği,TürkHukukçu KadınlarDerneğiveAtatürkçü Düşünce Derneği üyesi kadınlar, RP'nin türbanıyasallaştırmagirişimleriniprotestoettiler. CHPKadınKolları Genel Başkanı Güldal Okuducu, RP'nin türbanı bir tür şeriat üniforması olarakgördüğünübelirterek,"Bütün Türkiyebununmasumbirinançörtünmesiolmadığını çok iyi bilmelidir" dedi.

3- İtalya'nınbaşkentiRoma'da5AvrupaBirliğiüyesi ülkenindışişleribakanlarıilegörüşmeleryapanDışişleri Bakanı ve Başbakan YardımcısıTansuÇillerdüzenlediğibasın toplantısında,tamüyelik yolunda ciddi sıkıntılar bulunduğunu belirterek "Bunun bilincindeyiz.Türkiye,özellikleMüslüman birülke olduğu için AB'de yer almalıdır" dedi.Çiller ayrıca, Türkiye'ye uyuşturucu konusunda yöneltilen suçlamaların, Almanya DışişleriBakanıKlausKinkelileyaptığıikiligörüşmede gündemegeldiğinidesöyledi.İngiltereDışişleriBakanı MalcolmRifkind de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin AB ile ilişkilerinin doyurucu olmadığını söyleyerek, "Türkiye'ye deüyelikiçinbaşvuran diğer ülkelere yapıldığı gibi muamele yapılmalıdır" dedi.Fransa Dışişleri Bakanı Herve deCharette, Türkiye'ninilerideAB'yeüye olmasının önünde prensip olarak bir engel bulunmadığını söyledi.Almanya Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel,AB-Türkiyeilişkilerinde Yunan engelinin aşılması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek, "Ancak Türkiye'nin bazı adımlar atması gerek.Kürt, insan hakları ve Kıbrıs sorunu çözülmeden Türkiye'nin Avrupa'ya yaklaşması güç" dedi.

4-ABDDışişleriBakanlığıSözcüsüNicholasBurns düzenlediğibasıntoplantısında,Türkiye'ninNATO'nun genişlemesinidesteklediğinisöyledi.Türkiye'ninyerinin Avrupa'daveAvrupakurumlarındaolduğunubelirtenBurns, "Türkiye'nin AB ile ilişkileri daha da güçlendirilmelidir" dedi.

5- Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde (AKPM)Kıbrıs Rumkesiminin AKPM'deki temsil sayısının 1'den 2'ye çıkarılması kararı kabul edildi.AKPM genel kurum oturumunda sözalanDSP MilletvekiliMümtazSoysal,KıbrıslıTürkparlamenterlerin 1960-1974yıllarıarasında1parlamenterleAKPM'detemsil edildiğinihatırlatarak,Rumkesiminintemsil sayısının 2'ye çıkartılması ileeşitsizdavranıldığınıbelirttiveKKTC'li parlamenterlerinAKPM'detemsiledilmemesininhukukun üstünlüğüne aykırı olduğunu söyledi.

30 OCAK 1997

1- Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılanaçıklamada, CumhurbaşkanıSüleymanDemirel'inSosyal Sigortalar Kanunu'na göre, gösterge veüstgöstergetablolarınındeğiştirilmesine dairkararındaaralarındabulunduğu3 ayrı Bakanlar Kurulu Kararı'nı onayladığı bildirildi.

2- Başbakan NecmettinErbakanEkonomikKurultoplantısı öncesibasınmensuplarınayaptığıaçıklamada,belediyelerin kamuya olan borçlarının Hazine tarafından üstlenileceğini, şehir kenarlarındakiboşarazilerindebelediyelere aktarılarak ek gelir sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.SSKhastenelerinin kurumdanayrılacağınıdabelirtenBaşbakanErbakan,sosyal güvenlikkuruluşlarınıngider-gelirlerinineşitlenmesiiçin düzenlemelerin başlatılacağını vurguladı.

3-ANAPGenelBaşkanıMesutYılmazAnkara'dabasın mensuplarınayaptığıaçıklamada,MİTveEmniyetGenel Müdürlüğü'nün,TBMMSusurlukAraştırmaKomisyonu'ndanbilgi sakladığınıilerisürerek,"Komisyonabilgi vermeyebilirler, bazı şeyleri devlet sırrı sayabilirler, amaozamandagidip bunlarıyargıyavermelerigerekir.Hiçbir devlet kuruluşunun devletten bilgi saklamaya hakkı yoktur.Onların hikmet-i vücudu bubilgileridevletiçineldeetmektir.Bunları devletten kaçırmak değil" dedi.

4-DevletBakanıUfukSöylemezİstanbul'dabasın mensuplarınayaptığıaçıklamada,içborçlanmadaiyileşme, borsadayükselmeolduğunu,özelleştirmedeşeffaf,açıkve kararlı tutum sergilendiğini, rezervlerde yeterlilik görüldüğünü ve hükümetin ardı ardına Meclis'ten ekonomi ile ilgilikararlar çıkardığınıifadeederekbunlarınetkilerinindışarıyada yansıdığını söyledi.

5- Devlet Bakanı Sabri Tekir İzmir Ticaret Odası'nın Meclis toplantısındayaptığıkonuşmada,enflasyonundüşürülmesinin siyasi iradenin isteğinebağlıolduğunubelirterek,"Buyıl yaptığımızçalışmalarolumlusonuçverirse,enflasyon yüzde 65'in altına düşebilir" dedi.

6- TBMM BaşkanıMustafaKalemliBaşkanlığı'ndatoplanan Danışma Kurulu, TURBAN A.Ş.'deki yolsuzluklar nedeniyle Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller hakkında verilen soruşturmaönergesinin oylanmasındahile yapıldığı iddiaları üzerine özel bir komisyon kurulmasını kararlaştırdı.

7- Uğur MumcucinayetiniaraştırmaküzerekurulanTBMM AraştırmaKomisyonuBaşkanlığı'naRPAnkaraMilletvekili Ersönmez Yarbay seçildi.

8- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit Meclis grubundayaptığı konuşmada,koalisyonhükümetindenkaygı duyanların "askerlere çağrı" çıkardıklarını ileri sürerek, "Demokrasininyenidenbir kesintiyeuğramasıdurumundaTürkiyedünyada büsbütün yalnız kalır" dedi.

9- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'ndenyapılanaçıklamada, bölgedesürdürülenoperasyonlarda39PKK'lıteröristin öldürüldüğü, yasa dışı Hizbullah örgütüne mensup 10kişininde yakalandığı bildirildi.

10- Besteci Metin Bükey İstanbul'da öldü.

11-AvrupaBirliğiDışişleriBakanlarıToplantıları'na katılanDışişleriBakanıve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, Türkiye-İtalyaKarmaKomisyonToplantısı'ndansonraİtalya DışişleriBakanıLambertoDiniileortakbasıntoplantısı düzenledi.Çiller, yaptığıkonuşmada,Türkiye'ninAB'yetam üyeliğindenbaşkahiçbirözelstatüyükabuletmeyeceğini belirterek,Türkiye'nininsanhaklarıvedemokratikleşme konularındaABiçindeğil,kendihalkıiçin adım atacağını vurguladı.Dini ise, ülkesininTürkiye'ninAvrupaBirliği'ne tamüyelik hedefini, meşru bir talep olarak nitelendirdiklerini kaydederek, Türkiye'nin sonzamanlardaekonomikalandabüyük gelişmegösterdiğinisöyledi.DışişleriBakanı Tansu Çiller daha sonra Türkiye'ye döndü.Esenboğa Havalimanı'nda birbasın toplantısı düzenleyen Çiller temasları hakkında bilgi verdi.

12- Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, ırkçılıkveyabancı düşmanlığınıkonualanbirraporutartıştıveburaporun ekindeki karar tasarısını oylayarakyerelseçimlerde,birAB ülkesinde5 yıldan fazla süredir ikamet eden tüm yabancılara oy hakkı verilmesini istedi.

13- Çin'de bir oteldeçıkanyangında39kişininöldüğü bildirildi.

31 OCAK 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 69.kuruluşyıldönümünü kutlayanTürkEğitimDerneği'nin(TED) Genel Başkanı İbrahim Ortaçveberaberindekiheyetikabulündeyaptığıkonuşmada, Türkiye'ninlaik-demokratikcumhuriyetfelsefesiyle ilerlediğini, bunu kimsenin görmezlikten gelemeyeceğini belirtti ve "Hür ve serbest ortamın imkanlarından yararlanarak, bir takım üzücüşeylerolabiliyorsa,bunlarülkeinsanındaenufak tereddüt yaratmasın.Türkiye geriye gitmez" dedi.

2- ANAP GenelBaşkanıMesutYılmazKırkkale'deyaptığı konuşmada,RP'ninuygulamalarındanTürkiye'deçokkişinin rahatsız olduğunu belirtti ve "ÇünküRP'nintutumumeseleleri çözmek değil, çözmek istememesinin bir ürünüdür" dedi.

3-YargıtayCumhuriyetBaşsavcılığı,RefahPartisi'ni, BaşbakanNecmettinErbakan'ınKayseri'ye gelişinde üniformalı bir grup eşliğinde karşılayan RPilörgütünü,birayiçinde görevden alması konusunda uyardı.

4-DevletBakanıAbdullahGülBakanlarKurulu Toplantısı'ndansonrayaptığıaçıklamada,SSKveBağ-Kur emeklilerininsosyalyardımzamlarınailişkinayarlamaların bayramdan önce bitirileceğini, bazı kamu görevlilerine verilecek olan ek ödemelerle ile ilgili düzenlemelerinde enkısazamanda tamamlanacağını söyledi.

5- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal Meclis grup toplantısında yaptığıkonuşmada,iktidarın, Türkiye'deki yaşamı bilinçli bir biçimde kutuplaştırdığınıbelirterek,İslamdaolmayanruhban sınıfının yaratılmaya çalışıldığını söyledi.

6-TürkHavaYollarıTanıtmaveHalklaİlişkiler Başkanlığı'ndanyapılanaçıklamayagöre,içhatbilet ücretlerine yüzde 10 oranında zam yapıldı.

7- Kırgızistan'daikincipetrolrafinerisininfaaliyete geçmesinedeniyledüzenlenen törendekonuşanKırgızistan Cumhurbaşkanı Askar Akayev,hampetrolteminetmekonusunda ÖzbekistanveRusyaileuzun vadeli anlaşmalar imzalandığını belitti ve "Yabancı yatırımcılar desteklenmeli" dedi.