06.12.1997
×

Hakkında

Künye

İletişim

ARALIK 1997

1 ARALIK 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 4 günlükresmiziyaret amacıylaUmmanveBirleşikArapEmirlikleri'negitti. Cumhurbaşkanı Demirel, Umman'ın başkentiMaskat'ahareketinden öncedüzenlediğibasın toplantısında, Türkiye'nin her iki ülke iletarihtenkaynaklananiyiilişkileriolduğunu,Körfez bunalımısırasındaizlenentutumunilişkileridahada geliştirdiğini söyledi.

Ayrıca, 1AralıkDünyaAIDSGününedeniylebirmesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Demirel, AIDS'in bugün insanlığın karşı karşıya bulunduğu, sınır tanımayanafetlerdenbirisiolduğunu belirtti.

2-TBMMBaşkanıHikmetÇetin,milletvekili dokunulmazlıklarınınsınırlandırılmasınıöngörenanayasa değişikliği ve anayasa değişikliklerinin açıkoylayapılmasına ilişkintekliflerle ilgili olarak, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkan vekilleriyle görüştü.

3-BaşbakanMesutYılmaz,ANAPBaşkanlıkDivanı toplantısındayaptığıkonuşmada, enflasyonla mücadele programı çerçevesinde1998yılınınilkyarısındasadeceakaryakıtta değil,kamutarafındanüretilenbütün ürünlerde fiyat artışı yapmamayı hedeflediklerini söyledi.

Başbakan Mesut Yılmaz, ANAP Başkanlık Divanı toplantısından sonradüzenlediğibasıntoplantısında,Milliİstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nünfaaliyetlerinde "koordinasyonu"sağlamayaçalıştıklarınıbelirterek, Susurluk kazasındakikaranlıkbağlantılarınaydınlatılmasıkonusunda "umudunu yitirmediğini" söyledi.

4- Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesut Yılmaz'ınbaşkanlığında toplandı.Toplantıda,vergireformuveyasadayapılacak değişiklikler görüşüldü.Devlet Bakanı ve Hükümet SözcüsüAhat Andican,biraçıklamayaparak vergi tasarısının ayrıntılarına ilişkin bilgi verdi.

5- 30 KasımPazargünüyapılanGenelNüfusSayımı'nda kadınlaramesleklerininsorulmaması ve "aile reisi" kavramının korunması, kadın örgütlerinin tepkilerine yol açtı.

KadınveAiledensorumluDevletBakanıIşılaySaygın yaptığıaçıklamada,DİEsorularındaki eksiklikleri eleştirdi. Saygın,kendisinedemesleğininsorulmadığınıbelirterek "Bangladeş gibi geri kalmış ülkelerde bile" aileyi eşlerin ortak temsil ettiğini,ancakTürkiye'deMedeniKanun'agöreaile reisinin erkek olarak kabul edildiğini kaydetti.

6- AIDS Günü dolayısıyla Sağlık Bakanlığı ile AIDSSavaşım veTürkiyeAilePlanlamasıdernekleri,TÜBİTAKFeza Gürsoy Salonu'nda bir toplantı düzenlediler.

SağlıkBakanıHalilİbrahimÖzsoy,toplantınınaçılış konuşmasında, 80 il valiliğine genelge göndererek tüm devlet ve eğitim hastaneleri ile 195sağlıkocağınamüracaatedenher vatandaşın,biryılboyuncaücretsizAIDStesti yaptırabileceğini söyledi.

7- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nami Çağan düzenlediği basıntoplantısında,işsizliksigortasıileilgilitasarı kanunlaştığı takdirde TasarrufuTeşvikYasası'nınyürürlükten kaldırılacağını,çalışanlarınFon'dabirikenanaparave nemalarının ise,TürkTelekomhissesenediileödeneceğini söyledi.

8- Etibank Bankacılık'ın yüzde 100 oranındaki kamupayının bloksatışınailişkinihaledeen yüksek teklifi 155.5 milyon dolarla, Nergiz Holding'in iştiraki 7 şirketin oluşturduğuİpek Ortak Girişim Grubu verdi.

9- 38.UluslararasıSelanikFilmFestivali'nde,'Altın İskender Ödülü'ne Sue Brooks'un yönettiği 'Road To Nhill' isimli Avusturya Filmi, Gümüş İskender Ödülüne (Jüri Özel Ödülü) Derviş Zaim'in yönettiği 'Tabutta Rövaşata' filmi layık görüldü.

10- Cezayir'de, Hassi Labed köyüne bir baskın düzenleyen 60 silahlıradikalİslamcımilitanın29köylüyükatlettiği bildirildi.

11- BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Konferansı(IPCC) Japonya'nınKyotokentindebaşladı.10gün sürecek zirveye katılan 154 ülke, sera etkisine ve atmosferde aşırı ısınmaya yol açangazlarınemisyonununnekadarzamandaveneoranda düşürüleceğini görüşecekler.

12- İspanya'da Bask ayrılıkçı örgütü ETA'nın siyasikanadı HerriBatasuna Partisi'nin 23 lideri, silahlı bir örgüte yardım ettikleri gerekçesiyle yedişer yıl hapis cezasınaçarptırıldığı bildirildi.

2 ARALIK 1997

1- Başbakan Mesut Yılmaz, Kamu-Sen Genel Başkanı Resul Akay veberaberindekiheyetikabul etti.Başbakan Yılmaz, anayasa değişikliğinekarşınkamuçalışanlarınasendikahakkı verilmesineilişkinuyumyasasının uzun süre çıkarılamadığına dikkat çekerek, hükümetin bu konuda sürdürülen çalışmalardason aşamaya geldiğini kaydetti.

2- RPGenelBaşkanıNecmettinErbakanMeclisgrubunda yaptığıkonuşmada,AvrupaKonseyi'ninRP'ninkapatılması durumunda Türkiye'nin üyeliğine son vereceğinikonseydekiTürk üyelere bildirdiğini ileri sürerek, "Çünkü Avrupa Konseyi, insan hakları, özgürlükler ve demokrasi üzerine kurulmuştur.Konseyin birüyeyiçıkarmahakkıdavardır.Böyle gazete kupürleri toplanarak Türkiye'nin en büyükpartisinikapatınızdiyebir müracaatyapılmışolması dahi, ülkemiz için hakikaten üzülecek bir olaydır ve işte Türkiye buaradabugörüntülerdendolayı AB'ye de alınmamıştır" dedi.

3- Bayındırlık ve İskan BakanıYaşarTopçuhakkındaDYP tarafındanverilen Karadeniz Otoyolu İhalesi ile ilgili gensoru önergesinin TBMM gündemine alınması kabul edildi.

4- CHP Genel Başkanı Deniz BaykalABD'ye yaptığıziyaret dönüşündeİstanbul'dadüzenlediği basın toplantısında, kendisi hakkında basında yer alan "Baykal tarikat toplantısınakatıldı" şeklindekihaberleringerçeğiyansıtmadığınıbelirterek, toplantının adının"4.BarışKonferansı"olduğunusöyledi. Baykal,"Bu spekülasyonu haklı gösterecek ciddi dayanak yoktur. Bendiyorumkibubirtarikattoplantısıdeğildir.Bu toplantıdaelealınankonularve toplantıya katılanlar bunun tarikat toplantısı olmadığının kanıtıdır" dedi.

5-DTPGenelBaşkanıHüsamettinCindorukpartisinin başkanlık divanı toplantısı öncesinde basına yaptığı açıklamada, hükümet kararlarının bilgileri dışındaalınmasınıeleştirerek, "Enflasyonlamücadeletopyekünbirişbirliği gerektirir.Bu konuda tümpartilergörüşbirliğiiçindeolmalı.Yalnızca hükümetinbirkanadıdeğil,hükümetiiçeridenve dışarıdan destekleyen partiler de dikkate alınmalıdır" dedi.

6-Türk-İşBaşkanlarKonseyiAnkara'datoplandı. ToplantınınsonuçbildirgesiGenelBaşkanBayramMeral tarafındandüzenlenenbirbasıntoplantısıylaaçıklandı. Bildirgede,IMF'nin şok önerilerinin reddedildiği bildirilirken sorunlarınçözümüiçin,"vergikaçakçılığı,kaçakişçilik, yolsuzluk,haksızkazançveisrafın"önlenmesigerektiği kaydedildi.

7-UmmanveBirleşikArapEmirlikleri'neresmibir ziyarettebulunanCumhurbaşkanıSüleymanDemirel,basın mensuplarınaçeşitlikonulardaaçıklamalardabulundu. CumhurbaşkanıDemirel,Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda, "Dünyayı Hıristiyan dünyası, İslamdünyasıdiyebölemezsiniz. Bizherkesleilişkilerimizigeliştirmeyeçalışıyoruz.AB'ye girmegayretlerimiz,neticesinibüyükçaptavermiştir. Almanya'nın serbest dolaşımda endişesi var" dedi.

8- Avrupa BirliğiDönemBaşkanıLüksemburg'unBaşbakanı JeanClaudeJunker Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Sürekli Avrupa Konferansı'nın Türkiye ile ilişkileri geliştirmek amacıyladüzenlendiğinibelirterek,"Amakonferansın, AB'nin genişlemesi alanında işlevi olmayacaktı.ZatenTürkiye,artık buSürekli Avrupa Konferansı fikrine ilgi göstermiyor.Türkiye ile AB arasında daha iyi ilişkiler oluşturmakiçin,başkabir şey icat etmemiz gerekiyor" dedi.

9- Yunanistan Başbakanı Kostas Simitis Fransa'nınbaşkenti Paris'tetoplananBatıAvrupaBirliği(BAB)Asemblesi'nde yaptığıkonuşmada,Türkiyeileilgiliikilisorunların Uluslararası Adalet Divanı'nda çözülmesi gerektiğini söyledi.

10-Fransa'nınAvrupaİşleriBakanıPierreMoscovici Paris'teyaptığıaçıklamada,AB'ninTürkiye'yidışlaması halinde, bunun olumsuzetkimeydanagetireceğinikaydederek, Türkiye'ninAvrupa'nınyanındayeralması gerektiğini, bunun gerçekleşmemesidurumundaaralarındaGümrükBirliği'ninde bulunduğutümilişkilerinbozulabileceğiniveTürkiye'nin tamamen ABD'ye yanaşacağını savundu.

11- Avrupa Birliği Komisyonu Dış İlişkilersorumlusuHans vandenBroek,Kıbrıs'takiarabölgededüzenlediğibasın toplantısında, ABzirvesindeTürkiye'yekabuledilebilirve tatminedici bir paket sunulacağını belirterek, tanınmasa bile, KKTC'nin yasalarınınvevarlığının,defacto(fiilidurum) şeklinde geçerli olduğunu söyledi.

12-PakistanCumhurbaşkanıFarukAhmedLegari'nin görevinden istifa ettiği bildirildi.

13-Hindistan'ınBihareyaletindearalarındakadınve çocuklarındabulunduğuMaocu60köylününtoprakağaları tarafından öldürüldüğü bildirildi.

14- Rusya'da Sibirya bölgesinde bir maden ocağındameydana gelengrizupatlamasında61işçininyaşamınıyitirdiği bildirildi.

3 ARALIK 1997

1- Başbakan Mesut Yılmaz, Başbakanlığa bağlı olarak kurulan ÖzürlülerİdaresiBaşkanlığı'nınhizmetbinasınınaçılışını yaptı.Açılış töreninde bir konuşma yapanYılmaz,özürlülüğün birayıpolmadığını,özürlülere sahip çıkmayan toplumların ve devletlerin ayıplı sayılması gerektiğini söyledi.

2-AdaletBakanıOltanSungurlu,TÜSİADtarafından düzenlenen'HukukDevletive Yargı' konulu panelin açılışında bir konuşma yaptı.Sungurlu, gelişmiş her ülkeningelişmişve adilbiryargı sistemine sahip olduğunu belirterek, "Çağdaş ve adil bir hukuk sistemini sağlamak zorundayız" dedi.

3- DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, partisininTBMMMeclis grubundayaptığıkonuşmada,hükümetin6aysüreyleKİT ürünlerininfiyatlarınıdondurmakararıalmasını,seçim ekonomisi uygulama olarak nitelendirdi.Çiller, Haziran'a kadar seçim olacağının mesajının, iktisaden verildiğini söyledi.

4- Devlet İstatistikEnstitüsü(DİE)tarafındanyapılan açıklamayagöre,kasımayıitibariylebiryıllık enflasyon toptan eşyadayüzde88.4,tüketicifiyatlarındayüzde95.8 oranında gerçekleşti.

5- TÜSİAD'ın düzenlediği "Hukuk DevletiveYargı"konulu toplantıdagazetecilerinsorularınıyanıtlayan TÜSİAD Başkanı MuharremKayhan,BaşbakanMesutYılmaz'ınzamların dondurulduğunuaçıkladığınıvebununkendisineşaşırtıcı geldiğinibelirtti.Fiyatlarıpiyasanınbelirleyeceğini söyleyenKayhan,"TÜSİAD olarak zam yapmama gibi bağlayıcı bir karar almamız mümkün değil.Ama bazı KİT ürünlerineönümüzdeki günlerde daha az zam gelmesi muhtemel görünüyor" dedi.

6- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, resmiziyaretamacıyla bulunduğuBirleşikArapEmirlikleri'nde(BAE),birbasın toplantısıdüzenledi.CumhurbaşkanıDemirel,BAEgezisini değerlendirdi.Türkiye'nin,Irak'ıntoprakbütünlüğüneve bağımsızlığınasaygılıolduğunuvurgulayanCumhurbaşkanı Demirel,"Türkiye,PKK'nınKuzeyIrak'tayerleşmesineizin vermemeye kararlıdır" dedi.

7-DışişleriBakanıİsmailCem,ABDDışişleriBakanı MadeleineAlbright'ındavetiüzerineABD'yegitti.Cem gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin, Türkiye'ninstratejik öneminikavradığını,ancakAvrupaBirliği'ninaynı cesareti gösteremediğini söyledi.Cem, ABD ile kurumsallaşmış bir siyasi istişaremekanizmasıoluşturmanın hazırlığı içinde olduklarını da belirtti.

8-FransaDışişleriBakanıHubertVedrine,Fransa Parlamentosu'ndayaptığıkonuşmada,Almanya ve Yunanistan'ın, Avrupa Birliği'nin Lüksemburg'daki zirve toplantısında AB'ye üye olacakülkelerarasında Türkiye'yi aday ülke olarak göstermeyi kabul edeceklerini umduğunu söyledi.

9- Dün Brüksel'de toplanan NATOsavunmabakanları,halen Bosna'dagörev yapan NATO İstikrar Gücü SFOR'un görev süresinin dolmasındansonradaBosna'dasüreklibirbarışgücünün bulundurulmasınısağlayacakbirplanhazırlanmasıkonusunda anlaşmaya vardılar.

4 ARALIK 1997

1- Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı4günlük ziyaretinitamamlayanCumhurbaşkanıSüleymanDemirel, uçakta basın mensuplarına gezisini değerlendirdi ve çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı.

2- Başbakan Mesut Yılmaz, TİSK'in35.kuruluşyıldönümü nedeniyle düzenlenen toplantıya katıldı.Başbakan Yılmaz burada yaptığı konuşmada, sosyal barışın korunmasınınönkoşuluolarak gördüklerienflasyonlamücadeledebaşarıyaulaşılmaması durumunda Türkiye'de rejimi korumanın ciddi birsorundurumuna geleceğini söyledi.

3- Başbakan Mesut Yılmaz, "İnsan haklarınasaygı,işkence ve kötü muamelenin önlenmesi"ne ilişkin genelge yayınlayarak tüm kamu kuruluşlarına gönderdi.

İnsan Haklarından sorumlu Devlet Bakanı HikmetSamiTürk, "Bugenelge,yürütmenin tüm bakanlıklara ve kamu kuruluşlarına verdiği talimattır.Harfiyen uygulanması sağlanacaktır" dedi.

4-MilliSavunmaBakanıİsmetSezgin,NATOSavunma BakanlarıtoplantılarınakatılmaküzeregittiğiBrüksel'den döndü.Sezgin, makamındagazetecilerinsorularınıyanıtladı. Sezgin,NATO'nunkomutayapısınınyenidenşekillenmesi çalışmalarındavarılannoktanın"bazıülkelerinbaşkalarına karşı zaferi değil, ittifakın ortak başarısı" olduğunu söyledi.

5- TBMM Anayasa- Adalet Karma Komisyonu, Susurlukolayıyla bağlantılıolarak"çeteoluşturmak"suçlamasıylaDYP Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar ve ŞanlıurfaMilletvekiliSedatEdip Bucak'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasını kararlaştırdı.

6- RTÜK Başkanı Prof.Dr.Orhan Oğuz,görevindenistifa etti.

7-TÜSİADYüksekİstişareKonseyiAnkara'datoplandı. TÜSİADYönetimKuruluBaşkanıMuharremKayhan,konsey toplantısında,ekonomikistikrarpaketi,zamlar,yapısal reformlar,AvrupaBirliği'ne üyelik, demokrasi, hukuk devleti, düşünceözgürlüğüvemilletvekilidokunulmazlıklarının kaldırılmasıkonularında görüşlerini ortaya koyarak hükümete ve Meclis'e uyarılarda bulundular.

8-BaşbakanMesutYılmaz,Bulgaristan'ayaptığıresmi ziyaretinilkgününde, Başbakan Ivan Kostav'la biraraya geldi. İki başbakan daha sonra heyetlerarasındayapılangörüşmelere başkanlık ettiler.

Görüşmelerden sonra Başbakan Yılmaz ve Kostov, Türkiyeile Bulgaristanarasında50yıldırmeseleolan Rezve Deresi'nin denize döküldüğü bölgedeki sınıranlaşmazlığıveKaradeniz'de ikiülkeninyetki alanlarını belirleyen anlaşmayı imzaladılar. İki ülke arasındaayrıca,kültür,eğitimvebilimalanında işbirliğisözleşmesi,gümrükişlemlerindeişbirliğive yardımlaşmayı öngören sözleşmeyle İçişleri Bakanlıkları arasında işbirliği yapılmasını öngören protokol de imzalandı.

9-ABD'debulunanDışişleriBakanıİsmailCem,ABD DışişleriBakanıMadeleineAlbrightilegörüştü.Cem basın mensuplarına yaptığı açıklamada,ABD'ninözellikleOrtaAsya petrolve doğalgazkaynaklarıileilgili enerji koridorları yaratmak amacıyla birstratejigeliştirdiğinisöyledi.Cem, "Bizdebukapsamdasürekli,yapısal ve stratejik işbirliği istedik" dedi.Cem, Türkiye'nin, Kafkaslarve OrtaAsya'daki rolünü yeniden tanımlamaya başladığını da kaydetti.

10- Türkiye ile İsrail arasında "Tarımsal Alandaİşbirliği MutabakatZaptı" Tel Aviv'de, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa Taşar ile İsrail Tarım ve Kırsal KalkınmaBakanıRafaelEitan başkanlığındayapılanheyetlerarasıgörüşmelerdensonra imzalandı.

11-Somali'de18Ekim'denbuyanadevamedensel baskınlarının1500'denfazlakişininölümüneyolaçtığı bildirildi.

5 ARALIK 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,İstanbulTeknik Üniversitesi'nin(İTÜ) "2001 Atılım Projesi Bağış Kampanyası"nı destekleyenmezunlaraşükranplaketiverilmesinedeniyle İstanbul'dadüzenlenentörende yaptığı konuşmada, karamsarlığı nerede görse rahatsızlık duyduğunu ve bir ülkenin milletolarak enönemliözelliğininkarşılaştığısorunlarınçözümüne olan inancıolduğunubelirterek,"Oinançülkeninherferdinde yaşıyorsa, o milletin halledemeyeceği sorun yoktur" dedi.

AyrıcaCumhurbaşkanıDemirel,Türkkadınınaseçmeve seçilmehakkı verilmesinin 63.yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Türkkadınınınekonomik,sosyal,siyasal,kültürel yönleriyleerkeklerleeşitkoşullaraltındayeralmasının cumhuriyetin hedefi olduğunu bildirdi.

2-TürkSilahlıKuvvetleri,PKK'nın,KuzeyIrakve çevresindeyenidentoplanmayave yığınak yapma faaliyetlerini önlemeye yönelik sınırötesi operasyon başlattı.

3- Anayasa Mahkemesi BaşkanıYektaGüngörÖzdenyaptığı açıklamada,AnayasaMahkemesi Raportörü'nün RP'nin kapatılması ile ilgilidavayailişkinraporunutamamladığını,kapatılma talebiningörüşülmesineise10Aralıkgünübaşlanacağını söyledi.

4- CHP Genel Başkanı Deniz Baykalsonsiyasigelişmeleri Cumhuriyet gazetesine değerlendirdi.

5- Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez görevinden istifa etti.

6- Radyo ve TelevizyonÜstKurulu(RTÜK)BaşkanıFatih Karaca görevinden istifa etti.

7- Bulgaristan'dakitemaslarınısürdürenBaşbakanMesut YılmazAtlantikKulübü'nündüzenlediğikonferanstayaptığı konuşmada,NATO'nunittifakülkeleriarasındakiuyumunda genişlemeninönemlibiryertuttuğunuvurgulayarak"Biz genişlemenin güvenlik ve istikrarı güçlendireceğine ve devletler arasıilişkileriAGİTalanındauyumlukılacağınakuvvetle inanmaktayız" dedi.

8- ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı İsmailCemdüzenlediği basıntoplantısında,Türk-Amerikanilişkilerindestratejik işbirliğini içeren yeni bir başlangıca girildiğini söyledi.

9-KanadaDışişleriBakanıLloydAxworthy,Ottawa'da yaptığıaçıklamadaKanada'nın başkenti Ottawa'da imzaya açılan kara mayınlarının yasaklanmasına ilişkinanlaşmayısadece121 ülkenin imzaladığını söyledi.

6 ARALIK 1997

1- CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,DevletBakanıHasan GemicibaşkanlığındakiÖzürlülerYüksekKuruluüyelerive Türkiye Sakatları Koruma Vakfı'nı Çankaya Köşkü'nde kabuletti. CumhurbaşkanıDemirel yaptığı konuşmada, engelli insanına sahip çıkmayanbirtoplumunçağdaşsayılamayacağınıbelirterek, Türkiye'deengellilerleilgilisorunlarınçözümündeeğitim, kaynak ve yetişmiş personel sorunu yaşandığını söyledi.

2-TürkDemokrasiVakfı'nca CumhurbaşkanıSüleyman Demirel'inhimayesindeoluşturulan"KıbrısTürkKalkınma Platformu" başladı.Cumhurbaşkanı Demirel toplantıya gönderdiği mesajda,Kıbrıssorunundaönemlibiraşamayagelindiğini, garantör devletolarakKıbrıs'tabarışıbozucugirişimlerin karşısında duracaklarını vurguladı.

TBMM Başkanı Hikmet Çetintoplantınınaçılışındayaptığı konuşmada,Türkiye'ningarantör devlet olarak Kıbrıs'ta barışı bozucu girişimlerinkarşısındaduracağınıbelirterek,"Dünya artıkKKTCgerçeğini,Kıbrıs'taiki devletin varlığını kabul etmek durumundadır" dedi.

3-BaşbakanMesutYılmazTürkiyeSeyahatAcentaları Birliği'nin(TÜRSAB)13.GenelKurulu'nunaçılıştörenine katıldı.Turizmin toplum yaşantısında önemli birunsurhaline geldiğinivurgulayan Yılmaz, bugün iç ve dış turizm hareketinin dahafazlaönemvedeğerkazandığını,bundanyararlanmayı amaçlayanülkeleringelirlerinin önemli bir bölümünü turizmden sağladıklarını söyledi.

4- RP Genel BaşkanıNecmettinErbakanElazığ'agiderken gazetecilerinsorularınıyanıtlayarak,RP'ninkapatılması davasınailişkinolarakgazetelerdeyeralanhaberleri değerlendirdi.Erbakan,AnayasaMahkemesiraportörlerinin mahkeme üyelerine yardımcı olduklarını belirterek, "Bu,Anayasa Mahkemesi'nintabii işleyişinin gereğidir.Raportörler konular hakkında açıklayıcı bilgi verirler,kararmerciideğildirler" dedi.

5- Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta GüngörÖzden,Milliyet gazetesine Refah Partisi'nin kapatılması konusunu değerlendirdi.

6-İstanbulEmniyetMüdürlüğü'nündüzenlediğihuzur operasyonlarınıdenetleyenİçişleriBakanı Murat Başesgioğlu, polisin İstanbul'un asayişi için büyük bir özveriyle çalıştığını kaydederek,"Sıksıkbuşekildeyapılankontroller, vatandaşlarda güven ve rahatlama yaratıyor" dedi.

7- İçişleri BakanıMuratBaşesgioğlu,ANAP İstanbulİl Örgütü'nüziyaretindeyaptığıkonuşmada,Türkiye'ninidari hayatında yapılacak büyükreformhazırlığınıtamamladıklarını belirterek,"Bu,Türkiye'ninerteleyemeyeceği,zamana yayamayacağı bir projedir" dedi.

8- Maliye Bakanı ZekeriyaTemizel,vergirefompaketini düzenlediğibasıntoplantısındaaçıkladı.Temizel, hükümetin hazırladığıyenivergipaketininbaşarısının,istikrar programınınsürdürülmesinebağlıolduğunubelirterek,vergi oranlarındaki indirim nedeniye meydanagelecekgelirkaybının tasarıdaki diğer düzenlemelerle giderileceğini söyledi.

9- Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbayyaptığıaçıklamada, İlahiyatFakültesimezunlarınınöğretmenliğealınmadığı yönündeki iddiaları yalanlayarak "İlahiyatfakültesimezunları bugünekadaröğretmenolarakatanmışlardır.Bundan sonraki dönemlerde de ihtiyaç oranında mesleğe alınacaklardır" dedi.

10-CHPGenelBaşkanıDenizBaykal,PartiMeclisi toplantısınınaçılışındayaptığıkonuşmadahükümnetedestek koşulları ve bugünkü gelişmeleri değerlendirdi ve 6 aydolmadan hükümetin tükendiğini söyledi.

11-İstanbulBüyükşehirBelediyeBaşkanıRecepTayyip ErdoğanRP'limilletvekilleri ve MÜSİAD'tan 20 kişilik işadamı grubuyla Siirt'i ziyaretinde halkahitabenyaptığıkonuşmada, "Türkiye'dedüşünceözgürlüğüyokveırkayrımı yapılıyor. Referansımız İslamiyet.Bizi hiçbir zaman sindiremezler.Batı insanının bile inanç hürriyeti var.Türkiye'de neden buna saygı gösterilmiyor?Minareler süngümüz, kubbeler migferimiz, camiler ise kışlalarımızdır" dedi.

12-ABDBaşkanıBillClintondünABliderleriyle Türkiye'nin AB üyeliğine alınması için birer görüşme yaptı.

AB Dönem Başkanı Lüksemburg Başbakanı Jean ClaudeJuncker, ClintonlayaptıklarıgörüşmedeTürkiye'ninAB'yeüyeliği konusununelealındığınıbelirterek"Türkiye'ninbaşvuruda bulunandiğer ülkelerle aynı kriterleri karşılaması gerektiğini söyledik" dedi.

13- Rus Hava Kuvvetlerine ait bir kargo uçağının Sibirya'da biryerleşimmerkezinedüşmesisonucu100kişininöldüğü bildirildi.

7 ARALIK 1997

1- Başbakan Mesut Yılmaz, KKTC BaşbakanıDervişEroğlu'nu BaşbakanlıkKonutu'ndakabuletti.BaşbakanYılmaz, Avrupa Birliği'nin(AB)genişlemesiileilgilikararıalacağı LüksemburgZirvesi'nde,KıbrısTürkleriniyok sayması ve tam üyelik müzakerelerini Kıbrıs Rum Yönetimi'yle başlatmahatasına düşmemesigerektiğini söyledi.AB'nin hataya düşmesi durumunda Türkiye ile KKTC'nin entegrasyon sürecinin hızlanacağımesajını verenYılmaz, adadaki iki egemen varlığın tanınması gerektiğini bildirdi.

Eroğlu da Kıbrıs'ta varolansıkıntılarınaşılmasıiçin yaptıklarıprogramların uygulanmasında Başbakan Yılmaz'ın büyük destek verdiğini belirterek, özellikle kuraklıktanzarargören çiftçilereverilenmaddidesteğinkendilerini rahatlattığını söyledi.

2-SanayiveTicaretBakanıYalımErez,hükümetin çalışmalarıveenflasyonkonularınıYeniYüzyılgazetesine değerlendirdi.

3- DSP'nin 4.OlağanKurultayı'ndageçerlisayılan916 oyuntamamınıalarakyenidenBülentEcevit Genel Başkanlığa seçildi.Ecevit yaptığı konuşmada,kurultaylaörgütüngücünü gösterdiklerinibelirtirken,bundansonrakihedeflerinin tek başına iktidara gelmek olduğunu söyledi.

4-DYPGenelBaşkanYardımcısıMehmetGölhanGenel Merkez'dedüzenlediğibasıntoplantısında,ekonomideçok başlılığın sürdüğünü söyleyerek, enflasyonla mücadelekonusunda ciddivetutarlıbirprogramınortaya konulması gerektiğini söyledi.

5- Irak KürdistanDemokratPartisi(IKDP)lideriMesud Barzani'nin "yardım çağrısı" üzerine dün Kuzey Irak topraklarına giren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin PKK'yakarşı başlattığıoperasyonlarda,IKDP'ninsesiradyosunagöre23 PKK'lı öldürüldü, 17 sığınağın imha edildiği açıklandı.

7- İtalya'nın güneyinde Napoli açıklarındaTürkiye'ninde aralarındabulunduğu7 NATO ülkesi ortak tatbikat yaptı.NATO Genel Sekreteri Javier Solana yaptığı açıklamada, soğuk savaştan sonraözelliklekitleimhasilahlarının yayılmasının Akdeniz bölgesini tehdit ettiğini söyledi.

8- Sırbistan'da genel seçimler yapıldı.

9- Hindistan'da karşıt gruplar arasında çıkan çatışmada10 kişinin öldüğü bildirildi.

8 ARALIK 1997

1- Başbakan Mesut Yılmaz Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında yaptığı konuşmada, hükümet olarak bazı zorlukların bulunduğunu belirterek"Bizbirkoalisyonhükümetiyiz.Bir azınlıkhatta dışarıdan destekli hükümetiz.Bu şartlara rağmen ülkenin tüm sorunlarını üstlenmeye hazırız" dedi.

2- DSP Genel Başkanı ve Başbakan YardımcısıBülentEcevit GenelMerkez'dedüzenlediğibasıntoplantısında,4.olağan kurultayı ve 12.kuruluş yıldönümü şenliklerini değerlendirdi.

3- CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin, partisinin İstanbul İl Merkezi'ndebirbasıntoplantısıdüzenleyerekhükümetive BaşbakanYardımcısıBülentEcevit'ieleştirdi.Keskin, hükümetingenişhalkkitlelerinindesteğiilekurulduğunu belirttivebukesimlerinbeklentileriningerçekleşmediğini savundu.

4- RTÜK Başkanlığı'na İbrahim Agah Çubukçu seçildi.Başkan yardımcılığınadaŞevkiGöğüsgeratandı.Çubukçuyaptığı konuşmada, devletin ülkesi ve milletiylebölünmezbütünlüğüne, anayasailkelerinevedemokratik kurallara, toplumun milli ve manevi değerlerine aykırıyayınyapılmamasınınülkeyararına olduğunu belirtti.

5-HazineMüsteşarlığıgörevindenistifaedenMahfi Eğilmez'inyerineYenerDinçmenatandı.Dinçmenyaptığı konuşmada, "Enflasyonun düşürülmesiyönündekimevcutekonomik programlarının devamı yolunda elimizden geleni yapacağız" dedi.

6- TBMM komisyonlarında raportör ve uzmanlıkyapanyargıç Akman Akyürek İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında öldü.

7- Türk SilahlıKuvvetleriileIrakKürdistanDemokrat Partisi(IKDP)peşmergesininkatılımıylaKuzeyIrak'ta sürdürülen operasyonlarda 30 PKK'lı öldürüldü.

8- Türkiye'ye gelen İsrailSavunmaBakanıİzakMordehay uçaktagazetecilere yaptığı açıklamada, her iki tarafın Türk ve İsrail halkına hizmet etmeyi amaçladığınıbelirterek,"Türkiye ile ilişkilerimiz, güvenlik ve diğer çıkarlar konusunda doğrudan ve sürekli temaslara dayanmaktadır" dedi.

Mordehay,BaşbakanYardımcısıveDevletBakanıİsmet Sezgin'imakamındaziyaretetti.Sezgin,görüşme öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiyeileİsrailarasındaki askerianlaşmalarınbölgedebarışıdevamettirmeamacında olduğunu, hiçbir üçüncü ülkeye karşı olmadığını bildirdi.

Ayrıca Mordehay, TBMM Başkanı Hikmet ÇetinveGenelkurmay BaşkanıOrgeneralİsmailHakkıKaradayıiledeayrıayrı görüştü.

9- İslam Konferansı Örğütü(İKÖ)8.DevletveHükümet BaşkanlarıZirvesi'nekatılmaküzereİran'dabulunan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel yaptığıaçıklamada,toplantının uluslararasıcamianınpekçok bölgesel ve global soruna çözüm aradığı veişbirliğiningiderekönemkazandığıbirdönemde gerçekleştirdiğinibelirterek,"Zirve'de,İslamdünyasını yakından ilgilendiren konuların, üyelerin barış ve refahiçinde bir dünya beklentisine yaraşır biçimde ele alınacağını" söyledi.

10- Avrupa Birliği DönemBaşkanıLüksemburg'unDışişleri BakanıJacquesPoos, AB Konseyi toplantılarının sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, AB'nin genişleme sürecini konu alan DönemBaşkanlığıraporunungenel anlamda onay gördüğünü, bazı hususlarda bir kısım ülkelerin çekincelerinin bulunduğunuancak bunların aşılacağını söyledi.

11-ErmenistanCumhurbaşkanıLevonTer-Petrosyan, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da, AFP haber ajansının sorularını yanıtladı.Ter-Petrosyan,Azerbaycan'ınuyguladığıekonomik ambargonun, "ekonomiyi olumsuz etkilediğini" söyledi.

12- Endonezya'da çok katlı bir binada çıkanyangınsonucu 14 kişinin öldüğü bildirildi.

9 ARALIK 1997

1- Başbakan Mesut Yılmaz, TBMM komisyonlarında raportörve uzmanlıkyapanyargıçAkmanAkyürek'in İstanbul'da geçirdiği trafik kazası sonucu ölmesi ile ilgili gazetecilerinsorularını yanıtladı.BaşbakanYılmaz,Akyürek'ingeçirdiğitrafik kazasındahayatınıkaybetmesinin"şüpheyemucip"olduğunu belirterek, çok yönlü araştırma yaptırdıklarını söyledi.

Ayrıca olayla ilgili olarak Adalet Bakanı Oltan Sungurlu ve CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da birer açıklama yaptılar.

2- Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesut Yılmaz'ınbaşkanlığında toplandı.Toplantıdan sonra bir açıklama yapan Devlet Bakanı ve HükümetSözcüsüŞükrüSinaGürel,BaşbakanlıkMüsteşarlığı tarafındanyürütülen "Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Projesi" konusunda kabine üyelerine bilgisunulduğunusöyledi. Gürel, ayrıca Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in kamu çalışanları arasındaücretdengesizliğikonusundakapsamlıbirreform sonuçlandırılıncayakadar657sayılıDevlet Memurları Yasası kapsamıdışındakikamuçalışanlarınınmaaşlarınınBakanlar Kurulu tarafından belirlenmesini öngören yasa tasarısının da ele alındığını bildirdi.

3- Maliye Bakanı ZekeriyaTemizel,Cumhuriyetgazetesine IMFileyapılacakgörüşmelerdesunulacakprogramkonusunda değerlendirmede bulundu.

4-TBMMDışişleriKomisyonuMuratKarayalçın'ın başkanlığındatoplandı.TürkiyeileABDarasındaçifte vergilendirmenin vevergikaçakçılığınınönlenmesineilişkin yasa tasarısı komisyonda kabul edildi.

5-CHPGenelBaşkanıDenizBaykalpartisiningrup toplantısındayaptığıkonuşmada,ekonomipolitikasıile Bayındırlık veİskanBakanıYaşarTopçuhakkındakigensoru nedeniylekendisinevehükümetin,partisineyönelik yapılan eleştirilerini yanıtladı.

6- Olağanüstü Hal Bölge Valisi AydınArslanDiyarbakır'da terörekarşıyürütülenoperasyonlarlailgilibirbasın toplantısı düzenledi.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafındanKuzey Irak'tabaşlatılansınırötesioperasyonlarda, PKK'nın etkin olduğuHakurkbölgesindedenetimtamamıylagüvenlik kuvvetlerinin eline geçtiğini belirtti.

7- DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak,TüriyeDevrimciİşçi SendikalarıKonfederasyonu'nun(DİSK)İstanbul'danAnkara'ya düzenlediği9günlük"SendikalHaklarYürüyüşü"nünikinci günündeKartal'da yaptığı konuşmada, politikacıların, işçilerin verdikleri vergi üzerinden ucuzsiyasetyaptığınıbelirterek, yürüyüşüntekmuhatabınınhükümetolmadığının,tümsiyasi partiler olduğunu söyledi.

8- Türkiye'detemaslardabulunanİsrailSavunmaBakanı İzhakMordehaydüzenlediğibasıntoplantısında,Türk gazetecilerinsorularınıyanıtlayarak,TürkSilahlı Kuvvetleri'ni(TSK)İsrailileişbirliğikonusunda cesaretlendirmek amacıyla Türkiye'yegeldiğinibelirterek,bu işbirliğinin amacının bölgede barışı sağlamak olduğunu söyledi.

9- İslam Konferansı Örgütü (İKO) 8.Zirve Toplantısıiçin İran'ınbaşkentiTahran'dabulunanCumhurbaşkanıSüleyman Demirel'inbaşkanlığındaİKOKeşmirTemasGrubutoplandı. CumhurbaşkanıDemirelyaptığıkonuşmada,Arapülkelerinin Türkiye'ye karşı sundukları tasarı ve tavırları açık bir şekilde eleştirerek,"HiçbirülkeTürkiye'nindışpolitikasına karışamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemiilegörüştü.CumhurbaşkanıDemirelgörüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Türkiye ile İran arasında önemlibirsorun olmadığınadikkatçekerek,"Biztarihseldostluğa sahip iki ülkeyiz.Aramızdaki elçi sorununundagiderilerek,elçilerin göreve yeniden başlayacağını" söyledi.

Hatemideyaptığıaçıklamada,ikiülkearasındaki sorunlarınçözümüiçinyenimekanizmalaroluşturulması gerektiğini vurguladı.

10- AB'nin 12-13 AralıktarihleriarasındaLüksemburg'da yapacağıgenişlemezirvesiöncesinde,BaşbakanMesut Yılmaz İngiltere'ye giderek İngiltere Başbakanı Tony Blair ile görüştü. DışişleriBakanlığı'ndanyapılan açıklamada, görüşmede, AB'nin genişlemesikonusununelealınacağıLüksemburgZirvesi öncesinde,TürkiyeAB ilişkileri ve Kıbrıs konusunun ayrıntılı bir biçimde ele alındığı bildirildi.

11- 15Aralık'taTürkiye'yiziyaretedecekolanRusya BaşbakanıViktorÇernomirdinZaman ve Cumhuriyet gazetelerine Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

10 ARALIK 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirelileBaşbakanMesut Yılmaz,BirleşmişMilletler'inİnsanHaklarıEvrensel Bildirgesi'ni kabuletmesinin49.yıldönümündebirermesaj yayımladı.Mesajında,Türkiye'dedemokrasialanındabazı eksikliklerinbulunduğunuvurgulayanCumhurbaşkanıDemirel, hiçbir ülkenin de bu konuda mükemmele ulaşamadığını belirtti.

Başbakan Mesut Yılmaz da mesajında, yurttaşların temelhak veözgürlüklerinin daha da genişletilmesini sağlayacak önlemler üzerinde çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Ancakbelirli mihraklarıntesirialtındaTürkiye'yekarşısiyasiamaçlı girişim ve ithamları kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

İHD, DünyaİnsanHaklarıGünükutlamalarıçerçevesinde İnsanHaklarıödüllerinisahiplerineverdi.Ödülü,bu yıl siyanürle altın üretimine karşı mücadeleleri nedeniyle Bergamalı köylüler aldı.

2- Anayasa Mahkemesi, RP'nin kapatılmasıistemiyleaçılan davayıincelemeyebaşladı.Mahkeme,oturumu,bazıbant çözümlerinde saptanan eksikliklerintamamlanmasıiçin gelecek hafta salı gününe erteledi.

3-Yargıtay8.CezaDairesi,"Halkı,dinfarklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik ettiği" gerekçesiyle 1 yıl hapis, 420 bin lira da para cezasına mahkumedilen Kayseri BüyükşehirBelediyeBaşkanıŞükrüKaratepehakkındaki hükmü onadı.

4- Devlet BakanıMehmetBatallıyaptığıaçıklamada,30 Kasım1997Pazar günü gerçekleştirilen nüfus tespitinin geçici sonuçlarını açıkladı.Batallı, Türkiye'nin nüfusunu62milyon 606 bin 157 olduğunu bildirdi.

5- DYP ve RP'nin Karadenizotoyoluihalesindeusulsüzlük yapıldığıgerekçesiyleBayındırlık ve İskan Bakanı Yaşar Topçu hakkındaki güvensizlik önergesi, TBMM GenelKurulu'ndayapılan oylamada 276 kabul oyuna ulaşılamadığı için reddedildi.

6- 1997 Nobel Barış Ödülü, "Kara MayınlarınınYasaklanması İçin Uluslararası Kampanya"ya (ICBL), Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen törenle verildi.

7-Almanya'nınTürkiyeBüyükelçisiDr.HansJoachim Vergau,Konya'dadüzenlediğibasın toplantısında, ülkesindeki bazı şeriatçı derneklerinTürklerinAlmanya'yaentegrasyonunu engelledikleriniaçıkladı.Vergau,PKK'nınçalışmalarının Almanya'dayasakolduğunuhatırlatarakyakalanankişiler hakkında delil bulmanın çok zor olduğunu kaydetti.

8- İKÖ 8.ZirveToplantısı'nakatılmaküzereTahran'da bulunanCumhurbaşkanıSüleymanDemirel,ikiligörüşmelerini tamamladı.Cumhurbaşkanı Demirel, sırasıyla PakistanBaşbakanı NavazŞerif,ÜrdünVeliahtPrensiHasanve OmanBaşbakan Yardımcısı Mahmud Es-Said'i kabul etti.CumhurbaşkanıDemirel, ayrıca Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Demirel, ziyaretini tamamlayarak yurda döndü.

9- Başbakan Mesut Yılmaz ve DışişleriBakanıİsmailCem, AB'ninLüksemburg'dayapacağıgenişlemezirvesiöncesinde görüşmelerdebulunmaküzeregittiğiİngiltere'densonra Lüksemburg'ageçti.BaşbakanMesutYılmaz, AB Dönem Başkanı Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Junker ileCemdeLüksemburg DışişleriBakanıJaquesPoosilegörüştü.Junkerbasın mensuplarına yaptığı açıklamada, AB'ninTürkiye'yibirAvrupa ülkesi olarak gördüğünü, ancak Türkiye'nin tam üyelik için "bazı şartları yerine getirmesi gerektiğini" söyledi.

10- ABD Başkanı Bill Clinton, İnsan Hakları Gününedeniyle yaptığıaçıklamada"İnsanhakları alanında daha ileri gitmek, ABDdışpolitikasınıntemelamaçlarındanbiridir"dedi. Clinton,Asya,Afrikave Avrupa'da insan hakları ihlallerinin sürdüğüuyarısındabulunarakinsanhaklarıihlallerinin izlenmesivekovuşturulmasıamacıylabirdaimi uluslararası mahkeme kurulması çağrısı yaptı.

11- İslam KonferansıÖrgütü'nün8.Zirvesidolayısıyla İran'ınbaşkenti Tahran'da bulunan Arap Birliği Genel Sekreteri İsmetAbdülmecid,ZamangazetesineTürkiye-İsrailve Türkiye-Suriye ilişkilerini değerlendirdi.

12- Somali'nin başkenti Mogadişu'da, dün iki rakipsilahlı grup arasında meydana glen çatışmalarda en az 12 kişinin öldüğü, 23 kişinin de yaralandığı bildirildi.

11 ARALIK 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, yerel idarelerde çalışan memurlarınfazlaçalışma ücretlerini yükselten Bakanlar Kurulu kararını onayladı.

2- Yüksek Askeri Şura, Başbakan Mesut Yılmazbaşkanlığında toplandı.Şura'da, aralarında 2 albayın da bulunduğu 60 askeri personelin TSK ile ilişkileri kesildi.

3-AnayasaMahkemesiBaşkanıYektaGüngörÖzden, MülkiyelilerBirliği'nin138.kuruluş yıldönümü çerçevesinde düzenlenen "Türkiye'de Demokrasi ve YargıBağımsızlığı"konulu paneldeyaptığıkonuşmada,demokrasininherkesingüvencesi olduğunuvurgulayarak,"Koruyamadığımızhakveözgürlüklere layık olamayız" dedi.

4-MaliyeBakanıZekeriyaTemizelTBMM'deyaptığı açıklamada,5milyarliranınüzerindekimal varlıkları için "servet beyanı" zorunluluğununVergiReformuTaslağı'ndayer almadığını söyledi.

5-TBMMGenelKurulu'ndayapılanoylamadaDYPElazığ MilletvekiliMehmetAğarve Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak'ın yasama dokunulmazlıkları kaldırıldı.

AyrıcaABDileTürkiyearasındaimzalanançifte vergilendirmenin önlenmesine ilişkin yasa tasarısı da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

6-DYPGenelBaşkanıTansuÇiller,belediyeveil başkanlarıtoplantısındayaptığıkonuşmada,TürkSilahlı Kuvvetleri'nin (TSK) komuta kademesinde yer alan bazı subayların siyasetekarışmalarını benimsemediklerini belirterek, "TSK eğer milletin tümünündeğildebirkısmınıntemsilcisi,onların silahlıkuvvetlerihalinegelirseişte bundan endişe ederim" dedi.Çiller, "Susurluk'un çözülmesini bizim kadarsamimiyetle hiçkimseistemez.BenSusurluk'unbirsiyasikurtarış malzemesi olarak adalete alet edilmesine karşıyım" dedi.

7- DTP İzmir Milletvekili Ufuk Söylemez partisindenistifa etti.ÖteyandanbağımsızMilletvekiliHasan Peker, DTP'ye katıldı.

8- Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) üye memurlar,hükümetin1998'inilkyarısıiçin öngördüğü yüzde 30'lukartışıprotestoetmekamacıylaçeşitliillerde "işbırakma" eylemi yaptı.

9- Almanya Dışişleri Bakanı KlausKinkelBonn'dayaptığı açıklamada,Türkiye'ninAB'ningenişleme sürecindeki konumunu değerlendirerek, "Türkiye, Avrupa ailesine aittir.BizhemAB hemdeTürkiyeaçısındanönemliolan bu ilişkilerin daha da geliştirilmesinin desteklenmesinde kararlıyız" dedi.

10- Avrupa Birliği DönemBaşkanıLüksemburg'unBaşbakanı JeanClaudeJunker BBC'ye verdiği demeçte, Türkiye için gerçek bir perspektif oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, Yunanistan dadahil olmak üzere bütün üye ülkelerin Türkiye'nin bir Avrupa ülkesiolduğuvebirliğeüyelikiçinaçıkbirperspektif sunulması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.

11-İtalyaDışişleriBakanıLambertoDiniRoma'da düzenlediğibasıntoplantısında,Türkiye'ninAB'yegiriş sürecinin, diğer adaylara göre daha uzun olduğununbilindiğini, ancakAB'nin, Türkiye ile bu süreci başlatmasının da çok önemli olduğunu belirtti.

12-İran'ınbaşkentiTahran'dayapılanİslamKalkınma Örgütü'nün8.Zirvesisonaerdi.Zirve sonrası yayımlanın ortakbildiride;"terörilemücadeledegüçlüişbirliği" çağrısındabulunuldu."İşgal altındaki tüm Arap topraklarının geriverilmesiveFilistinhalkınahaklarınınyeniden kazandırılması"dabildirideyeraldı.Ayrıcaİsrail'in yayılmacı politikaları dasertbirdillekınandıveİsrail "terörist" ülke olarak tanımlandı.

13- Japonya'nınKyotokentinde10gündürçalışmalarını sürdürenBMKüreselIsınmaKonferansı,seraetkisi yaratan gazların ortalamayüzde5.2azatılmasınıöngörenanlaşmanın kabul edilmesiyle sona erdi.

14- İngiltere Başbakanı Tony Blair ileİrlandaCumhuriyet Ordusu(İRA)siyasalkanadılideriGerryAdamsLondra'da biraraya gelerek Kuzey İrlanda'dabarışınsağlanmasıkonusunu görüştü.Adamstoplantısonrasıyaptığıaçıklamada, "İngiliz-İrlandailişkileriningeçmişinigözönünealacak olursanızbugörüşmeninnekadaryapıcıolacağını görebilirsiniz" dedi.

Blair de Sun gazetesine verdiği demeçte,Adams'a,şiddete yönelmeleridurumundabarışmasasındayerleriolmayacağını söyledi.

15- Irak'ta muhalif grublarından 800 kişinin idamedildiği bildirildi.

12 ARALIK 1997

1- Bölge Valiler Toplantısı'na katılmak üzereDiyarbakır'a gidenİçişleriBakanıMuratBaşesgioğluyaptığı açıklamada, trafik kazasında ölen Yargıç AkmanAkyürekileilgiliolarak cumhuriyetsavcısınınsoruşturmasınısürdürdüğünü belirterek, "Yapılan incelemede, trafikkazasıdışındabirsuikastveya sabotaj olduğuna dair somut kanaat yok" dedi.

2- MaliyeBakanıZekeriyaTemizelAnkara'dadüzenlenen EkonomikveSosyalKonseyToplantısı'ndansonrayaptığı açıklamada, "Hisse senedinin vergilendirilmesi sözkonusudeğil. MenkulKıymetalımsatımındaneldeedilenkazanç vergilendiriliyor" dedi.

3- Ulaştırma Bakanı NecdetMenzirİstanbul'dadüzenlenen "Türkiye'ninulaştırmapolitikası"konulu konferansta yaptığı konuşmada, karayolu taşımacılığında temel biryasaçıkarılması gerektiğinibelirterek,"Buamaçlahazırladığımız'karayolu taşıma yasası' taslağına son şekli vermek üzereyiz" dedi.

4-DTPGenelBaşkanıHüsamettinCindoruk,Antalya'da partisininİlBaşkanlarıtoplantısındayaptığıkonuşmada, enflasyonun şok tedbirlerle indirilmesinin doğru olduğunu, ancak kendilerininşokkararlademokrasiyikurmakistediklerini söyledi.

5- Olağanüstü Hal BölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamaya göre,Güneydoğu'dasürdürülen operasyonlarda 7 PKK'lı terörist öldürüldü.

6- Tayland'ın ChiangMaikentindeyapılanDünyaHalter Şampiyonası'nda76kg.'da bayanhalterciAyselÖzgür dünya rekoru kırarak altın ve gümüş madalya kazandı.

91 kg.'da da Sunay Bulut bronz ve gümüş madalya kazandı.

7- 15 AB üyesi devlet ve hükümet başkanları Doğu Avrupa ile genişlemeyitesciledecekleriikigünlükzirveiçin Lüksemburg'ta biraraya geldiler.İlkgünzirvede,adayDoğu AvrupaülkeleriveKıbrısRumKesimi ile genişleme sürecini başlatmak ve ileridurumdaki6ülkeyleüyelikgörüşmelerine başlamak konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

13 ARALIK 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel,Türk-İşGenelBaşkanı BayramMeralbaşkanlığında Türk Metal Başkanı Mustafa Özbek ve Çimse-İş Başkanı Tamer Eralan'dan oluşan heyeti kabul ederek bir süregörüştü.Heyet görüşmede, üniversite, radyo ve televizyon kurmakta karşılaştıkları engelleri anlatarak, Cumhurbaşkanı'ndan destek istedi.

Kabulde Türkiye'nin dış ilişkilerine değinenCumhurbaşkanı Demirel,Lüksemburg'tayapılanAvrupaBirliğizirvesini değerlendirirken"Türkiye'nin"dünyanınennazikbölgesinde bulunduğunu" vurguladı.

2-BaşbakanMesutYılmaz,BaşbakanYardımcısıBülent Ecevit, Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Devlet Bakanı Sina Gürel ve Dışişleri bürokratları ile bir toplantıyaparak,Lüksemburg'ta yapılanAvrupaBirliği toplantısında Türkiye ile ilgili alınan kararı değerlendirdi.

3- Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit,Susurluk'tagelinen aşamayıCumhuriyetgazetesinedeğerlendirdi.Ecevit, dokunulmazlıkları kaldırılan DYP Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar ileŞanlıurfaMilletvekiliSedatEdipBucak'ın,devlet yapısındakikökleşmiş"hastalıklardan"sorumluolmadıklarını belirterek"Onlaro hastalıklar içinde yerlerini almışlar.En azından açılacak dava vesilesiyle,devletiniçindekikaranlık ilişkiler ağı aydınlığa çıkarılsın" dedi.

4- Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı İsmet Sezgin yaptığıyazılıaçıklamada, Avrupa Birliği (AB)'nin Türkiye ile ortak bir hedefte buluştuklarını bildirdi.Sezgin,Türkiye'nin dışlanmakistenildiğineilişkinbirniyetolduğunainanmak istemediklerinianlatarak,"Türkiye'ninAB'dendışlanması, Türkiye'den çok AB'ye zarar verir" dedi.

5- "İnsan Hakları"konulutoplantıAdaletBakanıOltan Sungurlu'nunbaşkanlığındaAnkara'dayapıldı.Sungurlu, toplantıöncesindegazetecilerinsorularınıyanıtladı. Sungurlu,AvrupaBirliğizirvesindeTürkiye'ye yönelik insan haklarıeleştirilerinideğerlendirirken,"Türkinsanının yapısının işkence yapmaya müsait olmadığını" söyledi.

6- Türkiye Bilimler Akademisi tarafından düzenlenen"İnsan HaklarıSempozyumu",İstanbul'dayapıldı.İnsan Haklarından sorumluDevletBakanıHikmetSamiTürk,sempozyumdaki konuşmasındaAnayasaveCezaKanunuhükümlerinerağmen Türkiye'de hala insan haklarısorunlarınınyaşandığınıninkar edilemeyeceğini söyledi.

7- Orta Asya TürkcumhuriyetleriileTürkiyearasındaki ekonomikveTicariişbirliğinigeliştirmeyiamaçlayan "Türk CumhuriyetleriİşadamlarıKongresi"İstanbul'da gerçekleştirildi.

Devlet Bakanı AhatAndicankongreninaçılışındayaptığı konuşmada,OrtaAsyaülkeleriilebirprogram çerçevesinde işbirliği için geçmiş yıllarda ihmaledilen"StratejikSanayi SektörAnalizi"nigerçekleştirdiklerinibelirterek,böylece Türkiye'nin gözlemlerineveimkanlarınagöreşekillenmişve sektörelönceliklerimizigösterenbiryolharitasıortaya çıkarılacağını kaydetti.

8-DTPGenelBaşkanıHüsamettinCindoruk,partisinin Temsilciler Meclisi toplantısının kapanışında yaptığı konuşmada, Türkiye'deyargınınbağımsızolduğununsöylenemeyeceğini, yargınınsadeceromantikdüşüncelerlebağımsız olamayacağını söyledi.

9- İstanbul Devlet Opera ve Balesisolistsanatçılarından soprano Zehra Yıldız, vefat etti.

10-AvrupaBirliği(AB),ikigünsüreliLüksemburg Zirvesi'ni Türkiye'nin yoğun bir biçimde tartışıldığı platformda tamamladı ve Kıbrıs Rumkesimiile10DoğuveOrtaAvrupa ülkesiylebütünleşmesinionayladığı konsey bildirisiyle resmen tescil etti.Zirvede, Türkiye'ye tam üyelikiçinekkoşullar getirirken, anlaşmazlıkların çözümü için Lahey Adalet Divanı'nın yetkisinitanımasınıistedi.AB,15'leradınaTürkiye'nin istenenkoşullarıyerinegetirmediğiiçinadaylık isteminin kabul edilmemesine karar verdi.

14 ARALIK 1997

1-TBMMBaşkanıHikmetÇetin,LüksemburgZirvesi'nde TürkiyeileigilialınankararlarıZamangazetesine değerlendirdi.

2- Başbakan MesutYılmaz,AvrupaBirliği'nin(AB)"tam üyelik perspektifi ve adaylık statüsü" vermemesi üzerine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin AB ile"Kıbrıs,Türk-Yunansorunları, insanhaklarıvedemokratikleşme"gibikonularıbirliğin dayattığıönkoşullarıkaldırmadığısürecegörüşmeyeceğini kaydetti.Ayrıca,BaşbakanYılmazbirbasıntoplantısı düzenleyerek, Türkiye'nin resmi yanıtını iletti.

3- AB'nin dünkü Lüksemburg Zirvesi'nde Türkiyeileilgili alınankararlarüzerineBaşbakanMesutYılmaz başkanlığında Bakanlar Kurulu olağanüstü toplandı.BaşbakanYılmazyaptığı açıklamada,TürkiyeileABarasındakiilişkilerin sürdürüleceğini,ancakbununAB'ninyükümlülükleriniyerine getirmesi şartına bağlı olduğunu söyledi.

4- RP GenelBaşkanıNecmettinErbakan,GenelMerkez'de UluslararasıDiyalogVakfıGenelDirektörüveAlman Sosyal Demokrat Parti (SPT)milletvekilleriPeterİdenburgveUtah Zapf'ıkabuletti.Erbakan,ülkedeyönetimdebulunanların seçilmişlerdeğilbaskıyoluylaatanmışlardanoluştuğunu vurguladı.

Ayrıca Erbakan, AB'nin LüksemburgZirvesi'ndeTürkiye'nin ABüyeliğiileilgiliolarakaldığı kararı değerlendirerek, AB'ninhalkidaresinedayanmayananti-demokratikoluşumu reddettiğini söyledi.

5- Maliye Bakanı Zekariya Temizel dün NTV'de katıldığıbir programda,hissesenedinevergigetirendüzenlemenin 1999'a ertelendiğini söyledi.Vergi reformuyla1Ocak1998'inmali milat olacağını belirten Temizel, ertelemeyle bu durumun ortadan kalkacağını kaydetti.

6- DTP'nin Antalya'da ikigündürdevamedenTemsilciler Meclisitoplantısı,yayımlananbirbildiriylesonaerdi. Bildiride,hükümetinortaksorumlulukbilinci içerisinde icraatınıyürütmesi,hükümetortaklarınınayrıayrı hazırladıklarıkanuntaslakvetekliflerinintartışıldıktan sonrakamuoyunaaçıklanması gerektiği belirtilerek, "her türlü oldu bittiye karşı çıkıldığı" ifade edildi.

7- KKTC Cumhurbaşkanı RaufDenktaşbaşkanlığında,AB'nin KıbrısRumkesimiyleherkoşuldatamüyelikgörüşmelerini başlatmakararıalmasıüzerineBakanlarKurulutoplandı. BaşbakanDervişEroğlualınankararlarıaçıkladı.Eroğlu, kararda, "AB'nin Kıbrıs'taki yasal, siyasal ve fiiligerçekleri gözardıederek söz konusu tek yanlı kararı almasını esef verici olduğunu" belirterek, AB'nin bu kararıyla BMmüzakeresürecine ve parametrelerine yakıcı bir darbe indirdiğini vurguladı.

Kıbrıs Rum Kesimi lideri GlafkosKlerides,AB'ninaldığı kararlarüzerine yaptığı açıklamada, AB'ye üyelik görüşmelerine KKTC yetkililerinin de katılmasını şartlı olarak kabulettiğini belirterek,"KıbrısTürklerinin görüşmelere katılımına, Kıbrıs Cumhuriyeti yönetiminin de bir heyetle katılması şartıyla hiçbir zaman karşı çıkmadık" dedi.

8- Rusya BaşbakanıViktorÇernomirdin,Rusya'dayaptığı açıklamada,"Rusya,Türkiye'ninboğazlardatekyanlı olarak denizcilikkurallarıgetirmesinehepkarşıçıkmıştır.Bu kurallardanbazıları,1936'daimzalanan Montro Anlaşması'yla kabul edilendenizcilikleilgiliilkeleretersdüşmektedir" dedi.

9- İran CumhurbaşkanıMuhammedHatemidüzenlediğibasın toplantısında,İran'ıngerekAvrupaülkelerigerekseArap komşularıilegerilimiazaltmaçabalarınınolumlusonuç verdiğinikaydetti.Cumhurbaşkanı Hatemi, "İran bu stratejiye devam edecek.ABD'lipolitikacıların,gerçekleriveiçinde bulunduğumuzzamanınkoşullarınıdahaiyianlayacaklarına inanıyorum" dedi.

10- İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yaptığı açıklamada, BatıŞeria'dan askeri birliklerin çekilmesi konusundaki kararın sadeceİsrail'ingüvenliğigözönündetutularakalınacağını belirterek,"Durumunneolacağıkonusundakikararımız,bu ülkeninvehalkınıngeleceğiiçinyaşamsalönemesahip, Avrupalıların veya Amerikalıların değil" dedi.

15 ARALIK 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Ankara'dabaşlayan"3. PetrolŞurası"nınaçılış töreninde yaptığı konuşmada enerjinin ekonominin gelişmesinde çokönemlibiryeriolduğunaişaret ederek,"Nükleerenerjiyalnızcaenerjiaçısındandeğil teknolojinin gelmesi açısından da önemlidir.Türkiyebirtakım korkuveendişelerlenükleerenerjiyeyaklaşmışolmaktan çekinmemelidir" dedi.

Devlet BakanıMetinGürdereŞura'da yaptığıkonuşmada, HazarHavzası'nınyıllıkpetrolüretiminin40milyontona erişeceğinedikkatçekerek"Bukadarpetrolünboğazlardan geçmesi sadece insanları değil, kültürel varlıklarıyla bir dünya şehri olan İstanbul'u da ciddi tehlikeye sokacaktır" dedi.

Petrol Ofisi AŞ (POAŞ)GenelMüdürüMehmetGültekinde konuşmasında,petrol sektöründe artan kayıt dışının önlenmesini istedi.

2-RusyaBaşbakanıVictorÇernomırdin,birheyetle Ankara'yageldi.Çernomırdin, Çankaya Köşkü'nde, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından kabul edildi.

CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,dünyanınveAvrupa'nın yenidenşekillendiğibirdönemdeTürk-Rusişbirliğinin önem taşıdığını vurguladı.Victor Çernomırdin deTürkiyeveRusya Federasyonu'nun"KürtveÇeçen"dosyalarınabakmaktan kurtulmaları gerektiğini kaydederek, iki ülkearasındakigüçlü ekonomikilişkilerinnormalleşmesinekatkıdabulunacağını kaydetti.

DahasonraBaşbakanMesutYılmazileÇernomırdin'in başkanlığındakiheyetler arasında yapılan görüşmelerin ardından Türkiye ile Rusya arasındadoğalgaz,santralyapımı,resmi ticarethacminin10milyardolaraçıkarılması,çifte vergilendirmenin önlenmesi ve yatırımların karşılıklıteşvikini de içeren 10 anlaşma imzalandı.

İmza töreninin ardından bir açıklama yapan Başbakan Yılmaz, ikiülkearasındakisiyasiilişkileringeliştirilmesi gerektiğinibelirterek,"siyasiilişkileringelişmesinin ekonomik ilişkilerin gelişmesinde de etkili olacağını" söyledi.

3- Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, Cumhuriyet gazetesine yaptığıaçıklamada,Türkiye'ninLüksemburgZirvesi'nin sonuçlarına tepki olarak Avrupa Birliğiilesiyasiilişkileri kestiğiniaçıklamasınınardındanAvrupa'nıntelaşlandığını söyledi.Ecevit,AB'ninyanlışyaptığınıfarkettiğini belirterek,birliküyelerininilişkilerinkopmamasıiçin temaslarda bulunduklarını belirtti.

Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel de,konuylailgiliolarak yaptığıaçıklamada,AB'nin Kıbrıs Türklerini adadaki Ermeni ve Maruni'lergibiazınlıktansaydığınıLüksemburgbelgesinde tescilettiğinikaydederek,"Buanlayışınkabul edilmesinin mümkün olmadığını" bildirdi.

4- Mardin'de biryolcuminibüsününPKK'lılartarafından yolayerleştirilen mayına çarpması sonucu 12 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.

5- ABD Dışişleri Bakanlığı SözcüYardımcısıJamesFoley, Washington'dayaptığıolağanbasınbrifinginde,Türkiye-AB ilişkileriningerginleşmesineilişkinsorularıyanıtladı. ABD'ninherzamanTürkiye'yiAvrupa'nınbirparçasıolarak gördüğünü söyleyen Foley, "AB içinde yer alacak Türkiye, Amerika içindeAvrupa kadar gereklidir.Bu konuda Yunanistan'ın yanı sıra öteki birlik üyesi ülkelerle temaslar yaptık, yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan Almanya Dışişleri BakanıKlausKinkelyaptığı açıklamada,Türkiye'ninLüksemburg'tayapılanAB Zirvesi'nde genişlemesürecidışındatutulmasınakarşıgösterdiğisert tepkidenüzüntüduyduğunusöyledi.Kinkel, Türkiye'nin AB'ye üyeliğine gidenyoluninsanhaklarısorunu,Yunanistanile ilişkiler ve Güneydoğu sorununun çözümünden geçtiğini öne sürdü. Kinkel, "ancakkapıaçıkkalacaktır.Kapıyıkapatantaraf olmayacağız" dedi.

6- KKTC CumhurbaşkanıRaufDenktaşileBaşbakanDerviş Eroğlu'nunhaftalıkolağan görüşmesinde, AB Zirvesi'nin kararı değerlendirildi.Görüşmesonrasındaaçıklamladabulunan CumhurbaşkanıDenktaş,AB'ninRumYönetimiiletamüyelik müzakerelerinibaşlatmakararıyla,federasyonungündemden kalktığını belirterek, "Toplumlararası görüşmeler öldü" dedi.

7- Cezayir'de hafta sonunda devam edenşiddetolaylarında 34 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

8- Tacikistan Havayolları'na ait bir uçağınBirleşikArap Emirlikleri'nde düşmesi sonucu 85 kişinin öldüğü bildirildi.

16 ARALIK 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Türkiye İşçiEmeklileri CemiyetiGenelBaşkanıEthem Ezgü ve yönetim kurulu üyelerini Çankaya Köşkü'nde kabul etti.Ezgü, emekli maaşlarına yapılacak zammınyetersizliğine değinirken; Cumhurbaşkanı Demirel, "Hayat pahalılığı, dar gelirlilik, geçim sıkıntısıburadatoplanıyor. Bende bundan rahatsızım" dedi.

CumhurbaşkanıDemirel,ayrıcaUluslararasıBilim Olimpiyatları,BalkanBilim Olimpiyatları ve Uluslararası Genç Avrupalılar Çevre Araştırmaları Proje Yarışması'nda dereceelde edengençlereödülverdi.ÇankayaKöşkü'ndeyapılanödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Demirel,bilimveteknolojide eldeedilenbaşarılarınçağdaştoplumlardayarışabilmekteki önemini vurgulayarak, burada sağlanacak menfaatinTürkhalkına olduğunu vurguladı.

2- TBMM Başkanı Hikmet Çetin başkanlığındatoplananGenel Kurul'da,1998MaliYıl'ıBütçetasarısının tümü üzerindeki görüşmeler başladı.

Maliye BakanıZekeriyaTemizelyaptğıkonuşmada,bütçe tasarısınınorta vadeli istikrar programının ilk adımı olduğunu söyledi.Temizel,"Memurveemekliaylıklarıenflasyonun kesinliklealtındakalmayacaktır.Buhükümetimizinkesin taahhüdüdür" dedi.

3- GenelkurmayBaşkanlığı'ndanyapılanaçıklamada,Türk SilahlıKuvvetlerive IKDPgüçlerininmüşterek olarak Kuzey Irak'tabaşlattığı"ŞehitJandarma-YarbayMesutKuru Harekatı"nınsonuçlandığı,harekatta 182 teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.

4- Devlet Bakanı Güneş Taner, IMF yetkilileri ilegörüşmek üzereABD'yegitti.Taner,hareketindenönceAtatük Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, IMFyetkilileriileteknik görüşmelerinhalensürdüğünükaydederek,Washington'daki temasları sırasında, Türkiye'nin1998yılınaekonomikolarak daha kuvvetli girmesi için imkanlar arayacaklarını bildirdi.

5-ÇevreBakanıİmrenAykutSabahgazetesineyaptığı açıklamada,sanayitesislerinin çevreyi tehdit eden ve yeraltı sularınadakarışanzehirliatıklarınıntarımıöldürdüğünü söyledi.

6- DİSK'in 10 gün önceİstanbul'danbaşlattığı"Sendikal HaklarYürüyüşü" Ankara'da, Çalışma Bakanlığı önünde sona erdi. DİSK Genel Başkanı RıdvanBudak,ÇalışmaveSosyalGüvenlik BakanıNamiÇağanilegörüşmesindensonraBaşbakanMesut Yılmaz'ımakamındaziyaretetti.12Eylülhukukunun sendikalaşmayadarbevurduğunubelirtenBudak, örgütlenmenin yüzde 50 oranında kan kaybetiğini belirti.

BaşbakanYılmaz,sendikalfaaliyetlerönündekiyasal engellerinkaldırılmasınınzamanınıngeldiğinibildirerek; işçilere, yürüyüşü uygarca tamamladıkları için teşekkür etti.

7- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesinde faaliyet gösterenTürk-RusİşKonseyi'ninİstanbul'dayapılan toplantısına Başbakan Mesut Yılmaz ile Rusya Federasyonu Başkanı ViktorÇernomırdinkatıldı.KonukBaşbakan,Türkiye'yi ziyaretten çok memnun kaldığını söyledi.

8- Genelkurmay BaşkanıOrgeneralİsmailHakkıKaradayı, Mısırgezisininikincigünündeikiülkearasındakiresmi temaslarınabaşladı.OrgeneralKaradayı,Türkiye-İsrail ilişkilerininhiçbirüçüncüülkeyihedef almadığını ve İslam ülkelerinin güvenliğini tehdit etmediğini vurguladı.Orgeneral Karadayı, benzer bir anlaşmanın Mısır'la da gerçekleştirildiğini anımsatarakbununarkasındafarklıbirşeyaranmaması gerektiğini söyledi.

9-DışişleriBakanıİsmailCem,NATOtoplantısı için gittiğiBrüksel'deyaptığıkonuşmada,"Bizimçokönemli hedeflerimizden birisi Avrupa Birliği'ne (AB) tamüyeliktirve hükümetprogramındadayazılıdır.Bu hedefe ulaşmak için her türlü çalışmayı büyük bir ciddiyetle yaptık ve yapmaktayız.Bu sonzirve,bizim çok sayıda Batı Avrupa ülkesini birçok konuda ikna edebildiğimizi göstermiştir" dedi.

Bu arada Brüksel'de bulunan Almanya Dışişleri BakanıKlaus Kinkel,Almanbasınmensuplarıiçindüzenlediğitoplantıda Türkiye'nin, AB kararlarının gözden geçirilmesi isteğiyle ilgili birsorusorulması üzerine "AB bir muz cumhuriyeti değildir ki kararını sık sık değiştirsin.Biz Türkiye için neistediğimizi açıkçasöyledikvebumakuldür.Bu son söz değildir.Ancak beklemeliyiz.Türkiye önerimizi kabul etmelidir" dedi.

10- ABD Başkanı Bill Clinton, günceliçvedışpolitika konularınıkapsayanbasıntoplantısında,birsoruüzerine yaptığıaçıklamada,TürkiyeileYunanistanarasındaki sorunların, Amerikan halkının çok önem verdiği iki hedefe işaret ettiğinibildirdi.ABDBaşkanı,buhedeflerinilkini, "Türkiye'nin Batı'ya demir atmasını sağlamak" diye açıkladı.

17 ARALIK 1997

1- Milli Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin Cumhuriyet gazetesinin çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı. Sezgin, 'Yarım asırlıkmüttefikimiz'diyetanımladığıABD'yi Türkiye'nin'güvenilirbirdostuolmaya'çağırdı.Sezgin, ABD'den, lobilerin etkisinden kurtularak Türkiye'yi uzunvadeli stratejik ortağı olarak görmesini istedi.

2- TBMM'de dokunulmazlıkları kaldırılan DYP milletvekilleri MehmetAğarveSedatEdipBucak, karara itiraz için Anayasa Mahkemesi'ne müracaat ettiler.

3-Paralıeğitimekarşıçıkarakçeşitlieylemler gerçekleştirdiklerive TBMM'de pankart açtıkları savıyla Ankara 2 No'luDGMtarafındantoplam96yılağırhapiscezasına çarptırılan 8 öğrencinin temyiz duruşması Yargıtay'da başladı.

Yargıtay'daki temyiz duruşmasını izlemekvearkadaşlarına destekvermek amacıyla Ankara'da toplanan öğrenciler Kızılay'da polisleçatıştı.Olaylarda471kişiningözaltınaalındığı bildirildi.

4- Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay, AnkaraÜniversitesi DilTarihveCoğrafyaFakültesi'ndedüzenlenen"HasanAli Yücel'i anma" toplantısında yaptığı konuşmada,çağdaşeğitimin temellerininHasanAli Yücel'in bakanlığı dönemindeki "reform" niteliğindeki çalışmalarlapekiştiğineişaretetti.Eğitime yönelikdarbegirişimlerinindebudönemdeatılansağlam temeller nedeniyle başarıya ulaşamadığını söyledi.

5- Bakanlar Kurulu'nun 1998 yılındageçerliolacakvergi düzenlemelerine ilişkin kararı ve ilgili tebliğ Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

6- Avukat İsmail Alptekin'in başkanlığında FaziletPartisi adında yeni bir parti kuruldu.

7- DİSK Genel BaşkanıRıdvanBudak,BaşbakanYardımcısı BülentEcevit'iziyaretetti.Budak,yaptıkları eylemlerin hükümeti hedeflemediğini vurgularken, "Hükümetinmazeretivar, sayısalçoğunlukları yok.Hükümete değil, Türkiye'deki siyaset anlayışına karşıyız" dedi.Ecevitde,Türkiye'de"kayıtiçi işçiden fazla, kayıt dışı işçi" olduğunu vurgularken, bu sorunun çözümü için vergi reformu paketinin önemlikatkısağlayacağını bildirdi.

8- Kadıköy 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nde,ikiayrıdavadan yargılananvearalarındaSöylemezKardeşler'den 4 kişinin de bulunduğu toplam 22 sanıktan 8'i, 140 yıl, 6 ayhapiscezasına çarptırıldı.14 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti.

9- CHP'nin davetlisi olarak Türkiye'de temaslarını sürdüren AlmanSosyalDemokratPartisiFederalMeclisGrubu Başkanı RudolfScharping,AvrupaBirliği'nin(AB)dinisınırlardan oluşamayacağını,butür ölçütleri "saçma ve aptalca" bulduğunu söyledi.

Scharping, CHP Genel Başkanı Deniz Baykaliledüzenlediği basıntoplantısında, Lüksemburg zirvesi sonrası Türkiye'nin düş kırıklığına uğradığının açık olduğunu, ancakAvrupa'yayönelik perspektifinden uzaklaşmaması gerektiğini bildirdi.

10-BaşbakanMesutYılmaz,resmiçalışmaziyaretinde bulunmaküzere, ABD'ye gitti.Başbakan Yılmaz, ABD'ye giderken uçağının mola verdiği Brüksel'de, AB'nin son kararınınalınması öncesindeyaşanansürecideğerlendirdi.Türkiye'nin, AB'nin Haziran1998'ekadaryenibirzirvetoplayıptutumunu değiştirmemesihalindetamüyelik başvurusunu geri çekeceğini açıklayan Başbakan Yılmaz, "Türkiye, 11 ülkenin alındığısepete konulmadıkça tutum değiştirmeyeceğiz" dedi.

11- NATO'nuneskiVarşovaPaktı'nadoğrugenişlemesini sağlayacakilksomutadımlardün atıldı.NATO'nun Dışişleri Bakanları, Çek Cumhuriyeti, MaceristanvePolanyaileüyelik protokollerini salı günü Brüksel'de imzaladı.

Washington'da bir açıklama yapan ABD Başkanı BillClinton, protokollerinimzalanmasını"Ortakdeğerlerimizin savunulması için gösterilen büyük çabada önemlibirkilometretaşı"olarak tanımladı.BeyazSaray'da basın toplantısı düzenleyen Clinton "Polanya, Macaristan ve ÇekCumhuriyeti'ninİttifak'agirmesi Amerika'yıdahagüvenli,NATO'yu daha güçlü ve Avrupa'yı daha istikrarlı kılacaktır" dedi.

12- Güney Afrika'da iktidar partisi Afrika UlusalKongresi (ANC) başkanlığına Thabo Mbeki seçildi.

18 ARALIK 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Türkiye Mimar Mühendisler OdalarıBirliği(TMMOB)tarafındandüzenlenenSanayi Kongresi'ndeyaptığıkonuşmada,Türkiye'ninsanayileşmeye Batı'ylabirliktebaşlamadığınıve 1835-1930 yılları arasında Türkiye'de sanayi olmadığını söyleyerek, "Bugün yaşadığımız100 senenin acısıdır" dedi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erezisekonuşmasında,AB konusununiçpolitikamalzemesi yapılmasının doğru olmadığını belirterek, Türkiye'nin tepkisinin "Avrupalınınüzerinevazife olmayanşımarıklığınadurdemek"olduğunusöyledi.Erez, Türkiye'ninAvrupa'dansoyutlanamayacağını,Avrupalıolma hedefineulaşırken,soğukkanlı, vakur ve haklarını koruyan bir ülke olacağını kaydetti.

2-CumhurbaşkanıSüleymanDemirelresmibirziyaret amacıylaPakistan'agitti.Cumhurbaşkanı Demirel hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'ndadüzenlediğibasıntoplantısında, PakistanCumhurbaşkanıVekili Wassım Sajjad'ın daveti üzerine, Türk müteahhitlerinin üstlendikleri önemli altyapı projeleri ile ilgilitörenlere katılmak üzere bu ülkeye gittiğini belirterek, "Son yıllarda Türk müteahhitlerinin kardeş Pakistan'da üstlenmiş olduklarıprojelerintutarı1milyar400milyondolara ulaşmıştır" dedi.

3- Başbakan Vekili Bülent Ecevit, Başbakan MesutYılmaz'ın ABDziyaretisırasındaAB'yeTürkiye'ninüyeliği ile ilgili olarak 6 aylık süre tanıması konusunda yaptığıdeğerlendirmede, "Bütçegörüşmelerisırasında hükümet adına yaptığım konuşmada, AB'yetamüyelikbaşvurusunuçekmeyegerekolmadığını söylemiştim.SayınBaşbakan da dinledi.Başvuru hakkımızdır. O gündemde kalır, üstüne varmayız.SayınBaşbakanTürkiye'nin önünde var olan seçeneklerden biri olarak söylemiştir" dedi.

AGİTtoplantılarınedeniyleDanimarka'nınbaşkenti Kopenhag'dabulunanDışişleri Bakanı İsmail Cem de, Başbakanın açıklamasıylailgiliolarak,"Bencebasıntarafındanbiraz abartıldı.Benimaynıaçıklamadan aldığım izlenim, basındaki ifadeler kadar kesin değil" dedi.Cem,ABKomisyonu'nunDış İlişkilerdensorumlu üyesi Hans Van Den Broek'un isteği üzerine yaptığı görüşme ile ilgili olarak da, "Görüşmeden önce,Broek'a hükümetimizin bilinen kararını hatırlattım ve görüşmemizin belli konulardışındagerçekleşebileceğiniilettim.Görüşmemiz ağırlıklı olarak Gümrük Birliği konusunda oldu" dedi.

4-İçişleriBakanıMuratBaşesgioğluKonya'dayaptığı açıklamada,Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı yürütülen operasyonların başarıyladevamettiğinibelirterek,"PKK,sonzamanlarda yapılanbaşarılıoperasyonlarlaçözülmesürecinegirmiştir" dedi.

5-MaliyeBakanıZekeriyaTemizelbasınmensuplarının sorularını yanıtlarken, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaşma yapılacağını, Asya krizinden sonra ülkelerinözeldurumlarının IMFtarafındandikkatealındığınıbelirterek,"IMF'nın uygulamalarında kazandığıbuesnekliknedeniyle,artıkaynı ilaçlarlatedaviningeçerliliğininkalmadığıanlaşılmıştır. Ülkelerin özelliğine göreyapılanfarklıuygulamalarTürkiye için de sözkonusu olacaktır" dedi.

6- Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanıNamiÇağan,Konrad AdenauerVakfıveTürkDemokrasiVakfı tarafından Ankara'da düzenlenen "Türkiye'de ve Almanya'da Sosyal GüvenlikSistemleri Reformu"konuluuluslararasıkonferansınaçılışındayaptığı konuşmada,Türkiye'ninsosyalgüvenliksistemlerininiçine düştüğüzordurumdan kurtulması için emeklilik sınırını yukarı çekmenin tek başına çözüm olmadığını söyledi.

7-DYPGenelBaşkanıTansuÇillerAdana'dayaptığı açıklamada,hükümetinbaşarısızolduğunu, yakın bir gelecekte "kaçacaklarını" ileri sürdü.

8- DİSK Genel Başkanı RıdvanBudakCumhuriyetgazetesine yaptığı açıklamada, 9 günlük "Sendikal Haklar Yürüşü"nün amacına ulaştığını belirterek, Başbakan, Başbakan Yardımcısı veÇalışma Bakanıileyaptıklarıgörüşmelerdetaleplerininyerine getirilmesi yönünde somut adımlar atıldığını söyledi.

9- ABD'dekitemaslarınısürdürenBaşbakanMesutYılmaz gazetecilereyaptığıaçıklamada,AvrupaBirliği'nin(AB) Türkiye'ye ayrımcı davranmaya hakkı olmadığını belirtti.

Başbakan Yılmaz, ABD Başkanı BillClinton'unKıbrısÖzel Temsilcisi Richard Holbrooke ile de bir görüşme yaptı.

10- Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Genelkurmay Başkanı OrgeneralİsmailHakkıKaradayı, Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek ilegörüştü.OrgeneralKaradayıgörüşmesonrasıBaşkanlık Sarayı'ndadüzenlediğibasıntoplantısında,Türk-Mısır ilişkilerinin önemine değinerek, "Bölgemizdeistikrarıntemini veidamesindeterörizmlemücadelededahil olmak üzere daha fazlaişbirliğiyapabileceğimizi,dahaileriadımlar atabileceğimizi gördük ve bunda mutabık kaldık" dedi.

MısırDışişleriBakanıAmrMusagörüşmesürerken düzenlediğibasıntoplantısında,Arapülkelerineyönelik herhangibirdüşmancadavranışıaslahoşgörmeyeceklerini belirterek,"Türkiyebir Avrupalı olarak reddedildi.Müslüman ülke olmayı da kendisireddediyor.Türkiye'ninOrtadoğu'daki kapısıiseİsrail değil Arap ülkeleridir.Neden acaba Türkiye yanlış kapıyı çalıyor?" dedi.

11- Avrupa Parlamentosu (AP),birliğinbütçegörüşmeleri sırasında,ABKomisyonu'nun Türkiye için öngördüğü "özel eylem planı" çerçevesinde verilecek yardımlarınbirkısmınınaskıya alınmasını kararlaştırdı.Parlamentoda alınan tavsiye kararında ise Türkiye'nin "Avrupa Konferansı'na katılmama kararını" tekrar gözden geçirmesi istendi.

12-GüneyKore'deyapılanDevletBaşkanlığıseçimini muhalefetin lideri Kim Day-Cung'un kazandığı açıklandı.

19 ARALIK 1997

1- RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, temel atma ve açılış törenlerinekatılmak üzere Diyarbakır'a gitti.Erbakan yaptığı konuşmalarda, 55.Hükümet'in 6 aylıkicraatlarınınkendisinin bir deneme hükümeti olduğunu gösterdiğini söyledi.

2- DTP'den istifa edenİzmirMilletvekiliUfukSöylemez DYP'ye katıldı.

3-Pakistan'dabulunanCumhurbaşkanıSüleymanDemirel, BayındırHoldingtarafındanPakistan'dayapılacakolan İslamabad-PeşaverOtoyolu'nuntemelatmatörenindeyaptığı konuşmada,Türkiye'nin dinamik özel sektörüyle gurur duyduğunu, meteahhitfirmalarınmodernteknolojiyikullanarak,birçok projeyienüstünstandartlardabaşarıylatamamladıklarını söyledi.

4-ABD'debulunanBaşbakanMesutYılmaz,BaşkanBill Clintonilegörüştü.Görüşmedensonrabiraçıklamayapan BaşbakanYılmaz,"İkiülkeyiilgilendirenuluslararası meselelerielealdığımızkonularhemçokkapsamlı, hem çok yararlı,hemdeçokvaatkargeçti.Geleceğeyönelik görüştüğümüzkonulardaABD'limuhataplarımızıçok hazırlıklı gördüm" dedi.

5- DışişleriBakanıİsmailCem,Danimarka'nınbaşkenti Kopenhang'dayapılanAvrupaGüvenlikveİşbirliği Teşkilatı (AGİT)DışişleriBakanlarıtoplantısındayaptığıkonuşmada, oluşmaktaolanyenidünyanınkarşısındakitehlikenin,yeni bölümlerin,ayrımcılıklarınyaratılmasıolduğunubelirterek, bunundaetnik,bölgeseltemellerilekalkınma ve uygarlık düzeylerine ilişkin olduğunun görüldüğünü söyledi.

DışişleriBakanıİsmailCemyurdadönüşündeAtatürk Havalimanı'ndayaptığıaçıklamada, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları ve Kopenhang'dakiAGİTtoplantılarında,Türkiye'nin isteklerinin nihai metinlerde yer aldığını söyledi.

6- KKTCCumhurbaşkanıRaufDenktaşTAKhaberajansına yaptığıaçıklamada,KKTC'nin,adanınyenidenbirleşmesine yönelikolarakBMgözetimindeyürütülentoplumlararası görüşmelerden resmen çekildiklerini söyledi.

7- İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Kudüs'te düzenlediği basıntoplantısında, "Batı Şeria'yı İsrail'den ayıran bir nehir veyadenizyoktur,bunedenle,BatıŞeriaİsrail'inbir parçasıdır" dedi.

8- İran İslamiİrşadveKültürBakanıSeyyidAtaullah Muhacerani,İngiltere'deyayımlanan The Independent gazetesine yaptığıaçıklamada,ABülkelerininbüyükelçilerininİran'a dönmelerininardındanİran'ınŞeytanAyetleriadlıkitabın yazarı Hint asıllı SalmanRüşdü'nünöldürülmeyeceğinitaahhüt eden bir metni imzalamaya hazır olduğunu söyledi.

9-Endonezya'nınbaşkentiCakarta'danSingapur'agiden Boing737-300tipiuçağındüşmesisonucu 104 kişinin öldüğü bildirildi.

20 ARALIK 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Samsun'da çeşitli açılış törenleriileSamsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın ödül törenine katıldı.CumhurbaşkanıDemirel,konuşmasındaTürkiye'yetam üyelikbaşvurusununkabuledilmediği Lüksemburg'ta düzenlenen AvrupaBirliğiZirvesi'yleilgiliolarakyaptığı değerlendirmede,AB'ye"Türkiye'ninbulunduğubölgeyi gözden çıkarmama" uyarısında bulundu.Cumhurbaşkanı Demirel, yenibir çağın açıldığını, Türkiye'nin geleceğe olan umudunu kaybetmemesi gerektiğini söyledi.

2- Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'ndenyapılanaçıklamaya göre,CumhurbaşkanıSüleymanDemirel'inYÖK'üngösterdiği adaylar arasındanProf.Dr.KemalAlemdaroğlu'nuİstanbul ÜniversitesiRektörlüğü'ne; Prof.Dr.Engin Ataç'ı da Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'ne atadığı bildirildi.

3- Başbakan Vekili ve Devlet Bakanı BülentEcevit,Devlet MalzemeOfisitarafındanİstanbulSarıgazi'deyaptırılacak BilgisayarMeslekLisesi'nintemeliniattı.Ecevit, konuşmasında,Türkiye'yiAvrupa'danhiçbirgücün koparamayacağınısöyleyerek, bazıAvrupadevletlerinin Yunanistan'ın arkasına sığındığını belirtti.

4- AnayasaMahkemesiBaşkanıYektaGüngörÖzden,Kamu İşletmeciliğiniGeliştirmeMerkezi(KİGEM)veElektrik MühendisleriOdası'ncadüzenlenen"EnerjiveHukuk"konulu toplantıdayaptığıkonuşmada,yargınınözelleştirmeyi değil, özelleştirmecilerinyargıbağımsızlığınıengellediğini belirterek,"Medyanınbirkesimi kendi tuttuğunun dışında yol tutulmasını istemiyor" dedi.

5- TBMM Genel Kurulu'nda yapılan ön görüşme sonundaAvrupa Birliğiileilişkilerkonusundagenel görüşme açılması kabul edildi.DışişleriBakanıİsmailCem,konuşmasında"Dış politikanıngücünü Meclis'ten alması" gerektiğine dikkat çekti. Cem, yanlış uygulamaların Türkiye'yi yalnızlığa ittiği yönündeki eleştirileri de reddetti.

6- DYP Genel Başkanı TansuÇiller,Ankara'da düzenlediği basıntoplantısında,Türkiye'ninAB'dendışlanması nedeniyle hükümeti"siyasibeceriksizlikle"suçlarken,bununsiyasi malzemeolarakkullanılmasınındaTürkiye'ninbüyükdevlet anlayışı ile bağdaşmadığını söyledi.

7- İP Genel Başkanı DoğuPerinçek,Ankara'dadüzenlediği basıntoplantısındaMİT'inçürüdüğünü,düzeltilmesiolanağı bulunmadığını, lağvedilerek yerine ulusalcı yeni biristihbarat teşkilatının oluşturulması gerektiğini savundu.

8-AntalyaGazetecilerCemiyetitarafından"Siyasal Yapılanmada Basının Yeri" konulu sempozyum yapıldı.Sempozyumda konuşan Gazeteciler Federasyonu Genel SekreteriveGazeteciler CemiyetiGenelBaşkanıNazmiBilgin,siyasetinparti liderlerinin tekelinde olduğu gibi,basınındatekelleştiğini savunarak "Tekelleşme sansürün ikinci kardeşidir" dedi.

TürkiyeGazetecilerCemiyetiBaşkanıNailGüreliise, "siyasiyapılanmadayaşanan bozulmanın basını da etkilediğini" belirterek,"siyasetçi-gazeteciilişkileriçıkarüzerine kurulmamalıdır" dedi.

Yurtdışındabulunmasınedeniylesempozyumakatılmayan Devlet Bakanı Cavit Kavak da bir mesaj gönderdi.

9- ABD'de bulunan Başbakan Mesut Yılmaz, ABDBaşkanıBill Clintonileyaptığıgörüşmenin ardından dün düzenlediği basın toplantısında,Türkiye'ninABDilestratejikişbirliğine hazırlandığınıaçıkladı.Türkiye-AB ilişkilerine tarafsız bir gözlebakıldığında,Türkiye'yehaksızlıkyapıldığının anlaşıldığınıifadeedenYılmaz, "Avrupa Birliği kendi içinde haksızlık yapıldığını kabul ediyor.ABD bizekarşıhaksızlık, ayrımcılıkyapıldığınıteslimediyor.Bizde diyoruz ki bu yanlışlığı düzeltin"

BaşbakanYılmaz,CNN'everdiğidemeçtedehükümet programındainsanhaklarınasaygı gösterilmesinin bir öncelik olarak ele alındığınıbelirterek,demokratikleşmeiçinsomut adım atılacağını söyledi.

10- Almanya Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel,Başbakan Mesut Yılmaz'ıngeçen perşembe günü Washington'da yaptığı açıklamada, AlmanyaBaşbakanıHelmutKohl'ü,Türkiye'ninABüyeliğini engellemekleveAB'yibirHıristiyankulübünedönüştürmek istemek" şeklindeki suçlamalarına tepki göstererek, "Türkiye'nin AvrupaBirliği'ne kabul edilmemesinin tek sorumlusunun kendisi" olduğunu söyledi.

11-Cezayir'deşeriatçımilitanlarınikigüniçinde aralarındaçocuklarındabulunduğu79kişiyikatlettikleri bildirildi.

12- Üç gündür kayıp olan Ukrayna Havayolları'na aituçağın OlimpusDağıyakınlarında bulunduğu, uçakta bulunan 70 kişiden kurtulan olmadığı açıklandı.

21 ARALIK 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın(CSO)yenikonsersalonuvekoroçalışma binalarınıntemelatmatörenlerinekatıldı.Cumhurbaşkanı Demireltörendeyaptığı konuşmada, bu tür eserlerin uygarlığın kartvizitiolduğunubelirterek,"Bunlarvarsa,sizinuygar sayılmanızda önemli kazanımlarınız olmuştur" dedi.

2-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,TRT-1'deyayımlanan "PolitikanınNabzı"programınakatılarak1997yılını değerlendirdi.

3-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ndedüzenlenentörenlebugünekadarolimpiyat şampiyonluğuna ulaşmış 26 Türk sporcusuna, "Devlet ÜstünHizmet Madalyası ve Beratı" verdi.

4- Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı, AnayasaMahkemesi BaşkanıYektaGüngörÖzden'e hizmetlerinden ötürü ödül verdi. Özden törende yaptığı konuşmada, çoğu zaman yanlış anlaşıldığını belirterek, "Türkiye'yi Türkiye yapan ilkeleri savunmak görevini savsaklamadanyerinegetirmeyeçalışanlarındesteğigüç vermektedir" dedi.

5- TBMM Plan veBütçeKomisyonu'nda,bakanlığınınbütçe görüşmeleri sırasında konuşan İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu, son günlerde üniversite gençliğinin, tıpkı 12 Eylülöncesindeki oyunlaroynanaraksağ-solçatışmasınateşvikedilmeye çalışıldığını belirterek, polisinöğrencieylemlerisırasında şiddet kullanımına engel olmaya çalıştıklarını söyledi.

6- Dışişleri Bakanı İsmail Cem, CumhuriyetgazetesininAB ileilişkilerkonusundakisorularınıyanıtladı.Cem, Türkiye'nin hassas olduğu çokönemliiçvedışkonularıAB platformunda tartışmayı doğru bulmadığını kaydetti.

7- UlaştırmaBakanıNecdetMenzir,UlaştırmaBakanlığı tarafından düzenlenen "2.Ulusal Demiryolu Kongresi"nde yaptığı konuşmada,trafikkazalarındakiartışıenazaindirebilmek amacıylakarayollarında yükün hafifletilmesi ve demiryollarının daha etkin kullanılması gerektiğini belirterek, mevcut demiryolu ağının genişletilmesi için yeni projeler üretilmesini istedi.

8- ABD gezisini sürdüren Başbakan Mesut Yılmaz, New York'ta verilen'SeçkinDevlet Adamı' ödülünün ardından, Washington'da da 'Seçkin Liderlik' ödülünüaldı.Ödül,BaşbakanYılmaz'a, Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi (ATAA) tarafından verildi.

9-Filistinyönetimi,İsrailBaşbakanıBenjamin Netanyahu'nun,öncekigünyaptığı açıklamada, "Batı Şeria'nın İsrail'in bir parçası olduğu" şeklindeki sözlerinde israr etmesi halinde,1947'dekabul edilen ve Filistin'in taksimini öngören BM kararının uygulanmasını isteyeceklerini bildirdi.

22 ARALIK 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,AdnanMenderes Üniversitesi tarafından kendisine verilen "fahri doktora" unvanı töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de her alandahareketlilik yaşandığınıbelirterek,"2000'li yıllara girerken, Türkiye'nin yeni ihtiyaçlarına baktığımızda projelerinbiledargeldiğini görüyoruz" dedi.

2- Başbakan Mesut Yılmaz 5 günlük ABD gezisini tamamlayarak yurdadöndü.BaşbakanYılmazAnkara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, Amerikan yönetiminin,hükümete ve hükümetin ileriye dönük icraatına güven duyduğunu belirterek, "Günümüzün tek süper gücü olan ABD, meselelere globalyaklaşımı açısındanTürkiye'nin her bakımdan öneminin bilincinde olduğunu ve Türkiye'yi stratejik bir ortak olarak gördüğünü" söyledi.

3- Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta GüngörÖzdenAnkara'da yaptığıaçıklamada,AnayasaMahkemesi'ninpartikapatma meraklısı olmadığını belirterek,"Bendeisterdimkihiçbir partikapatılmayacakdurumlarolsun.Amavarsa bir kusuru, parti de kapatılır, yoksa kapatılmaz" dedi.

4-TBMMtarafındandokunulmazlıklarıkaldırılanElazığ MilletvekiliMehmetAğarve Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucakhakkındakifezlekeler,iptalisteminigörüşecekolan Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi.

5- Dışişleri BakanlığıSözcüYardımcısıSermetAtacanlı yabancıbasınmensuplarıiçindüzenlediğihaftalıkbasın toplantısında, Yunanistan'ın İstanbulKonsolosluğu'ndagörevli idariateşeEfstratiosHaralambus'un"Konumuylauygun faaliyetleriçindebulunmadığıgerekçesiyle,kendisinden Türkiye'yi yedi gün içinde terk etmesi istendi" dedi.

6- Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay Cumhuriyet gazetesine yaptığıaçıklamada, 2000 yılına kadar istihdam edilecek 164 bin öğretmenin eğitim fakültelerivefen-edebiyatfakültelerinden çok rahat karşılanabileceğini söyledi.

7-OrmanBakanıErsinTaranoğluAnkara'dayaptığı açıklamada,yangınlamücadeledekullanılmaküzere uçak satın almak yerine, uzun süreli hizmet satın alma yoluna gideceklerini söyledi.

8-Türk-İşBaşkanıBayramMeralYol-İşSendikası'nın Aydın-Didim'dedüzenlediğiTeşkilatlandırmaveEğitim Sekreterleritoplantısındayaptığıkonuşmada,hükümetin uygulamalarınıeleştirdivevergininyalnızcaçalışandan alındığını, özel sektörün aynı oranda vergi vermediğini söyledi. Meralözelleştirmeninişçisoykırımınadönüştüğünüde belirterek, SSK'nın bilinçli olarak bugünkü duruma getirildiğini vurguladı.

9- Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı,Yargıtay tarafından 1 yıl hapis cezası onanan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şükrü Karatepe hakkında "Kimse Türkiye laik kalacak diye kehanettebukunmasın"şeklindekisözlerindendolayı yeni bir soruşturma başlattı.

10- Edirne-İstanbul TEM Otoyolu'nun 17.kilometresinde bir yolcuotobüsündekafalarındankurşunlanarak öldürülmüş 6 kişi bulundu.

EdirneValisiMehmetCansevenkonuylailgiliyaptığı açıklamada,olayınideolojikbir yanınınbulunmadığına, muhtemelen bir kara para aklama çalışmasıolabileceğinedikkat çekerek, "Çok yönlü soruşturma sürüyor" dedi.

11-AlmanyaDışişleriBakanıKlausKinkel,Almanya'da yayımlanan"SüddeutscheZeitung"gazetesineverdiği demeçte, Türkiye'nin, "tam üyelik müzakerelerine başlanacak Orta veDoğu Avrupalı5ülkeileşimdiaynıkefeyekonulma"yolundaki beklentisinin, "abartılı" ve "gerçekleşmesi mümkün olmayan"bir durum olduğunu söyledi.

12-ABDBaşkanıBillClinton,Bosna-Hersek'tekiNATO İstikrar Gücü (SFOR) bünyesinde görev yapan Amerikan askerlerini desteklemek amacıyla Saraybosna'ya gitti.Başkan Clinton uçakta gazetecilereyaptığıaçıklamada,"Uzunvade de en önemli şey ülkeliderlerinegeleceğinhalakendiellerindeolduğunu anımsatmaktır.Sonunda iyi geçinmek zorundalar" dedi.

13- Litvanya'da yapılandevletbaşkanlığıseçimininilk turunu,komünistadayArturasPaulauskas'ınkazandığı bildirildi.

14- Sırbistan'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Milan Millutinoviç'in kazandığı bildirildi.

15- Kolombiya'dayönetimekarşısilahlımücadeleveren Marksistgerillalarınbiraskeri üsse düzenlediği baskında 22 askerin öldüğü bildirildi.

23 ARALIK 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Çankaya Köşkü'nde,Türk ParlamenterlerBirliği'nin"İşleyen devlet, işleyen demokrasi" konulutoplantısındayaptığıkonuşmada,"Siyasetinçeşitli zeminlerindekızdık, itiştik, zaman zaman birbirimizi incittik. Netice siyaset ve siyasetçi vazgeçilemez bir olaydır" dedi.

AyrıcaCumhurbaşkanıDemirel,AsteğmenKubilay'ın öldürülüşünün67.yıldönümünedeniyleyaptığıaçıklamada, dünyadaki her büyük devrimdeolduğugibiTürkiyeCumhuriyeti devrimininde engellenmek istendiğini belirterek, laik, sosyal, hukuk devleti olarak çağdaş uygarlık hedefindendönülmeyeceğini söyledi.

2- Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı.

MGKGenelSekreterliği'ndenyapılanyazılıaçıklamada, toplantıda"Güvenlik bakımından önem taşıyan ekonomik konularda kurula bilgi verildiği" belirtildi.

3- ABD gezisini TRT'ye değerlendiren Başbakan Mesut Yılmaz, "AslındaABDileekonomikilişkilerimizi geliştirmek için en uygun yol serbest ticaret anlaşmasıdır.Buanlaşmanınönünde bulunanbazıengellerinkaldırılması içinbazıçalışmalar başlatıldı" dedi.

4- Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit son siyasi gelişmeleri Cumhuriyet gazetesine değerlendirdi.

5- DGM tarafındanhalkıkinvedüşmanlığateşvikeden sözlerettiğigerekçesiyle1yılhapis cezasına çarptırılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şükrü Karatepe RP'den istifa etti.

6-Türk-İşBaşkanıBayramMeral,Muğla'nınYatağan ilçesindetoplananTürk-İşGenişletilmişBaşkanlarKurulu toplantısındayaptığıkonuşmada,özelleştirmelerdeülke sorunlarınınötesindekişiselvesiyasiçıkarlarınönde tutulduğunu söyledi.

7-Bolu'nunMengenilçesindekiKaraelmasKömür İşletmelerineaitbirmadenocağındameydanagelengöçük nedeniyle 5 işçi göçük altında kaldı.

8-İstanbulEmniyetMüdürlüğü'nebağlıNarkotikŞube Müdürlüğü'nündüzenlediğioperasyonlarda,350 kg.baz morfin ile 18 gr.esrar maddesi ele geçirildi.

9- Yunanistan Hükümet SözcüsüDimitriReppasdüzenlediği basıntoplantısında,Yunanistan'ın,Türkiye'ninSelanik Başkonsolosluğu'nda görevli ateşe Nedim Özergin'inülkeyiterk etmesini istediğini söyledi.

10- BM GüvenlikKonseyialdığıkararda,Kıbrıs'takiBM BarışGücü'nün(UNFICYP)30 Haziran 1998 tarihine kadar adada kalmasınıoybirliğiilekararlaştırdıveliderlerarası görüşmelerin de mart ayında yeniden başlamasına destek verdi.

11- ABD Dışişleri Bakanlığı SözcüYardımcısıJamesFoley yaptığıaçıklamada,Amerikanşirketlerinin Türkiye'nin açtığı saldırıhelikopterleriuluslararasıihaleyekatılmak istediklerinibelirterek,butaleplerin savunma bakanlığı ile danışmalarda bulunarak incelendiğini söyledi.

12- Almanya Başbakanı Helmut Kohlgünübirlikbirziyaret için Saraybosna'ya gitti.

13- Irak HaberAjansı'nınhaberinegöre,IrakBaşbakan BirinciYardımcısıTarıkAziz, BM'nin, kitle imha silahlarını yok etmekle görevliBMÖzel Komisyonu(UNSCOM)uzmanlarının Irak'takitümtesisleregirişineizinverilmesiyolundaki açıklamasınıkınayarak,ABD'ninKonseyüzerindekişantajını aksettirdiğini söyledi.

14- Güneydoğu Asyahükümetleriçevrebakanları,bölgede ormanyangınlarının neden olduğu yoğun duman tabakasının tekrar oluşmasını engellemekiçinönlemleralmaküzereSingapur'da biraraya geldiler.

24 ARALIK 1997

1- CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,"TürkiyeSorunlarına ÇözümKonferansı"nakatıldı.CumhurbaşkanıDemirelyaptığı konuşmada,Türkiye'dedemokrasideeksikliklerolduğunu belirtirken,halkınoyunupartilerebölmesiyleoluşan istikrarsızlığın tek yolunun yine sandık olduğunu söyledi.

2- TBMM Başkanı Hikmet Çetin,TürkiyeİnşaatveTesisat MüteahhitleriİşverenSendikası'nın(İNTES) düzenlediği aylık geleneksel toplantılarında yaptığı konuşmada,Kıbrıssorununun çözümükonusunda çifte standart uygulayan Avrupa'nın Türkiye'ye baskı yaparkenYunanistan'ınsorumluluğunutamamengözardı ettiğini söyledi.

3- Anayasa Mahkemesi Raportörü YusufÖztürk,birsüreden berikendisi aleyhinde yayın yapan Akit gazetesi hakkında basın savcığına suç duyurusunda bulundu.

4- MarmaraveBoğazlarıBelediyelerBirliği'ninİkinci OlağanToplantısı,İstanbul'dagerçekleştirildi.Toplantıya İçişleri BakanıMuratBaşesgioğu,İnsanHaklarındansorumlu Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk ve Marmara Bölgesi'ndeki belediye başkanları katıldı.

ToplantıdakonuşanİçişleriBakanıMuratBaşesgioğlu, Türkiye'ninenönemli sorunlarından birinin aşırı merkeziyetçi idari yapısı olduğunu belirterek,"65milyonlukülkeyiartık merkezinbu hantal yapısıyla idare etmek mümkün değildir" dedi. Gerçekbirdemokratikkatılımiçinmahalliidarelerin yetkileriniarttıran"Belediyelerreformyasası"nınmutlaka çıkarılması gerektiğini söyledi.

Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk ise yerel yönetim reformunun dahafazlageciktirilmemesigerektiğinibelirterek,yerel yönetimlerle merkezi yönetimlerin görev ve yetki paylaşımının da iyi belirlenmesi gerektiğini söyledi.

5- DışişleriBakanlığıSözcüsüBüyükelçiNecatiUtkan, düzenlediği haftalık basın toplantısında, Mısır Dışişleri Bakanı Amr Musa'nın El-Hayat gazetesinde yayınlanan Türkiye'yeyönelik eleştirilerinecevapverdi.Röportajda,Türkiyeile İsrail ilişkilerininkonuedildiğinibelirterek,"Türkiye,Arap ülkelerinindeTürkiye'ninhayatiçıkarlarınıilgilendiren konularda,haklıisteklerininvebeklentilerinindikkate almasını istemektedir" dedi.

6- Maliye Bakanı ZekeriyaTemizelCumhuriyetgazetesinin sorularınıyanıtladı.Temizel,vergireformundageriadım atılmasının söz konusu olmadığını söyledi.Kayıt dışı ekonomiyi kapsamaalarakvergilendirilmeyen gelir bırakmayacaklarını öne süren Temizel, bu konuda EkonomikveSosyalKonsey'ekatılan kesimlerden itiraz gelmediğini söyledi.

7- DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, dünİzmir'deEgeGenç İşadamlarıDerneği'ncedüzenlenentoplantıya Katıldı.Çiller burada yaptığı konuşmada, Yargıyıkullanaraksiyasetitepeden tanzimetmekisteyen bir projeyle karşı karşıya olunduğunu öne sürdü.Çiller, "Eğer bu ülkeninhakimvesavcılarınıirtica brifingleriile TCK arasında bir tercihe zorlarsanız üstünlüğün hukuku diyebileceğiniz yeni bir kavramı yadaeskidenbilinen birkavramıuygulamayakoyarsınız.Bu,oligarşininhukuku demektir" dedi.

8- DTPGenelBaşkanıHüsamettinCindoruk,Meclisgrup toplantısındayaptığıkonuşmada,BaşbakanMesutYılmaz'ı eleştirdi.Cindoruk, Türkiye'ninAB'yegirmekararlılığından geri adım atmaması gerektiğini söyledi.

9- ÖDP Genel Başkanı UfukUras,İstanbulİlMerkezi'nde düzenlediğibasıntoplantısında,1998yılı bütçesine yönelik partisinin görüşlerini açıkladı.1998 bütçesinin borç vesavaş bütçesindenoluştuğunuvurgulayanUras,bu bütçeyle "ülkenin kaynaklarınınülkeningeleceğineharcanmasıyerineülkenin geleceğinin harcanacağı"nı savundu.

10- Ankara 5.Asliye Hukuk Mahkemesi, yayımlanan biryazı dizisindeBaşbakanMesutYılmaz'ınkişilik haklarına hakaret edildiği gerekçesiyle, Akşam gazetesini 600 milyon lira tazminat ödemeye mahkum etti.

11-KKTCCumhurbaşkanıRaufDenktaş,Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda Cumhuriyet gazetesinin çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı.

12- Fransa'nın başkentiParis'teyargılananuluslararası Marksist eylemci asıl adı İllich Ramirez Sanchez olan Venezüella kökenli Carlos, iki Fransız ajanı ilebirmuhbiriöldürmekten ömürboyu hapse mahkum edildi.

13- Ruanda'nın batısında Hutu militanlarının pazartesi günü düzenledikleriikiayrısaldırıda,35kişininöldürüldüğü bildirildi.

14- Cezayir'inbaşkentiyakınlarındabulunanTiaretve Bainembölgelerinde,köktendincilerindüzenledikleri saldırılarda 59 sivili katlettikleri bildirildi.

25 ARALIK 1997

1- Cumhurbaşkanı SüleymanDemirel,İstanbulÜniversitesi İktisatFakültesi'nin61.kuruluş yıldönünü töreninde yaptığı konuşmada, polis ile öğrencileri karşı karşıya getirmeye çalışan odaklarınbulunduğunadikkat çekerek, öğrencilerin, askerlerin politikaya müdahalesi konusundaki sorusuüzerine,"Türkiye'nin askeridemokrasininaskeridir.Kimsedini istismar etmesin. Ülkeninbölünmezbütünlüğüneeluzatmasın.Ozamanasker Türkiye'ninsınırlarınıkorumaya uzananellerikırmaya muktedirdir.Askersiz Türkiye düşünülemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Demirel, GazetecilerveYazarlarVakfı'nın düzenlediğiödültöreninekatıldı.Törende Cumhurbaşkanı'na "Ulusal Uzlaşma Ödülü" verildi.

2- 1998 Mali Yılı Bütçe Yasası TBMM'de kabul edildi.

Bütçe'nin tümüüzerindekigörüşmelerdeCHPgrubuadına GenelBaşkanDeniz Baykal konuştu.Baykal, "Türkiye'yi, kağıt üzerinden senaryolarlayönlendirmeyeimkanyok.Eğerböyle senaryolargeliştiriliyorsaCHP,senaryodakendisine verilen rolü kesinlikle oynamayacaktır" dedi.

RP adına Sivas MilletvekiliAbdüllatifŞener,hükümetin, işçiyi,memuru,çiftçiyiezenbirbütçe hazırladığını ileri sürerek, "İşçiler yürüyor, hükümet ayak seslerini duymuyor.Bu hükümete işçinin değil, postal sesleri ilginç geliyor" dedi.

DYP Kayseri Milletvekili AyvazGökdemir, Türkiye'nintam biryağmasofrasıhalinedönüştüğünü,bugünbirara rejim bunalımı olduğunu ileri sürerek, "Bu hükümet düpedüzararejim modelidir.Türkiye'ninönceliklihedefide rejim bunalımını aşmaktır.Çünkü,Türkiyebugüniğrençbirikiyüzlülük yaşamaktadır" dedi.

Başbakan Mesut Yılmaz daeleştirileriyanıtlarken,milli iradeyitartışmayaaçmanınaslaaffedilemeyeceğinisöyledi. Başbakan Yılmaz, ara rejim hükümetiolmadıklarını,aksineara rejime geçit vermeyen demokrasi hükümeti bulunduğunu söyledi.

3- Kuzeyden Keşif Güç'ün görev süresinin6ayuzatılması TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

4- Devlet BakanıBurhanKarayaptığıaçıklamada,erken üretimAzeripetrolününBatı'yataşınmasıilebirlikte boğazlardan yılda 100ile150milyontonpetrolgeçmesinin beklendiğiniifadeederek,geçiş güvenliğinin sağlanması için boğaz geçiş tüzüğünde yeni düzenlemelere gidileceğini, klavuzluk hizmetlerininarttırılacağınıveacilmüdahalemerkezleri kurulacağını söyledi.

5- DYP Genel BaşkanıTansuÇiller,Ankara'dadüzenlenen "BüyükAnadoluMedyası"adlıpaneldeyaptığıkonuşmada, Türkiye'de bugün bir düşünce tekeli oluşturulmayaçalışıldığını ilerisürerek,medyadaböylebirtekelciliğideğil,çok sesliliği,çokrenkliliğivefarklıdüşüncelerinifade edilmesiniaradıklarını,bunun demokrasinin de gereği olduğunu belirtti.

6- Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral "TürkiyeSorunlarına ÇözümKonferansı"ndayaptığıkonuşmada,Türkiye'ninbelirli konulardakisorunlarınınuzunyıllardırsürdüğünedikkat çekerek,özelleştirmekonusunda, "Bugüne kadar ki özelleştirme uygulamalarıülkemizvehalkımızaçısındanhiçbiryarar sağlamamış, ciddi toplumsal huzursuzluklar yaratmış, hükümetlere duyulan güveni sarsıcı iddialara neden olmuştur" dedi.

7- Türkiye'nin 2.Cumhurbaşkanı İsmet İnönüölümünün24. yılında törenlerle anıldı.

TBMMBaşkanıHikmetÇetinyayınladığıanmamesajında, Atatürk'ünenyakınsilahvedavaarkadaşlarındanİsmet İnönü'nün, uzun yıllarsürdürdüğüdevletyaşamıilesiyaset yaşamındaki üstün hizmetleriyle, Türk ulusunun kalbinde özel bir yeresahipolduğunubelirterek,"Merhumİsmetİnönü'nün, demokratikrejiminyerleşmesiveçokpartiliyaşamageçiş sürecindeki inanç ve kararlılığı, her zaman takdirvesaygıyla anılacaktır" dedi.

Başbakan Mesut Yılmaz da mesajında, İnönü'nün büyük siyaset vedevletadamıkişiliğini,TürkiyeCumhuriyeti'ninen zor dönemlerinde sergileyerek Türksiyasetinedamgasınıvurduğunu kaydetti.

8- Karlsruhe İdari Mahkemesi,Türkiye'debaskıgördüğünü belirtipAlmanya'danilticatalebindebulunanların davasında aldığıkararda,GüneydoğuAnadoluBölgesi'ndegüvenlik güçleriylePKKarasındayoğunçatışmalarınolmasınarağmen kürtlerin toplu olarak baskı altında bulunmadıklarını belirterek başvuruları reddetti.

9-Pakistan'ınPencapeyaletindemeydanagelentren kazasında34kişininöldüğü,60kişinindeyaralandığı bildirildi.

26 ARALIK 1997

1- DYP Genel Başkanı TansuÇillerbaşkanlığındatoplanan DYP Başkanlık Divanı bir bildiri yayınladı.Bildiride, "Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, laik ve sosyalbirhukukdevletidir. Hiçkimse, kaynağını anayasadan almayan bir yetkiyi kullanamaz. Laiklik devlet için anayasal bir prensip, fertleriçinsehukuk devletitemelindeistediklerigibiyaşamahürriyetidir. Toplumdadindarların,çeşitliinançgruplarınınveya inançsızlarınvarlığılaikdevletiilgilendirmez.Devletin görevi gruplar arasında taraf olmak değil, herkesiçindinve vicdanhürriyetinikorumaktır.Tarafgirlik, laikliğin devlet eliyle tahribi demektir" denildi.

Bu bildiriyi Cumhurbaşkanlığı'na, Genelkurmay Başkanlığı'na ve TBMM Başkanlığı'na gönderdiler.

2-CHPGenelBaşkanıDenizBaykalAnkara'dayaptığı açıklamada,Türkiye'nintemelsorunununenflasyonolduğunu belirterek, "Enflasyon PKK'dan da, irticadan da tehlikeli, çünkü ikisinideoluşturanenflasyondur.BunuTürkiye'ye anlatmalıyız" dedi.

3- Olağanüstü Hal Bölge Valisi AydınArslanDiyarbakır'da yaptığıaçıklamada,Güneydoğu'da10 yıldan bu yana devam eden terörün, büyük ölçüdeetkisizhalegetirildiğinibelirterek, "Güneydoğu'da terör bitmedi, yalnızca marjinalleşti" dedi.

4- Matematik uzmanı Ordinaryüs Prof.Dr.Cahit Arfvefat etti.

5- Başbakan Mesut Yılmazdoğalgazkonusundaortakproje üretmekveişbirliğinigeliştirmekamacıylaTürkmenistan'a gitti.Cumhurbaşkanı Saparmurad Türkmenbaşı ile birarayagelen BaşbakanYılmazyaptığıkonuşmada,Türkmenistan doğalgazının Türkiyeüzerindendünyapazarlarınaulaştırılmasıiçin işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Türkmenbaşı ise "İster siyasette olsun, ister medeniyetteolsun,petrolvedoğalgazda,enerji sektöründe, ulaşımda olsun her sektörde büyük işler gerçekleştirildi" dedi.

27 ARALIK 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,ÇankayaKöşkü'nde düzenlediğibasıntoplantısında 1997 yılında yaşanan iç ve dış gelişmeleri değerlendirdi ve Türkiye'nin 1998yılıhedeflerini açıkladı.CumhurbaşkanıDemirel,Türkiye Cumhuriyeti'nin bir anayasaldemokrasiolduğunu,insanların"gidenağamgelen paşamcı"olmasıvehaklarınçiğnenmesinesesçıkarmaması durumunda demokratikhukukdevletiniayaktatutmanınmümkün olamayacağını söyledi.

2-TürkiyeCumhuriyeti'ninkurucusuMustafaKemal Atatürk'ünAnkara'yagelişinin78.yıldönümütörenlerle kutlandı.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, yayımladığımesajda, Atatürk'ünAnkara'yagelişivemilli mücadele merkezi olarak Ankara'yı seçmesinin Türk tarihinde fevkalade önemlibirdönüm noktası olduğunu belirtti.

3- Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden,18vakıf ve dernek tarafından Milli Kütüphane'de düzenlenen "Türkiye'nin SorunlarınaÇözümKoneransı"nın"HukukveYargıSorunları" başlıklıoturumunun açılışında konuştu.Özden, 1923'ten 1938'e kadar geçen 15yıldaTürkiye'deheralandabüyükatılımlar yapıldığını,ancak 1950'den 1997'ye kadar bir şey yapılmadığını belirterek,"Kötülükler,yolsuzluklar,işkenceler,çeteler, herkesi yürekten yakan çelişkiler, ayrılıklar olmasaydı daha iyi olmaz mıydı?" dedi.

4- CHPGenelBaşkanıDenizBaykal,TürkiyeOdalarve BorsalarBirliği'ninAntalya'da düzenlediği Ticaret Odaları 5. Konseytoplantısındahükümetieleştirdi.Hükümetinseçim arayışıiçinde bulunduğunu belirten Baykal, "kesinlikle hükümet krizi istemiyoruz.Herkes bunu aklınayatırmalıdır.Hükümeti eleştireceğiz, uyaracağız, ama yıkmayacağız" dedi.

5- DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, DİSK'e bağlıLastik-İş Sendikası'nınİstanbul'dayapılan5.Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, siyasi partilervesendikalardaörgütiçi demokrasininişlemediğini,liderebağımlımilletvekillerinin sorunlara çözüm üretemediklerini söyledi.

6- Başbakan MesutYılmaz,Türkmenistangezisininikinci gününde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaptırılan Aşkabat Camii ve Türk Kültür Merkezi'ndeincelemelerdebulundu,basın mensuplarınınsorularınıyanıtladı.BaşbakanYılmaz, Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıllık süreçte 15milyarmetreküplük doğalgazaçığıbulunacağını,buaçığınkapatılmasıiçin Türkmenistan doğal gazının Türkiye'yeulaştırılmasınınzorunlu olduğunu söyledi.

7-KKTCCumhurbaşkanıRaufDenktaşileBMGenel Sekreteri'ninKıbrısDaimiTemsilciYardımcısıGustave Feissel'le Luksemburg'ta yapılan AB Zirvesi'nden sonra Kıbrıs'ın durumuüzerineyapılansöyleşiCumhuriyetgazetesinin Pazar Konukları sayfasında yayımlandı.

28 ARALIK 1997

1-RPGenelBaşkanıNecmettinErbakanİlBaşkanları Toplantısı'ndayaptığı konuşmada, hukuken RP'nin kapatılmasının mümkün olmadığını ileri sürdü.Erbakan, gazetecilerin "Yeni bir ek savunma hazırlığınız var mı" sorusu üzerine de "Ek savunmalar adaletin doğru tecelli etmesiiçindir.Ensonkararakadar bütünbilgivebelgeleriyüksekmahkemeyesunmakla görevlidirler.Verdiğimizeksavunmalarbirbirinintekrarı değildir" dedi.

2- Ankara Metrosu'nun14.6kilometrelikKızılay-Batıkent hattıRPGenelBaşkanıNecmettinErbakan tarafından açıldı. Metro'nun açılışında konuşan Erbakan, yenidenişbaşınagelerek hizmetlere devam edeceklerini söyledi.

Ayrıca, Büyükşehir Belediye BaşkanıMelihGökçekdebir konuşma yaptı.

3-Türkiye,İranveTürkmenistanarasındaTürkmen doğalgazının,İranüzerindenTürkiyeveAvrupa'ya ulaştırılmasını öngören üçlü protokol Türkmenistan'da imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer, anlaşmayla ilgiliolarakyaptığı açıklamada, "Türkiye önümüzdeki yüzyılın enerji köprüsü olma yolunda çok önemli bir adım attı" dedi.

BaşbakanMesutYılmaz,Türkmenistangezisininüçüncü günündegerçekleştirilenimzatörenindensonra AA'ya yaptığı açıklamada,Türkiye'ninTürkmenistandoğalgazınınTürkiye'ye getirilmesiiçindahaöncevarılan bir mutabakat bulunduğunu belirtti.Başbakan Yılmaz,TürkmenistandoğalgazınınTürkiye üzerinden Avrupa'ya pazarlanmasının da önemli bir proje olduğunu vurguladı.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Saparmurat Türkmenbaşıdaaynı konuylailgiliolaraköngörülenboruhattıprojesinde Türkmenistan'ınyanısıraİran,TürkiyeveShellpetrol şirketinin de yer aldığını söyledi.

4- Türkmenistan'daki temaslarını tamamlayan BaşbakanMesut Yılmaz,ikiligörüşmelerde bulunmak üzere Azerbaycan'a giderek CumhurbaşkanıHaydarAliyev'legörüştü.BaşbakanYılmaz, görüşmesonundayaptığı açıklamada, Rusya, ABD ve Türkmenistan yetkilileriylebölgedeenerjialanındagerçekleştirilecek işbirliğiprojelerineilişkinyaptığı temasları Cumhurbaşkanı Aliyev ile değerlendirdiklerini bildirdi.

29 ARALIK 1997

1- Cumhurbaşkanı SüleymanDemirel,Cumhuriyetgazetesine sonsiyasigelişmelerideğerlendirdi.Cumhurbaşkanı Demirel, bugünküdevletyapısınınüçsıkıntısıolduğunubelirterek, bunlarısiyasiistikrarsızlık,kırtasiyecilikveaşırı merkeziyetçilikolarakniteledi.Devletinaslivazifesine dönmesigerektiğinivurgulayan Cumhurbaşkanı Demirel, belediye başkanlığıseçimleriylemilletvekiliseçimlerininbirlikte yapılmasından yana olmadığını da belirtti.

2- Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesut Yılmaz'ınbaşkanlığında toplandı.Toplantıda, 11 büyükelçinin değiştirilmesiyle ilgili kararname imzaya açıldı.

DevletBakanıAhatAndicantarafındanBakanlarKurulu toplantısısonrasındaresmiaçıklamayapıldı.Andican açıklamasında,TarımBakanıMustafaTaşar'ınTürkiye'de hayvancılığıngeliştirilmesiileilgiliolarakbirprojeyi gündeme getirdiğini belirtti.

3-BaşbakanYardımcısıveMilliSavunmaBakanıİsmet Sezgin,Radyove Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İ.Agah Çubukçu ve Başkan Yardımcısı Şevki Göğüsger'i kabulündeyaptığı konuşmada,DYPBaşkanlık Divanı'nın, RP'nin kapatılması davası konusundaki görüşlerini içeren bildiriyi "bir çılgınlık, beyhude çırpınış"olaraktelakkiettiğinibelirtti.Sezgin, "Sayın Çiller'inkahramanlıkgösterilerindebulunarakSilahlı Kuvvetlerisiyasetiniçinesokmateşebbüsünüçokyersiz ve yakışıksız buluyorum" dedi.

4-YargıtayCumhuriyetBaşsavcısıVuralSavaş,DYP BaşkanlıkDivanıBildirisi'ninyargıyabaskı kurmaya yönelik olduğunu savundu.Savaş, konuya ilişkinyazılıaçıklamasında, Anayasa'nın138.Maddesi'nin,"Hiçbir organ, makam, merci ve kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere vehakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz" hükmünü öngördüğünü belirtti.

5- DışişleriBakanlığıSözcüsüBüyükelçiNecatiUtkan, düzenlediğibasıntoplantısında,bölücü teröristlerin yeniden yuvalanmaya çalıştığı Irak sınır bölgesinde kamplaradüzenlenen operasyonunsonaerdiğinisöyledi.Utkan,KuzeyIrak'taki operasyonun gerekli durumlarda yapıldığını belirterek,"Bölgede otoriteboşluğundandolayıKuzey Irak'ın bir bölümünde bölücü terör örgütü PKK'nın faaliyetleri olmaktadır.Gereklidurumdan kastım budur" dedi.

6- DSP Genel Başkanı ve Başbakan YardımcısıBülentEcevit yaptığıyazılıaçıklamada, partisinin 4.Olağan Kurultayı'nın ardındantoplananPartiMeclisi'ndeGenelBaşkan yardımcılıklarınaRahşan Ecevit, Konya Milletvekili Turan Bilge ve PM üyesi Tayfun İçli'nin getirildiğini bildirdi.

7- CHP GenelBaşkanıDenizBaykal,İstanbul'daKadıköy Belediyesi'ninyaptırdığı,Dumlupınarhizmetbirimlerinin açılışını yaptı.Baykal,Türkiye'desosyaldevletintahrip edildiğiniveülkeninkötüyönetildiğinibelirtti.Baykal, CHP'yeyeniüyelerinkatılımtörenindeyaptığıkonuşmada, Türkiye'ninson1 yıl içinde 2 hükümet ve 5 parti gördüğünü ve bu 5 partinin de birbirlerinden farkı olmadığını söyledi.

8-Cezayir'de,şeriatçımilitanlarındüzenlediği saldırılarda 39 kişinin öldüğü bildirildi.

9- Türkmenistan ile İranarasındakiKörpeceveKurtkoyu doğalgazboruhattıTürkmenistanDevletBaşkanıSaparmurat TürkmenbaşıveİranCumhurbaşkanıMuhammetHatemi'nin katıldıkları bir törenle hizmete açıldı.

10- Hong Kong yönetimi, tavuklarda başgösterenveşuana kadardörtkişininölümünesebep olan "kuş gribi" virüsünden kurtulmak için bütün tavukları yakma kararı aldı.Bukararın, virüsün dünyaya yayılması korkusuyla alındığı belirtildi.

30 ARALIK 1997

1- Başbakan Mesut Yılmazyeniyılnedeniyleyayımladığı mesajda,Türkiye'nin 21.yüzyılın eşiğinde demokrasi konusunda rüştünüispatettiğinibelirterek,"1998belkizor,ancak geleceğimizaçısındanönemlibiryılolacaktır.Bölgesinde güçlü ve bağımsız bir Türkiye ideali gerçek olacaktır" dedi.

2- Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajda, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, geçmiş yıllarda olduğu gibi önümüzdeki yıllarda dakalbivatan vemilletsevgisiiledolubirşekilde,Atatürkilkeve inkılaplarınabağlıkalarak,hertürlütehlikeyekarşı güvenliğimizin teminatı olmaya devam edecektir" dedi.

3- Başbakan YardımcısıBülentEcevitKamu-Senüyelerini kabulündeyaptığıkonuşmada, hükümetin ele aldığı ilk reformun kamugörevlilerininsendikalaşmasıylailgiliolduğunu belirterek,"Kamugörevlilerinin sendikalaşmasıyla yalnız kamu görevlilerinin özlük haklarının iyileştirilmesideğil,genelde kamuyönetimininiyileştirilmesiveistikrara kavuşturulması bakımından da önemli adımlar atılabilecektir" dedi.

4- Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, stajlarını tamamlayan adli veidari yargı yargıç adaylarının görev yerlerinin belirlenmesi amacıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yargıçvesavcı adaylarısınavınınÖSYMtarafındanyapılmasıiçinilgili yönetmeliktedeğişikliğegidileceğinibelirterek,idari yargıdaki yargıç açığının giderildiğini ancak adli yargıda büyük yargıç ve savcı açığı bulunduğunu kaydetti.

5- CHP Genel Başkanı DenizBaykalSabahgazetesine1997 yılınıdeğerlendirdi.Baykal, Türkiye'nin, yaşanan sorunlarla, bugüne kadar olduğu gibi sıradan siyasi tercihlerle ve alışılmış siyasiparti mücadelelerinin bir parçası haline dönüşerek çıkış yolu bulma şansına sahip olmadığını vurgulayarak, "Türkiye, daha köklü ve daha ciddi tercihler yapmak zorundadır.Türkiye, temel siyaset anlayışını değiştirmekzorundadır.Türkiye'yibugüne kadaridareetmiş politikaların ülkemize getirmiş olduğu sonuç ortadadır" dedi.

6- DTP GenelBaşkanıHüsamettinCindoruk,yeniyılve ramazanınbaşlaması nedeniyle yayımladığı mesajda, 1997 yılının enönemliolaylarındanbirininülkedeyaşananrejim tartışmalarınınyoğunlaşmasıolduğunuifadeederek,"55. Hükümet'in kurulmasıyla ülkede rejim bunalımı aşılmıştır" dedi.

7-BağımsızAfyonMilletvekiliKubilayUygunDTP'ye katıldı.

8-BasınKonseyi'ndenyapılanyazılıaçıklamada,Türk Basını'nın,1997yılınıbaskı,engelleme,gözaltıve tutuklamalarla geçirdiğini, bu dönem içinde bir radyosahibinin öldürüldüğünü,3gazetecininsilahlı saldırıya uğradığını, 96 gazeteciningözaltınaalındığını,16gazetecininde tutuklandığını bildirdi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (TGC) NailGürelide yaptığıaçıklamada,1997yılınınbasın açısından siyahlar ve beyazlarla dolu geçtiğinibelirterek,"Biryandanyasalardan kaynaklananyasaklamalarveyargılamalar,biryandan şiddet içeriklisaldırılardemokrasininayıplarını,karayanını oluşturdu.1998'inbasınvedüşünceaçıklamaözgürlüğünün herkes tarafından kullanılabileceği bir yıl olmasınıdiliyorum" dedi.

9-İnsanHaklarıDerneği'nin(İHD)düzenlediği"Barış Hakkı"konulutoplantıdakikonuşmasında,bölücülükyaptığı savıyla Ankara 2 No'lu DGM'de, yargılanan İHD Genel Başkanı Akın Birdal beraat etti.

10- İstanbul'da BakırköyYenimahalletrenistasyonundaki banliyotrenininvagonundameydanagelenpatlamada,ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

11- Burdur'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü.

12- Rusya Dışişleri Bakanı YevgeniPrimakov,Nezavisimaya gazetesineverdiğidemeçte,günümüzdeteksüpergücünABD olduğunu belirterek, dünyanın, hiçbir ülkenin tek başınaegemen olmayacağı çok kutupluluğa doğru ilerlediğini söyledi.

13- Cezayir'de köktendinci militanların son üçgüniçinde gerçekleştirdikleri saldırılarda, 93 kişinin öldüğü bildirildi.

31 ARALIK 1997

1- CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,yeniyılmesajında, "Laikliğekarşıyıliçindegörülenbazıtezahürlerin,her kesimdeirticatehlikesiyleilgilikaygılaryarattığını" vurgularken1998'einanç ve kararlılıkla girildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Demirel, "1997'dekarşılaştığımıztümsorunlar, demokratikzeminlerde,demokrasikurallarıiçerisinde tartışılmış ve çözümler aranmıştır" dedi.

TBMMBaşkanıHikmetÇetin,BaşbakanYardımcısıBülent Ecevit,BaşbakanYardımcısıveMilliSavunmaBakanıİsmet Sezgin, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da birer yeni yılmesajı yayımladılar.

2- Başbakan Mesut Yılmaz, Emniyet Genel MüdürlüğüOtomatik ParmakİziTeşhisMerkeziveOlay Yeri İnceleme Otoları'nın hizmetegirmesidolayısıyladüzenlenentörendeyaptığı konuşmada,TürkPolisteşkilatının,teknolojiningerisinde kalamayacağınıbelirterek,"Polisinteknolojiningerisinde kalması, suçluların gerisinde kalması demektir" dedi.

BaşbakanYılmazayrıca,SavunmaSanayiiİcraKomitesi toplantısınakatıldı.Toplantıdan sonra açıklama yapan Savunma Sanayi Müsteşarı Yalçın Burçak, komitenin 48 adetF-5uçağının modernizasyonununİsrailfirmasıIAItarafından yapılacağını bildirdi.

3-AnayasaMahkemesi,11AralıkgünüTBMM'de dokunulmazlıkları kaldırılan DYP milletvekilleri Mehmet Ağar ile SedatEdipBucak'ınkararıniptaliistemiyleyaptıkları başvuruyu sonuçlandırdı.Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden yaptığı açıklamada,Bucak'ınbaşvurusununoybirliğiyle; Ağar'ınbaşvurusununisebazıbölümlerdeoybirliğiyle, bazılarında ise oy çokluğuyla reddedildiğini kaydetti.

4- Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, 18yıldır sürdürdüğüAnayasaMahkemesiüyeliğive6yıldır yürüttüğü Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevlerinden emekliye ayrıldı.

5- Kamu Emekçileri Sendikaları (KESK) KonfederasyonuGenel BaşkanıSiyamiErdemdüzenlediğibasıntoplantısında,1997 yılını değerlendirdi.Erdem,sendikalçalışmalarınedeniyle 1997yılında 100 bini aşkın kamu çalışanlarının adli veya idari soruşturmaya uğradığını belirterek, "Sendikal hak ve özgürlükler mücadelemiz1998'de de artaracak sürecektir.Ankara'ya yürüyüş ve hizmet üretimini durdurma eylemleri de olmak üzere hertürlü etkinliği gerçekleştirmekten çekinmeyeceğiz" dedi.

6-İstanbulEmniyet MüdürlüğüTerörleMücadeleve İstihbaratŞube Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonlarda, Hizbullah örgütüİlimGrubuüyesi11kişiningözaltınaalındığı bildirildi.

7- Cezayir'de son olarak, Ramazan'ın ilkgünündeüçayrı yerdeişlenentoplucinayetlerde78köylününkatledildiği bildirildi.

8- Pakistan'da yapılan cumhurbaşkanlığıseçiminiBaşbakan NavazŞerif'in,PakistanMüslümanBirliğipartisininadayı Muhammed Refik Tarar'ın kazandığı bildirildi.