11.10.2011
×

Hakkında

Künye

İletişim

1 EKİM 2011

1-Cumhurbaşkanı AbdullahGül,TBMM24.Dönem2.yasamayılının başlaması nedeniyle Genel Kurulda yaptığı konuşmada, “YeniAnayasa hiçbirözelfikrin, partinin,ideolojininvedoktrininmührünütaşımamalıdır. Anayasanın taşıması gereken tek mühür, milletimizin mührü olmalıdır.” dedi.

TBMMBaşkanıCemilÇiçekdeyaptığısunuşkonuşmasında,“1982

Anayasası darbe anayasası imajını atamamıştır. Ülkemizde, toplumsal mutabakatadayalıyenibiranayasaihtiyacıvebuihtiyacıngiderilmesiyönünde ciddi bir beklenti mevcuttur.” dedi.

2-BaşbakanRecep TayyipErdoğan,Makedonyadönüşüuçakta gazetecilereyaptığıaçıklamada,MİT ileterörörgütüPKKtemsilcileri arasındakigörüşmeleringerekirseyenidenbaşlayabileceğinisöyledi.Başbakan Erdoğan,bazıAlmanvakıflarınınBDP’libelediyelerüzerindenPKK’yapara aktardığını,bölgeyegönderilenparanınyatırımadönüşmediğini,bir Alman vakfınınbelediyelerilekredisözleşmesiyaptığınıbelirterek,“Ovakıflar bu yolla resmen PKK’ya para gönderiyor.” dedi.

3-CHPGenelBaşkanıKemalKılıçdaroğlu,Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün TBMM’nin24.Dönem2.yasamayılınınaçışkonuşmasınailişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Konuşmanın, iki-üç paragrafı çıkartıldığında hükümet programı gibi olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, olaylara daha tepeden bakan doyurucu bir konuşma beklediğini ifade etti.

4-BaşbakanYardımcısıBekirBozdağ,Diyanet-Sen Akademisinin düzenlediği ”YeniAnayasada Din veVicdan Hürriyeti” konulu panelden ayrılırkengazetecilerinsorularınacevaben,CHP’nin,yenianayasayapmak için bir yıllık sürenin yetmeyeceği yönündeki açıklamalarının siyasi olduğunu söyledi.

5-Bilim,Sanayive TeknolojiBakanıNihatErgün,Samsun’dadüzenlenen “Tıbbi Cihaz Sektörü ve Sorunları” konulu toplantıda yaptığı konuşmada, sağlık hizmetlerinde yapılan atılımların tıbbi cihazlar sektörüne yatırımı da artırdığını söyledi.

6-EnerjiveTabiiKaynaklarBakanıTanerYıldızAtatürkHavalimanında gazetecilereyaptığıaçıklamada, Türkiye’ninilkdoğalgazithalatanlaşması olan Batı Hattı kontratının, istenen indirim oranlarının oluşmaması nedeniyle sonlandırıldığını açıkladı.

7-MerkezBankasıBaşkanıErdemBaşcı, TÜSİAD’ındüzenlediğiCEO Forumu açılışında yaptığı konuşmada, “Türk Lirasında şu ana kadar görülen değer kaybı hem gerekli, aynı zamanda da şu an itibariyle yeterlidir.” dedi.
 

2 EKİM 2011

1-BaşbakanYardımcısıBülent Arınç,Manisa’daüçsemavidinden aralarındaimam,rahipvehahamındabulunduğu AntakyaMedeniyetler Korosu’nun“Bin YıllarKadarDerinlereUzananKöklerdenGöklereKadim Eserler”başlıklıkonserisonrasındayaptığıkonuşmada,“ErmenilerKırkağaçta, Manisa’da yaşadılar. Bu topraklarda birlikte yaşadık. Osmanlı dönemi bu beraberliği gösterdi. Sonra yaşananları bir kenara koyun. Onlar farklı bir trajedidir. 160’dan fazla cemaat vakfı var ve onların pek çok gayrimenkulleri var. 1974te el konulmuştu. Geçmiş günlerde Kanun Hükmünde Kararname çıkarttık.Gaspettiğimizgayrimenkullerinicemaatvakıflarınaayneniade ediyoruz. BuTürkiye’nin yüz akıdır.” dedi.

2-Gıda,TarımveHayvancılıkBakanıMehdiEker,gazetecileregündeme ilişkinaçıklamalardabulundu.Sondönemdesivilleridehedefalarakartanterör saldırılarınailişkinBakanEker,“PKK,bırakınbaşkabirırktaninsanatahammül etmeyi, kendi gibi Kürt ve Müslüman olana ‘sen benim gibi düşünmüyorsun, sana hayat hakkı tanımıyorum’diyor.” dedi.

3-Kültürve TurizmBakanıErtuğrulGünay,Bakanlığının,hizmetiçi eğitimprogramlarıçerçevesindedüzenlenen“İlKültürve TurizmMüdürleri Toplantısı”ndayaptığıkonuşmada,“DünyaMirasListesi”ndeyeralankültürel miras sayısının daha fazla olması gerektiğine işaret ederek, geçmiş yıllarda bu konudayaşananihmalkarlıklarındaaşılmasıgerektiğinisöyledi.BakanGünay ayrıca,Türkiye’ninbugünturizmde7.sıradaolduğunu,kıtaolarak Amerika, ülke olarak da Çin, Fransa, İtalya ve İspanya’nın ardında yer aldığını söyledi.

4- AvrupaBayanlarVoleybolŞampiyonası’ndaevsahibiİtalya’yı3-2 yenenAMilliTakımımızAvrupa üçüncüsü oldu.

5-BaşbakanRecepTayyipErdoğan’ınGüney Afrikaziyaretiöncesinde ZamangazetesinemülakatverenGüney AfrikaCumhuriyetiTürkiye BüyükelçisiTebogoSeokolo,ikiülkearasındahızlagelişenilişkileriveziyaretin önemini değerlendirdi. Hem kendi coğrafyalarında hem de uluslararası alanda büyük bir söz sahibi olan iki ülkenin bağlantılarının artmasını bir zorunluluk olarak değerlendiren Seokolo, Başbakan Erdoğan’ın ziyaretini tüm Güney Afrika’nınheyecanlabeklediğinisöyleyerek,buziyaretingelecekteartacakbir diyaloğun kapısını açacağını belirtti.

6-İngiltereDışişleriBakanı WilliamHague,İngilizObservergazetesine verdiğidemeçte“Türkiye’nin AB’deolmasınınstratejikbirgereklilik olduğunu”,Ankara’nın hızla yükselen bir aktör olduğunu belirtti.

3 EKİM 2011

1-BaşbakanRecepTayyipErdoğanGüney Afrika’yahareketindenönce İstanbul AtatürkHavalimanındayaptığıbasıntoplantısındagazetecilerin sorularınıcevaplandırdı.Almanvakıflarının PKK’yaveCHP’libelediyelere yardımettiğiyolundabasınayansıyansözleriyleilgiliolarak,sözlerininmedya tarafındantammanasıylayansıtılmadığınısöyledi.Sözkonusuvakıfların kendikonuşmasıylagündemegelmediğini,Almanvakıflarınınuzunzamandır Türkiye’de benzer bazı girişimlerinin olduğunu belirten Başbakan Erdoğan, “Türkiye’debutezgahyeniçalışmıyor.Benimanlattığımkonubudur.Özellikle ağırlıklıolarakBDP’libelediyelerebusöylediğimvakıflar, butürkredi,hibe mekanizmasını çok çalıştırıyorlar.” dedi.

2-CHP GenelBaşkanıKemalKılıçdaroğlu,Startelevizyonundaana haber bültenine katılarak gündeme ilişkin soruları cevapladı. Başbakan Recep TayyipErdoğan’ın,Almanvakıfları ileCHPveBDP’libelediyelereilişkin sözlerini değerlendiren Kılıçdaroğlu, büyükşehir belediyeleri açısından böyle bir şeyin olmadığını, diğer belediyelerin de araştırıldığınısöyledi.

3- AdaletBakanıSadullahErgin,HakimlerveSavcılarYüksekKurulu tarafındandüzenlenen“YargıdaDurum AnaliziDeğerlendirmeToplantısı”nın açılışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Ergin yeni anayasa konusunda ortaya bir hedef konulduğunu belirterek, “Biz kenetlendik. İnşallah yeni anayasayı makul bir sürede yapmak istiyoruz.” dedi.

4-SağlıkBakanıRecep Akdağ,YıldırımBeyazıtÜniversitesinin akademikyılaçılışındayaptığıkonuşmada, “TamGün Yasası”nınamacının üniversitelerdeki eğitim ve araştırmayı çok daha iyi seviyelere getirmek olduğunu, yasa ile “devletten ayrılan doktorlar nedeniyle üniversite hastanelerinde işler aksıyor” yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi.

5-DiyanetİşleriBaşkanıMehmetGörmez, Türkiye’yegelenBosna- Hersek Reis-ul Uleması Mustafa Efendi Çeriç ile bir araya geldi. Görmez, görüşmedensonradüzenlenenortakbasıntoplantısında,“BütünBalkanlar’daki Müslüman toplulukların kendi kimliklerini yeniden inşa etmesi için özellikle inanç değerlerini, bilgi temeline dayanarak ayakta tutmak gerekiyor.”dedi.

6-ÖSYMBaşkanıAliDemir BeykentÜniversitesininakademikyıl açılış töreninde yaptığı konuşmada, sınav sisteminde köklü değişikliklere gitmeyi planladıklarını belirterek,“Herbiralandaonbinlercesorudanoluşan soru havuzları olacak. Bu sorular zorluk ve ağırlık derecelerine göre önceden belirlenecek.İnsanelideğmedensınavoluşturmaimkanınakavuşacağız.”dedi.

7- TÜİK’inaçıkladığıverileregöre,buyılınilkdokuzayında, TÜFE’de yüzde 53, ÜFE’de yüzde 9, 72 oranında artış gerçekleşti. Eylül itibariyle 12 aylıkortalamalaragöreyıllıkenflasyontüketicifiyatlarında yüzde6,üretici fiyatlarındayüzde10.03düzeyindeoldu.ÖzelkapsamlıTÜFEgöstergelerinden

‘H’eylülde yıllık olarak yüzde 7.42, ‘I’yüzde 6.96 arttı.

8- Libya’da Ulusal Geçiş Konseyi’ne (UGK)bağlı kuvvetlerin Sirte kentindeki Kasr Ebu Hadi köyünün kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.

4 EKİM 2011

1-CHP GenelBaşkanıKemalKılıçdaroğlu,partisininMeclisgrup toplantısındayaptığıkonuşmada,BaşbakanRecepTayyipErdoğan’ın Alman vakıflarıveCHP’libelediyelerinilişkisiüzerineyaptığıaçıklamalarıeleştirerek, Başbakan’dan vakit geçirmeden hemen bugün ima ettiği CHP’li belediyelerin isimleriylebirliktebildiğiherşeyiayrıntıyıgizlemeden,atlamadankamuoyuna açıklamasını istedi.

2-Bilim,Sanayive TeknolojiBakanıNihatErgün,HaliçKongre Merkezindedüzenlenen“D-8SanayiBakanlarıZirvesi”ndeyaptığıkonuşmada, D-8ülkeleriyle otomobil üretimi planını yeniden canlandırmak istediklerini söyledi. Üye ülkeler arasında bir otomotiv çalışma grubu kurulması yönünde kararalındığınıhatırlatanBakanErgün,“Ortakotomotivüretimi,eğitim, Ar- Ge merkezi kurma gibi konularda çalışacak olan böyle bir derneği bir an önce hayata geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ben ev sahibi ülkenin bir bakanı olarak burada alınan kararların bizzat takipçisi olacağım.” dedi.

TÜSİADYönetimKuruluBaşkanıÜmitBoynerde,D-8yapılanmasının, kurulduğu yıllardaki küresel şartlar sebebiyle potansiyeli yeterince ortaya konulamamış, ancak küresel iş birliğine ihtiyacın giderek arttığı bu dönemde önemli katkıları olabilecek bir yapılanmayı teşkil ettiğini söyledi.

MÜSİADGenelBaşkanıÖmerCihadVardanise,D-8ülkelerinintoplamda bir milyarı aşan nüfusu ve sahip olduğu tabii kaynaklar da dikkate alındığında dünya ekonomisinde önemli bir paya sahip olmaları gerektiğine işaret etti. Vardan, bu potansiyelin henüz yeterince kullanılmadığını, üye ülkelerin dünya GSYH’ı içindeki payının 2005te yüzde 3.4 iken, 2010’da ancak yüzde 3.8 seviyesineçıkabildiğini,dünyaticaretiiçindekipayınınhalenyüzde5civarında olduğunu söyledi.

TUSKONYönetimKuruluBaşkanıRızanurMeralde,“TUSKONolarak üyelerimiz, ulaştıkları sanayi birikimlerini D-8 ülkelerindeki meslektaşları ile paylaşmaya,onlarlaortakyatırımlaraimzaatmayavebuyollaülkelerimizdeki işsizlik ve diğer sosyal problemleri önlemeye hazır ve kararlıdırlar.” dedi.

3-ÇalışmaveSosyalGüvenlikBakanıFarukÇelik,ÜçlüDanışmaKurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nda yapılacak düzenlemeye ilişkin, “İlk toplu sözleşme yapacağımız tarih,şuandakiçalışmalarımıza görekasımayıiçindeolması çerçevesinde. Umuyorumkibiraksamaolmaz vebiranönceMecliseyasayı sevkederekkasımayındatoplusözleşmegörüşmelerinebaşlamışoluruz.”dedi.

4-OrmanveSuİşleriBakanıVeyselEroğlu, ABEşleştirmeProjesi kapsamında Ankara’dadüzenlenen“SuKalitesiİzlemesineİlişkinKapasite Geliştirme”toplantısınınçıkışındaAlmanya’nınAnkaraBüyükelçisiEberhard Pohl’ün,Almanvakıflarından Türkiye’debazıbelediyelerekullandırılan kredilerin ilgili bakanlıklarca tahsil edildiği iddialarına ilişkin, Büyükelçi’nin kastettiğiprojelerinbukonuşulanlahiçbirşekildealakasıolmadığınıbelirterek, “AlmanKalkınmaBankası(KFW)gibidiğerAlmankredileriyleilgilendiğimiz yok.Özellikle AvrupaBirliğidesteklifonlarladahaönceÇevreveOrman Bakanlığıykenbizilgilendik.Amakastettikleriodeğil,sadeceAlmanyadeğil, bütünAvrupa ülkeleri.” dedi.

5- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Global Ekonomik Sempozyumuna (GES) Türkiye’yitemsilenDanışmaKuruluüyesiolarakkatılmaküzere Almanya’nın Kiel kentine hareketinden önce yaptığı açıklamada, yeniden yapılandırmada ilk üçtaksit itibariyle tahsil edilen alacak tutarının 11.4milyar lirayaulaştığınıbildirdi.BakanŞimşek,6111sayılıKanungerçekleşmelerinde yapılan tahsilâtın toplam alacağa oranının ikinci taksitte yüzde 24 iken, bu oranın3.taksititibariyleyüzde29’açıktığını,ikincitaksittahsilâtoranıyüzde

59 iken, 3. taksit tahsilât oranının ise yüzde 64’e yükseldiğini kaydetti.

6-UlaştırmaBakanıBinaliYıldırım,ÇevreveŞehircilikBakanıErdoğan Bayraktar ile birlikte sel felaketinin yaşandığı Rize’de incelemelerde bulundu. İkibakandahasonraRize ValiliğindeKoordinasyonKurulu Toplantısı’na katıldı.BakanYıldırımtoplantısonrasındayaptığıaçıklamada,Rize’ninson

74 yılın en büyük yağışını aldığını belirterek, “Sele neden olan; derelerden, dağdan, bayırdan kopan her türlü parçanın şehir merkezindeki kanal ağızlarını tıkaması ve bunun sonucunda taşmaların meydana gelmesidir. Burada gerekli müdahaleler yapılmakla beraber asıl çözüm ne olabilir? Bugün bunu enine boyuna değerlendireceğiz.” dedi.

Cumhuriyet gazetesinin sorularını cevaplandıran Bakan Bayraktar ise, “Suçlu aramıyoruz ama şunu kabul etmek lazım; bir yanlış var. Devlet olarak da vatandaş olarak da hatamız var, kusurumuz var.” dedi.

7-MHPGenelBaşkanıDevletBahçelipartisininMeclisgruptoplantısında yaptığı konuşmada, İran’ın yaptığı gibi Kandil’e operasyon düzenlemesini önererek,“Sınırötesitezkeredensonrakarahareketinibaşlatacakiradeyi gösterve TürkBayrağınıKandil’einmeyecekbirşekildegöndereçek.”dedi. Yeni anayasa çalışmalarına destek vereceklerini belirten Bahçeli, toplumsal sözleşmemizi tazeleyecek her masanın etrafında büyük bir iftiharla sonuna kadar oturup sorumluluk alacaklarını söyledi.

8-Terör örgütü PKK’nin kent yapılanması olduğu belirtilen KCK TürkiyeMeclisisoruşturmasıkapsamındaİstanbul,İzmir,Ankara,Diyarbakır, Gaziantep,Batman,Siirt,Şanlıurfa,Mersin, AdıyamanveMardin’de gerçekleştirilenoperasyonlarda,BDP GenelBaşkan YardımcısıErkanPişkin, BDP’libelediyebaşkanları,ilyöneticilerinindearalarındabulunduğuyaklaşık

150 kişi gözaltına alındı. Gaziantepte gözaltına alınan 20 kişi tutuklandı.

BDPGenelBaşkanıSelahattinDemirtaşgözaltılaratepkigöstererek, “KCK operasyonlarıadı altında PM üyelerimiz,belediye yöneticilerimiz, parti çalışanları tutuklanıyor. Eğer KCK buysa KCK’nın genel başkanı ben oluyorum.Çünkütutukladıklarının tamamı BDP’liarkadaşlarımız. Böylebir ortamdaolgun,uzlaşmacıveçözümedayalıtartışmalaryürütebilirmiyizkendi içimizdetartışıyoruz.Türkiyebirileriiçindemokratikleşiyorolabilir.Ama Türkiye’nin bir kısmı giderek 12 Eylül dönemini aratmayan uygulamalara tanık oluyor.” dedi.

9-TürkiyeİhracatçılarMeclisi(TİM)BaşkanıMehmetBüyükekşi,çeşitli temasveziyaretleriçinTürkiye’debulunan ABDDışişleriBakanYardımcısı JoseFemandes’lebirarayageldi.Femandes, Türkiye’nin2000’liyılların başlarında uygulamaya koyduğu ekonomik reformlar sayesinde dünyada 17. büyük ekonomi olmayı başardığını belirterek, “Türkiye’nin 2002’de öğrendiği dersi dünyanın geri kalanı bugün öğreniyor.” dedi.

10-İranCumhurbaşkanıMahmud Ahmedinejaddevlettelevizyonunda yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, NATO’nun füze savunma kalkanının Türkiye’dekurulacakolmasındanduyduklarırahatsızlığıTürkiye’yeilettiklerini belirterek,“Füzesavunmakalkanısiyonistrejimisavunmayıhedefliyor.Birgün bize saldırırlarsa bizim füzelerimizin onları vurmasını istemiyorlar. Kalkanı bununiçinorayakoydular. Türkdostlarımızabunundoğrubirişolmadığını, kendilerinin zararına olduğunu söyledik.” dedi.

11- AlmanyaDışişleriBakanlığı,BaşbakanRecepTayyipErdoğan’ın “Almanvakıflarının PKK’yayardımettiği”yönündekiiddialarınıreddetti. Bakanlıkaçıklamasında,PKK’nınterörörgütüolaraksınıflandırıldığının altı çizilerek,yasadışıbirfaaliyetbilgisineulaşılırsatakipçisiolunacağıkaydedildi.

12-ResmiziyaretiçinGüneyAfrikaCumhuriyeti’ndebulunan BaşbakanRecepTayyipErdoğan,Cumhurbaşkanı YardımcısıKgalema Motlanthe ile görüştü. Başbakan Erdoğan, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, “İnanıyorum ki birlikte yapabileceğimiz çok şeyler var. Gerek İsrail, Filistin konusunda, gerek Sudan’daki gelişmeler konusunda, gerek Somali konusundabütün bunları ele alma fırsatını bulduk, Kıbrıstaki gelişmeleri dedeğerlendirme fırsatını bulduk.”dedi.Suriyeileilgili birsoru üzerine,bukonudadeğerlendirmeleriHatayziyaretinden sonrayapacaklarını belirterek, “BMGüvenlikKonseyindebirmetin gündeme geliyor ve bu metin oylanacak.Doğrusubenbumetni,Suriyeileilgiliönemlibiruyarımetniolarak görüyorum.” dedi.

EkonomiBakanıZaferÇağlayanda,GüneyAfrika’nınPretoriaşehrinde Türk gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 Ekim 2011 tarihi itibarıyla bu yılki ihracatın100milyardolarıgeçtiğinibelirterek,“Son12aylıkihracatrakamımız

131,7 milyar dolar. İnşallah bu rakamlarla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırıyoruz,yıllık135milyardolarlıkihracatadoğrusondereceemniyetli birseyiriçindeyiz.Bu, Türkiyeekonomisinindinamikyapısınıgösteriyor. Piyasalardakidaralmayarağmenbunuyapıyoruz.İhracataGüney Afrika’da dalya demek önemli.” dedi.

13-AvrupaKonseyiParlamenterlerMeclisi(AKPM),Filistin’e “demokratik ortaklık statüsü” verilmesini kararlaştırdı.AKPM’de kabul edilen raporda, Filistin topraklarında insan haklarının korunması, hukuk devleti ve demokrasiningelişmesiniteşviketmekaçısındanbustatününverildiğibelirtildi.

14- ABDMerkezBankası(FED)BaşkanıBenBernanke,FED’in,zayıf istihdampiyasasıveAvrupa’dakifinansal sıkıntılardankaynaklıkırılgan ekonomik büyümeye yardımcı olmak için daha fazla adım atmaya hazır olduğunusöyledi.Bernanke,ABDKongresiOrtakEkonomiKomitesinde yaptığı konuşmada, “Komite, ekonomideki gelişmeleri yakından izlemeye devamedecekvefiyatistikrarıbağlamındagüçlüekonomiktoparlanmayı ilerletmek için uygun biçimde daha fazla adım atmaya hazır olacak.” dedi.

15- Somali’nin başkenti Mogadişu’da, hükümet binalarının önünde bombalıaraçla düzenlenen intiharsaldırısında70kişiöldü,onlarcakişi yaralandı.

Güney Afrika’dabulunanBaşbakanRecepTayyipErdoğan,patlamayla ilgili yaptığı açıklamada, “Bunu bir defa İslam adına yaptığını söyleyenlerin İslamlaalakasıolamaz. Ziraİslam,birterördinideğildir.İslam,anlamı itibarıyla da bir barış dinidir.” dedi.

5 EKİM 2011

1-Cumhurbaşkanı AbdullahGül,“Bağımsızlıklarının20.YılındaTürk Cumhuriyetleri” toplantısında yaptığı konuşmada, acılara ve gözyaşına sahne olan20.yüzyılınaynızamandaikibüyükdirilişe,adeta“stratejikbirmucize”ye deşahitolduğunubelirtti.1923yılındaTürkiyeCumhuriyeti’ninkurulduğunu, cumhuriyetin büyükbirgüvenvebaşarıiçinde 100.yılına yaklaştığını, 20yıl öncedeTürkcumhuriyetlerinintarihifırsatıdeğerlendirerek,bağımsızlıklarını ilanettiğinibelirtenCumhurbaşkanıGül, TürkiyeCumhuriyetive Türk cumhuriyetlerinin kuruluşunun büyük bir ayağa kalkma ve büyük bir direniş olduğunu söyledi.

2-DışişleriBakanıAhmetDavutoğluCHPGenelMerkeziniziyaretederek CHP GenelBaşkanıKemalKılıçdaroğluilebirgörüşmeyaptı.Görüşmede Suriye,Kıbrıs,İsrailvefüzesavunmasistemikonularınınelealındığıbelirtildi. Bakan Davutoğlu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, belli aralıklarla muhalefet liderlerini bilgilendirmeyi bir gelenek haline getirdiklerini, bu toplantılarda Türkiye’ningeleceğiniilgilendirendışpolitika konularındafikir alışverişi yaptıklarını belirterek, “Bu konuların günlük siyaset içinde özellikle ülkemizinmenfaatleri açısındandoğru değerlendirilmesinisağlamaya gayret ediyoruz.” dedi.

3-Hükümetesınırötesioperasyoniçinverilenyetkiyibiryıldahauzatan tezkereTBMM Genel Kurulunda kabuledildi.CHPve MHP‘sınır ötesi operasyon’yetkisine destek verirken BDP, “savaş ilanı” diyerek reddetti.

4- TÜSİAD’ınbu yılki ikinci Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı İstanbul’dayapıldı. Toplantıdakonuşan TÜSİADBaşkanıÜmitBoyner, Türkiye’nin cari açığını kapatacak kaynakları elde etmede son dönemde zorlanmadığına dikkat çekerek, “Ancak likidite bulmak da zorlaşırsa, o zaman eskiden olduğu gibi gemiyi yüzdürmek mümkün olmayacaktır.” dedi.

5- Moodys, politik belirsizlikleri, düşük büyüme beklentilerini ve ciddi boyutlaraulaşanborcunuzunvadedefinansman riskinigerekçegöstererek, İtalya’nın “AA2”olan devlet tahvili kredi notunu “A2” ye çekerken, kredi not görünümünü ise “negatif” olarak belirledi.

6-AçıkToplumVakfıtarafındandesteklenenve“akiladamlar”olarak daadlandırılanBağımsız TürkiyeKomisyonuBaşkanı,eskiFinlandiya CumhurbaşkanıMartti Ahtisaaribaşkanlığındakiheyet, Ankara’dabirdizi temastabulundu.Heyet,Cumhurbaşkanı AbdullahGültarafındankabul edilirken,CHP GenelBaşkanıKemalKılıçdaroğluveBDP GenelBaşkanı Selahattin Demirtaş ile de görüştü.

7-BaşbakanRecepTayyipErdoğan,Güney AfrikaCumhuriyeti ziyareti kapsamında Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığında ”Türk Dış Politikası”konulubirkonferansverdi.Konuşmasında,“Benşuandaİsrail’i de bölgesi için çevresi için tehdit unsuru olarak görüyorum. Çünkü kendisinde atombombasıvar.İsrailşuandaişgalcidurumundadırvebölgededevletterörü uygulamaktadır.”dedi. Başbakan Erdoğan, Suriye’ye karşı sessiz kalmanın da mümkün olmadığını vurguladı.

8- BM Güvenlik Konseyi, Suriye’de Beşar Esad Rejimi’ni kınayan ve sivillere saldırıların devam etmesi durumunda yaptırım getirilmesini öngören karar tasarısını kabul etmedi.Karar tasarısını Rusya ve Çin veto etti.

9- Yunanistan’dahükümetinaldığıekonomiktedbirkararlarınıprotesto etmek için genel greve gidildi. 

6 EKİM 2011

1-Bilim,SanayiveTeknolojiBakanıNihatErgün,D-8ülkeleri(Türkiye, İranPakistan,Bangladeş,Malezya,Endonezya,MısırveNijerya)arasındahızlı ve doğru bir veri akışı sağlamak amacıyla bir portal oluşturulması gerektiğini söyledi.İstanbul’daD-8SanayiBakanlarıkapanışoturumundakonuşanBakan Ergün,“Hangiülkedehangifirmanınnetürbirürünaradığını,firmalarımızbu portal üzerinden takip edebilmelidir.” dedi.

2-DışişleriBakanı AhmetDavutoğlu,TÜSİAD’ın40.yıletkinlikleri kapsamında Haliç Kongre Merkezinde düzenlediği “Küresel Enerji Stratejileri Simülasyonu:Türkiye’ninGelecek10Yılı’ konulutoplantınınkapanış konuşmasını yaptı. Simülasyonların, gerçekliğin bir salonda karşı karşıya gelmesi ve tartışılması bağlamında heyecan verici bir yöntem olduğunu belirten Bakan Davutoğlu, akademik hayatında da öğrencilerine simülasyon uyguladığını ifade etti.

Küresel jeopolitik analiz kuruluşu (STRATFOR) Enstitüsü Başkanı GeorgeFriedmanise,ekonomisihızlabüyüyenTürkiye’ninbölgeninlider ülkesi konumunda olduğunu söyledi.

3-ÇalışmaveSosyalGüvenlikBakanıFarukÇelikAğrıSSKİlbinasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Herkes iki elini başının arasına koyup düşünmeli; Bizim problemimiz ne, biz nelerle uğraşıyoruz diye, İç çekişmeler, içkavgalarvevatandaşınistismarıileçokşeykaybettik.Artıkkaybetmeyelim. Birlikvekardeşlikiçerisinde,Türkiye’yibugençnesli,geleceğedahamüreffeh bir şekilde taşımanın mücadelesini verelim.” dedi.

4-OrmanveSuİşleriBakanıVeyselEroğlu Anadolu Ajansınayaptığı açıklamada, Türkiye’ninağaçlandırmafaaliyetlerikonusundadünyayaörnek teşkilettiğinibelirterek,Milli AğaçlandırmaSeferberliğikapsamındailküç yılda bütün hedefleriaştıklarını belirtti.

5-UlaştırmaBakanıBinaliYıldırım,karasalvedenizaltıfiberoptikhattının açılışındayaptığıkonuşmada,“TURCYOS2”projesinin TürkiyeileKKTC arasındaki iletişim ağını güçlendireceğini ifade ederek, bir turizm ve eğitim adası olan KKTC’nin iletişim altyapılarının tamamlanmasıyla bir bilişim adası haline dönüşeceğini belirtti.

6-BDP GenelBaşkanıSelehattinDemirtaşİstanbulBağcılarİlçe Başkanlığındadüzenlediğibasıntoplantısında,KCKoperasyonlarınıeleştirerek gözaltındaki arkadaşları suç işlediyse, kendilerinin de aynı suçu gece gündüz işlemeye devam edeceklerini bildirdi.

7-Bilgi TeknolojileriveİletişimKurumu(BTK)İkinciBaşkanı Turgut Ayhan Beydoğan, baz istasyonlarının İstanbul ili ölçüm sonuçlarını “CEBİT Sinerji Zirvesi”nde açıkladı. Beydoğan, elde edilen verilerin uluslararası limit değerlerinçokaltındaolduğunuvurgulayarak,“Bazistasyonlarınınartmasıcep telefonlarınındahaazenerjiharcamasıanlamınageliyor. Toplumdayaratılan baz istasyonu korkusu dayanıksız ve bilimsellikten tamamen uzaktır.” dedi.

8-TUSKON’unParisYatırımAjansıileFransaYöneticilerveGirişimciler Federasyonuyladüzenlediği,“Fransa-Türkiye YeniyatırımvePartnerlik FırsatlarıBuluşması”İstanbul’dagerçekleştirildi. TUSKONBaşkanıRızanur Meral, Fransa’nın gerek ekonomik büyüklüğü gerekse tüccar bir ülke olması nedeniyle Türkiyeiçinhemönemlibirpazarhemdeçokönemlibirtedarikçi durumunda olduğunu bildirdi.

9- AvrupaGençlerTekvandoŞampiyonasındaerkekler63kilodaYusuf Kocaman,Ukraynalırakibi ArtenMarchenko’yuyenerekaltınmadalyanın sahibi oldu.

10-BaşbakanRecepTayyipErdoğanGüney Afrika’yayaptığıziyarette kendisinerefakatedenköşeyazarlarıylabaşkentPretoria’dayaptığıgörüşmede, Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimin nereye kadar gideceğine ilişkin bir soruyuyanıtlarken,olmasıgerekenyerevaracağınıbelirtti.BaşbakanErdoğan, Gazze’debaşgösterenaçlıksorunununhatırlatılmasıüzerinede“Bütünbunlara yardım elimizi uzatamamaktan dertliyiz. Olumlu yaklaşım göstermemesi İsrail’i her geçen gün daha da sıkıntıya sokacaktır. Elindeki orantısız güç bir yerden sonra kendine dönecektir.” dedi.

11- Lİbya’da devrik lider Muammer Kaddafirejimi yandaşlarının elindebulunan Trablus’ungüneybatısındakiRagdalinkentinde,Kaddafi’ye bağlı güçlerle muhalif güçler arasında şiddetli çatışmaların meydana geldiği bildirildi.

12-BMİnsanHakları YüksekKomiserliği,Suriye’deyönetimkarşıtı protestoların başladığı mart ayından beri ölenlerin sayısının 2 bin 900’ü geçtiğini bildirdi.

13-FilistinDevletBaşkanıMahmutAbbasAvrupaKonseyiParlamenterler Meclisi (AKPM)BaşkanıMevlütÇavuşoğlu’nundavetlisiolarak Fransa’nın Strasbourgkentinegitti.GenelKuruldakonuşanveAKPMüyelerininsorularını yanıtlayan Abbas,Çavuşoğluiledüzenlediğibasıntoplantısında,“İsrail’in Türkiye’ninistediğigibiözürdilemesiveilişkilerinnormalleşmesininOrtadoğu barış sürecine katkı sağlayacağını” söyledi.

14- ABDSavunmaBakanıLeonPanetta,NATO’nunTürkiyeve Romanya’ya kurmayı planladığı füze savunma sisteminde İsrail’le bilgi paylaşımı gibi bir içeriğin yer almadığını açıkladı.

15-TeknolojisektöründefaaliyetgösterenApplefirmasınınkurucusu

Steve Jobs,ABD’nin California eyaletinde yaşamını yitirdi.

16-Yunanistan’dahükümetinaldığıekonomiktedbirkararlarınaprotesto gösterileridevamediyor.Göstericiler,DevletGenelMuhasebeOfisiniişgaletti.


 

7 EKİM 2011

1-Cumhurbaşkanı AbdullahGül,resmiziyaretiçinTürkiye’yegelen BrezilyaDevletBaşkanıDilmaRousseffileÇankayaKöşkündebirarayageldi. CumhurbaşkanıGülgörüşmeninardındandüzenlenenortakbasıntoplantısında, “Türkiye’de Brezilya’nın en büyük lobicisi Brezilyalı futbolculardır. Brezilya sevgisiniTükhalkınınkalbineonlarayrıbirşekildeyerleştiriyor.”dedi.Rousseff de,“Sizleriakrabaolarakgörüyoruz,çünküyenibirmilletizvedamarlarımızda Türk kanı da dolaşıyor.” dedi.

2-CHP GenelBaşkanıKemalKılıçdaroğlu,20Eylül’deKumrular Sokaktaki patlamayı yaşayan esnafı ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.Esnafınkendisinehemdertlerinihemdeyaşadığı tramvayıanlattığınıbelirtenKılıçdaroğlu,“Ortakbirtaleplerivar,‘terörbitsin’ diyorlar.Bununiçinbenkendilerinesözverdim.CHPolarakbizterörün sonlanması için gelecek bütün önerilere koşulsuz destek vereceğiz. Bu ülke terörden çok çekti, bundan sonra kimse çekmesin.” dedi.

3-DışişleriBakanı AhmetDavutoğlu,siyasipartileribilgilendirmeturu kapsamındaBDPGenelBaşkanıSelehattinDemirtaş’ıBDPGenelMerkezinde ziyaret ederek, dış politikada yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi. Görüşmedenayrılırken gazetecilerin sorularınıyanıtlayan BakanDavutoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin Ermenistan ziyareti öncesinde yaptığı açıklamalarda 1915 olaylarını “soykırım” olarak değerlendirmesinin hatırlatılması üzerine,“Fransa’nınkenditarihiyleyüzleşmesindefaydavar. Bizden tarihimizle yüzleşme isteyenler aynaya baksın.” dedi.

4-EkonomiBakanıZaferÇağlayan, TürkiyeİşadamlarıveSanayiciler KonfederasyonununBrezilyaDışişleriBakanlığıve AnkaraBüyükelçiliğiile birlikte düzenlediği Brezilya İş Forumu’nda yaptığı konuşmada, “İki ülkeye ilişkinrakamlarabaktığımızda,270milyonlukbirnüfus,3trilyondolarayakın milligeliriolanikiülkedenbahsediyoruz. Aramızdaolmasıgerekenticaret hacminin en az 20, 30, 50 milyarla ifade edilmesi lazım.” dedi.

5-İçişleriBakanıİdrisNaimŞahin, Türkiye’yegelenFransaİçişleri BakanıClaudeGueantveberaberindekiheyetikabuletti.Görüşmenin ardındandüzenlenenortakbasıntoplantısında, TürkiyeileFransaarasında“İç GüvenlikAlanındaİşbirliğiAntlaşması”imzalandı.BakanŞahin,“Fransaileimzaladığımız iç güvenlik alanındaki işbirliği antlaşması, terörle mücadele, sınırıaşanorganizesuçlar,kaçakçılık, uyuşturucuticareti,malisuçlargibi geniş alanı kapsamaktadır.” dedi. Bakan Şahin ayrıca, KCK operasyonları kapsamında 4 bin kişinin tutuklandığını belirten BDP’nin açıklamalarına ilişkin, “Gerekirse BDP’nin iddia ettiği rakamda da gözaltılar ve tutuklamalar gerçekleşebilir.Ama gerçekte tutuklanan 485 kişi.” dedi.

6- Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Almanya’ya 3-1 yenilerek grubunda üçüncü duruma geriledi.

7-2011NobelBarışÖdülü’ne, AfrikaülkesiLiberyaDevletBaşkanı EllenJhonsonSirleaf,LiberyalıaktivistLeymahGboweeve Yemenliaktivist TavakkulKatman,“barışıninşasınatamkatılımlarıiçinkadınlarıngüvenliği vekadınhaklarıkonularındakişiddetiçermeyenmücadeleleri”nedeniylelayık görüldü.

8-IMFBaşkanıChristineLagardeileBerlin’debirarayagelen AlmanyaBaşbakanı AngelaMerkel, Avrupa’nınborçkrizininağırlaşmaya başlamasınedeniylehükümetlerin,Avrupalıbankalarınfinansal pozisyonunu güçlendirmesi gerektiğini söyledi. Merkel, “Gerekli olursa makul biçimde sermaye artırımına gidilmesi gerekiyor. Ortaya çıkacak muhtemel zarar çok yüksek olabileceği için tereddüt etmemeliyiz.” dedi.

9- Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy Ermenistan ziyaretinin ikinci günündeDevletBaşkanıSerjSarkisyanileortakbirbasıntoplantısıdüzenledi. Sarkozy, Ankara’nınkendisinincumhurbaşkanlığısüresiiçinde“Ermeni soykırımı”nı tanımasını beklediğini belirterek, “Türkiye gibi büyük bir ülke tarihininkaranlıksayfasınıkabuletmeli. Takvimegelincekimseyeültimatom vermek,takvimkoymakgibibirpozisyonumuzolamaz.1915ten2011’ekadar geçen zaman, zaten bu konuda beklenenin yapılması için yeterince uzun bir zaman.” dedi.

8 EKİM 2011

1-CHP GenelBaşkanıKemal Kılıçdaroğlu,CHP’nin,milletvekillerive partiyöneticilerininkatılımıylaAbanttagerçekleştirilençalışmatoplantısının ikincigünününaçılışındayaptığıkonuşmada,anayasanınevrenselhukukla birhalkınnasıliçiçegeçtiğini,dokularınınnasıluyuştuğunuortayakoyan birbelge olduğunubelirterek, “O nedenle anayasalar birsiyasal partinin veya sadece parlamentoda bulunan siyasal partilerin tek başlarına kotarabilecekleri bir hukuk metnideğildir.Anayasatoplumunher kesiminehitapedenbir belge olmak zorundadır.’dedi.

2-Erzurum’daincelemelerdebulunanBaşbakanYardımcısıBülentArınç ileSağlıkBakanıRecep Akdağ,TRTErzurum AşıkReyhaniStüdyosu’nun açılışınıyaptı.BaşbakanYardımcısıArınçburadayaptığıkonuşmada,terör ve teröristle mücadelenin ayrı bir konu olduğunu belirterek, kendisinin bunu anlatmaya çalıştığını, masum halkla terörist arasındaki farkı da bildikleri için devlet olarak, hükümet olarak, halk olarak, masum vatandaşları kucaklamak istediklerini söyledi.

3-HürriyetgazetesininsorularınıcevaplandıranBaşbakanYardımcısı Bekir Bozdağ, yeni anayasa çalışmasının sonuca ulaşması konusunda umutlu olduğunubelirterek,“Partilerintartışacağıfazlamaddeyok,komisyondaihtilaf konuları çok az olur.” dedi.

4- Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü(BYEGM) Murat Karakayayaptığıyazılıaçıklamada,sonzamanlardakadınaşiddetleilgili basın kuruluşlarında bazı yazılı ve görsel haberlerin yer aldığını belirterek, gazetecilerin toplumu bilgilendirme ve aydınlatma görevini yerine getirirken, gazeteciliğingörevvesorumlulukyükleyenbirmeslekolduğubilinciyle hareket etmesi gerektiğini bildirdi.

5-PKKterörörgütününşehiryapılanmasıKCK’yayönelikoperasyonlarda gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen 53 kişiden49’u tutuklandı.

6- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşuMoodys, Belçika’nın

“Aa1’olan uzun vadeli kredi notunu olası bir indirim içinizlemeye aldı.

7-BM’ninyeniIraközeltemsilcisiAlmanMartinKoblergörevine başladı.

8- ABDBaşkanıBarackObama,TunusBaşbakanıBeciKaidEssebsi’yi BeyazSaray’dakabuletti.Obama,TunusBaşbakanınıArapBaharı’nınilk lideriolarakBeyazSaray’dagörmek istediğini,çünküTunus’unArapBaharı demokrasihareketininbaşladığıülke olduğunubelirterek, Tunus’unsiyasive ekonomik başarısını görmeninABD’de büyük umutyarattığını kaydetti.

9 EKİM 2011

1-TBMMBaşkanıCemilÇiçek, Anadolu Ajansınayaptığıaçıklamada, yeniprotokoldüzeniniiçerenhaberlerüzerine,“MeclisBaşkanlığıolarakbizim herhangi bir protokol düzenlememiz söz konusu değildir. Devlet protokolünde kimin hangi sırayla yer alacağı hususu, ilgili bakanlıkça düzenlenmektedir. Meclis Başkanlığı olarak protokole dair zevatın Meclise giriş ve çıkışıyla ilgili hususlarda görevimiz vardır.” dedi.

2-AB Bakanı Egemen BağışAnadoluAjansına verdiği mülakatta, FransaCumhurbaşkanıNicolasSarkozy’nin“TürkiyeAvrupaülkesideğildir.” açıklamalarınıdeğerlendirerek,“Sarkozy,büyükbiracziyetiçerisinde.

‘Sarkozy, tarihçilik rolüne soyunacağına, ilk önce devlet adamlığı rolünü hatırlasınveülkesininüyesiolduğuAB’ninsorunlarınıçözmeyollarınıarasın’ demiştim. O görüşüm bugün de geçerlidir.” dedi.

3-GençlikveSporBakanıSuatKılıç,AnkaraArenaSporSalonunda,

11.Dünya VuşuŞampiyonası’nınaçılıştörenindeyapmışolduğukonuşmada, vuşu bayrağı altında 88 ülkeden dostluk ve barış elçisi olarak gelen sporcuları sevgi ve saygıyla selamladığını belirterek, “Sizlerin yüzünde gördüğüm ışık, insanlığın geleceğini aydınlatacak olan barış mesajıyla dolu.” dedi.

4-MHPGenelBaşkanıDevletBahçeli,Tokat’ınNiksarilçesindeBelediye BaşkanıDuran Yadigar’ımakamındaziyaretederek,belediyeninçalışmaları hakkında bilgi aldı. Bahçeli bir basın mensubunun, “BDP’li milletvekillerinin eylemlerdeönsıralardayeralarakpolislerletartışmalaryaşamasınınasıl değerlendiriyorsunuz?’yönündekisorusuüzerine,BDP’lilerin,mücadelelerini Meclis çatısı altında sürdürmeleri gerektiğini belirterek, “Milletvekilliğiyle bağdaşmayan, militan ruhu ile sokaklarda halkı tahrik edercesine devlete karşı ayaklanma provaları bir milletvekiline yakışmamaktadır.” dedi.

5-Hakkari’debirpolisaracınıngeçişisırasındameydanagelenpatlamada 3 kişi yaralandı.

6-Voleybolda,2010-2011KadınlarSüperKupafinalinde,Eczacıbaşı

Vitra, Fenerbahçe Universal’i 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

7-GüneyKıbrısRumKesimi’ndedüzenlenenAvrupaGençlerTekvando Şampiyonası’ndaŞuleYılmazaltınmadalyakazandı.ŞampiyonadaTürkiye3 altın, 7 bronz madalya aldı.

8-SutopuAvrupaKupası2.elemeturu3.vesonmaçındaYunanistan’ın Panathinaikostakımıile7-7beraberekalanGalatasaray,averajla organizasyondan elendi.

9-Japonya’nınbaşkentiTokyo’dadüzenlenenFormula1’de2011sezonu dünya şampiyonu, Red Bull’unAlman pilotu SebastianVettel oldu.

10-Japonya’nınbaşkentiTokyo’dadüzenlenenATPTenisTurnuvası’nın finalinde,İskoçAndyMurray,İspanyolRafaelNadal’ıyenerekşampiyonoldu.

11-Türkiye,Afganistan’daUluslararasıGüvenlikYardımKuvveti(ISAF) Kabil Bölge Komutanlığı görevini bir yıl daha üstlendi.

12-AlmanyaBaşbakanıAngelaMerkel,Berlin’deFransaCumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile bir araya geldi. Merkel, görüşmeden sonra düzenlediği basın toplantısında, “İki ülke de sorumluluğunun bilincinde ve bankaların sermayelerinin güvence altına alınması için gerekeni yapacaklar.” dedi.

13-Mısır’ınbaşkentiKahire’de,Hıristiyanlarilegüvenlikgüçleriarasında çıkançatışmalarda, aralarında askerlerindebulunduğu20kişininöldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.


 

10 EKİM 2011

1-CumhurbaşkanıAbdullahGül,Türkiye’yeresmiziyarettebulunan ArnavutlukCumhurbaşkanıBamir Topi’yiÇankayaKöşkündekabuletti. Cumhurbaşkanı Gül, baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye veArnavutluk’un, gücünü ortak tarih, kültür, beşeri bağlar ve değerlerden alan çok yakın ilişkilere sahip olduğunu, bölgenin geleceğine yönelik olarak müşterek vizyon ve hedefleri paylaştığını belirterek, “Arnavutluk’a her zaman olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç duyacağı her türlü desteği vermeye hazırız’dedi.

Topi de, Cumhurbaşkanı Gül ile görüşmelerinde ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğinibelirttiklerine işaretederek,dünyadaekonomik problemlervarkenTürkiyeekonomisininbüyüdüğünü,Arnavutişadamlarının Türkiye’ye yatırıma devam ettiklerini bildirdi.

2-TBMMBaşkanıCemilÇiçek,AvrupaParlamentosuLiberalGrup Başkanı,BelçikaeskiBaşbakanıGuyVerhofstadtveberaberindekiheyeti kabuletti.Türkiye’nin, AB’yetamüyeliknoktasındabugünekadarbirçok yasal ve yapısal reformu yaptığını, ancak bazı eksikliklerin de bulunduğunu belirten Başkan Çiçek, bunların başında yürürlükteki anayasadan kaynaklı sıkıntıların geldiğinisöyledi.

3- AileveSosyalPolitikalarBakanıFatmaŞahin,Hürriyetgazetesine açıklamalarda bulundu.Kadınayönelikşiddetekarşı“topyekünmücadele” başlattıklarınıanlatanBakanŞahin,erveerbaşlarınbilinçlendirilmeleri için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’i ziyaret edeceklerini bildirdi.

4-SağlıkBakanıRecepAkdağ,“ToplumTemelliUlusalRuhSağlığı EylemPlanı’nınaçıklandığıbasıntoplantısınakatıldı. BakanAkdağ,önemli bir eylem planını daha kamuoyu ile paylaşmak istediklerini belirterek, plana göre hastaların aylarca tutulduğu akıl hastanelerinin kapatılacağını belirterek, ağırruhsağlığıproblemiolanhastalarınkısasürelihastanedeyatışınınardından tedavileri ve takibinin RuhSağlığı Merkezlerinde yapılacağında söyledi.

5-Yenianayasaçalışmalarıkapsamında, AKPartiheyetiBDPGenel Merkeziniziyaretetti.Görüşmeninardındanbasınmensuplarınaaçıklamalarda bulunan AKPartiGenelBaşkanYardımcısıÖmerÇelik,“Meclistegrubu bulunanbütünsiyasipartiler,UzlaşmaKomisyonu’nunönşartsızolarak kurulması ve görevine başlaması konusunda mutabık olmuşlardır’dedi.

6-AntalyaValisi Ahmet Altıparmak,SerikilçesinebağlıGebiz beldesindekiHaskızılörenköyündekiincelemelerininardındandüzenlediği basıntoplantısında,kenttebüyükbirselfelaketiyaşandığınıveyaşanmaya devamettiğinisöyledi.Altıparmak,yağışnedeniylemahsurkalan50’nin üzerinde vatandaşın ekipler tarafından kurtarıldığını, ancak kayıp 6 vatandaşa ulaşılamadığını söyledi.

7-TürkiyeİstatistikKurumu(TÜİK),Ağustosayısanayiüretimendeksi sonuçlarınıaçıkladı.Sanayiüretimendeksi,2011yılı Ağustos ayında,geçen yılınaynıayınagöreyüzde3,8arttı.Madencilikvetaşocakçılığısektörüendeksi yüzde 4 azalırken,imalatsanayi sektörü endeksiyüzde 4,9 arttı. Elektrik,gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde de yüzde 0,4 azalış kaydedildi.

8- TerörörgütüPKK,Diyarbakırve Tunceli’depolisvejandarma binalarına saldırdı.

9-NobelEkonomiÖdülü’nüABD’liekonomistlerThomasSargentve

Christopher Sims kazandı.

10-Yunanistan’daIMF, ABve AvrupaMerkezBankası(ECB) denetçilerindenoluşan“Troyka’ heyetiilesürdürülenmüzakerelerin tamamlandığıbildirildi. YunanistanBaşbakan YardımcısıveMaliyeBakanı EvangelosVenizelos,Troykaileyapılangörüşmelerinsonaerdiğinibelirterek, “Uzun süren müzakerelersonunda taraflararasında anlaşma sağlandığını, geriye kalan bazıteknik ayrıntıların da yarına kadar kesinleşeceğini’söyledi.

11- Mısır’ın başkenti Kahire’de, Hıristiyan göstericiler ile güvenlik kuvvetleri arasında çıkan çatışmalar devamederken, olaylarda ölenlerin sayısının 25’e yükseldiği bildirildi.

12-Tayland’da muson yağmurlarının yol açtığısellerde temmuz ayından bu yana ölenlerin sayısı 270’e yükseldi.

11 EKİM 2011

1-BaşbakanRecep TayyipErdoğan,partisininMeclisgruptoplantısında yenianayasakonusunadeğindi.Meclistetemsiledilenbütünpartilerinön şart olmaksızın Uzlaşma Komisyonunda masaya oturmalarının önemli bir eşiğinaşılmasıanlamınageldiğinibelirtenBaşbakanErdoğan,“İnanıyorum kibuMeclis,milletimizle birlikteyapacağıyenibiranayasaileadınıtarihe kaydettirecektir.” dedi.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin Ermenistan ziyaretinde soykırım konusunda yaptığı açıklamaları eleştiren Başbakan Erdoğan, “Ruanda’danelerinolduğunubütün Afrikaçokiyibilir.Fransa’nın Cumhurbaşkanı çıkıyor,Ermenistan’a gidiyor,seçim yatırımı olacak şekilde Türkiye’ye kendine göre tavsiyelerde bulunuyor. Önce sen kendine tavsiyede bulun. Kendine çeki düzen ver.” dedi.

ÖteyandanBaşbakanErdoğan,HindistanCumhurbaşkanıYardımcısı

Mohammad HamidAnsari ile görüştü.

2-AileveSosyalPolitikalarBakanıFatmaŞahin,TBMM’degazetecilerle sohbetederken,CHP veMHP milletvekilleriylebirarayageldiğikahvaltılı toplantınınverimligeçtiğinikaydetti.“Kadınve AileBireylerininŞiddetten KorunmasınaDair YasaTaslağı”nıdaelealdıklarınıanlatanBakanŞahin, “Bazımilletvekillerimiz,sanalalemdekişininhaberiolmadantektaraflı olarak taciz edilmesinin de şiddet olarak değerlendirilip yasal çerçevesinin kuvvetlendirilmesi gerektiğini söylediler. Ben de bu konuda talimat verdim.” dedi.

3- Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan yaptığı yazılı açıklamada, ağustos ayında cari açığın, üç aydır peş peşe gerilediğini, cari açığın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31 artarak 3.9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, ancak rakamlarınçokhızlıdüşüşüdegösterdiğinisöyledi.BakanÇağlayan,“Ağustos

2011cariaçığımız biröncekiayilekıyasladığımızda yüzde25düşmüş.Keza benzer şekilde aylık bazda ekim 2010’dan bu yana en düşük seviyesine inmiş durumda.Bugerileme, alınantedbirlerin veMerkezBankasıpolitikalarının somut bir sonucudur.” dedi.

4-MHPGenelBaşkanıDevletBahçeli,partisininMeclisgruptoplantısında yaptığıkonuşmada,kadınayöneliksaldırılarıninsanlığakarşıişlenenbüyük birsuçolduğunubelirterek,“Dehşetgörüntülerininmedyaaracılığıylaservisedilmesi ayrı bir sorumsuzluktur.” dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin Ermenistan’ayaptığıziyaretsırasında Türkiyehakkındasarfettiğisözlerede tepki gösteren Bahçeli, “Sarkozy’ye önerimiz, bir soykırım örneği görmek istiyorsa geçmişlerine dikkatle bakmasıdır.” dedi.

5-BDP GenelBaşkanıSelahattinDemirtaşpartisininMeclisgrup toplantısında yaptığı konuşmada, Kürt sorununun çözümü için PKK terör örgütüelebaşıAbdullahÖcalan’ınevhapsinealınmasıgerektiğinisöyleyerek, “İmralı’da tutulan bir şahıs değildir, bir halkın iradesidir. Ev hapsi kısa sürede devreye sokulmalıdır.Biz buöneriyi söylerken bize saldırdınız ama aynı zamanda gidip görüştünüz. Şimdi yaptığımız bu akıllı öneriyi dikkate alın.” dedi.

6- TürkiyeİhracatçılarMeclisi(TİM)BaşkanıMehmetBüyükekşi, AnadoluAjansınayaptığıaçıklamada,dolarhızlıyükselirkendövizsatış ihaleleri düzenleyenMerkezBankasının,kurunhızlıdüşmesihalindede proaktifdavranmasıgerektiğinisöyledi.Büyükekşi, Türkiye’ninüretiminin, istihdamının ve büyümesinin ihracatla olacağını, bunu yaparken de rekabetçi kurun oluşması gerektiğini vurguladı.

7-AMilliFutbolTakımıAvrupaŞampiyonasıelemelerindegruptakison maçında,Azerbaycan’ı 1-0 yenerek, playoff’a kaldı.

8-Cumhurbaşkanı AbdullahGül’ündavetlisiolarakTürkiye’yegelen ArnavutlukCumhurbaşkanıBamir Topi,İstanbul’daDışEkonomikİlişkiler Kurulunun(DEİK)organizeettiği Türk-ArnavutİşKonseyitoplantısında yaptığıkonuşmada, Türkiye’yibölgedestratejikortakolarakgördüklerini belirterek, Türkşirketleriniyatırımadavetetti. Topi,“Balkanlar’dauygunbir yatırım iklimi var. Buna Kosova ve Makedonya da dahil.” dedi

9- Irak Başbakanı Nuri el Maliki, Reuters ajansına verdiği demeçte, ülkesinin iç işlerine yapılan müdahaleleri engellemek için Irak’ın kuzeyindeki dağlarda saklanan PKK ve PJAK teröristlerinin varlığına son vermeleri gerektiğini söyledi.

10-EskiUkraynaBaşbakanı YuliaTimoşenko,Rusyaile2009’da imzalanangazanlaşmasındagörevinikötüyekullandığıgerekçesiyle7yılhapse çarptırıldı.Kararınhükümetinbaskısıilealındığınıiddiaeden Timoşenko, taraftarlarına mücadele çağrısı yaptı.


 

12 EKİM 2011

1-Cumhurbaşkanı AbdullahGüleskiİngiltereBaşbakanıveOrtadoğu DörtlüsüÖzel Temsilcisi TonyBlair’ıÇankayaKöşkündekabuletti.Blair görüşmede, Türkiye’ninbölgedekirolününtarihibirdönüşümdengeçtiğini, İslamiyet, demokrasiverefahıaynıdüzlemde buluşturarak, bölgeülkeleri için çok yüksek bir cazibeye sahipolduğunuvurguladı. CumhurbaşkanıGülde Filistinlilerarasıuzlaşınınbiranöncesağlanarak,ArapBarışPlanıtemelinde müzakerelere başlanmasında büyük yarar bulunduğunu belirtti. Blair daha sonra Dışişleri BakanıAhmet Davutoğlu ile görüştü.

2-BaşbakanRecep TayyipErdoğan,İstanbulÜniversitesininyeni akademikyılıaçılışındayaptığıkonuşmada,gelişmişülkelerbaştaolmak üzere bütün dünyayı etkileyen büyük bir ekonomik kriz yaşandığını belirterek, “Gelecekte bizi neyin beklediği konusunda pek çok toplum ve ülke yeterince hazırlıklı değil.Bunudolaştığımdünyaülkelerinde görüyoruz,inanın çokiyi durumdayız. Çok daha iyi olacağız.” dedi.

3-GenelBaşkanKemalKılıçdaroğlubaşkanlığındatoplananCHPMYK toplantısısonrasıaçıklamalardabulunanCHPGenelBaşkan YardımcısıveParti SözcüsüBirgülAymanGüler,toplantıdaağırlıklıolarakanayasaçalışmalarının elealındığınıbelirtti.Güler,“CHPMYK,anayasadeğişiklikleriileilgiliilkeleri değerlendirmiştir.Bukonuyuelealanbirmetinüzerindesürdürülençalışmalar tamamlanacak,yetkiliorganlarımızilegrubumuzdadeğerlendirilecekvegenel başkanımız tarafından kamuoyuna duyurulacaktır.” dedi.

4-ÇevreveŞehircilikBakanıErdoğanBayraktar,Antalya’daseldenzarar gören yerleşim bölgelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

5-27.CumhurbaşkanlığıKupası’nıFenerbahçeÜlker’i103-97yenen

Galatasaray BasketbolTakımı kazandı.

6-İstanbul’dadüzenlenen“Türkiye’yeYatırımTexasPasific Group (TPG)Perspektifi Konferansı”nakatılanBaşbakanYardımcısıAliBabacan, Türkiye’de gelir dağılımının gittikçe düzeldiğini, fakir ile zengin arasındaki uçurumun her geçen gün azaldığını belirterek, “Türkiye’de çok hızla büyüyen birortasınıfvar.Gençvedahaiyigeliresahipbiriçpazarve74milyonnüfus. Biz,ortasınıfınekonomidedahafazlaağırlıkgöstereceğibiryapıyadoğru gidiyoruz. Bu da uluslararası yatırımcılar içinTürkiye’yi cazip kılıyor.” dedi.MaliyeBakanıMehmetŞimşekde,vergimevzuatınıbasitleştirme çabasıiçindeolduklarını,önümüzdekidönemdeGelir Vergisive VergiUsul Kanunu’nun yeniden yazılacağını, böylece mevzuattaki belirsizliklerin minimize edileceğini söyledi.

7-AB Komisyonunun Türkiye’ye ilişkin 2011 İlerleme Raporu’nda ifade özgürlüğüvebasınözgürlüğükonusunda,adaletsistemindeyaşanan eksikliklere işaret edildi, kadın haklarına ilişkin uyarılar yapıldı. Komisyon, yeni bir anayasanın gerekliliği üzerinde önemle dururken,tüm siyasi partilerin ve sivil toplumun bu sürece katılımına dikkat çekti.

ABKomisyonununİlerleme Raporu’ylaeşzamanlı olarakyayımladığı Genişleme Strateji Belgesi’nde DoğuAkdeniz’deTürkiye ve Kıbrıs Rum Kesimi arasında yükselen tansiyondan endişe duyulduğu belirtilerek, iyi komşuluk ilişkilerini ve sınır anlaşmazlıklarının barışçıl çözümünü olumsuz etkileyecek her türlü tehdit, sürtüşme ve eylemden kaçınılması çağrısı yapıldı.

ABKomisyonununİlerlemeRaporunudeğerlendiren AvrupaBirliği BakanıEgemen Bağış,raporunövgüdecimri, eleştiridecömert olduğunu söyledi.BakanBağış,“Türkiye’devatandaşlarımızgibi Türkbasınıaçısından da tarihin en özgür ve demokratik dönemi yaşanıyor.” dedi.

8-IrakDışişleriBakanıHoşyarZebariresmibirziyaretiçin Türkiye’ye geldi.Cumhurbaşkanı AbdullahGültarafındankabuledilenZebari,Dışişleri BakanıAhmetDavutoğluiledebirarayageldi.GörüşmedeterörörgütüPKK ile mücadelenin ele alındığı bildirildi.

9-İsrailCumhurbaşkanıŞimonPeresTel Aviv’deyaptığıaçıklamada, İsraillionbaşıGiladŞalid’inserbestbırakılmasıiçinBaşbakanRecep Tayyip Erdoğan’ın çabalarını överek, “İnsani boyutu, siyasi boyuttan önde tuttular.” dedi.

10-Vietnam’ıziyaretisırasındaaçıklamalaryapan AlmanyaBaşbakanı AngelaMerkel,SlovakyaParlamentosunun onayvermemesine rağmen, Euro bölgesiülkelerininAvrupaFinansalİstikrarFonunun(EFSF)genişletilmesinden emin olduğunu bildirdi. Merkel, onayların 23 Ekim’e kadar tamamlanmasını beklediklerini belirterek, “AB’nin bir borç birliği yerine güçlü bir birliğe dönüşmesini istiyorum.” dedi.


 

13 EKİM 2011

1-BaşbakanYardımcısıBülent Arınç,İstanbul’daDoğuşÜniversitesi HukukFakültesinindüzenlediğiDinDevletİlişkileriSempozyumu’ndayaptığı konuşmada, laikliğin yeniden yorumlanmasının sosyal bir ihtiyaç olduğunu ve laikliğinbütüninançgruplarınıkabuletmekolduğunubelirterek“Bugünekadar laikliknedir,nedeğildirtartışmasıyapıldı.Birilerinegörelaiklikbu.Başkasına göre tamamen farklı bir şey. Uygulama farklı olunca elitler, jakobenler bu işi adeta bir laikçi din haline getirmek isteyenler karşıdakileri düşman olarak gördüler.” dedi.

2-BaşbakanYardımcısı AliBabacan,MaliyeBakanıMehmetŞimşek’le Başbakanlıktadüzenlediğibasıntoplantısında,Orta VadeliProgram’ı(OVP) açıkladı.Plançerçevesinde Türkiye’ninbuyılyüzde7.5,2012’deyüzde4 büyüyeceğini, 2013 ve 2014 yıllarından itibaren de nispi bir toparlanma ile yüzde5’likbüyümebeklediklerinivurgulayanBaşbakan YardımcısıBabacan, OVP’nin Türkiye’derefahseviyesininyükseltilmesiveistihdamınartırılması amacıylahazırlandığınıifadeetti.BakanŞimşekiseyaptığıaçıklamada “Yeni düzenleme zam değil, güncelleme. Maaşlar, harcamalar artarken bu güncellemeleri yapmazsak olmaz.” dedi.

3-Yargıtay5.CezaDairesi,İstanbul7. AğırCezaMahkemesince“Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, sahte resmi belge düzenlemek, kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırmak” suçlarından 23 yıl 6 ay hapis cezasınaçarptırılanCemUzan’ıncezasınıonadı.Birdahapartigenelbaşkanlığı yapamayacak olan Uzan, yakalandığı takdirde cezaevine konulacak.

4- ABBakanıEgemenBağış,16EkimPazargünüİstanbul’da gerçekleştirilecek33.KıtalararasıAvrasyaMaratonuçerçevesindeİstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen fuarın açılışı öncesi yaptığı konuşmada, “Türkiye’ninnereyegeldiğininönemligöstergelerindenbiriolantörendeyiz.

33.AvrasyaMaratonuöncesiburadadünyanınkendidalındaenbüyükve enkapsamlıfuarınıgerçekleştiriyoruz. AvrasyaMaratonuaslında,insanlığın barışa koşusunu temsil etmektedir.” dedi.

5- AileveSosyalPolitikalarBakanıFatmaŞahin, Antalya’da48. Altın PortakalFilmFestivalikapsamındabuyılilkidüzenlenen“Kadına Yönelik ŞiddetNedenArtıyor?NelerYapmalıyız?”konuluzirveninaçılışında,kadın meselesinde TürkCezaKanunu’nun35yılsonrailkdefadeğiştirildiğini söyledi.Erkeğinevdenuzaklaştırılmasına yönelikkanununözellikleboşanma sürecinde yeterli olmadığına dikkat çeken Bakan Şahin,Emniyet Genel Müdürlüğündeşiddetlemücadele veCumhuriyetSavcılığı’ndaözelbirimlerin kurulması ve izleme merkezleri oluşturulması gerektiğini, bunlarla ilgili 30 maddelik bir temel yasa oluşturulacağını söyledi.

6-TutukluvekilleriçinmilletvekiliyemininietmeyenCHP Mersin MilletvekiliİsaGökyeminetti.Gökdüzenlediğibasıntoplantısında“Eylemimi, Meclisiçtüzüğügereğiiktidargrubutarafındanmilletvekilliğimindüşürülmesi aşamasına gelinmiş olmasından dolayı sonlandırıyorum.” dedi.

7-ResmiGazete’deyayımlananyenidüzenlemeyle lüksotomobil, cep telefonu,alkollüiçkilervesigaradaÖzel Tüketim Vergisi(ÖTV)oranları artırıldı.

8-Ankara’nınbaşkentilanedilmesinin88.yıldönümüçeşitlietkinliklerle kutlandı.Cumhurbaşkanı AbdullahGülyayımladığımesajında,milli mücadeleninsevkveidaremerkeziolanAnkara’nınnihaizafereuzanansüreçte hayati bir rol oynadığını belirtti.

9- Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Denizciler beldesindeki polis merkezinedüzenlenensilahlısaldırısonucuçıkançatışmada,1polisşehitoldu,

2 polis ile 1 sivil memur da yaralandı. 1 terörist ise ölü ele geçirildi.

10-Türkiye’yegelenIrakDışişleriBakanıHoşyarZebari,DışişleriBakanı AhmetDavutoğluileBakanlıktagörüştü.Görüşmede,TürkiyeveIrakarasında gerçekleştirilenYüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının, kasım ayı başında İstanbul’da yapılması kararlaştırıldı. Bakan Davutoğlu görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, görüşmelerde öne çıkanhususlarınbaşındaterörüngeldiğinibelirterek, Türkiye’yedönükolarak Irakta odaklanmış terör yapılanmasından kaynaklanan tehdidin hem Irak’ın, hem Türkiye’nintoprakbütünlüğüneveegemenliğinetehditoluşturduğunu kaydetti.

Irak topraklarındaki terörist faaliyetlerin meşru olmadığını ve hiçbir ülkeninbunukabuledemeyeceğinidilegetirenZebariiseTürkiyeileterörle mücadelekonusundabirçelişkiiçindeolmadıklarınıkaydetti.Dahasonra İstanbul’agidenikibakanburadadagörüşmeleryaptı.BaşbakanRecepTayyip ErdoğandaDolmabahçe’dekiBaşbakanlıkÇalışmaOfisinde Zebari’yikabul etti.

11-ResmiziyarettebulunmaküzereTürkiye’yegelenAlmanya DışişleriBakanıGuidoWesterwelle,DışişleriBakanı AhmetDavutoğluile Dolmabahçe’dekiBaşbakanlıkÇalışmaOfisi’ndebirarayageldi.Westerwelle dahasonraBaşbakanRecepTayyipErdoğantarafındankabuledildi.Son açıklananAB İlerleme Raporu’nu değerlendirenWesterwelle,Türkiye’nin üyeliğine verdiği desteği yineledi. Görüşmede, Suriye’de yaşanan gelişmeler de ele alındı.

12- Avrupa’dakizordaülkelereyardımıiçerenvedahaönceEuro Bölgesi’nin16ülkesitarafındankabuledilenAvrupaFinansalİstikrarFonu’nun genişlemesi ile ilgili plan, Slovakya Parlamentosu tarafından da onaylandı.

13-KazakistanCumhurbaşkanıNursultanNazarbayev,‘devletdairelerinde ibadetyasağı’kanununuonayladı.Bugöre;eğitim,sağlıkveaskerikurumlarda namaz kılmak yasaklanıyor. Kurumlardaki mescitler ise kapatılacak.


 

14 EKİM 2011

1-CumhurbaşkanıAbdullahGül,GenelkurmayBaşkanıOrgeneralNecdet Özel’lebirlikteHakkari’nin YüksekovailçesindebulananJandarmaSınır Tümeni’niziyaretederek,askerler,siviltoplumörgütlerivekanaatönderleriyle bir araya geldi.

2-BaşbakanYardımcısıBülent Arınç,KanalDtelevizyonundakatıldığı “32.Gün”programındagündemeilişkinsorularıcevapladı. ABİlerleme Raporu’nunasılbulduklarınınsorulmasıüzerineBaşbakanyardımcısı Arınç, rapordaherzamankigibieleştirilervetebriklerbulunduğunubelirterek, “Bizedüşengörevimiziiyiyapmak.Evödevimiziiyiyapmak.AB’ninhukuk, demokrasi,ekonomikkriterlerinieniyişekilde Türkiye’deuygulayabilmek.’ dedi.

3-Bilim,Sanayive TeknolojiBakanıNihatErgünyaptığıyazılı açıklamada, doğal afet, yangın, terör nedeniyle işyerleri zarara uğrayan esnaf, sanatkarlarileKOBİ’lereKOSGEBtarafından100binliraAcilDestekKredisi verileceğini belirtti.

4-EnerjiveTabiiKaynaklarBakanıTanerYıldızAnkara’dadüzenlenen Enerji Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, gün ışığına göre mesai konusunun tartışmayaaçıkbirfikir olduğunu,Türkiye’nindahaçokçalışmayaveenerji verimliliğine ihtiyaç duyduğunu belirterek, gün ışımasından 1 saat sonra başlayan mesainin enerji verimliliği açısından doğru olacağını söyledi.

5-KalkınmaBakanıCevdetYılmaz, AA Muhabirineyaptığıaçıklamada Sosyal Destek Programı (SODES)kapsamında bu yıl 1660 projenin desteklendiğiniveprograma200milyonlirakaynakayrıldığınısöyledi.Bakan Yılmaz,SODESkapsamınabuyıl5yenipilotilidahailaveederek,ilsayısını

30’a çıkarttıklarını hatırlattı.

6-UlaştırmaBakanıBinaliYıldırım, AnkaraBüyükşehirBelediyesinin düzenlediği “Büyük Seğmen” ödül töreninden sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.BakanYıldırım, Ankara’dakimetroçalışmalarınailişkinbirsoru üzerine, kasım ayı başında tekliflerinalınacağınıvebuyılsonunakadar başlamayı hedefledikleriniduyurdu.

7-TÜSİADBaşkanıÜmitBoyner,İstanbulSanayiciveİş Adamları DernekleriFederasyonunun(İSİFED)TürkGirişimveİşDünyası Konfederasyonunakatılımı nedeniyledüzenlenen“TürkiyeEkonomisinde Fırsatlar-Tehditler,GirişimcilikveSivil ToplumunRolü”konulutoplantıda, orta ve uzun vadeli öngörülere dayalı vizyon geliştirmenin hem iş dünyası temsilcileri hem de ülke için bir zorunluluk olduğunu söyledi.

8- Hakkari’nin Çukurca İlçesinde mayın patlaması sonucu, 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

9-G-20EkonomiBakanları ToplantısıiçinFransa’nınbaşkentiPariste bulunanBaşbakanYardımcısı AliBabacan,Türkgazetecilerleyaptığısohbet toplantısında, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün (OECD) Bakanlar KonseyiBaşkanlığınaTürkiye’ninadayolduğunuaçıkladı.BaşbakanYardımcısı Babacan,küreselkrizinyaşandığıbirdönemdeTürkiye’nintecrübelerinidiğer ülkelerledepaylaşacaklarınıifadeederek,OECD’ninaysonunakadarkararını vermesini beklediklerini söyledi.

10- Ekonomik kriz ve hakkındaki suçlamalar nedeniyle istifa çağrılarına hedefolanİtalyaBaşbakanıSilvioBerlusconi,İtalyaParlamentosundayapılan güvenoylamasında,630milletvekilinin316sınınoyunualarakgüventazeledi.

11- Mısır’da geçiçi hükümet, kilise inşası konusunda yaşanan krizi sona erdirmek veyıllardır askıdaolan“birleşik kanun”uçıkarmak için harekete geçme kararı aldığını duyurdu.


 

15 EKİM 2011

1-Cumhurbaşkanı AbdullahGül,Van,Hakkari,ŞırnakveSiirt’iziyaret ederek, Kato Dağıharekatı ile ilgili bilgi aldı, katılan askerleri başarılarından dolayı tebrik etti.

2-CHP GenelBaşkanıKemalKılıçdaroğlu,Karaman’daCHP İl Başkanlığınıziyaretederek,partililerlegörüştü.Kılıçdaroğlu,partililerehitaben yaptığıkonuşmada,“Ekonomidezamlarıgizlemekiçingüncellemeyapıyorlar. Deniz Feneri’nde de güncelleme yapıyorlar.” dedi.

3-BaşbakanRecepTayyipErdoğan, AKPartininKızılcahamam’da düzenlenen“18.İstişare veDeğerlendirme Toplantısı’nınaçılışındayaptığı konuşmada, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili, “Yeni anayasamız bürokratik ideolojilerin değil, milletimizin eseri olacaktır.’dedi.

4- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Fransa’nın başkentiPariste düzenlenen G-20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları toplantısındayaptığıkonuşmada,“G-20 zirvesinekadarAvro Bölgesi’nin, hertürlümaliyetekatlanarakYunanistan’ıntemerrütedüşmesineengelolması gerektiği’ uyarısındabulunarak“Çünkü Yunanistan’ıntemerrütedüşmesinin getireceği maliyet, Yunanistan’ıkurtarmanınmaliyetindençokdahayüksek olacaktır.’dedi.

5- Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Mersin’de düzenlenen Mersin ve Mısır’ın İskenderiye kenti arasındaki kardeş şehir anlaşmasının imza töreninde,Mısırve Türkiye’ninçokyakınikiülkeolduğunubelirterek, “Birbirimizeçokbenziyoruz. YanyanaoturduğumuzdakiminMersinlikimin İskenderiyeli olduğu anlaşılmaz.’dedi.

6-AnadoluAjansıEditörMasası’nınilkkonuğuolanSağlıkBakanıRecep Akdağ,sağlıkalanındatartışılangüncelkonularlailgilideğerlendirmelerde bulundu.Türkiyegenelindekadınveçocuklarayönelikşiddetveistismara karşıizlemmerkezleriniyaygınlaştıracaklarınıbelirtenBakanAkdağ,“Bir erkekevdeeşinekötüdavranmış,şiddetuygulamışsa,karakoldakipolisya dasavcı‘eşindir,kocandır’falandemeyecek. Dendiğimüddetçebuproblem ortadan kalkmaz.’dedi.

7- YargıtayBaşkanıNazımKaynak,KahramanmaraşBarosutarafından düzenlenen“HukukMuhakemeleriKanunu’ konulutoplantıdayaptığı konuşmada, “1927’de yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun eski hali İsviçre’nin küçük bir eyaletinden alınmış. İsviçre’ye gittiğimizde o eyaleti sorduk ama hiç kimse bilmediğini söyledi. İşte bu kanunu öyle bir eyaletten almışız.’dedi.

8-İsrailParlamentosunun(Knesset)DışişleriveSavunmaKomisyonu Başkanı,KadimamilletvekiliŞaulMofaz,Türkiye’ninGiladŞalit’in serbestbırakılmasımüzakerelerinekatılmasının,ülkesinin Türkiyeileolan münasebetlerini tamir etmesi için bir fırsat olduğunu söyledi.

9- ABD’de“WallStreet’iişgalet”sloganınınardındandün80ülkede büyük şehirlerde insanlar malî piyasaları protesto etmek için eylem yaptı. 

16 EKİM 2011

1-CumhurbaşkanıAbdullahGül,Van,Hakkari,ŞırnakveSiirt’ikapsayan gezisininsongünündeaskeriüsbölgeleriniziyaretetti.Mevzilerdekiaskerlerle konuşan Cumhurbaşkanı Gül, “Sizlerin fedakarlığıyla gurur duyuyoruz. Bütün milletimizin şükranlarını size ifade ediyorum.” dedi. Cumhurbaşkanı Gül daha sonra,askeripersonelitaşımadakullanılanvemayınlarakarşıdayanıklı“Kirpi” denilenTürk yapımı askeri araca binerek araç hakkında bilgi aldı.

2-ABBakanıEgemenBağış,Kanal7’deki“BaşkentKulisi”programına katılarakbazıaçıklamalardabulundu.BakanBağış, Türkiyeİlerleme Raporu’nda dile getirilen ordu-siyaset ilişkileri konusundaki bazı eleştirilere katıldığını,Avrupa’dahiçbirülkedeüniformalıordumensuplarınınliseleregidip çocuklaradersverdiğibirörnekolmadığınısöyledi.KCKoperasyonlarıylailgili bilgilerin de doğru olmadığını belirten Bakan Bağış, raporda tutuklananların 2 bini aştığının belirtildiğini, doğru sayının 605 kişi olduğunu kaydetti.

3-İçişleriBakanıİdrisNaimŞahin,AKParti18.İstişareveDeğerlendirme Toplantısı’nın ikinci gün çalışmaları sırasında yaptığı sunumda, BDP’li belediye başkanlarının datutuklandığı KCKoperasyonları hakkında bilgi vererek, “BDP’li belediye başkanları ile KCK arasında organik ilişki var. İstihbari bilgilere dayalı olarak bu operasyonlar yapılıyor.” dedi.

BaşbakanYardımcısıBeşir Atalaydayaptığısunumunardından milletvekillerinden bazılarının, yeni döneme ilişkin “90’lı yıllara geri mi dönülüyor?”sorusuüzerine “90’lıyıllara asla geri dönülmeyecek, PKKdönse bilebizdönmeyeceğiz.İşkenceolmayacak. Teröristleyurttaşıayrıtutacağız.” dedi.

4-DışişleriBakanı AhmetDavutoğlu,resmibirziyaretnedeniyle Türkiye’de bulunanİsveçDışişleriBakanıCarlBildtile görüştüktensonra ortakbasıntoplantısıdüzenledi.BakanDavutoğlu, Türkiye-İsveçilişkilerinin çok köklü tarihi temellere dayalı ve çok sağlam olduğunu belirterek, “Türkiye, ABiçinçokönemlibirortak,dolayısıylaaradakidiyalogunderinleştirilmesive geliştirilmesi iki taraf için de önemli.” dedi.

5-GümrükveTicaretBakanıHayatiYazıcı, Anadolu Ajansınayaptığı açıklamada Irak, Gürcistan ve İran ile yeni sınır kapıları açılması için çalışma başlattıklarını,bukarardaGürcistanileTürkiyearasındakiticarethacmininson 8 yılda 5 kattan fazla artarak 1 milyar doları aşmış olmasının etkisi olduğunu söyledi.

6-MHP GenelBaşkanıDevletBahçeli,Isparta’datoplutemelatmave açılıştöreninekatıldı.Buradagazetecilerinbelediyeyeyönelikdüzenlenen veMHPİlBaşkanıİsaYalçın’ıntutuklandığıyolsuzlukoperasyonlarıylailgili sorularını cevaplandırdı. Bahçeli, “Tüm Isparta halkının, Belediye Başkanı ve IspartaBelediyesineyapılmışolanhaksızsuçlamalarkarşısındasayınBelediye Başkanımızın yanında olacağına inanıyorum.” dedi.

7- HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, partisinin genel merkezindedüzenlenenilbaşkanlarıtoplantısındayaptığıkonuşmada,başörtülü milletvekillerinin de Meclise gelmesini sağlayacak düzenlemeye başta iktidar partisi olmak üzere tüm partilerin destek vermesini istedi.

8-SPGenelBaşkanıMustafaKamalak,partisininİzmirİlBaşkanlığı

4.OlağanKongresindeyaptığıkonuşmada, AKPartininde AnavatanPartisi gibi gelecekte yok olup gideceğini öne sürdü. Partilerinin ve Milli Görüş düşüncesinin önemini dile getiren Kamalak, terör sorununun da çözümünün Milli Görüşte yattığını savundu.

9- Adana’daterörörgütüyandaşlarının,çöpkonteynırınakoyduğu bombanın patlaması sonucu, 5’i polis 7 kişi yaralandı.

10-Japonya’dadüzenlenenturnuvadaGalatasaray TekerlekliSandalye Basketbol Takımı,evsahibiMiyagiMax’ı68-51yenerekdünyaşampiyonu oldu.

11-“İstanbulkoşuyor”sloganıyladüzenlenen33.Kıtalararası Avrasya Maratonu’nuerkeklerdegeçenyılınbirincisiKenyalı VincentKiplagat, kadınlarda ise EtiyopyalıAlemituAbera kazandı.

12-Pakistan’dasivrisinekısırmasısonucubulaşanvirüsünsebepolduğu

Dang Humması hastalığından ölenlerin sayısı son üç günde 226’ya çıktı.

13-Yemen’deDevletBaşkanıAliAbdullahSalih’emuhalifgrupların düzenlediği yürüyüşte çıkan çatışmalarda, 4 kişi hayatını kaybetti.

14-Libya’daKaddafibirliklerineaskervemühimmattaşıyankonvoy, NATO uçaklarınca vuruldu. Saldırıda, 44 asker hayatını kaybetti.

17 EKİM 2011

1-CumhurbaşkanıAbdullahGül,İsveçDışişleriBakanıCarlBildtve beraberindeki heyeti kabul etti.

2-Kızılcahamamilçesindedüzenlenen AKParti18.İstişareve DeğerlendirmeToplantısısonaerdi.Milletvekillerininbakanlarasoru yönelttiğikapanışoturumunamoderatörlükyapanBaşbakanRecep Tayyip Erdoğanyaptığıkonuşmada,“SadeceTürkiye’yeayakbağıolaneskistatükoyu değiştirmekyetmez.Yeniperspektifimizin yenibirstatükogeliştirmek olmadığını da işin başında ilan etmek istiyoruz. Demokrasiyi konuşuyorsak kalkıp da birilerinin veya azınlıkların çoğunluğa tahakkümüne evet diyemeyiz ama azınlığın hukukunu korumanın da idraki içinde olduğumuzu ifade etmek isterim.” dedi.

3-HakimlerveSavcılarYüksekKurulu(HSYK)BaşkanVekili Ahmet Hamsici,YargıtayveTürkiyeAdaletAkademisinin,adliyargıhakimve Cumhuriyetsavcılarınıneğitimiamacıylaortaklaşadüzenledikleri“Yargıtay’ın İşleyişineYönelikMeslekİçiEğitimProgramı’nınaçılış töreninde,“HSYK, yargının hızlanması, adil ve etkin bir şekilde yürütülmesi konusunda elinden gelenin fazlasını yapma gayreti içindedir.’dedi.

4-MaliyeBakanıMehmetŞimşek,2012Merkezi YönetimBütçesi’nin sembolik olarak bağlanma töreninde yaptığı değerlendirmede, “2012 yılı bütçesininenbüyüközelliğibüyümeyi,istihdamıdestekleyenbirbütçeolması. Amaaynızamandatabikikamufinansmandengeleriniiyileştiren,malidisiplini pekiştirenvebiroorandada Türkiye’ninihtiyaçduyduğuyatırımlara kaynak ayıran, sosyal yapıyı güçlendiren bir bütçe olacak.’dedi.

5-Çalışma veSosyalGüvenlikBakanı FarukÇelik Zaman gazetesine yaptığı açıklamada, Antalya, Muğla, Denizli başta olmak üzere birçok ildeyaşananselfelaketindezarargörenişletmelerin TürkiyeİşKurumuna başvurarak kısa çalışma ödeneği talep edebileceğini söyledi.

6- TürkiyeİstatistikKurumu(TÜİK),işsizlikoranının,2011 Temmuz döneminde,geçenyılınaynıdöneminegöre1,5puanazalarakyüzde9,1 seviyesindegerçekleştiğinibildirdi.Temmuzayında,Türkiye’dekiişsizsayısı 2milyon509binkişi,istihdamedilenlerinsayısıda24milyon953binkişi oldu.

7-Arap Birliği ülkeleri, dün Mısır’ın başkentiKahire’de olağanüstü toplandı. Birlik,Suriye’deki şiddetin sonaerdirilmesi içinŞam yönetimi ile muhaliflerin Mısır’dagörüşmelerebaşlamasınıistedi.Suriye’ninBirlikteki üyeliğinin dondurulması konusunda ise uzlaşma sağlanamadı.

Toplantı sonrasındaaçıklama yapanKatarDışişleriBakanıŞeyhHamad binCasim,Suriye’dekiölümlüşiddetolaylarınıntehlikelibirboyutkazandığını belirterek, üzerlerinde büyük sorumluluk olduğunu kaydetti.

ArapBirliğiGenelSekreteriNebilEl ArabideSuriye’ninüyeliğinin dondurulmasıkonusundaBirliğeüyeülkelerinfikirbirliğinevaramadığını söyledi.

8-AlmanyaHükümetSözcüsüSteffenSeibert,Berlin’dedüzenlediği basıntoplantısında,ABzirvesindeAvroBölgesi’ndekiborçkrizininçözümüne ilişkinönemliölçüdeilerlemelerkaydedilebileceğiniancakeksiksizbirplanın ortaya konamayacağını ifade etti.

9-Libya’nınSirtekentindeKaddafi’ye bağlıbirliklerleisyancıların çatışmasında,5muhaliföldü,33muhalifdeyaralandı.Çatışmalarda3Kaddafi askeri de hayatını kaybetti.


 

18 EKİM 2011

1-BaşbakanRecep TayyipErdoğan,resmiziyaretnedeniyle Türkiye’ye gelen KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Başbakanlıkta görüştü.

2-CHP GenelBaşkanıKemalKılıçdaroğlu,partisininMeclisgrup toplantısındayaptığıkonuşmadagündemeilişkindeğerlendirmelerde bulundu. YapılansonzamlarıeleştirenKılıçdaroğlu,okullarınaçıldığı,kışın kapıya dayandığı, vatandaşın paraya en çok ihtiyaç duyduğu dönemde zam furyasıylakarşıkarşıyakalındığınıbelirterek, Buüretimsiz,adaletsiz ekonomi politikalarını tarihegömmek,CHP’ninbaştagelengörevlerindenbiridir. Türkiye, bu yapay problemleri aşabilecek güçtedir.” dedi.

3- AileveSosyalPolitikalarBakanıFatmaŞahin,ToplumsalCinsiyet Eşitliği Konferansı’nda yaptığı konuşmada, sosyal devlet olarak kadının yaşamınınkolaylaştırılması gerektiğini belirterek, “Asgariücretle çalışan kadınınçocukbakımı,ulaşım,yemekmasrafıgibihepsinitopladığınız zamanasgariücretinüzerindekalanbirmasrafla çalışmahayatınadevam etmesi sürdürülemez. Geleneksel aile fotoğrafına baktığımız zaman kadından süpermenlik bekleyemeyiz.” dedi.

Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ise konuşmasında günümüzde yaşanan ayrımcılıklardan en önde geleninin cinsiyet ayrımcılığı olduğunaişaretederek,“Benşunainanıyorum:kadınaşiddetuygulamak güçlü olmanın değil aslında zayıf olmanın göstergesidir. Kadını ikinci sınıf insan olarak gören, kadına karşı şiddet gibi cinsiyet faşizmini çağrıştıran yaklaşımlarınbizimdünyamızlaveinançdeğerlerimizlebirilgisiyoktur.”dedi.

Bakan Çelik ayrıca, Bakanlığına gelişinde gazetecilerin sorularını cevapladı.Emekliaylıklarıylailgiliintibakçalışmasınailişkinsoruüzerine,yasa ileilgiliderneklerlegörüşeceklerinibelirtenBakanÇelik,“Şuandaözellikle

1981 öncesi ile 2000 yıllarına kadar emekli olan vatandaşlarımız arasındaki aynı süreli ve aynı şartlarda çalışmalarına rağmen, emekli aylıklarındaki ücret farkıveaylıkbağlamadakisistemfarkındankaynaklananfarklılıklarıgidermeye dönük bir çalışmayı bakanlıklar arasında belli bir noktaya getirdik.” dedi.

4-EnerjiveTabiiKaynaklarBakanıTaner Yıldız,Fransa’nınbaşkenti Paris’egiderkenuçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Karadeniz’de arama faaliyetleriniyürütenTürkiye’ninAkdeniz’dedeboşdurmadığınıdilegetirerek, “Akdeniz’deyakınbirzamanda,sistematikbirgelişmebekleyelim.Yenibir anlaşma, sözleşme. Bir uluslararası yapıyla. Çünkü Karadeniz’de bir çalışma yaparken,Akdeniz’deyapmadığımızanlamınagelmemesilazım.Akdeniz’deki aramalarPiriReisilebaşlamışdeğil. Antalya’da,Mersinaçıklarında...Bir uluslararası konsorsiyumu hep beraber göreceğiz.” dedi.

5-Gıda,TarımveHayvancılıkBakanıMehdiEker,İstanbul’dadüzenlenen Dünya Gıda Günü toplantısında yaptığı konuşmada, dünya gıda ticaretindeki politikaları eleştirdi. Üretilen gıda miktarının bütün dünya nüfusuna yetecek kadar olduğunu söyleyen Bakan Eker, “Sorun üretimin az olması değil, gıdada yürütülenyanlışpolitikalardır.”dedi. Türkiye’ninsonyıllardatarımalanında kaynaklarını daha iyi kullandığına dikkat çeken Bakan Eker, “Son sekiz yılda sadece verimliliği artırarak tarım kapasitemizi 23 milyar dolardan 63 milyar dolara çıkardık.” dedi.

6-MaliyeBakanıMehmetŞimşek,Bakanlıktadüzenlediğibasıntoplantısı ile 2012 yılı bütçe büyüklükleri hakkında bilgi verdi. Bütçenin ocak-eylül dönemiitibarıyla234milyonliragibiküçükbirmiktardadaolsafazlaverdiğini, böylecebütçenin1984yılındanbuyanailkdefafazlaverdiğinisöyledi. Yıl sonu bütçe açığının ise 22.2 milyar lira olarak öngörüldüğünü anlatan Bakan Şimşek,2012’yeyönelikhedeflerleilgiliolarakda“Önümüzdekiyılkamuya

90 bin kişi alacağız.” açıklamasını yaptı.

7-MilliSavunmaBakanıİsmetYılmaz,Meclistegazetecilerin,“İrtica ile Mücadele Eylem Planı” davasıyla birleştirilen “Kamuoyunuyönlendirme amaçlı internet siteleri” dosyasına ilişkin “MGK’dan istenen belgelerde Başbakan Erdoğan’ın imzasının olduğu” yönündeki haberleri anımsatması üzerine, BaşbakanErdoğan’ın, Hükümetaleyhine kullanılacak birİnternet sitesinin kurulmasına onay vermediğini belirterek, “Bir Başbakan onay verecek, ‘alın bu siteyi kullanın, Hükümetin aleyhine yayın yapın...’Böyle şey olur mu?” dedi.

8-MHPGenelBaşkanıDevletBahçelipartisininMeclisgruptoplantısında yaptığıkonuşmada,sonaçıklananABİlerlemeRaporu’nueleştirdi.Türkiye’nin AB üyeliğinin tıkandığını savunanBahçeli, “Bölücü terörü kınamayan, Türkiye’nin milli ve manevi hasletlerini hırpalayan ve rencide eden ilerleme raporu,frenipatlamışkamyongibiheralanagirmişvemilletimizinhassasiyet duyduğunevarsacephedençarpmıştır.Türkmilletibunlarıhiçhaketmedi.”dedi.

9-BDP GenelBaşkan YardımcısıGültanKışanakpartisininMeclisgrup toplantısında yaptığıkonuşmada,“Kürtmeselesiniçözmeyecekbiranayasa, yeni anayasa olamaz. anayasa yapım süreci, tekçi zihniyeti değiştirmeyi esas alan köklü bir yaklaşımla başlarsa buradan hem demokrasiye hem de barışa ulaşmaşansıolacaktır. Yapıcıyız,uzlaşıcıyızamatemelproblemlerimize sırtımızı dönmemizi kimse bizden beklemesin.” dedi.

10-BBP GenelBaşkanıMustafaDesticiGenelMerkez’degazetecilere yaptığı açıklamada, laiklik tanımının net olarak yapılmasının, yeni anayasayla ilgili olmazsa olmaz şartlarından biri olduğunu belirterek, “Laiklikten bizim kesimlerimizçokdayakyedi.Hembaşörtüzulmüdevamediyor,hemdekatsayı adaletsizliği.” dedi.

11-SP GenelBaşkanıMustafaKamalak,BaşbakanRecepTayyip Erdoğan’a,annesiTenzileErdoğan’ınvefatıdolayısıylataziyeziyaretinde bulundu. Kamalak, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu arada anayasa değişikliğiyle ilgili SP’nin temel görüşlerini ifade eden bir dosyayıdabaşbakanımızaarzetmişolduk. Anayasamutlakadeğişmelidir.” dedi.

12-DışEkonomikİlişkilerKurulu(DEİK)Başkanıolan TürkiyeOdalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 18-19 Kasım

2011tarihindeİstanbul’dayapılacak“DünyaTürkGirişimcilerKurultayı”

bilgilendirmetoplantısında,küreseldüzeydedeğişiminöncüsüolmakamacıyla

‘TürkDiasporası’nıkurmayıhedeflediklerinisöyledi.Hisarcıklıoğlu,dünyanın dörtbiryanındabaşarıhikâyesiyazangirişimcilerleİstanbul’dabuluşacaklarını,

2 bin katılımcıyla gerçekleştirecekleri buluşmaya Başbakan RecepTayyip

Erdoğan’ın da katılacağını belirtti.

13-PKK’nınşehiryapılanmasıKCK’yayönelikolarak Adana, Aydın, Şanlıurfa veMardin’dedüzenlenen yenioperasyonlarda aralarında BDP’li yönetici, belediye ve il genel meclis üyeleri ile Eğitim-Sen yöneticilerinin bulunduğu toplam 60 kişi gözaltına alındı.

14- Bitlis’in Güroymak ilçesinde yola döşenen mayının, polisleri taşıyan aracıngeçişisırasındapatlatılmasısonucu5polisşehitolurken,3sivilhayatını kaybetti, 3’ü ağır 4 kişi yaralandı.

BaşbakanRecep TayyipErdoğansaldırıylailgiliyayımladığımesajda, “Anne karnındaki doğmamış bebeğe, savunmasız insanlara, cami imamlarına, en mutlu günlerinde gelin ve damatlara saldıracak kadar gözünü kan bürümüş örgüt militanlarının, Güroymakta da sokaktaki 4 yaşındaki masum yavruya kastetmeleri, nasıl bir panik ve çaresizlik içinde olduklarını göstermesi bakımındansonderecemanidardır.”ifadesinikullandı.CHP GenelBaşkanı KemalKılıçdaroğluveMHPGenelBaşkanıDevletBahçeli’ yayımladıkları mesajda terör saldırısını kınadı.

15-ŞampiyonlarLigiBGrubu’ndaTrabzonspor,CSKAMoskovaile Rusya’da oynanan maçta 3-0 yenildi.

16-BaşbakanYardımcısıBülentArınç,Makedonya’nınbaşkentiÜsküpte düzenlenen“7.Uluslararası AtatürkKongresi”ndeyaptığıkonuşmada, “Atatürk’ü kendi çağdaşlarından ayırt eden yanı da değişime ve yeniliklere açıkolmasıdır. Atatürkgibimuharebemeydanlarındaefsanevibirkomutan, modern bir cumhuriyet kurmayı başaran başarılı bir devrimci lidere, dünya siyasetinde kolayca rastlamak mümkün değildir. Zaten tarihçiler de ittifakla Atatürk’ü, geçtiğimiz yüzyıla damgasını vuran birkaç liderden birisi olarak kabul etmişlerdir.” dedi.

17-2006yılındaHamastarafından kaçırılan İsrailliaskerGiladŞalit’e karşılık 1027 Filistinli tutsaktan 477si bırakıldı. İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’dakalmalarındasakıncagördüğü40kişiiseTürkiye,KatarveSuriye’ye sürgünegönderilmeküzereKahire’yesevkedildi.KalanFilistinlitutsaklarise

2 ay içinde bırakılacak.

Konuyla ilgili Konya’da gazetecilerin sorularını cevaplayan Dışişleri BakanıAhmetDavutoğlu,İsrailveHamasarasındakitakasanlaşmasıile salıverilenFilistinlitutsaklardan10’ununTürkiye’yegetirilmesiiçinKahire’ye uçakgönderildiğinisöyleyerek,Türkiye’ninmeseleyeinsaniolarakyaklaştığını belirtti.

18-Suriye’deordubirlikleriilemuhalifler arasındaçıkançatışmalarda, son 24 saat içerisinde 23’ü Humus kentinde olmak üzere 35 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ÖteyandanDışişleriBakanıAhmetDavutoğlu,Suriyemuhalefetine mensup grupların oluşturduğu Suriye Ulusal Konseyi (SUK) temsilcilerini makamında kabul etti.

19-ABDDışişleriBakanıHillaryClintonLibya’nınbaşkentiTrablusta

Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) temsilcileri ile bir araya geldi.


 

19 EKİM 2011

1-Cumhurbaşkanı AbdullahGül,İstanbul’dagerçekleştirilen27. EkonomikveTicariİşbirliğiDaimiKomitesi(İSEDAK)toplantısındaSomali’ye yardımçağrısındabulundu. YaşananinsanlıkdramınakarşıTürkiye’debirçok yardımkampanyasıbaşlatıldığınıhatırlatanCumhurbaşkanıGül,bugünekadar

350milyondolardeğerindeyardımtoplandığınıvurguladı.Cumhurbaşkanı Gül,“TümüyeülkeleriDoğu Afrika’daözellikleSomali’deçokzorşartlarda hayat mücadelesi veren kardeşlerimize en cömert şekilde yardım eli uzatmaya çağırıyorum.” dedi.

2-Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun ilk toplantısı TBMM Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında yapıldı. Başkan Çiçek, Hakkari’de yaşanan terör saldırısına değinerek, “Acılarımız ne kadar büyük olursa olsun, onu içimize gömeceğiz, bağrımıza taş basacağız. Bu olaylar ne kadar büyük olursa olsun, gelişen şartlar ne kadar çalışmamızı zorlaştırırsa zorlaştırsın, girdiğimiz bu yoldandönmekdeyok.”dedi.Tümvatandaşları,bireyselyadaörgütlüşekilde yeni anayasa yapım sürecine katılmaya davet eden Başkan Çiçek, “Geçmişte yapılandeğişikliklergöstermiştirki,buanayasayırestoreederekdemokrasinin evrensel standartlarına ulaşılamaz.” dedi.

3- 200 kişilik PKK’li terörist grubun, Hakkari’nin Çukurca ilçesi polis ve jandarma binaları ile Kekliktepe Sınır Karakoluna yaptığı saldırıda, toplam 24 askerşehitoldu,19askerdeyaralandı.TeröristlerKuzeyIraktaÇemçoveZap bölgelerineçekilirkensıcaktakipbaşlatıldı.Gerçekleştirilenoperasyonlarda21 teröristin öldüğü, terör örgütünün K. Iraktaki kamplarının savaş uçaklarınca bombalandığı bildirildi. Saldırının ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral NecdetÖzelveKaraKuvvetleriKomutanıOrgeneralHayriKıvrıkoğlubölgeye giderek, çatışma ve başlatılan operasyonlarla ilgili bilgi aldı.

SaldırıyıkınayanCumhurbaşkanıAbdullahGül,busaldırılarınintikamının çokbüyükolacağını vemisliyle alınacağını belirterek, “Türkiye,buterör karşısında hiçbir şekilde sarsılmayacak.” dedi.

Başbakanlıktagüvenlik zirvesini toplayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da, “Bugün terör örgütünü sevindirme değil, dik durma günüdür.” dedi.

HükümetinsorunuçözmedeacizkaldığınısavunanCHP GenelBaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclisin duruma el koyup, komisyon oluşturarak çözüm üretmesi gerektiğini söyledi. Makedonya temaslarını yarıda keserek yurda dönen BaşbakanYardımcısı Bülent Arınçyaptığıaçıklamada,ellerindengelentümimkanlarıkullanarak yaşananacılarasonvereceklerinibelirtti.MHP GenelBaşkanıDevletBahçeli ise,kanlısonuçunhükümetineseriolduğunuilerisürerek,“OHALilanedilsin.” dedi.

BDPGenelBaşkanıSelahattinDemirtaşda,“Busavaşada,ölümlerede

‘artık yeter’diyoruz.Acilen savaşı durdurma çağrısı yapıyoruz.” dedi.

Öteyandan,HASPartiGenelBaşkanıNumanKurtulmuş,SP Genel BaşkanıMustafaKamalakveBBPGenelBaşkanıMustafaDesticideyaptıkları açıklamalarda, saldırıyı kınadılar.

Öteyandansaldırı,ABD,AB,NATOveçeşitliülkelerinyetkililerincede kınandı.

4- İsrail ve Hamas arasında varılan tutuklu takası çerçevesinde serbest bırakılan477Filistinlimahkumdan11’i Ankara’yagetirildi.Esenboğa HavalimanındaaçıklamadabulunanFilistin’in AnkaraBüyükelçisiNebil Maruf,Türkiye’ye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

5- Türkkökenligazetecilerarasındabilgipaylaşımı,görüşalışverişive mesleki dayanışmanın sağlanmasına zemin sağlayacak “Türk Dili Konuşan Ülkeler Medya Platformu” oluşturmak amacıyla kurulan “Çalışma Gurubu” Ankara’dabirarayageldi.ToplantıyaTürkiye’ninyanısıra Azerbaycan, Kazakistan,Kırgızistan,KKTCve Türkmenistan’danmedyatemsilcileriile Basın-YayınveEnformasyonGenelMüdürlüğü,AnadoluAjansı,TRT,RTÜK ve Dışişleri Bakanlığı StratejikAraştırmalar Merkezi’nden yetkiler katıldı.

6-UluslararasıAfÖrgütününaçıkladığıraporagöre,Ortadoğu’dayönetim karşıtı protestolara karşılık veren Batılı ülkeler, “halktan yana demokratik ifadelerkullanmalarınakarşın”diktatörleredekendihalkınıöldürmesiiçinsilah satışında bulundu. Raporda, insan hakları ihlallerine aldırmayarak, yönetim karşıtıprotestolarındüzenlendiğiMısır,Libya,Suriye, Yemen,Bahreynve Tunus’asilahsatışıyapanülkeler ABD,İngiltere,Fransa, Almanya,İtalya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan ve Çek Cumhuriyeti olarak sıralandı.


 

20 EKİM 2011

1-BaşbakanRecep TayyipErdoğan,IrakKürdistanDemokratPartisi GenelBaşkan YardımcısıNeçirvanBarzani’yikabuletti.BaşbakanErdoğan, Barzani’ye terör örgütü PKK’ya karşı ortak mücadele çağrısı yaptı. Barzani de “Saldırıların tekrarlanmaması içinTürkiye ile iş birliği yapacağız.” dedi.

ÖteyandanBarzani,DışişleriBakanı AhmetDavutoğluileyaptığı görüşmede,topraklarınınTürkiye’yekarşıkullanılmasınaizinvermeyeceklerini söyledi.

2-BaşbakanRecep TayyipErdoğan,Başbakanlıktamedyapatronlarıve genelyayınyönetmenleriilebirarayageldi.Toplantıya,BaşbakanYardımcıları BülentArınçveBeşirAtalayileAKPartiGenelBaşkanYardımcılarıHüseyin ÇelikveÖmerÇelikdekatıldı. Toplantıda,terörlemücadeleyevebukonuda yapılan yayınlara değinen Başbakan Erdoğan, medyadan sağduyulu ve akılcı, terörörgütünefaydasağlamayacak,yanlışanlamalarayolaçmayacakyayıncılık beklentisini dile getirerek “Elbette medyaya bir müdahale arzusu içinde asla değiliz.Bunuantidemokratikbuluruz.”dedi.Toplantınınardındanterörörgütü PKK’ya yönelik başlatılan geniş kapsamlı sınır ötesi harekâtla ilgili açıklama yapan Başbakan Erdoğan, “Bu harekât netice almanın bir adıdır. Neticeye yöneliktir.” dedi.

3-GenelkurmayBaşkanlığıtarafındanyapılanaçıklamada,Hakkari’de

24 askerin şehit olduğu terör saldırılarının ardından yurt içinde ve Irak’ın kuzeyinde5ayrıbölgedetoplam22tabur,yaklaşık10binaskerlehavadestekli kara harekâtı başlatıldığı bildirildi.

4- Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, İstanbul Sanayi Odasının “İstanbul Sanayi Forumu” adıyla düzenlediği 2011 yılı II. Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nda,yeniteşviksistemiileilgiliçalışmalarınınşuandadevam ettiğini, yılsonunakadaryeniteşviksisteminibitirmişolmayıumduklarını ifadeetti.BakanÇağlayan,teşvikyaparkenterörü, Türkiye’ningerikalmış bölgelerinikesinlikle gözardı edemeyeceklerini belirterek,“Terörle Doğuve Güneydoğu’dayatırım yapılmasını engellemek istiyorlar.İnadına obölgelere özel destekler vereceğiz.” dedi.

5-TBMM Genel Kurulu, terörle ilgili Genel Görüşme öncesi ön görüşme içintoplandı.AKParti,CHP,MHPveBDP’ninterörkonusundaverdiğigenel görüşme önergelerinin birleştirilerek görüşülmesi kabul edildi.

6-MHPGenelBaşkanıDevletBahçeliyaptığıaçıklamada,Çukurca’daki terör saldırılarından hükümeti sorumlu tutarak “Hükümetin, terörist eylemler konusundagafletvehıyanetevarantavizkarbirtutumtakındığıbizimaçımızdan tartışmasızdır.” dedi.

7-BDPGenelBaşkanıSelahattinDemirtaş,24askerinşehitolduğu saldırıya ilişkin Diyarbakır’da yaptığı değerlendirmede, olayların birkaç ay içinde savaş boyutuna tırmandığını savunarak “Hep uzlaşmayı ve ikna yöntemlerini önerdik.Hükümetbunuhayatageçirmişolsaydı,bugünsavaş bitmiş olacaktı.” dedi.

8- Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 5.75te, gecelik borçlanmada yüzde 5te sabittuttu.ErdemBaşçı’nınbaşkanlıkettiğitoplantıda,borçvermedeyüzde

9 olan faiz oranı ise yüzde 12.5 olarak belirlendi. Toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, TürkLirasındagözlenenaşırıdeğerkaybının,gıdafiyatlarının etkisivefiyatlamanınönümüzdekiaylardaenflasyondabelirginbiryükselişe sebep olacağı belirtilerek “Bankamız bu durumun orta vadeli enflasyon beklentilerini ve görünümünü etkilemesine izin vermeyecektir.” denildi.

9-UEFA AvrupaLigi’ndeBeşiktaşFutbolTakımı,Ukrayna’nınbaşkenti

Kiev’de oynadığı maçta Dinamo Kiev takımına 1-0 yenildi.

10- MaltabandıralıTürkkuruyükgemisinin AdriyatikDenizi’ndebir Türkyolcugemisiyleçarpışmasısonucu,3kişininhayatınıkaybettiği,5kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

11-Türkiye’debulunanAvrupaParlamentosuTürkiyeRaportörüRia Oomen-Ruijten, TBMMDışişleriKomisyonuBaşkanı VolkanBozkır’la yaptığı görüşmede, terör örgütü PKK’nın eylemlerine son vermesi gerektiğini belirterek,“Sözveriyorum;hazırlayacağımbirsonrakiraporumda,terörönemli yer tutacak.’dedi.

12- ABDDışişleriBakanlığıSözcüsüMarkTonergünlükbasın brifingindesorularıcevapladı.Toner,terörörgütüPKK’nınsaldırılarınailişkin, “MüttefikimizTürkiye’ninbuterörsaldırılarınakarşıkendinisavunmakiçin  hareketegeçmehakkınıtambiçimdetanıyoruz. Amerika,IrakveTürkiye olarak, ortak düşmanımız olan PKK ile mücadelede işbirliği içindeyiz.” dedi.

13-Libya’nındevriklideriMuammerKaddafi,doğduğuşehirolanSirte’de birkanalizasyontünelindemuhalifaskerlercevurularaköldürüldü.Kaddafi’nin son kalesi olan Sirte’ye yeni Libya bayrağı dikildi.

14- ABDDışişleriBakanıHillaryClinton, AfganistanDevletBaşkanı HamitKarzai’yiziyaretindeyaptığıaçıklamada,Talibanilesavaşısonlandırmak için müzakere kapısının hâlâ açık olduğunu belirterek, bu yola başvurmazsa Taliban’ın “amansız saldırılarla” karşı karşıya kalacağını kaydetti.

15- İspanya’nın kuzeydoğusundaki Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ETA’ya bağlı Ekin adlı örgüt kendini feshettiğini açıkladı. Bir yıldırateşkeshalindebulunanEkin,mücadeleye silahsızdevamedeceklerini açıkladı. İspanyahükümetsözcüsüJoseBlanco,kararı“Elbette birsondeğil, ETA’nın sonuna doğru giden yeni bir adım.” diye nitelendirdi.

16-Yunanistan’dakamuveözelsektörçalışanlarınınhükümetinmalikrizle mücadeleiçinhayatageçirmekistediğireformlarıprotestoiçindünbaşlattıkları

48saatlikgrevsürerken,Atina’dahalkparlamentobinasınıkuşatmaaltınaaldı. Parlamento binasının bulunduğu Sintagma meydanında polisle göstericiler çatışmayagirdi.GöstericilerGirit AdasıveLamiya’dadaresmibinalarıişgal etti.


 

21 EKİM 2011

1- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çankaya KöşkündeHakkari’nin Çukurca ilçesinde 24 askerin şehit düştüğü terör saldırısıyla ilgili olarak GenelkurmayHarekâtBaşkanıKorgeneralAbdullahRecepveKaraKuvvetleri Harekât BaşkanıTümgeneral Haluk Cumali Çetinkaya’dan brifingaldı.

2-TBMMBaşkanıCemilÇiçek,EkonomikveSosyal Araştırmalar Merkezi(ESAM)tarafındandüzenlenen“MilliAnayasaŞurası’nınaçılışında yaptığı konuşmada, “Sorunların çözümü için kim hak, hukuk ve demokrasi çerçevesinde, normal yollardandeğil dekandökerek,kinkusarak,masum insanlarıkatlederekneticeyevarmakistiyorsa,bunlarçağdışıyaratıklardır.Bu bir ilkelliktir, çağ dışılıktır.’dedi.

AdaletBakanıSadullahErginde,yenianayasaiçin TBMMBaşkanı CemilÇiçek’ininisiyafitinde başlayansürecisondereceönemsediklerini vurgulayarak, “Bu sürecin başarıya ulaşması için hepimizin sürecin üzerine titremesi ve bu sürece gözümüz gibi bakmamız gerektiğini düşünüyorum,” dedi.

3-BaşbakanRecep TayyipErdoğan,Hak-İşGenelKurulundayaptığı konuşmada,terörlemücadelekonusunadeğinerek,“Gerekenherşey,bir hukuk devletinin taşıması gereken ciddiyet içerisinde yapılıyor, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hükümet olarak hem hukuku ve demokrasiyi, hem insanlarımızınbirlikvedirliğinikorumaktahemdeterörleödünsüzmücadeleyi sürdürmekte kararlıyız.” dedi.

4-CHP GenelBaşkanıKemalKılıçdaroğlu,PMtoplantısıöncesinde yaptığıaçıklamada,TBMMBaşkanıCemilÇiçek’eterörsorunununçözümüne ilişkin Mecliste komisyon kurulması talebini hatırlatarak, “Eğer Sayın Başkan çözüm üreten bir komisyon kurmaktan kaçınırsa bu sorumluluğa ortak olur, çözümsüzlüğe ortak olur.’dedi.

5-DışişleriBakanı AhmetDavutoğluresmiziyaretiçinTürkiye’de bulunanİranDışişleriBakanıAliEkberSalihi’yikabuletti.BakanDavutoğlu görüşmeninardındandüzenlenen ortakbasıntoplantısında,“PKKvePJAK’a karşımücadelekararlılığımız, ortakkararlılığımızengüçlüşekildedevam edecek. Bundan sonra da ortak bir eylem planı içinde bu terör tehdidi tümüyle tasfiyeedilene kadar birlikte çalışacağız.” dedi.

Salihide,terörörgütüPKK’nınelebaşıMuratKarayılan’ınİrantarafından yakalandığıveserbestbırakıldığıiddialarıyla ilgiliolarak,“Karayılanhiçbir zamanİranlılartarafındanyakalanmamıştır.Yakalasaydıkbizonuniyeserbest bırakacaktık ki?’dedi.

6-Kültürve TurizmBakanıErtuğrul Günay,PamukkaleÜniversitesinin (PAÜ)2011-2012akademikyılaçılıştörenindeyaptığıkonuşmada,“Türkiye’nin ekonomisi,sosyalyapısıgelişirken,bütünfiziki altyapısıvesosyaldonatısı zenginleşir ve gelişirken, bölgesinde ve dünyada saygınlığı gittikçe artan bir ülkeolurken,yenituzaklarlakarşıkarşıyakalmasıbazılarınınbugelişmelerden rahatsız olmasından kaynaklanıyor.’dedi.

7-Ankara13.AsliyeCezaMahkemesi,“DenizFenerie.V.’soruşturması kapsamındatutuklubulunanZahidAkman,ZekeriyaKaraman,İsmailKarahan, Mustafa Çelik, İzzet Kurum veAli Solak’ın tahliyesine karar verdi.

8- Gazeteci Hikmet Bila,Ankara’da yaşamını yitirdi.

9-Pakistan’ınbaşkentiİslamabad’dabulunanABDDışişleriBakanı HillaryClinton,Belediye Sarayındayaptığıtoplantıda, Pakistan’aterörörgütü Hakkani tehdidini ikna yoluyla bitirmesi çağrısında bulundu.

10- Şili’de eğitim reformu isteyen öğrenciler başkent Santiago’da senato oturumunda, eğitim bütçesi görüşmeleri sürerken binaya girdi. Öğrenciler, eğitim politikası konusunda referanduma gidilmesini talep etti.


 

22 EKİM 2011

1-TBMMBaşkanıCemilÇiçek,Memur-Sen’indüzenlediği“Milletlerarası Anayasa Kongresi”nde yaptığı konuşmada, “’Ben devletten şunları isterim, amaolmadığıtakdirdebutaleplerimiC-4patlayıcısınabağlarım’derseniz,bu hak arama değildir, özgürlük değildir.” dedi.

2-CHP GenelBaşkanıKemalKılıçdaroğlu,İzmir’deEgeSanayicive İşadamlarıDerneğinin(ESİAD)28.YüksekİstişareToplantısı’nda,“Buiktidar, ülkeyi sıfır terörledevralmadımı?Nasıl oluyor da ülke bu hale geliyor?”dedi.

3-BaşbakanYardımcısıBülent Arınç,İnegölMobilyaveDekorasyon Fuarı’nı(MODEFEXPO2011)ziyaretinde,TRTHaber’insorularınıcevapladı. BaşbakanYardımcısıArınç,songünlerdekiterörsaldırılarıveşehithaberleriyle ilgilideğerlendirmesininsorulmasıüzerine,terörünkökünükazıtmanınve kurutmanın hükümet olarak görevleri olduğunu belirtti.

4-BaşbakanYardımcısıBeşir Atalayve Adalet BakanıSadullahErgin, ülkelerini terk ederek Türkiye’ye sığınan ve KızılaytarafındanAltınözü ilçesinebağlıBoynuyoğunköyündekigeçiciçadırkenttekalanSuriyelileri ziyaret etti.

5- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman’da esnaflasohbetinde, “Biz bütün vatandaşlarımızı birinci sınıf vatandaş olarak görüyoruz, öyle kucaklıyoruz.’dedi.

6-SuudiArabistanVeliahtPrensiSultanBinAbdülazizElSuud’un,tedavi gördüğüABD’de yaşamını yitirdiği bildirildi.


 

23 EKİM 2011

1-CHPGenelBaşkanıKemalKılıçdaroğlu, Yalova’dapartisince düzenlenentoplantıda, Van’dakidepremdenbüyüküzüntüduyduğunu belirterek, yarın deprem bölgesine gideceğini söyledi.

2-BaşbakanYardımcısıBülent Arınç,partisininBursaİlBaşkanlığının istişaretoplantısında yaptığıkonuşmada,“Sizirahatsızedensineklerden kurtulmanın tekyolubataklığıkurutmaktır derler.Bataklıkkurutulursasinek üremez,sizirahatsızetmez. Yaniterörbirbataklıkgibihergünsizirahatsız edecek sonuçlarmeydana getiriyorsa bubataklığı meydanagetiren sebepleri ortadan kaldırmak lazım.” dedi.

3-BaşbakanYardımcısıBeşir Atalay,MemurSen’indüzenlediği Uluslararası AnayasaKongresi’ninikincigünündeyaptığıkonuşmada,yeni anayasa yapılırken toplumun katılımının çok önemli olduğunu belirterek, “Sürecinsonunakadaraktifolun.Siyasetkesimiüzerindekibaskınızısürdürün. Hiçbir parti burada yan çizemesin. Çünkü 12 Haziran seçimi öncesi tüm partiler, en önemli unsur olarak topluma yeni anayasayı vaat ettiler. Şimdi hiç kimsebahaneleraramasın.YıllarsonrabudefaTürkiyekendisivilanayasasına kavuşsun.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de yaptığı konuşmada, intibakdüzenlemesi ileilgiliçalışmalara değindi.Buradakiadaletsizliği gidermekiçinteknikçalışmayıtamamladıklarınıaktaranBakanÇelik,“Onuda budönemiçindeyasalaştıracağımızıbelirtmekistiyorum.Biraysüreiçerisinde Bakanlar Kuruluna takdim etmiş olacağız.” dedi.

4-SağlıkBakanıRecepAkdağ,AK PartiOlağanİlGençlikKolları Kongresi’nekatılmaküzeregittiğiErzurum’dadepremhaberinialarak Van’a geçti. Uçağa binmeden öncebasın mensuplarına yaptığı açıklamada Bakan Akdağ,“EnfazlaetkilenenyerinErcişolduğunuarkadaşlarımızbizeiletti. Bir taraftan arama kurtarma ekipleri, diğer taraftan bakanlığımıza bağlı arama kurtarma ekipleri, bunlara UMKE ekipleri diyoruz, bölgede hizmet ediyorlar, sadeceVan’dadeğilVan’ındışındakişehirlerdendebölgeyeintikaletmişolan arkadaşlarımız var. Devletimiz, hükümetimiz, bütün gücüyle organize olmuş bir biçimde bölgede halkımıza hizmet edecektir. Herkese geçmiş olsun.” dedi.

5-EnerjiveTabiiKaynaklarBakanıTanerYıldız,AKPartiKayseri İlGençlikKollarıüyeleriylebirlikteKartalHavaŞehitliğiniziyaretinde yaptığı konuşmada, “Bu ülkede karmaşa çıkarmaya çalışanlar, ayrılıkçı nokta oluşturmak isteyenler başarılı olamayacak. Söz kısmı artık çok anlamlı değil. İster dış güçler olsun, ister içeridebundanfaydalanmakisteyenlerolsun. Kimolursaolsuncezasınıgörecektir.Kürt’ü, Türk’üherhangibirayrımımız olmaksızın bütünvatandaşlarımıza hizmetimiz sürecek.Bunudurdurmak isteyenlerdehizmetlecevabınıalacaktır.Artıkbunundönüşütekrarısözkonusu olamaz. Sonuna kadar gidecek.” dedi.

6-MHP GenelBaşkanıDevletBahçeli,MersinErdemliBelediyesi’nin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, sınır ötesi harekata tam destek verirken, “PKK’yı ya teslim alın ya da yok edin. Bu defa başarın.” dedi.

7-Hakkari’ninÇukurcailçesindekiKazanVadisiveIşıklıBölgesi’nde

PKK’lılara yönelik operasyonlarda 1 astsubay şehit oldu, 6 asker de yaralandı.

Hakkari’ninŞemdinliilçesiyakınlarındaki Tekelibölgesindeise teröristlerin döşediği mayının patlamasıyla da 2 asker şehit oldu.

8-Van’da13.41’demerkezüssümerkezilçeyebağlıTabanlıköyüolan

7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Diyarbakır, Şırnak, Siirt, Muş,Batman,Iğdır, Ağrı,Erzurum,Kars, Ardahan,MardinileIrak,İran, Azerbaycan, Nahçıvan, Ermenistan ve Gürcistan’da da hissedildi.

BaşbakanRecepTayyipErdoğanbüyükyıkımınyaşandığıErciş’egiderek çalışmaları izledi ve yaralıları ziyaret etti. Başbakan Erdoğan, “Devlet bütün imkanlarını seferber etti.Yaralar sarılacak.” dedi.

BaşbakanErdoğan’ınyanısıraİçişleriBakanıİdrisNaimŞahin,Çevreve ŞehircilikBakanıErdoğanBayraktar,UlaştırmaBakanıBinaliYıldırımveMilli EğitimBakanıÖmerDinçerdeVan’agitti. AyrıcaGenelkurmayBaşkanlığı, Van’daki depreme acil müdahale ve enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması için 6 adet arama kurtarma taburu görevlendirildiğini duyurdu.

ÖteyandanABDBaşkanıBarackObama,RusyaDevletBaşkanıDimitri Medyedev,ABD DışişleriBakanıHillaryClinton,FransaCumhurbaşkanı NicolasSarkozy,ABKonseyiBaşkanıVanRompu,YunanistanDışişleriBakanı StavrosLambrinidis,ErmenistanCumhurbaşkanıSerjSarkisyandayolladıkları mesajlarda, duydukları üzüntüyü dile getirdiler.

9-ABDDışişleriBakanıHillaryClinton,CNN’everdiğiröportajda, “ABD Iraktan askerlerini çekse bile, Irak’ın ilerlemesini sorumluluğu olarak görüyor.Kimse,özellikledeİranbukonudabirhatayapmamalı.Ülkedekigüçlü diplomatikvarlığımızdevamedecek.AyrıcabölgedeüslerimizveTürkiyegibi bir müttefikimizvar.” dedi.

10- Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinin Darjiiling kasabası yakınında bir asma köprünün çökmesi nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetti.

11- Libya’nın Bingazi şehrinde Ulusal Geçiş Konseyi “kurtuluş” ilan ederken,buradabirkonuşmayapanKonseyBaşkanıMustafaAbdülcelil, ülkede şeriat kurallarının uygulanacağını söyledi.

12-TunustaanayasayıhazırlamaklayükümlüUlusalKurucuMeclis üyelerini belirlemek üzere seçimler yapıldı.


 

24 EKİM 2011

1-Cumhurbaşkanı AbdullahGül,Van’dakidepremnedeniylebaşsağlığı dilekleriniiletmeküzerekendisiniarayanRusyaDevletBaşkanıDimitri Medyedevilegörüştü.BusıradaresmiziyaretiçingittiğiRusya’daMedvedev’in yanındabulunanErmenistanCumhurbaşkanıSerjSarkisyandaCumhurbaşkanı Gül ile görüşerek, yardıma hazır olduklarını iletti.

RusyaBaşbakanıVladimirPutin,BaşbakanRecepTayyipErdoğan’a

Van’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için baş sağlığı diledi.

2-BakanlarKurulu,BaşbakanRecep TayyipErdoğanbaşkanlığında toplandı.BaşbakanYardımcısıveHükümetSözcüsüBülent Arınçtoplantının ardındanyaptığıaçıklamada,Başbakanlık Afetve AcilDurumYönetimi Başkanlığıverilerinegöre, Van’dameydanagelendepremde279 vatandaşın hayatınıkaybettiğini, bin300kişinindeyaralandığını bildirdi.Başbakan YardımcısıArınç,depremdenetkilenenesnafınHalkBankasına,çiftçilerin deZiraatBankasınamevcutborçlarınınfaizsizolarak1yılerteleneceğini, çalışanlarınSSKprimborçlarınındaertelenmesininmümkünolacağınısöyledi.

3-CHPGenelBaşkanıKemalKılıçdaroğlu,beraberindekiGenelBaşkan YardımcılarıGürsel Tekinve Sezgin Tanrıkuluile Van’ındepremdeenfazla hasargörenilçesiErcişteincelemelerdebulundu. Vatandaşlarlakonuşanve taleplerinidinleyenKılıçdaroğlu,Türkiye’nindepremnedeniylegeçmişte yaşadığı acılardan,dramlardan ders çıkarmadığının görüldüğünü söyledi.

4-GenelkurmayBaşkanıOrgeneralNecdetÖzel,NTV televizyonuna yaptığıaçıklamada,17AğustostanbuyanaPKK’yayönelikoperasyonlarda,

270teröristinetkisizhalegetirildiğini,teröristlereaitaltyapınınönemliölçüde tahripedildiğiniveçoksayıdabarınak,sığınakvecephanelik,uçaksavarmevzii ve kontrol noktalarının yok edildiğini ifade etti.

5-MilliSavunmaBakanıİsmet Yılmaz,“AskeriHakimveSavcıların İnsan hakları Konusunda Eğitimleri Ortak Projesi”nin açılış konuşmasında, askerihakimlerinbilgilerini AİHSve AİHMkararlarıışığındagünceltutmak amacıylasözkonusuprojenindüzenlendiğinibelirterek,“Buproje Türkiyeile AB arasındaki köprüyü kurmaya büyük katkıda bulunacak.” dedi.

6- Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 7.2’lik depremin ardından Van’daincelemelerdebulundu.BakanBayraktar,hasartespitiiçin gönderilen200kişininVan’daçalışmalarabaşladığınıbelirterek,“Geçiciiskan çalışmalarından sonra kalıcı konutların ihalesini 15-20 gün içinde yapacağız.” dedi.

7-TBMM AnayasaUzlaşmaKomisyonutoplantısısonaerdi.TBMM Başkanı Cemil Çiçek,toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Komisyon Başkanının TBMMBaşkanıolacağını,kendisininkatılmadığızamanlarda komisyon içinden bir üyeyi görevlendireceğini, komisyonun haftada en az iki keretoplanacağını,gerektiğindeSTK’larıdinlemekiçinAnkaradışındada bir araya gelinebileceğini, toplantı için her siyasi partiden bir kişinin yeterli olacağını söyledi.

8- BilgiTeknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) BaşkanıTayfunAcarer,

3 aylık test dönemi 22 Kasım’da sona erecek olan güvenli İnternet sürecini Anadolu Ajansınadeğerlendirdi. Acarer,güvenliİnternetkonusundayapılan düzenlemenin28Temmuz2010tarihindealınantüketicihaklarıyönetmeliğinde yer alan bir maddeye dayandığını belirterek, o maddeye göre kişinin eğer isterse güvenli İnternet kullanma hakkına ücretsiz olarak sahip olabileceğini vurguladı.

9-ABD’ninŞamBüyükelçisiRobertFord’un,DevletBaşkanıBeşşar EsadyanlılarınınelçiliğeyöneliksaldırılarınedeniyleSuriye’denayrıldığı bildirildi.

10- Bulgaristan’da dün yapılan cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimlerde üyelerininçoğunluğunuTürklerinoluşturduğuHakveÖzgürlüklerHareketi’nin (DPS–HÖH) 25 adayı ilk turda seçilmeye hak kazandı.

11-Tunusta yeni anayasayı hazırlayacak Ulusal Kurucu Meclis üyelerini belirlemek için yapılan seçim tamamlandı.


 

25 EKİM 2011

1-Cumhurbaşkanı AbdullahGül,Van’dameydanagelendepremleilgili açıklamalarda bulundu. Halkın yardım kampanyalarına gönülden katılacağını umduğunu belirtertan Cumhurbaşkanı Gül, “Milletimizin böyle bir acı karşısında bütünleştiğini görmekten çokbüyükbirmemnuniyet duyuyorum. Vanlı vatandaşlarımız, kardeşlerimiz de hiçbir zaman yalnız olmadıklarını bir kez daha görecektir.” dedi.

ÖteyandanCumhurbaşkanlığındanyapılanyazılıaçıklamada, Cumhurbaşkanı AbdullahGül’ün,29EkimCumhuriyetBayramıdolayısıyla düzenlenecek resepsiyonuVan’daki deprem nedeniyle iptal ettiği duyuruldu.

2- TBMMBaşkanıCemilÇiçek,Belarus’lumedyayöneticilerinden oluşanheyetikabulünde,gazetecilerinsorularınıyanıtladı. Türkiye’nin OrtadoğuveKuzeyAfrikaülkeleriileilişkisininemperyalvemenfaatilişkisi olmadığınıbelirterek,“Bizimilgiduyduğumuz,buülkelerininsanlarıdır, yoksapetrolkuyularıdeğil.”dedi. VandepreminedikkatçekenBaşkanÇiçek, tabii afetlerde, afet meydana gelmeden önce yapılan çalışmalar, afet sırasında yapılacak çalışmalar ve iyileştirme olmak üzere 3 safha olduğunu hatırlatarak, “Türkiye, son ikisinde başarılı, birincisinde ise başarısız.” dedi.

3-GenelkurmayBaşkanlığı,TürkSilahlıKuvvetlerine(TSK)aittankların sınırötesinegeçtiğine yönelikiddiaların gerçeğiyansıtmadığını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının İnternet sitesinde yer alan basın açıklamasında “Tankbirliklerimiz, Silopi doğusunda,sınırlarımızın içerisinde vesınıra yakın bölgelerde eğitim ve tatbikat icra etmişlerdir.” denildi.

4-CHP GenelBaşkanıKemalKılıçdaroğlupartisininMeclisgrup toplantısındayaptığıkonuşmada,70milyonun, VanveErciştekideprem nedeniyle tek yürek olduğunu belirterek, “Tasada ve kıvançta beraber olan bir toplumuz,bütünolumsuzşartlararağmenberaberolmayadadevamedeceğiz.” dedi. Bölgede ciddi bir eşgüdümsüzlük bulunduğunu savunan Kılıçdaroğlu, “Depremvergileriçıktı,BülentEcevit,Başbakanlığınİnternetsitesindedeprem vergilerininnerelereharcandığını,bilançohalindeyayımladı.Şimdibutabloyu bilmiyoruz.” dedi.

5-BaşbakanYardımcısıBeşir Atalay,TBMMGenelKurulundaVan’da meydanagelendepremsonrasındayapılançalışmalarhakkındabilgiverdi.

BaşbakanYardımcısıAtalay,“Van,Ercişveköylerimize15bincivarında çadır ulaşmıştır. Sabaha kadar da çadır sayısı 25 bine çıkacaktır ama yine de çadır konusunda vatandaşın daha fazla talebi olmuştur. Belli bir yetersizlik de yaşanmaktadır. Hemen ilk akşam çadırkentler kuruldu, evi yıkılanlar oraya yerleştirildi ama artçı sarsıntılar olduğu için hiç kimse evine girmek istemiyor. Çadır konusunda işin doğrusu bu kadar yüksek talep beklemiyorduk.” dedi.

6-BaşbakanYardımcısıBekirBozdağ, AlmanyaKuzey-RenVestfalya Eyaleti Çalışma, Uyum ve Sosyal İşler Bakanı Guntram Schneider ve beraberindekiheyetikabuletti.Başbakan YardımcısıBozdağyaptığı açıklamada, “Yurtdışında yaşayanvatandaşlarımızın oykullanmalarıyla ilgili veçiftevatandaşlıkalamayanvatandaşlarımızınyaşadığısıkıntılarınçözümüyle alakalıMaviKartuygulamasınıiçerenyasatasarısıBakanlarKurulundaimzaya açıldı.” dedi.

7- AdaletBakanıSadullahErginHakimlerveSavcılarYüksekKurulu (HSYK)tarafındandüzenlenen“Türk YargıSistemindekiReformlar,Dünden Bugüne HSYK veAvrupa Uygulaması ile Mukayese” sempozyumunun açılış konuşmasında, “Tüm çabamız, daha bağımsız ve tarafsız yargının oluşturulmasının yanında yargılamanın makul sürede sonuçlandırılması, vatandaşımızınmemnuniyetiniesasalaninsanodaklıbiranlayışın yerleştirilmesi, uluslararası gelişmelere açık ve modern dünya ile entegre olmuş,özgürlüklerikoruyanvegenişleten hukukanlayışınınsağlanmasıdır.” dedi.

8- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, deprem sebebiyle Van’daki işçilerin maaşlarının 6 aya kadar devlet tarafından ödeneceğini açıkladı. Her Bakanlığın depremin ardından üzerine düşen sorumluluğu yaptığını ifade eden Bakan Çelik, “Kısa çalışma ödeneği çerçevesinde, şartları uygunolanişletmelerinişçilerinin1,3ve6aylıksürelerde500liradanbin250 lirayakadarolanücretleriniödemeimkânımızvar.İlavebirtedbiralmaihtiyacı olursa bunu da alacak irade ve imkânlara sahibiz.” dedi.

9-Gıda,TarımveHayvancılıkBakanıMehdiEker, Ankara’dabusene üçüncüsü düzenlenen ‘Tarım ve İnsan Fotoğraf Sergisi’nin açılışını yaptı. BakanEker,tarımısadecebirüretimfaaliyetiolarakgörmediklerini,tarımınbir yaşambiçimiolduğunuifadeederek,“Tarım,bütünsesleri,renkleri,unsurları ile hayatın tam kendisidir.” dedi.

10-İçişleriBakanıİdrisNaimŞahin, Ankara’dadüzenlenenTürkiye, Macaristanveİngiltere’ninortaklaşayürüttüğü“EntegreSınırYönetimiEylem PlanıAşama-1EşleştirmeProjesi”ninkapanıştoplantısında,sınırgüvenliğiyle ilgiliniteliklipersonelihtiyacınıkarşılamakamacıylaPolisAkademisindesınır güvenliğibölümükurulduğunubildirdi.BakanŞahin,“Sınırmuhafazateşkilatı ve entegre sınır yönetimi sisteminin kurulması ile ülkemizin kara ve deniz sınırlarının daha güvenli olmasını sağlayacaktır.” dedi.

11-Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, BakanÖmer Dinçer’intalimatıyla, Van’dabayramsonrasınakadareğitimearaverildiği, okulların14Kasım2011Pazartesigünüaçılacağı,dönemsonrasındaeğitim veöğretimdekaybedilenzamanıntelafiedileceğibelirtildi.Açıklamadaayrıca, depremdebirokuluntamamenyıkıldığıveresmîrakamlaragöreVanmerkezde

6,Ercişilçesindede24öğretmeninhayatınıkaybettiği,9öğretmenindeyaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

12-MHP GenelBaşkanıDevletBahçelipartisininMeclisgrup toplantısında yaptığı konuşmada,Vandepreminin ardından yaşananayrımcılık tartışmalarınıeleştirerek,“Böylesibirgündeayrımcılığıkörükleyerek“ağlama sırası onlarda” gibi lanetlenmesi gereken yaklaşımları büyük bir densizlik ve soysuzlukolarakgördüğümüzüsöylemeliyim.”dedi. Van’dakikamubinalarının dahaçokhasargördüğüneişaretedenBahçeli,“Ahlaksızlarınarsızcayaptıkları binalarmaalesefhementahripolmaktadır.Artıkbunaçözümbulunmalı.”dedi.

13-BDP GenelBaşkanıSelahattinDemirtaşpartisininMeclisgrup toplantısındayaptığıkonuşmada, Van’dayaşananfelaketinyaralarını dayanışmanınsaracağınısöyledi.Demirtaş,“Türkiye’ninheryerindenelleriyle hazırladıkları kolileri bölgeye gönderenherkeseteşekkürediyoruz. Buülkede barışı, kardeşliği inşa edeceksek bu dayanışma üzerine etmekten başka seçeneğimizyok.Siyasetiintikamınmalzemesiyapmakisteyenlertariheutanç olarak yazılacak.” dedi.

14- TEB BNP Paribas WTA Championships Dünya Kadınlar Tenis

Şampiyonası İstanbul’da başladı.

15-Türkiyeve AzerbaycanarasındaYüksekDüzeyliStratejikİşbirliği Konseyi’ninilktoplantısıBaşbakanRecepTayyipErdoğanve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhamAliyev başkanlığında İzmir’de yapıldı. Toplantıda iki ülke arasında enerji ve gaz iletiminden meteorolojiye, iletişimden polis eğitiminekadardeğişikkonulardaişbirliğivemutabakatanlaşmalarıimzalandı.

Toplantının ardından konuşan Başbakan Erdoğan, iki ülkenin bölgede barışveistikraristediğiniifadeederek,“Biz,‘ikidevlet,tekmillet’olduğumuz kadar,aynızamanda‘tekyüreğiz’.İşteonuniçin,Karabağ’daişgalsonaerinceye kadarAzerbaycan’la omuz omuza mücadele vermeye devam edeceğiz.” dedi.

Başbakan Erdoğan daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, bir gazetecinin, “BBC’ninIrak’lımuhabiri, yaklaşık 1300-1400PKK’lıteröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği yönünde bir haber geçti.Busayıdoğrumu?”sorusuüzerine,“BBC’ninaçıklamışolduğurakamlar ciddi rakamlar değil. Bunlar gayriciddi. Herhangi bir mesnedi falan yok. Konuyla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığının yapmış olduğu bir açıklama var. 5 gün içerisinde Çukurca’da 54 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunun dışında sınır ötesi yapılan operasyonlarda ise 200 ila 270 arasında teröristin yine etkisiz hale getirildiği tahmin edilmektedir.” ifadesini kullandı.

Aliyevde,depremdolayısıylaTürkhalkınabaşsağlığıdileyerek,“Türkiye bizimözvatanımızdır.DepremTürkhalkınınekadarsarsmışsa Azerbaycan halkını da o kadar sarstı.” dedi.

16- SuudiArabistan’ın başkenti Riyad’a giden BaşbakanYardımcısı Bülent Arınç,tedavigördüğü ABD’dehayatınıkaybedenSuudi Arabistan VeliahtPrensiveSavunmaBakanıEmirSultanBin Abdulaziz’incenazesine katıldı.

17-Libya’nınSirtekentindebiryakıtdeposundameydanagelenpatlamada,

100’den fazla kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralandığı bildirildi.


 

26 EKİM 2011

1-Cumhurbaşkanı AbdullahGül,Filipinler’in AnkaraBüyükelçisi MarilynJusayan Alarilla’yıkabulündegazetecilerinsorularınıyanıtladı.Bir gazetecinin, “Sizin İsrail Cumhurbaşkanı ile bir görüşmeniz oldu. İsrail’in depremyardımlarınınasıldeğerlendiriyorsunuz”sorusuüzerineCumhurbaşkanı Gül, “Sadece İsrail değil, ben belki 20’ye yakın devlet başkanıyla telefonla görüştüm. Hepsi de yardıma hazır olduklarını söylediler. İhtiyaçlari Dışişleri Bakanlığınca duyuruldu. Herkes yardıma koşturuyor.” dedi.

2- Başbakan RecepTayyip Erdoğan, partisinin genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’ndayaptığıkonuşmada,devletinVan’dakidepremiçinseferber olduğunusöyledi.Bölgeye15bin379çadırgönderildiğinibunundafazlasıyla yeterli olduğunu savunan Başbakan Erdoğan, “Ama ne yazık ki olay kontrol dışınaçıkıncabuçadırlaryetmezbirdurumarzediyor.”dedi.İlk24saatte bu konuda bir başarısızlık olduğunu belirtenBaşbakan Erdoğan, “Artık şehirlerde kaçak yapı, gecekondu, bunlara yönelik gerekirse yetkiyi tamamen bakanlığımızaalacağızvebutürbinalarınıdeğiştirmeyen,bunlarıyıkmayanlara sormadankamulaştırmasını yapacak vebubinaları bizyıkacağız. Çünkübu tabloları defaatle yaşamaktansa iktidarı kaybetmek çok daha hayırlıdır.” dedi.

3-CHPGenelBaşkanıKemalKılıçdaroğlu,ABD’ninAnkaraBüyükelçisi FrancisRicciardone ile birarayageldi. Görüşmedeyenianayasaçalışmalarına değinen Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de yargı bağımsızlığı ortadan kaldırıldı.” dedi.

4-BaşbakanYardımcısıBülentArınçAhaber’eyaptığıaçıklamada,Deniz Fenerie.V.davasındakitahliyelerleilgiliolarak,“Bunlarıtahliyeedenhakimin verdiği kararın, başka davalardaki hakimlere örnek olmasını diliyorum.” dedi. Deniz Feneri e.V. davasındaki tahliyelerin” çok doğru ve haklı bir kararla” alındığınıveemsalolduğunubelirtenBaşbakanYardımcısı Arınç,“Tutuklu milletvekillerinin tahliye edilmemesini vicdanım kabul etmiyor.” dedi.

5-İçişleriBakanıİdrisNaimŞahin, Türkiye’yeresmiziyarettebulunan İngiltereİçişleriKadınveEşitlikBakanı TheresaMayilegörüştüktensonra düzenlenen ortak basın toplantısında,Van’daki depremden sonra ortaya çıkançadıryetersizliği haberlerinin ardında,terörörgütüPKK’nınyarattığı kaos havasının da bulunduğunu belirterek, “İstihbarat birimlerimiz gerekli incelemeyi yapıyor.” dedi.

6-2012 YılıMerkezi YönetimBütçeKanunuTasarısı’nıTBMMPlan Bütçe Komisyonuna sunan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonunda 7.8 olmasıbeklenen Türkiyeekonomisininbüyümehızınıngelecekyılyüzde4’e düşeceğinibelirterek,enflasyonun geçiciolarakyüzde7.8’eyükselmesinin beklendiğini söyledi.

7-TBMM,Çukurcasaldırısınedeniyledüzenlenenterörözeloturumuiçin

Meclis Başkanvekili Mehmet Sağlam başkanlığında toplandı.

8-TÜSİADParlamentoİşleriKomisyonuüyeleri, AKP,CHP,MHPve BDP’ningrupbaşkanvekilleriileAdaletKomisyonuBaşkanıAhmetİyimaya’yı ziyaretetti.TÜSİAD YönetimKuruluBaşkan YardımcısıHalukDinçer, Türkiye’nin mutlaka yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek, “Yeni anayasanın gerçek bir toplum sözleşmesi niteliğinde olmasını arzu ediyoruz. Bu kapsamda sürece katkı vermeye her zaman hazırız.” dedi.

9-MerkezBankasıBaşkanıErdemBaşçıdüzenlediğibasıntoplantısında, EnflasyonRaporu’nuveTürkLirası’nındeğeriniönemliölçüdegüçlendirecek fiyatistikrarı,faizpolitikası,dövizrezervpolitikası,zorunlukarşılıkpolitikası vefinansalistikrardanoluşanbeşmaddelieylemplanınıaçıkladı.Başçı,kamu borcu probleminin her zaman çözülmesi en zor problem olduğunu belirterek, “Bizim gibi ülkelerin karşı karşıya kaldığı problemler, kamu borcu problemi olmadığı sürece hepsi de çözülebilecek ölçüde problemlerdir.’dedi.

10- AnkaraSanayiOdasınınEkimayıMeclistoplantısındasanayicilere hitapedenBaşbakanYardımcısıAliBabacan,günümüzdeAvrupa’dakibüyük ülkelerindahiartık AvrupaMerkezBankasınındesteğiyleborçlanabildiğini, bunun da oldukça vahim bir tablo olduğunu dile getirdi.

11- İstanbul Sanayi Odasının (İSO) meclis toplantısında konuşan İSO Başkanı TanılKüçük,OECD’ninenkatıçalışmamevzuatınasahipülkesinin Türkiye olduğunu belirterek, “Bunda da çok önemli bir etken, kıdem tazminatıdır.Busorunhemişçininkazanılmış haklarını, hemdeişletmenin hayatiyetini gözeten bir yaklaşımla mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır.” dedi.

12-Türkiye’ninVandepreminedeniyleyurtdışındanyardımalmayıuygun bulmasıüzerineİsrail,Boeing747tipisivilbiruçakla7prefabrikevgönderdi. Konuylailgiliolarak,İsrailDışişleriBakanı AvigdorLieberman,“İstedikleri, talep ettikleri mümkünolanherşeyisağlayacağımızı söyledik,buradasiyasi- diplomatik ilişkiler ile doğalafeti birbirine karıştırmıyoruz.İkisini kesinlikle ayrı tutuyoruz.” dedi.

13- Türkiyegenelindeyayınyapan19televizyonkanalıveradyo istasyonu,ortakcanlıyayınyaparak,“VaniçinTek Yürek”programıyla,Van depremzedeleri için yardım kampanyası düzenledi.


 

27 EKİM 2011

1- 19 televizyon kanalının canlı yayınla depremzedeler için yaptığı “Van içinTek Yürek”kampanyasınatelefonlakatılanBaşbakanRecepTayyip Erdoğan, kaçak yapı ve gecekondulaşmayı atacakları adımlarla aşacaklarını belirterek“Milletimizin budayanışması,birlikteliğiyle aşamayacağı engeller yok.” dedi.

2- AnayasaMahkemesi,birincisınıfaskerihakimleringörevsuçlarına bakacak yetkili ve görevli mahkemenin, hakkında dava açılan hakimin görevli olduğu yere en yakın askeri mahkeme olacağına ilişkin kanun hükmünü iptal etti.Bukararla,askerihakimlerinsivilyargıdayargılanmasınınönününaçıldığı belirtildi.

3- AnayasaMahkemesitarafındanCHP’nin5578SayılıToprakKoruma veAraziKullanımıKanunu’ndaDeğişiklikYapılmasıHakkındaKanun’unbazı bölümleriyle ilgili yaptığı itiraz reddedildi. Karar, Resmi Gazete’de yer aldı.

4-DışişleriBakanlığıSözcüsüSelçukÜnalyaptığıaçıklamada, ABD Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Bakan YardımcısıBüyükelçi AlexanderVersbowbaşkanlığındakibirheyetin Ankara’datemaslardabulunmaktaolduğunubelirterek, görüşmelerdeikiülke arasındaki işbirliğinin nasıl geliştirileceğinin ele alındığını bildirdi.

5- Kaçak sigara ile mücadele eylem planı, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğegirdi.MaliyeBakanıMehmetŞimşek,14hedefve37eylemdenoluşan eylemplanıyla800milyonliralıkgelirbeklediklerini,kayıtdışıtüketilensigara miktarında gelecek 1-2 yıl içerisinde 3-4 puanlık bir azalma öngördüklerini, 1 puanlık azalışın, 200 milyon liraya denk geldiği için öngörülen oranda azalma olursa yaklaşık 800 milyon liralık gelirin söz konusu olabileceğini bildirdi.

6-ÇalışmaveSosyalGüvenlikBakanıFarukÇelik,TGRTHaberTV’de yayınlanan“Ankara’nınGündemi”programında,gözyaşınındili,diniveırkının olamayacağını vurgulayarak, “Van’da eksiklerimiz olabilir ama kimse iyi niyetimizisorgulamasın.”dedi.BakanÇelik, VanDepremisonrasıhükümetin bütünimkânları seferber ettiğini belirterek, “İnsanların gözünden akanyaşı kimliklendirmekten daha büyük bir yanlış olmaz. Kaderimiz de kederimiz de birdir. Biz siz yok, hepimiz biziz, biriz.” dedi.

7-ÇevreveŞehircilikBakanıErdoğanBayraktarkentseldönüşümühızla gerçekleştireceklerinibelirterek“Hemşehirlerdehemkasabalardahemköylerde depreme dayanıksız yapılar, salaş, ruhsatsız, mühendislik biliminden yoksun yapılar değerlendirilerek, en önemli, en acil, en öncelikli, en kolay yerlerden başlamak suretiyle, cadde ve sokak düzenlerini de, meydan düzenlerini de dikkate alarak kentsel dönüşümleri başlatacağız” dedi.

8-MerkezBankasıvadesizve1ayakadarvadelimevduatlardaTLzorunlu karşılık oranlarını yüzde 16’dan yüzde 11’e, 3 aya kadar vadeli mevduatlarda yüzde 12.5ten yüzde 11’e ve 6 aya kadar vadeli mevduatlarda da yüzde 9’dan yüzde8’eindirdi.Bankaayrıca,bankacılıksistemininTL likiditeihtiyacını dahadüşükbirmaliyetlekarşılayabilmesivedövizrezervlerinindesteklenmesi amacıyla,TL zorunlukarşılıklarınyabancıparaolaraktutulabilecekkısmına ilişkin üst sınırı da yüzde 20’den yüzde 40’a yükseltti.

9-TBMMBaşkanıCemilÇiçek,TRT AlmanyaTreni’ndegurbetçilerle sohbetetti.BaşkanÇiçek, Almanya’dakiteröristsayısınınKandil’dekininiki katıolduğunusöyledi.BaşkanÇiçekayrıca, AlmanlaraTürkiye’deüniversite açmaizniverilirken,TürklereAlmanya’daüniversiteaçmaizniverilmemesini eleştirerek,“İsterseAvrupa’daenhızlıişlemyapanülkeAlmanya’dır.İstemezse deAlmanlara iş yaptıramazsınız, en yavaş iş yapan ülke olurlar.” dedi.

10- Euro Bölgesi ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları, Brüksel’de düzenlenen zirvede, 440 milyar euroluk Finansal İstikrar Fonunun (EFSF) büyüklüğünün1trilyoneuroyaçıkarılmasınave Yunanistan’ınborçyükünün de 100 milyar euro azaltılmasına karar verdi.

Euro Grubu Başkanı ve Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker, “Borçlarsilinmeseydi“tamiflas”seçeneğinehazırlanacaktık.”dedi.Ülkesinin borçlarınınsilinmesinideğerlendiren YunanistanBaşbakanı YorgoPapandreu ise“YunanistanveAvrupaiçinyeniveiyigünlerümitedelim.Yunanistankesin olarak geçmişten şimdiye hesaplarını halledebilir.” dedi.

11- Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick, Filipinler’in başkenti Manila’da yaptığı açıklamada, Euro Bölgesi liderlerinin Brüksel’de bölgenin borç krizinin aşılmasında anlaşmaya varmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek,anlaşmanın,finansalpiyasalardakisıkıntıların,küreselekonomideki büyümenin yarısını sağlayan gelişmekte olan ülkelere yayılmasını önlemeye yardımcı olabileceğini söyledi.


 

28 EKİM 2011

1-BaşbakanRecep TayyipErdoğan,CumhuriyetBayramıdolayısıyla yayımladığımesajında,milletçeyeni bir anayasa yapma yolunda büyük bir toplumsal iradenin tezahür ettiği bir ortamda kutlanan bu Cumhuriyet Bayramı’nın, bütün millet açısından ayrı bir önem taşıdığını belirterek, “Çağdaş ve evrensel değerler çerçevesinde hazırlayacağımız bir anayasa, hem aziz milletimizi birbirine daha da kenetleyecek hem deCumhuriyetimizin temellerini çok daha sağlam, çok daha sarsılmaz bir hale getirecektir” dedi.

BaşbakanErdoğanayrıca,IrakCumhurbaşkanı YardımcısıTarıkHaşimi ile bir araya geldi.

2-AvrupaBirliğiBakanıveBaşmüzakereciEgemenBağış,Türkiye’ninen büyük ihtiyaçlarının başında meslek liselerinin geldiğini belirterek, “Maalesef bir kısım meslek liselerinden mezun olanların önünü kapayabilmek için geçmişteçokciddihatalaryapıldı.”dedi.BakanBağış,Ümraniye’deyaptırılan özelbirAnadoluSağlıkMeslekLisesininresmiaçılışıdolayısıyladüzenlenen törende yaptığı konuşmada, bugün burada çok önemli bir adım atıldığını ve Türkiye’nin en büyük ihtiyaçlarından birine cevap verildiğini söyledi.

3-Bilim,Sanayive TeknolojiBakanıNihatErgün,MüstakilSanayicive İşadamlarıDerneği(MÜSİAD)BilgiTeknolojiProjeYarışması(BİLTRONİK) ödültörenindeyaptığıkonuşmada,Türkiye’nin Ar-Ge’ninönemineve gerekliliğineheranlamıylavakıfolduğunudilegetirerek,hükümetinbukonuda birpolitikaoluşturduğunu,vemilligelirden ARGE’yeönemlioranlardapay ayırdığınıkaydetti.BakanErgün,bundan10yılöncesadecemilligelirinbinde

40’ıkadarbirpay ARGE’yeayrılırken,bugünbuoranınyüzde1’lercivarına yükseldiğiniifadeederek,ARGE’yeayrılanbupayınüçteikisininkamu tarafından, üçte birinin de özel sektör tarafından yapıldığını dile getirdi.

4-DışişleriBakanı AhmetDavutoğlu,Suudi ArabistanBüyükelçiliğinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Davutoğlu, Hakkari’de yaşanan son terörsaldırılarınınardındanABDDışişleriBakanıHillaryClinton’ınkendisini, ABDBaşkanıBarackObama’nındaBaşbakanRecep TayyipErdoğan’ı aradığınıhatırlatarak,bugörüşmelerde ABDtarafındanterörlemücadele konusundaTürkiye’yeyardımcıolmakamacıylabirözeltemsilciveuzman bir heyet göndererek, bu konuda birlikte çalışma isteklerini ifade ettiklerini söyledi.

5- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez,Van’ın Erciş ilçesinde Kızılay tarafından kurulan çadır kenti ziyaret etti. Görmez yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki maddi hasarların en kısa zamanda ortadan kalkmasını umut ettiklerini belirterek, “Bizim Diyanet camiası olarak ayrıca başka bir görevimiz var. Özellikle burada depremden zarar gören kardeşlerimizin, sabır vemetanetiniyükseltmek,ayaktakalmadirenciartırmakiçinarkadaşlarımızla birtoplantıyaptık.Dingörevlilerimizitakviyeedeceğiz.Manevirehabilitasyon dediğimiz çalışmalara hız vereceğiz.” dedi.

6- TürkDiliKonuşanÜlkelerve Toplulukları2.MedyaForumu, Türk Cumhuriyetlerininyanısıra,Başkortostan, Tataristan,Hakasya,Saha(Yakut), Tuva,Bulgaristan,Kabardin-Balkar,Karaçay-Çerkes,Gagauz,Kırım,Kosova, Irak,Makedonya,BatıTrakya’dankatılanmedyatemsilcilerininiştirakiyle Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de çalışmalarına başladı.

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya Forum’da yaptığı konuşmada, Forum’un sadeceTürk Cumhuriyetleri arasında değil, tüm Türk toplulukları arasında işbirliği ve kardeşlik ortamının geliştirilmesine, bölge ve dünya barışına katkıdabulunacağına inandığını söyledi.

7- KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki- moonveGüneyKıbrısRumYönetimiLideriDimitrisHristofyas’la30-31Ekim deNewYorktayapılacakzirveöncesiMilliyetgazetesinedeğerlendirmelerde bulundu.Eroğlu,Hristofyas’ın Ada’dayaşayanbirtekTürkiyeli’yebile tahammülü olmadığını belirtti. 

29 EKİM 2011

1-Cumhurbaşkanı AbdullahGül,29EkimCumhuriyetBayramı dolayısıyla Mecliste kutlamaları kabul etti. Cumhurbaşkanı Gül, kutlamaların ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bugün Cumhuriyet Bayramı’nı büyükgururlakutluyoruzamaaynızamandaacıiçerisindeyiz.Çünkü,Van veçevresindekideprembütünTürkiye’yi,bütünmilletimiziçoküzmüştür. Milletimizinbirferdinin,birilçesinin,birilininacısıhepimizinacısıdemektir. Dolayısıylaböylebirüzüntüiçindeyaşıyoruz.Ama88yıliçerisindede Cumhuriyetinbaşarılarıyladabüyükgururduyuyoruz.Buvesileylebirkezdaha tümhalkımızınbayramınıtebrikediyorum,yurtdışındaolanvatandaşlarımızın da bayramını tebrik ediyorum, hepsine mutlu günlerdiliyorum.’dedi.

2-BaşbakanYardımcısıBeşirAtalay,İlAfetAcilDurumMüdürlüğüKriz KoordinasyonMerkezindedüzenlenentoplantıdayaptığıkonuşmada,Van’daki deprem sonrası 231 vatandaşın enkazlardan canlı olarak kurtarıldığını bildirdi.

3-DışişleriBakanıAhmetDavutoğlu,LübnaneskiCumhurbaşkanı EminCemayelileDışişleriBakanlığıkonutundayaptığıgörüşmeninardından düzenlenen basın toplantısında, Ortadoğu’da yaşayan halklar arasında hiçbir ayrım gözetmediklerini belirterek, “Lübnan’da, Suriye’deki gelişmelerde de biz, hiçbir zaman dini, mezhebi veya etnik bir ayrım gözetmedik. Her zaman bütünbudini,mezhebiveetnikgruplarıbiraradayaşayanvebundansonrada bir arada yaşayacak gruplar olarak gördük.” dedi.

4-EnerjiveTabiiKaynaklarBakanıTaner Yıldızbirgrupgazeteciile sohbetinde, “Van’da apartmanlar 7,2 şiddetinde depreme dayanıyorsa nükleer santral 9 şiddetine neden dayanmasın?” dedi.

5-AlmanyaBaşbakanıAngelaMerkel,TürkiyeileAlmanyaarasında imzalananişgücüanlaşmasının50.yılıvesilesiylebaşbakanlığınresmiİnternet sayfasındayayımlananhaftalıkvideomesajında,“50seneönceülkemize gelerek refahımıza katkı sağlayanTürk işçiler ülkemizin bir parçasıdır.” dedi.

6- Irak Cumhurbaşkanı BirinciYardımcısı Tarık Haşimi, Başbakan Recep TayyipErdoğan’ıziyaretindensonra TRT Haber’eyaptığıaçıklamada, “PKK’nınIraktopraklarınıkullanarakoperasyonyaptığıçokaçık.Türkiye Irak topraklarına elbette operasyon yapabilir, ancak gerektiği zaman ve netice alıncaya kadar.” dedi.

30 EKİM 2011

1- Başbakan RecepTayyip Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşmasında, Van depreminin herkesi derinden sarstığını ve yaraladığını belirterek, “Van depremiyle yersarsılırken, bizim kardeşliğimiz, uhuvvetimiz, muhabbetimiz daha bir pekişti, daha bir güçlendi. Bu felaket vesilesiyle bir defa daha samimiyetle kucaklaştık.” dedi. Son günlerde yaşanan terör saldırılarını da değerlendiren Başbakan Erdoğan, teröre karşı en büyük silahın demokrasi olduğunusöyledi. Terörünpropagandasınıengellemek,terörörgütünü oksijensizbırakmakiçinhertürlütedbirinalındığınıbelirtenBaşbakanErdoğan, “Kimseninamakimseninbuülkeninbahtınıkarartmasınaizinvermeyeceğiz.” dedi.

2-CHPGenelBaşkanıKemalKılıçdaroğlu,BaşbakanRecepTayyip

Erdoğan’a yolsuzluklar konusunda bir mektup gönderdi.

3- AvrupaBirliğiBakanıEgemenBağış,“Başkent ABYolunda Kenetleniyor”projesininaçılışındayaptığıkonuşmada, Ankara’nındünya başkentleri arasında çok farklı bir noktada bulunduğunu belirterek, “Bizi farklılaştıran, TürkiyeCumhuriyetipasaportunu,bucoğrafyanınenkıymetli pasaportlarındanbirihalinegelmesinesebepolanAvrupaBirliğisürecimizdir.” dedi. AnkaraValisi AlâaddinYükseldeyaptığıkonuşmada,projeileillerin teknikveidarikapasitelerininartmasınınhedeflendiğinibelirterek,79ilden

25’inin programdan yararlanacağını açıkladı.

4-BaşbakanlıkAfetveAcilDurumYönetimiBaşkanlığı(AFAD),Van’da meydana gelen depremde 601vatandaşın hayatını kaybettiğini, enkazdan 188 kişinin sağ olarak çıkarıldığını ve 4 bin 152 kişinin de hastanelerde tedavi gördüğünü bildirdi.

5-MardinEmniyetMüdürlüğü,Şırnak’ınSilopiilçesinde mısırtarlasına gizlenmiş durumda 88 adet suikast silahı ele geçirdi.

6-İstanbul’dadüzenlenenWTAChampionshipsDünyaKadınlarTenis Şampiyonasısonaerdi.ŞampiyonayıfinaldeBelarusluVictoriaAzarenka’yı 2-1yenenÇekraketPetraKvitovakazandı.ÇiftlerdeiseLiezelHuber-Lisa Raymond (ABD) ikilisi şampiyon oldu.

7-25.UluslararasıBoğaziçiArtistikJimnastikTurnuvasıİstanbul’dasona erdi.İkigünsürenturnuvadaTürksporcular7altın,8gümüşve3bronzolmak üzere toplam 18 madalya kazandı.

8-KKTCCumhurbaşkanıDervişEroğluveKıbrısRum Yönetimilideri DimitrisHristofyas,BMGenelSekreteriBanKi-moonilebirlikteNewYorkta bir araya geldi.

9-SuriyeDevletBaşkanıBeşarEsad,Sunday Telegraph’averdiği röportajda, “Suriye bölgenin fay hattı. Zeminle oynarsanız, deprem olur. Suriye’dekibirsoruntümbölgeyiyakar.PlanSuriye’yibölmekse,tümbölge bölünür. OnlarcaAfganistan olur.” dedi.


 

31 EKİM 2011

1-Cumhurbaşkanı AbdullahGül,İstanbul’dadüzenlenenTürkiye- Afganistan-PakistanüçlüzirvesiöncesiAfganistanCumhurbaşkanıHamid KarzanivePakistanCumhurbaşkanıAsıfAliZerdariileayrıayrıbirarayageldi. CumhurbaşkanıGülgörüşmelerinde, KarzaiveZerdari’ye,“Zaten bölgede tansiyonyüksek.Basınüzerindenkonuşaraksürecezararvericikonuşmalardan kaçınmak gerek. Gerilimi yükseltmeyin.” dedi.

2-TBMMBaşkanıCemilÇiçek, AnayasaUzlaşmaKomisyonu toplantısının ardından Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Komisyonun çalışmausulveesaslarınınbelirlendiğini,15maddedenoluşançalışmausul veesasının,tabiricaizse“bukomisyonuniçtüzüğünü’oluşturduğunu,gelecek yılın sonundaAnayasa konusunu noktalamak istediklerini bildirdi.

3-CHPGenelBaşkanıKemalKılıçdaroğlu,AlmanyaHürDemokratParti MilletvekilleriMichaelLinkveJohannesVogelile AvrupaParlamentosu(AP) milletvekiliAlexander Count Lambsdorff’u kabul etti.

CHPBasınBirimindenyapılanyazılıaçıklamayagöre,genelmerkezdeki görüşmede,baştaanayasaçalışmaları, tutuklumilletvekillerinin durumu,uzun süren tutukluluk konusu ile iç ve dış gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

4- Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, depremde hayatını kaybeden öğretmenlerinailelerineilkaşamada10binlirayardımyapılacağını, Van’a öğretmenatanacağınıvemağdurolanöğretmenleriileailelilerininderehabilite edileceğini açıkladı.

5- PKK terör örgütünün şehir yapılanması KCK’ya yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince sorgulanan 50 şüpheliden, aralarında Prof. Dr.BüşraErsanlıileBelgeYayınlarıyetkilisiRagıpZarakolu’nunbulunduğu47 kişi, tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilirken, 3kişi serbest bırakıldı.

6-Almanya’nınbaşkentiBerlin’de,AlmanSanayicilerFederasyonu(BDI) ve TÜSİADtarafından1. Türk-AlmanCEOForumudüzenlendi.Başbakan YardımcısıAliBabacantoplantınınaçılışındayaptığıkonuşmada,Almanya’nın, Türkiye’nin 1 numaralı ticari ortağı olduğunu belirterek, “Almanya ile ticari hacmimizgeçenyıl30milyardolarayaklaştı,buyılınilk8ayındada25milyar doları aşmış durumdayız.’dedi.

TÜSİADBaşkanıÜmitBoynerde,Türkiye’ningüçlübirAB’yegirmeyi arzuladığını,Türkiye’ninAB üyeliğinin iki ülke arasındaki ilişkileri daha dazenginleştireceğini belirterek, bukonudaki endişelerin giderilmesi ve Türkiye’nin üyeliğinin büyük bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.

7- ABDDışişleriBakanlığının Avrupave AvrasyaİşlerindenSorumlu BakanYardımcısıPhilipGordon,AmerikanTürkKonseyinin(ATC)30.yıllık konferansıdolayısıyla yapılanpaneldeyaptığıkonuşmada,bölgedekibirçok meselede Türkiye’dendahaönemlibirortakları olmadığınıbelirterek,“Tam olarakaynıgörüşüpaylaşmadığımızkonulardadaTürkmuhataplarımızla samimidiyalogiçindeolmayısürdürüyoruz.Üzerindebirlikteçalıştığımız konular,ortakdışpolitikagündemimizinnekadargenişboyuttaolduğunu gösteriyor ve bu gündemi daha da geliştirmek arzusundayız.’dedi.

8- BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’un KKTC Cumhurbaşkanı Derviş EroğluveKıbrısRumYönetimilideriDimitrisHristofyas’laNewYork’un Long Island bölgesinde Manhasset kasabasında yaptığı üçlü görüşmenin ilk günü sona erdi. Downer yapılan görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, “Görüşmelerşuanakadarolumluveverimlioldu,sondereceiyigeçti,bekleyip göreceğiz.’dedi.

9- Merkezi Pariste bulunan BM Bilim, Eğitim veKültürTeşkilatı UNESCO’nun genel konferansında yapılan oylama sonucunda, Filistin’in üyelik başvurusu kabul edildi.

10- Bulgaristanda yapılan cumhurbaşkanlığı seçimin ikinci turunda, iktidardakiGERB(Arma)partisininadayıRosenPlevneliev’inyüzde52,56’lık oy oranıyla ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak seçildiği bildirildi.